Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1880

1880 Vrijdag 5 IVoveiBber jjq £ 527 GOUDSCHE COURANT Meuws en Adverlentieblad voor Gouda m Omstreken Niet strafbaar is bg die een feit begaat dat hem hetzg wegens den staat van bewusteloosheid waarin hg verkeert heteg wegens de gebrekkige ontwikkeliDg of ziekelgke storing zgner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend Is dat eeu vrgbrief voor hem die in dronkenschap een misdrijf pleegt was de vraag bg dit artikel Ue beer Borgesius en de commissie hadden amendementen de minister ontkende dKt dit op dronicenschap doelde het zag op idioten en slaapwandelaars dronkenschap kan geen vrjjbriet zgn een bewa telooze door drankmisbruik zou in alle gevallen geen misdrgf kunnen plegen Vooral de heer Rutgers bestreed het artikel da evenwel nadat de minister het woord beviutteiooilieid bad doen vervallen werd goedgekeurd Kinderen lieneaen d n leeftgd van 10 jaren zullen niet vervolgd worden zg kunnen op last van den rechter in een rgksopvoedingsgesticht geplaatst worden op voorstel van den heer van uennep ook voor bedelen De bepalingen omtrent poging tot misdrgf en deelneming aan stral bare feiten lokten slechts weinig discussie nit Art S3 daarentegen handelende over de schuldigen bij drukpersdelicten gaf aanleiding tot een belangrijk debat Het ontwerp stelde den drukker af uitgever niet vervolgbaar als hg op de eerste aanmaning den dader noemt en deze niet buiten het bereik der strafwet is De commissie van rapporteurs bad eeu amendement voorgesteld om ook den uitgever te straffe als de scfargver niet belted is het uito êneii van een bedrgf mag volgens den woordvoerder d er commissie den heer Lobmann geen straffeloosheid medebrengen de uitgever kan weten dat er nadeélige gevolgen knnnen ontstaan en moet daarom verantwoordelijk zgn indien de auteur niet bekend is of niet bekend gemaakt wordt Met bet oog op het gewicht en de roeping der pers wil hg de meest mogelijke vrijgevigheid maar aan den anderen kant bescherming der rechten van de maatscbappg en verhaalbaarheid van dengene die in dat opzicht aan anderen nadeel aan eer of goeden naam berokkent De beer van der Kaay ook lid der commissie kon zich met het amendement niet vereenigen de schrgver is de hoofdschuldige ook de heer van Gennep bestreed het amendement dat de uitgevers hier nog in een ongunstiger toestand zon brengen dan iu Indië waar hun positie beheerscht wordt door het regeeriugsreglement een werk der duisternis genoemd Het boos opzet zal toch moeten blgken om strafbaar te zgn Na verdedigiog van het artikel door den minister wordt het amendement met 31 tegen 25 stemmen verworpen en de artikels aangenomen De zitting van Vrgdag kan gerust onder de buitengewone gerekend worden ongeveer 100 artikelen toch werden goedgekeurd in weerwil dat de zitting eerst laat geopend kon worden wegens te geringe opkomst der leden Moge de aanmaning van den voorzitter voldoende geweest zün om dit voor het vervolg te voorkomen Het voorgenomen werk ia deze week goed gevorderd misschien zal het werk bg eenige inspanning kunnen worden afgedaan voor de tgd der begrootingsdiscussiën daar is Een kort verslag der zitting van Vrgdag te geven is hoogst moeilijk wegens de veelheid der ui derwerpen die na ireinig of geen discussie zgu goedgekeurd Titel Vl van het eerst ver samenloop van strafbare feiten eVegeSsUe 5 eide volgende over de indiening en intrekkitig van de klacht en het verval van het cht ioi vervolging werden zonder discussie goe ekeurd iuatemt Dczp dubb le aawinding ontsliat van fcflt gebruik uu nfkuoksel jAlea en siropen en dikwyia reeds gevoelt ineu na t eerste gebruik de negende werking Laatste Berichten LOndefar Volgens de St Jaiui Gaietle it hedctt albter een telea ram uit Konalantiuopel ontTaufteu iiihoudende dat Biza pach bij de 8t Georgcbrug door de opstandeliogeu is teruggeslagen en daarop met i ue troepen naar Fraahai is teruggetrokken Pest 1 November De begrootingsoammissie der Oosteurijksclie delegatie heeft gisteren de gewone uitgaven voor Oorlog behandeld Na levendig debat werd de verhooging vau uitgaven voor het legerbestuur iu de bezette landstreken goedgekeurd F rijS 31 Oetober De postoouferentie heett istereu deu tekst der overeenkomst aangenomen saugaaude het interuationaal posi verkeer voor kleine pakjes zouder aangifte vau de waarde Woensdag s tal de overeenkomst geteekxud worden Londen l November Aan de Timn werd uit Kandahar gemeld dal voor zoover bekend te Kaboel tot den 14 Ootober de rust uiet verstoord was Hen verwaohtte dag aan dag te Kandahar de aankomst van eene groote karavaan uit Kaboel Burxerlijke standi OSUÜBEN ÜO Oct MiUrt Coraelii aailcrs Ü T Berlijn B S KopjMfiMlrager OVERLEDEN S9 Oct G via I awra 74 j JO W A U sii Staiecen Ij 1 m W F Blok 4 u K Sir Iwinr Tin A Bont 87 j 9 m I Na F W Tiu Mrutn 8 i 5 m O Verboani L m AD VERTENTIËItf BeralleB van eeu Zoon J A DK BAADT Ceamer Gouda 31 Oct 1880 Voorspoedig bevallen vaa een Zoon C VAN LKEB Kalkke Amirtfoort 31 October 1880 Algememe kennisgeving Heden overleed te Bodegraven mijn oadste Zoon de Heer JOHANNES QËBAKDUS en MOOIJ ond raip 41 jaren Wed G DE MOOIJ Stbvkks Gouda 1 N ovember 1880 Voor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen bü het overlyden onzer geliefdeMoeder en Behuwdmoeder betuigen wg by deze onzen hartelgken dank P VAN ALTENA Mk vAJt ALTENA KmPBM Gouda 2 November 1880 Bij ons vertrek uit Gouda roepen we alten Vrienden en Bekenden nog een hartelijk vaarwel toe Familie PEETER8 Gou da 2 Nov 1880 Prachtige St Nicolaas Cadeans Mota De Zalm fl j PEraBs Extra Sollede Door een prima hais van Parij wordt voor den leer geringen prjjs van f 4 05 te KOOP aangeboden door omstandigheid eene uitstekende ryk afgewerkte PIANINO SCHUINSN ARia aitmnntend van TOON geheel gebonloneerd en ijzeren Stangen koper Mecaniek bnitenoewoon STERK gebouwd de prjjs dezer kostbare Instrumenten is in de Magazgnen minstens 600 t Prachtig Instrument is fonkelnieuw en is voor een paar dageu uit Pargs te Hoosendaal aangekomen Deugdel ke schriftelyke Garantie 5 jaren tegen elk gebrek bewgzen van echtheid en kist er bg De firma te Amsterdam wonende wil wel eene oude Pianino inruilen Onmiddellgk te bezichtigen Hotel De Zalm bg den Heer Psius Markt Gouda Bjj vonnis van de Arrondissements Eec ht bank te Rotterdam yan 30 Oetober 1880 is THOMAS ADOLPHUS EUUS Spiegelfabrikont en Winkelier te Gouda in staat van faiUiasement verklaard ingegaan den 29 dier maand en zgn benoemd tot BechterCom missaris de EA Heer Mr Ph A J BOUVIN en tot Curator de ondergeteekende Advocaat te Gouda Mr J FOBTÜIJN DBOOGLEEVBR uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bjj G OVEBEIJNDEB Ju Markt 148 Gouda Er worden ten spoedigste GEVRAAGD eene FLINEE BIENSTBOSE en een AANKOMENDE voor een Café Adres aan bet Bureau dezer Courant AA BESTED1 G DER BENOODIGDE LiflSSimillLli en Steenkolen ten behoeve der WERKINRICHTING te Gouda gedurende het jaar 1881 op WOENSDAG 3 NOVËMBEB 1880 s avonds ten acht ure in het Lokaal der Inrichting De voorwaarden liggen er lezing iii genoemd Lokaal Namens het Bestnor Z P BOOGENDIJK Sicretari 0f De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1881 Opaibare Vr wiilige Verkooping TE MOORDRECHT in het Logement het Pos rxuiSiC bg Veiling en Verhooging op WOENSDAG den 10 NOVËMBEB 1880 en bg Afslag en Toewijzing op WOENSDAG den 17 NOVEMÓEB 1880 beide dagen des middags ten 12 ure vau De kapitale rgk beklante STEENFABRIEK genaamd IJs8elvrucht met HEERENHUIS KOETSHUIS PAARDEN8TAL KOETSIEBSTÜINMANS en ABBEIDEBS WONINGEN gemetselde VABKENSSCHUREN OVENS LOODSEN TASVELDEN PLAATSEN MOESTUIN waarin gemetselde Bakken BLOEMENTÜIN BOOMGAARD ERVEN enz benevens diverse ZELLINGEN perceelen RIETVELD BOUWLAND en DIJK en vooria eene partg uitmuntend ITiterwaards Weiland alles zeer gunstig gelegen iu de Gemeente Moordredtt nabg het dorp en breeder omschreven in gedrukte boekjes welke na den 13 Oetober 1880 ten Kantore van na te noemen Notarissen alsmede bjj de Boekhandelaars J VAW BENTUM en ZOON te Gouda op aanvrage kosteloos te verkrggen zjjn Te bezigtigeu en te aanvaarden op dentgd in de biljetten en de boekjes vermeld Nadere informatiën zgn te bekomen ten Kantoren van de Notarissen G J SPRÜIJT te Ouderkerk a d Umi en A KLUIT Hz te MeordreclU Veldsalade Zaad Fla tboonen en Ekwtex zoomede alle soorten van Tom en Vïu ZADEN koopt de Zaadhandel van JOSEF KORNWEIBEL DuMeldorf Hamm RijnpruisseB aanbestedïngT REGENTEN der beide GASTHUIZEN 1 hier zullen op MAANDAG den 15 NOVEMBER a 8 des avonds ten 8 nre ter kamtr van Regenten AANBESTEDEN de Levering van KRÜIDENIEBSWAREN en eenige LiVENSMIDDELEN voor het Jaar 1881 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 10 Nov af voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ookdemonslcri ter bezichtiging zjjn gesteld De inschrgvings biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen terwgl belanghebbenden bg de opening daarvan op dag gat en plaats bovengen knnnen tegenwoordig igs Regenten voornoemd NOOTHOVEN van GOOR Pru C C KNAAP Secret Gouda 3 November 1880 Aanbesteding COMMISSARISSEN van den Straatweg m Gouda naar Bodegraven zullen op DINSD16 den 16 NOVEMBER 1880 s voorm 10 nif in het Logement BLOM te Bodegraven bg atkele inschrgving overeenkomstig g 441 iti A V aanbesteden Het dndertaondflB vsn en bet dom van eenige taerstelllDgen san gem den Straatweg met de daarin lig Kende Kunstwerken en sulks vow drie Jaren aanvangeule 1 Jan e £ Nadere inlichtingen zgn bekomen bg dfB Burgemeester van Zwammerdam Conuu S van genoemden weg ten wiens kantore bet la stek van besteding ter lezing ligt van welk bestek tegen befsli ig ran 90 Cent xeaiplai i bg hem verkrggbaar t n 15 ïAr HOOPDHAM t g ondergeteekeudeu erksuneu dat de HAAS outirikkeliugsbiilsem tot HEBOBOEI vnn hoofdbair ent de waurbeid is Wq aathoriseeren den deer THIiOPHILË deze verrassende uitkomsW door on ondervonden te publiceerea Alpben 12 Deo 1869 Mr C van t BIET V voor legalisatie de Burgemeester L W VAEOSalEAP Amsterdam Deo 1873 Docluer van W 1 BBIËNEN Postbeamble Slieek 28 Mei 1874 Mr R KBOON Beambte huis v Arrest Pinrlum 10 Feb 1876 Mr W 8 v D VELDE eUskerke b Jllddelbnrr 2 Februari 1876 Mej M 8ONI08 Anuterdam Aug 1877 Mr J BLËëUB Beutenier Deventer lO F b 1878 Mr W l VERHEIJEIf Oordreckt 15 Sept 1878 Mej H van DEE ei C NEENKEMPEBS Bottenlam Mr A HOONINQ Jt Veip Mr J H BEUMMELMAN Aljuelo Mr A J SÏEFFENS getuigen U J SMITS barbier Zoetenueer Mr J MOLEMAN Hooreveen Drenthe Mr J dx VBIË8 Uitval van Haar fioo of üclillfers du Haar Kale Plekken P u iu de SehedelhuM Haar of Baardworm Hnldzeer vroegtljdlf Grü worden 2 de fluooo Kleurmiddel i Baardgroei balseni 2 Hnile Cristallin 4j Odeur 1 Klier Oüe ƒ 2 Dames Zeep Hjiw Odeur 60 Cts Scbeerzeep 60 Cts Broohurcs gratis Franco aanvraag tegen postwissel posltegels of rembours bg THEOPHILE Haarkuadige Frederikiplein No 32 Amsterdam NB Ër bestaan geen Depots onthoud ditgoefll Gouda Druk van ATBrinkman Ter vermijding van oponthoud feüeve men alle voor de Redactieestemde brieven bij den Uitgeverte bezorgen Parlementaire Werkzaamheden Op den vierden dag van het debat over het strafwetboek is de tweede kamer gevorderd tot art 54 Slechts enkele zaken lokten ernstige discussie nit De heer van Baar de voorstander der doodstraf bestreed de levenslange gevangenisstraf uit het oogpunt van humaniteit tevens wees spreker op de gevaren voor de maatscbappg als zulke veroordeelden eens losbreken De heer Rutgers bestreed het mininum van één dAg voor alle misdaden of misdrg ven Weekhartige en vreesachtige rechters zullen van die bepaling misbruik kunnen maken terwgl daardoor het recht van gratie verkort wordt omdat het in waarheid van den koning op den rechter overgaat Ue beer Patgn als lid der commissie en de minister verdedigden het voorgestelde zoo goed dat het met 50 tegen 4 stemmen werd aangenemcn De cellulaire gevangenis kan nu tot vgf jarenworden uitgestrekt Over de voorwaftrdelgke invrgbeidstelling na het ondergaan van V4 straftijd doet steeds eerst na drie jaren in de gevangenis te hebben doorgebracht was de discussie van meer belang omdat de commissie daarop twee nwadamenten had voorgesteld en wel om die KKMWaardelgke iavrgh dstelling niet ta doen afhangen noch van het goed gedrag noch van de toestemming van den veroordeelde om dit althans niet in de wet op te nemen De heer Pstütt verdedigde de amendemen n waarna de beer Ogckmeester op verschillende gronden de voorwaardelgke invrnheidstelliog bestreed Voor de maatscbappg is het gevaarlgk en voor de veroordeelden tot niets nut daar het reeds nu hoogst moeielgk is om voor ontslagen gevangenen werk te vinden Wie zal venier na oobefaoorlgke handelingen van den voorwaardelgk in vrgheid gestelde hem weder naar de gevangenis terug doen brengen Ook de heer Lenting wil het lot der gevangenen niet in handen stellen van gevangenbewaarders en veldwachters De heer van de Werk verklaarde zich voor het artikel terwgl de heer vau Geauep de amendementen bestreed In het belang der maatschappü en der veroordeelden verdedigde de minister het voorgestelde Iemand die onder streng politietoezicht staat zal gemakkelgker werk kunnen krggen dan een untslagene Heeft men de werking van het stelsel nagegaan dan ui men ook omtrent den levenslangveroordeelden een besluit kunnen nemen terwgl de voorwaardelgke invrijheidstelling het recht van gratie oiet vernietigt maar een correctief daartegen is het tweede amendement werd door den minister overgenomen De heer Mackay wilde de proef nemen omdat die in het buitenland goed geslaagd is Nadat de minister ook het eerste amendement der commissie had overgenomen w rd het aldus gewgzigde artikel met 47 tegen 12 stemmen aangenomen De volgende artikelen voor den duQr der hechtenis de afzonderlijke gestichten voor he htenis en gevangenisstraf de bevoegdheid van den rechter om de preventieve hechtenis in rekening te brengen de ontzetting van burgerlijke en burgerschapsrechten en van de verbeurdverklaring van voorwerpen den veroordeelde toebehoorende lokten slechts weinig discussie en geen stemming uit Meer discttssie had plaats over artikel 37 Bepaalt het ontwerp dat geen vervolging meer kan plaats hebben wanneer de zaak reeds in het buitenland behandeld is de heer van der Werk achtte dat een onnoodige courtoisie of een vergissing De minister handhaafde echter dat beginsel en de kamer stelde hem in het gelgk Na een enkele opmerking vau den heer van de Werk over eenige technische termen en van den heer Borgesius over het brengen in een staat van bewusteloosheid of onmacht bg het plegen van geweld werd het eerste boek goedgekeurd Het tweede boek handelt over de misdrgren en de straffen daarop gesteld Eén dag gevangenisstraf als minimum tegen een aanslag op net leven des konmgs vond de heer Corver Hooft te min De minister acht ieder minimum te laag voor znlk een misdaad en dit zal daa ook nooit toegepast worden terwgl de heer Patgii ojpmerkt dat het beginsel van één dag als minimum reeds is aangenomen Bg de stemming bleef de heer Corver Hooft alleen Een amendement van denzelfden afgevaardigde om verschil te maken wanneer men in oorlogstgd een inundatie nit eigen belang vernielt dan wel als men het doet om den vgand te steonen wordt na inlicbtingivan deu minister ingetrokken De motieven brengen verandering in de straf Op voorstel van den heer van Houten werd de beslissing omtrent een paar artikeleu handelende over de verspreiding van voor den koning beleedigende geschriften of afbeeldingen uitgesteld tot na art 271 Op voorstel van de heer de Beaufort wetd bepaald dat strafbaar zal zgn die zich opzetteigk voor een ander nitgevende bedriegelijk deelneemt aan een verkiezing Achtte de heer Mackay een nadere bepaling noodig wat door nachtrtist verstaan moet worden de minister meent dat die gerust aan deu rechter kan worden overgelaten Dezelfde afgevaardigde wil op aanzettiug tot duel hechtenis stellen de heer van der Hoeven acht dat dit het duel tot een te verschoon bare handeling zou maken en de gevan geuisstraf blgft gehandhaafd Evenzeer mislnktft een poging van den heer Kool om de straf op het duel zelf te verminderen Is het te betreuren dat bg zulk een gewichtig ontwerp zoovele leden afwezig zijn bg de stemming over de doodstraf bgv 15 liberalen en 10 clericalen en in de zitting van Vrjjdag waa bet nog erger dit moge niet voeren om het stelsel van zelfstandige rapporteurs te veroordeelen waaraan alleen de vlui ge behandeling van dit hoogst gewichtig ontwerp te danken is Er wordt nu afgedaan en niet gediscussieerd en daarnaar is immers reeds zoo lang verlangd L BUITENLAND UalteDlan4$cli Ovmiclil De Fransche Kamer van Afgevaardigden wier zittingen den 19n f