Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1880

oen wijiijen of ecUs verwerpen Ia elk Re ook iiidiei de lifgccriiig aan de meerderheid der Kuiner vrij tpel liet en het eeiie ontwerp vóór het iiudere cii üouder veel discussie in der baast werd iu nf enomen de Seuiuit zul zijn richten willen doeu gelden te meer uu zoo gewichtige beginselen yii betrokken bij de wijze waarop bgv de quaestieu lakende het recht van verceuigiug de drukpersvrijheid den krijgsdienst de rechterlijke macht worden beslecht De onilcr voorzitterschap van Gróvy gehouden ministerra ul heeft besloten gisteren tVucusilag in tieu depurteinenten het tweede Miuirtbesluit toe te pussen Ben telegram uit Parijs maakt melding van een cliru cu vau den paus aan den kHrdinual aartsbis chop Guibert De paus wensclit daarin de bis choppen geluk met hunne verdediging van de godsdienstige orden waarvan de vervolging zware rampen kan doen voorsten Hg betreurt dat de houtilen lier Begeering de Terkluriugen hebbiu auiigeiionien vnu die congregatien wier oanbod gekomen is van de bestuurders zilveii Hij meent te moeten protesjleereu en overal de instellingen en de rechten drr Kerk lu bescherming te moeten nemen Ma de medewerking der bisschoppen en Gods hulp hoopt hij de eendracht tusscheu de chrislelgke volkeren en bisschoppen en den oppersten herder te handhaven Dit is dus de door de Aurora iiaiigekondigde hoogslbelaugryke brief die evenwel niets OBders echijut te wezen dan een gewoon protest dut de paus tegenover de hooge geestelijkheid verplicht is af te geven wil deze haar prestige behouden De eerste November is voorbij doch Dulcigno is niet overgegeven en te oordeelen naar de berichten zal dit ook nog wel niet heden of morgen geschieden Do lurksche generaal Riza pacha die niet is TervHUgen door Dervisch paoha maar hein slechts tot steun bg ich kreeg is door de Alb iieezeu die van geen afstand hooren willen met den dood bedreigd naar t gerucht wil U it de Aibaneezeu reeds een Tnrkscben bode vermoord hebben weet men En om de maat vol te tnaken bericht de jSi Jamta Gaielte dat Eiza pacha bg do Georgebrug door de opstandelingen ia teruggeslagen en daarop met ziju troepen naar Frasbai ia teruggetrokken Men ziet van overgave is vooreerst wel geen sprake tenzij een onverwachte keer tustckenbeide kome De berichten omtrent den toestand in Ierland blgven geheel uit Het la alaof daar de ruatigate rust heerscht of el de telegrafische gemeenschap eind eenige dagen geheel ia verstpord Daar dit lautate niet ia aan te nemen mag men vertrouwen dat het in de laatate week in letland inderdaad rustig ia gebleven De bijzondere oorreapondent door de Uail Neioi derwaarts gezonden om het blad op de hoogte te houden vau de gebeurteniasen schrijft trouwens dat het in de oproerige distriolen onder anderen in Galwny waar hij iich bevond voor den reiziger even veilig ia ala eldera in hel vereenigde koniukrgk mita hij geen landheer is Uit de jongate redevoeringeu van eenige hoofden der oonaervatieve partg in Engeland en uit de ge prekk n in bijzondere kringen kan men reeds met eenige tekerheid opmaken welke tactiek de Toriea in hun verset tegen het Kabinet zullen volgen Men wil den heer Gladstone tot verwijt maken dat hg het gO icht der Duloigno quaeaiie overdreven heeft en er op aandringen dat men zi oh verder van alle inmenging iu de Oostersche verwikkeliugüu onthoude Wat Ierland betreft willen de Tories de verantwoordelgkheid der ongeregeldheden en moordaanslagen doen nederkomen op hetgeen zg de aorztlendiS zwakheid der regeeriog noemen en de bijeenrocping van het parlement vragen om de uitzonderingsmaatregelen te herstellen Men verwacht nu met ongeduld he antwoord dat de miniatera ongetwijfeld op deze aanvallen zullen geren bij gelegenheid der inatallatie van den nieawen lord mayor op 9 dezer in Manaion Houae Keeda bg voorbaat houden de Timet en Laili NtKi ioh met den toeataud betig Eerstgenoemd blad meent dat ofschoon de heer Gladstone in de hoogere kringen niet veel ayrapalhie vindt hg toch het vertrouwen der menigte bigft bezitten De af geloopen zitting waa aleohta gewgd aan de regeling Tan achterstallige zaken de behandeling van het werkelgk liberale programma ia voor de annataande litting bewaard en de wijziging der wettelijke bepalingen op het grondbezit zal daarbg eene eerste ptoata bekleeden De Dailif Next gelooft dat het vrangstak Tan de wijziging der kieswet insgelijks een deel Tan het programma moet uitmaken ofschoon lulka op geleidelgke w jze zou moeten geschieden urAllea doet eene vruchtbare zitting voorzien en de wind waait oïtral uit den hoek der hervormingen zegt het blad ten slotte Uil Z Afrik komen ateeds meer onheilapellende birichten Blgkena officieele telegrammen uit Kaap atad is de toestand gevaarlgk AHe Biiaoetos len oosten van Briickeuberg en twee andere ufdeeliugen hebben zich bg de opstandelingen auiigealoteu Het Koloniaal Gouvernement brengt 500 man ongeregelde troepen en Ü5Ü0 koloiiiaten onder de wapens De atam der Timboea is insgelijks in opstand gekomen ofschoon Umgelino vriendaohuppolgk gezind blijft De heer Garfield is tot president der Vereenigde Staten van Amerika verkozen Men verwachtte dit wel maar de in de twgfelaehtige staten verkregen meerderheid te zijner gunste ia grooter dan luen vermoedde Do belangrgke verplaatsing van stemmen in som mige districten wordl tocgesohreveu aau de vrees dal nu t eene overwi iniiig der democntlen eene geheele verandering der haiidelsstaatkniide in aantocht was Men maakte zich bezorgd voor een zuiver fiscaal tarief heffing van sttclits zoovele rechten als voor de behoeften der schatkist voldoende zouden wezen En vooral in de districten waar de n verheid het sterkst bloeit maar toch over hel geheel ia men nog sterk voor het bcscliermeud stelsel In de beide huizen ran het Congres zullen nu de republikeinen de meerderheid hebben BINNENLAND GOÜD 4 November 1880 Men schrijft ons uit Moordreht dd 1 Nor Gisteren de hervormingsdag werd in de Hervormde Kerk collecte gehouden Toor het funds voor nuudlijdende kerken en personen Na de opwekkende piediking van den heer v d Meer ran Kuffeler werd 38 84 voor dat fonds gecollecteerd Nadat te Woerden vóór en tegenatanders orer het al dan niet dempen van den Bijn roor zooveel het stadsgedeelte betreft bij petition aau den raad een woord in deze hadden medegesproken werd in de Dinsdag gehouden raadarergiidering die niet onbeluugrijke zaak besproken en bealiat en wel in deeer oege dat met 6 tegen 5 stemmen ia besloten de kanten en rofllagea op de bestaande fundamenten zooveel mogelgk te doen restaureereii Tevens is de begrooting roor 1881 gearresteerd De ontvangaten zyn geraamd op ƒ 41 372 04 3 en de uitgaven op ƒ 41 366 34l j aluit derhalve met een batig saldo ran f 5 70 Onder de uitgaren komen voor werken tot openbaren dienst beatemd met f 5288 openbare veiligheid en brandweer ƒ 5296 ouderwgs 8338 96 rente en aflossing f 656a enz Onder de ontvangsten belasting en heffingen met 24 063 05 j enz Verleden week zgn bij de Art Inatr Comp te Schoonhoven weer 9 jongelingen all roloutair geplaatst 16 waren opgeroepen 3 hadden niet aan de oproeping roldaau 2 werden geneeakuudig afgekeurd en 2 wegens niet voldoende wetenschappelijke ontwikkeling Gedurende de maand October hebben zich in rer schillende gemeenten ran Zuid Holland gerallen ran mond en klauwüeer onder het rundree roorgedaan zooala te Waddiuxveen Moordrecht Maasland Viaardingen en Hillegeraberg De ziekte had in het algemeen een goedaardig karakter zij breidt zich echter vooral in de Zuidplaa meer eu meer uit Ouk in Weesperoarspel beeft zich deze ziekte vertoond zijnde het eerste geval in NoordHolland De hoogsA guDsligè atand ron de longziekte onder het rnndvee iu Zuid Holland overtreft al meer eu meer de atoulatc verwachting van de resultaten der wet ran 8 Aug 1878 In de laatste rier maanden kwam buiten dan afgesloten kring geen enkel geral dier ziekte meer voor terwgl binnen dien kring gedurende de maanden Sept eu Oct slecbla twee aan die ziekle Igdende rumleren aan de alachtplaalaen werden geslacht In 1S78 kwamen iu dalzelfde tgdperk 118 en in 1879 50 ziektegevallen aun de slachtploataeu roor In de zitting der Arr Beohtbank ran Dinsdagmorgen n erdeu de volgende personen reroordeeld J L M oud 15 jaar wonende te Schoonhoven bekl ran diefstal ran appelen tot 1 jaar ger G D oud 23 jaar smid te Schoonhoven bekl van rerwonding tol ƒ 15 boete of 3 dagen ger C H en J S arbeidera te Lopik bekl ran diefstal ran 24 botaen atroo tot 14 dagen ger ieder Verrolgens atonden terecht W r H kleermaker te Lekkerkerk bekl ran geweldpleging tegen een mngiatruatspersoon Eisch 2 maanden ger eenz A de G korenmolenaar te Lange Buige Weide bekl ran het oprichten eener inrichting welke gevaar oi schade kan reroorzaken Ëisch f 25 boete of 5 dagen ger H r d S hekwaohter te ZerenbuizeH bekl van het niet openen Tan een spoorweghelc Eisch 2S boete of 5 dageu ger T r d B arbeider te Nienwerkerk a d IJael bekl van verwonding Ëisch 3 dagen ger cell Ds C F N Fikaar te Harmelcn ia beroepen Ie Amsterdam racature Fantckoek Provinciale Staten zitting van 2 Nor In deze te 11 uren geopende najaarszilting werd dour den voorzitter den Cominisaaris dea Koningi iu deze proviiioie een woord van hulde gewijd aan de nagedachtenis ran dr M O Timmera Verhoeven uit Dordrecht die dezer dagen aan zgn werkkring door den dood was outri kt Vervolgens werden de afdeetiiigfn samengesteld en Aü voorzitteifi gekozen waarna men overging lot de luededeeling van een aantal ingekomen Koninkigke besluiten en stukken welke laatste iu haudeu ran commissiën werden gesteld De vergadering werd daarop verdaagd tot Vtgdag 12 dezer Statan Oeneraal Twstia Kamxk Zittingen ran 2 en 3 November 1880 De rliscuaaie over het etrafwetboek ia in de titting tan Dinsdag voortgezet Bij art 189 belemmering in de uaaporiug van misdrijven ach f ds Minister opeen vraag ran den heer ran der Linden het niet mogelgk met juialheid te omschreven wie niidera dan blocdrerwanteu en aangehnwden roor dit feit niet atrafbaar moeien igli Een ameiBilement ran den heer van Gennep om het feit airifbaur te atellen enkel ala het aohnidigrrrklaarden be treft ia rerworpen niet 46 tegen 7 temmen Bjj art 207 meineed drong de heer Hegdenryck ao op de regeling der eedaqnaealie daar de tegenwoordige toeataud onzedelgk en schandaleus ia De Miniater rerklaurde dat dit art niets prejgdicieert Het alelt vulaohe beloften eren strafbaar ala ralaclia eed in de gevallen waarin kraohlena de wet beiden ziju gelgk gesteld Bg art 216 ri rklaarde de Mi niater dut rlrvulscbiug ran rgkszegels enkel slaat op binneiilabdsebe zegels Een belangrgk debat werd daarna geroerd orer de misdrgreii tegen de zeden De heeren Borgetius vu Houten en Idzerda acbllen dat de wering van minderjarigen uit bordeelen aaideiding zou geren lol toen ming der clandestine proatitntie De minister ei de commiaaie zagen er eene aanleiding iu tot reimindering der proatitntie Art 241 atraf baorheid ren orerapel werd aangenomen met 28 tegen S3 atemmen Iu de litting van Woeuadag zgn ran het atrifwetboek de art 242 tot 254 aangenomen In att 45 liet de minialer de alutwoorden rerrallen zoadat coïtus met meiajei ouder de 16 jaar een klachtdclid blijft Op art 249 ontucht op penonen aan a dadera hoede toevertrouwd ia aangenomen met 37 tegen 20 atemmen een amendement der oommiaaie raa rapporteurs bepalende dat dit misdrijf niet rervolgd wordt indien de dader met de minderjarige huwt Voorla is door de regeering het plegen ran dit feit door meesters met bedienden beperkt tot bestuiirders of opzichters iu fabrieken met niindei aB e bedienden of ondergeaohikten Art 250 ia aangenomen met een kleine wgiigiDg zoodat strafbaar zijn bordeelhouders enz die idt winstbejag opzettelijk minderjarigen debaucbeerea De amendementen ran de heeren ran de Werk eii Fatgn om het artikel te beperken tot den 18 jartgti of 21jari en leeftgd zgn rerworpen Art 272 toediening rau sterken drank werd aangenomen met eene wgziging van den heerBorgedoi dat men bedwelmende drank zal lezen Art 264 dierenmishandeling wordt met 29 tegen 20 stemmen aangenomen na verwerping met 1 stem meerderheid ran een araendemeut Uegdenryak om alleen openbare dierenmisbandeling strafbaar taattUei Heden roorzetting De verkiezingen te Tilburg te Sneek en te Miaf triot ter loorziening in de racatnreu in de Tweede Kamer ontataan door het aftreden ran de beeiea Verhogen en Moena en het orerlgden ran den keer de Bieberatein zgn bepaald op 23 November en ile ereutueele beratemming op 7 Deoember Het ondste lid in jaren ran de Tweede Kaner is thans nu de heer de Bieberatein ia geralleut dt heer Wybengn afgeraardigde roor Sneek Bg het ministerie ran Wateratoat is een pUi aanhangig roor het maken ran een doorgang o tunnel in den Leidscheu straatweg onder den overweg orer den Bguapoorweg te Utrecht De grootiog van Jit werk rolgens het ontwerp it den hoofdingenieur van s Rgks Walerstaat te ütreokt bedraagt ƒ 66 000 De aandacht van alle belanghebbei dea wordl g reillgil op lc noodiakelgke reruieuwing ran de op 1 Januari 1 79 bestaande hypothecaire insohrgviug Bij gebreke van vernieuwing gedurende de nog loopende maanden run dit jaar 1880 houdt de vroegere inschrijving op van kracht te zgn en kan ig niet meer worden vernieuwd Omtrent de besluiten ran hf t te Parijs gebonden iateriiationoal postcougrea wordt i ag nader het volgende gemeld De poalpakketten mogen niet meer wegen dan 3 kilo De adtniniatratie ran het land ran oorsprong sl an elk der odraiuialratién over wier gebied het verroer geachiedl 50 centimea betalen waarbg komen roor rervoer ter zee 25 c roor 600 50 voor 500 tot 1000 1 fr roor 1000 tot 3000 2 fr roor 3000 tot 6000 en 3 fr voor meer dnn 6000 zeemglen Als overgangamaatregel zal elk dercootraoteerende partgen roor ieder pakket ran haar land komende of daarheen verzonden een aurtaie mogen beffen van 26 c welke aurtaxe voor Engelund tot 60 roor Engelaah Iudië en Zweden tot 76 o erhoogd wordt met recht rnu reoiprooileit roor de audere landen Deze aurtaxe ia ook rergund roor t re keer tuascheo Frankrgk en Coraiea af Algiers tn tuoacbcn Italië en Sicilië of Sardinië Het land rau bealemming mag verder run den geadreaseerde roor bezorging en douaneformaliteiten een aam ran boogatena 26 e beffen Bij t rerloren gaan ran een pakket heeft de afzender recht op een rergotdiig r iD 16 fr bg beschadiging op een evenredige Tergoediag die nooit meer mag lyn dan IS fr lÏBn en ander zal Inwerking treden met 1 Oct 18SI Tot zoover ioept de eigenljjke overemkomat Dan volgt het protocol dat ten doel heeft aan die landen waur de post zich nog niet met bezorging run pakketten belast te vergunnen de bepalingen der orereenkomit te doen uitvoeren dnor de spoorwi g en acheepvaurtondernemingeu waarbg de alieuBt beperkt blgft tot de plaatsen die bediend worden door die ondernemingen Engeland EngelschInitie en Nederland hebben rerklaard de overeenkomst nog niet te kunnen teekeuen en hebben tioh de goedkeuring ran het proidcal tot I inli 1881 roortbehouden waarvan ante ia genomen De volgende landen waren vertegenwoordigd België BrilachIndië en Canada Bulgarge Denemarken Duitschland Egypte Frankrgk OrootBritlanje Griekenlunrt Italië Lnxembuig Montenegro Nederland Noorwegen Ooslenr k Hongarge taiiijpi Bumeiiié Buabiud Serrié Spanje Turkge Zneden en Kwitaerland In afwachting eene degniiieve regeling heeft de Miuiater ran Oorlog een roorachrift raatgeateld belref nde de voeding ran de militairen der landmacht ig tjjd TBU Trede Dit roortdirift treedt den laten Januari 1881 iir weittiag eg moet heschunwd worden als proef waarom officieren uitgeiioodigd worden nauwkenrig den gang ran zaken na te gaan en aauteekening te houden ran hunne bevinding omtrent de werking ruu het roorsohrift Te hopen is dat de soldaat de goede werking ran het roorachrift in de eerste plaata in zgn maag waarneemt Het Toorlaatsla nnntmer van EIge Haard bwatte belangrgke beachcun ingen orer de Nuttige Handwerken in de Lagere school Onder deuzellden titel it bg den nilgerer ran dat tgdachrift thane een werkje reraoheneu ran mevr O ran Egk Hardeman waarin die itolfe aaomerkelgk uilroeriger behandelil en met een rgflal honuntêgguren toegelicht wordt Het boekje rerdient rooral na dit leervak overeenkomatig de wet ran 17 Aug 78 op de acholen ia ingevoerd zeer de aaudaohl De 40ste olgemeene vergadering der HoUandtoha Maatschappij ran Ijandbouw zal den Isten Deo a s te Amsterdam gehouilen worden De Maatschappij telt thans 14 700 leden Op die rergadering zal het rgoratel worden gedaan om eene bgdrage roor de gewone leden met l 50 te rerhoogen en die dus op 4 raat te atellen daar uit een reeljarige ondervinding blgkl dat men het tegenwoordig bedrag de maataehappg onmogelgk aan baar reelom rattende roeping kan roldoen W g rernemen dat het denkbeeld geopperd is dat de leden der rerschillende ufdeelingen ran het Metalen Kruis in Augnitua ran het volgende jaar bijeen zonden komen ten einde de herinnering aan den tiendniigschen rèffltocht feestelgk te vieren Wg meeuen dit nkbeeld te moeten ondersteunen dooh geren in overweging aan de fceatriering allen die het Metalen Kruis dragen te laten deelnemen Velen hunner toch zgn door lokale of oudere omomatandigbeden rerhinderd leden eener afdeeling te ign In de rergadering ran aandeelhouders ran den Groeten Schouwburg te Botterdam ia bcalotcn het gebouw publiek te rerkoopen nadat de conirooieD met de tooneclgezelschappen zullen zijn afgelor n d i 1 Aug 1881 Vóór dien igd zal echter de gelegenheid openstaan om het gebouw te knopen roor diegenen welke zich hiertoe mochten aanmelden Wil men den aehouwburg bebouden of een aieuwen bouwen dan zullen vooral met het oog op de Opera voor welke reeda in Januari achikkingen getroffen moeten warden zeer apoedig maatregelen genomen dienen te worden Een noodlottig geval ten gevolge ran drift riel Zondag namiddag omstreeks half vier roor op de Stadhouderskade bij de ütrechtachepoort te Amaterdam Een vader bevond zioh op dat oogeablik aldaar met ziju 18 jurige doohter Zg hadden bigkbanr ongenoegen Op eeua loopt het meisje van de zijde haars vaders weg en springt iu de reat De rader git haar na b eefl zich mede te water doch het meisje was in de diepte rerdwen Met reel moeite werd de rader doot eenige mannen die apoedig toeschoten en ran wie een mede te water ging gered doch het meisje ongeveer drie kwartier later lerenlooa opgehaald € M Maandagamorgent om tien uur wordt aan den Sladaachouwbnrg te Amaterdam met den rerkoop der tocguugaben gz n roor de opera ran Diuadag begonnen ruorzouverre die niet reeda roor de geabonneerden of bg vooruitbetaling beaproken zijn Om zeker Ie z n van ploalaen zgn de liefhebbers altijd vroeg bg dè hand maar eergisteren waren de sollicitanten al bgzonder rrocg op de been Om 4 unr iu de noeht ran Zondag op Maandag kwam de eerste mededinger opdagen en ratte roor de deur ran den schouwburg post Zgn naaate buren in de rg reracheuen omaireeka 6 nnr Haagsde Brieven GetciU Rtiaeltur I it den Haag ia niet reel nieuwe mei te deelen Toch wel ieta Namclgk dat de beruchte moordgeaehiadenia nog niet aü rolkomen opgehelderd is te besaboawen Zeer oslaugt moeten een paar niet onbelangrijke arreatatiën hebben plaotl gehad welke een ernatig rermoeden aan medeplichtigheid aan de rrectelijke miadaad doen koestem Of die arreatatiën iu verband ttaan met de waaraehijnigkheid dat de twee dienstmeisjes die bij den iustitntenr Vbbena naar den jongeheer Boogaardt Informeerden een paar dames ran aleohl allooi waren welke zieh thane nit de roeten gemaakt aefagnen te hebben aangezien ze onrerwaahta rertrokken en niet meer in den Haag te rinden zgn kan ik U no niet met zekerheid zeggen Later rermoedelgk weL Vreemd is het zeker dat de dieuatbode welke naar den jongeheer Boogaardt informeerde en eene belangrijke om rerdienen kan als ie zioh bg de julitie aanmeldt niet Ie rinden ia Dat ze dit vroeger niet deed toen de moordenaar nog niet gepakt waa nit angat ran wegent die aangiite door hem rroeg pf laat achlerrolgd te worden laat zioh eenigsinta begrijpen Maar nu daarvoor geen gevaar meer beataat Mlim er geeme meitflichtigem aan de auurd tyn ia ket moeielgk rerkloarbaar dat die dieuatbode f niet uit te risachen of opte aporenzou weien Vóór 15 Norember e k ala wauneer de terechutelliig Tan den moordenaar zal plaats hebben naar men zegt ia er wellicht méór lioht in deze treurige zaak onlatoken Miaachien kom ik later daarop terug Opmerkelijk ia het dat bet Haagaohe publiek vrg algemeen aan meiAplicbtighcid aan de gemelde wandaad gelooft Terecht of ten onrechte natuurlijk Onder de oarioaiteiitu van Parge Oebooren gerangaohikt te worden de frooU Utgazijnen vm de Belle Jardmifre dat iu Holland zoo wel oekende etabliaaemrnt en waarvan de Catalogaa zoo zeer wordt op prga gesteld Die van dezen winter dezer dagen verschenen ia een juweeltje ran goeden amaak en munt rooral nit door de rerklaring om zelf de giaat te nemen een rerklaring zoo duidelgk dat een kind er mede terecht kan Schrgf daarom aan de Belle Jardiuière met opgare uwer maten en binnen S of 4 dagen ontrapgt i g uw goed NB De Magazijnen ran de Belle Jardinür hebben geen auccuraaleu in het Buitenland Laatste Berichten Londen S November Parnell en zgne medebeechuldigden hebben eene dagraardiig onlraogen om den 5 dezer voor de ueenê Benei te Dullli te rerachijneu PariiS 3 November De BecoUecten te Maoon zgn heden uit hun klooalera Terdreren De poorten werden atuk gealageu met de bgl De in het kloos ter aanwezigen niet eeslelijken zgo inagelgkt uiteengejaagd De politie moeat hen naar buiten brengen Te Lorient heeft de auperior ran het klooster der Dominicianen deu commiasaria r u politie iu den ban gedaan Te Toalouee zgn de Capucgnen rerdnwen De deuren ran bet klooiter j j t ingetrapt De deoren waren echter zoo goed gebarricadeerd d de politie door de renatere moeat klimmen om binnen te kaa en Te Lyon en te Corcaaaone zgo de moanikan der niet erkende orden almede verjaagd Charelte de gewezen generaal der panaelqke iionaren heeft een dagraarding gekregen om roor het gerecht te reraofaijnen in rake zgner jongate rede op het legitimiatische banket te Rocbe anr Yon De regeering heeft besloten krachtig op te treden tegen de manifesfaliën der legitüpiaten of xnx andere aan de republiek rgandige pait j Weenen 3 Norember De H ieMr Zeiiung maakt een regeeringsbeslait bekend waarbij de legaiieraad prina Wrede benoemd cnit tot gezant te Alhene Pest 4 Norember De commiasie van bef Heerenhuis nit de Hoiigaarsche delegatie baeft de aauj rraagde buitengewone aitgaiea voor de troepen in de bezette landen onveranderd goedgekeurd Parijs 3 Norember Te Lyon heerscbt eene groote agitatie ten gerolge van het ten itroer leggen ran het tweede Maarl bealuit Een peraoon die bg een oploop gewand waa ia overleden GEVONDEN en aan het Burea van Politie gedeponeerd een KNIPUF SJE een z jden DASJE en een BELEEWBIEKJE MABKTBEBICPTCiN Gouda 4 Norember 1880 Bg Toste temming waa de oiazet n Foldertarwè puike 10 2 S a ƒ 10 15 Mindere ƒ 9 60 a 10 Bogge miike ƒ 9 9 40 Mindere ƒ 8 50 a S 76 Voer 7 80 a ƒ 8 40 Gerst paike ƒ 7 a 7 80 Mindere 6 75 a ƒ 6 76 Harer ware 4 26 a ƒ i i Lijkte ƒ 8 50 a 4 De reemarkt met goeden aanroer de handel ia all oorteB traag vette varkens van M i SÖ oent per half kilo maj we varken en hi ep fl ig a kapea tot hooge prgzen rtrkocht Goeboter 1 80 i f 1 90 Weiboter ƒ l iO ü ƒ 1 60 Ter kaoagiarkt ran gisteren werden aaoget oetd 93 partgen kaas eerste qualiteit van Sk a ƒ 38 tweede idem raa ƒ Vk a y 4 zware hooger I ii n ii II 1 I I T l u II U Burcsrlijlc e Stand Gouda r EBOBENi 31 Oct Jsü ilatbaiiie oaani F de Raadt ta l A Oraao Kor frauoiiu ra J kt M eujrn C de VrWB eu E van der 1 ub Engeliai Coraeli oiylera A A G raa AKh ea E pirniaij OVAg PEN J No W W ïjhfc i 8 vau Triet 7 m J M ao Bgk GPHUWDi S lll J iMoW A O m Tri to v VKet ra T E Bu C Vsi éea tleiit r A A H Marki F Unu as W J vpn FaUcu t Konwa en H A Klein I Boot en 6 C Uroiwtr i raa Sofiorca tn N va Bg Burgerlijke Stand rnn and r taaade j ame n ivan 27 October tot 3 Nor 1880 Xoordceoht GEBOBG I iDigc o er A Verkaik ep C fu Auueinii ouilera D Verboom en A lloogeüdoorD OVERI hUEN i uu der i ii gS j ONUEKTKOUUD U o Vliet 2 j en C Brfodao j Oouderak GEUOBEN Hilligje noden D de Lange en K Voonlait Jan oudeea i Vink tu J txigt CaraeUa de A IRniaman en A van Leeuwen O EKIiEDEN T Nobel 67 j A 5 de Kogel H j A deu UUaken 91 j GEHUtt D A van der Vliat eu W Htllini ONDEBTitOUWO D Pole tS j a C lyakaai tt Atolwlik GEBOREN Baart oudere C IJff en A Anker gaa ra Tennis oodera G van der B l en C ffaadioay Arie Oudert F tan Wguen en O Oakav JttinaaiB adera J de Jonit en M K de riign OV£BI IiQ£N G Matigl 8 j f U J ff Haastrecht eCBOREN Aria ondera H WHtenlnrg ea A ShQa OVERLEDEN i V an OvUf gehuwd pat k Jong 72 j W H van Amerongen 3 m i Yl H van der Hark 8 n 0Ni B rBOU u a staWük Wj n J w Eiik 3 j Vlist OEBORm Uiehiela oaderii A Subtil en Ni lok Beeiwïijk GEBOBEN Johsunes Gnardut ondera 1 Alkers ea M HoogeuIxMm Johanna Marïa ouders G Kraai en i M des Oadiin Cornelia Giiakert ouitaia C van Kersen llanken