Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1880

Zondag 7 November 1880 N 2628 GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gonda en Omstreken OVBRLCDKNi F da Jug 3 H ran Btmitt 1 j de Jaar Sm OÈHCWD t Omnewcgr 83 j cd J RÜM cia Itj W i Lugnhg 2S j m l m der WiDdeo 26 j Waddinxveen GEBOBEN Umtn oedwi J de Koitnr M Keriu WaiM laden A iidoora en B Viieer Jenee tm T u dea Berg ei G Bu l aetun Aeltje oadera C Ualleakm i ea I Vowkamp Mirgi oodcn Deaa ca I Malder ADloalae oaden C Slr er ea P Baaaua Pleter Headrik ouden P tan Koo ea ea S kuiler OVERLBDEN J Blaa ai C faa Dculea 18 m C P Klaarea 17 eUlUWD J It Beuker aa U na Kla erea M de Saai ea N eaa dea Taora D Melder ai O ean Wgk ZaTenhoiaen GEBORXN Coraelia Headrikae aadere F eaa dea Dool aa G BaokeliMa Adrieaai oadera N Nederbof eo A Faaaebakker Maru aadere W de kaegt ea N laa Wgk OTEBLBDÊN L Kaak B7 j GEHUWD r na dea SUrrea ea M naden Berg ONUeBTBOUWO W Brandhant en J A Kleppera AI VERT£NTIEN Bevallen yan een Zoon Vrouwe C B BE£LAKRT8 tan KMMICBOVËN Spkdut Gouth 3 Not 1880 ♦ Voor de vele bêwy en van belangstelling bö bet overlgden Tan oni geliefd eenig kind onderTonden betuigen wg bg deze onzen bartalgken dank C J C HOOGENDÜK M H006ENDUK geb DuKlTAOEB 6 mda 3 NoTember 1880 HAimUCHTUTa Op den 30 October 1880 is door den Ean tonreehter in het Kanton Gouda jan ABI £ WIJMANDIS TAX DSB KLEUN wonende te Gouda handlichting verleeitd tot bet ait oefaiea Tan het bedrgf ran Garenepinner met den daartoe betrekkelgken Bandel De Griffier bg het Kantongerecht te Gouda OBSBBB St Mcolaas Cadeauz Per gelegenheid wordt niterst goedkoop gepresenteerd een nieawe 8ALON CANAPÉ en een dito Uia FAVTJEVIL Te bezichtigen bg 6 TAM OER LAAB Werthiweft B 199 tipenbare Verkooping op DINGSDAO 16 NOVEMBER 1880 des morgens te 9 uren in de 2 ade aan d Xamemelksloot te Gouda Tan Vruchtboooieo eo WiigeoboomeOe des morgens te 10 uren TÓóren in het Hoii wgk B Nr 153 aan de Westhaven te Gouda Tan IIEUBELEN waaronder een PIANINO een Mahoniehoaten LEDIKANT een PERS een Staande KLOK en BUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED VLOERKLEEDEN en K4RPÜTTSN eenig ZJliVEBWERK ena En op WOENSDAG 17 NOVEMBER 1880 iea morgens 9 oren aan het Lokaal wgk K Nr 255 aan de Peperstraat te Gouda Tan MEUBELEN eo huisraad BEDDEN en BEDDEGOED KACUELS eenig gewerkt GOUD en ZILVER enz Te zien Maandag 15 November 1880 desmorgens van 9 tot 12 en de namiddags Tan 2 tot 4 uren 1 Nadere inlichtingen agn te bekomen wn kantore Tan den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEE YgR te Gouda QOCIIA D DE TAX A BaiHKJIAll De aandacht der Kiezen wordt geTestigd op den Heer G TOOEITVLIET als Toorstander eener waterleiding in onze Stad en van de aanbesteding vau alle publieke werken De ondergeteekende biedt zich aan tot het GEVEN Tan PEIYAAT OiroEEWUS in het ËXEKCEERËN aan SchotterpUchtigen Tan de Lichting 1880 W F SCHAAP Adj Ouderoff dd Schntterg ZAXUBDAG Verscüe APPELBOLLEN Boterletteni 8AÜ8UZEN BR0 0DJBS verscbUlend Klein Gebak bg BAAUMAAKJEBS Haven DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN Tan Rijnland brengen bg deze ter kennis Tan be langhebl nden lo dat de begroot ig Toor het dienstjaar 1881 ran den 4den NOVEMBER tot en met den ISden NOVEMBER aanstaande Tan des morgens tien tot des namiddags tteee ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap Toor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar Terkrggbaar is tegen betaling Tan 5 cents TOor elk exemplaar 2o dat de ingelanden volgens artikel 165 van het reglemeüt Tan 6 Juli 1857 jEtaatohhd No 90 huMie bezwaren tegen deze b rooting binnepl aoht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en du vóór den 25sten NOVEMBER aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3o dat de Vereenigde Vergadering op ZATURDAG den 27sten NOVEMBER des morgens ten elf ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behajideling van de bovenbedoelde begrooting aUl XA LAROCUK en Tmei houdende QUII A LAROCHE Ivun KSAEPEUEIV en HOlM Apoih te Zei t Opwekkend Versterkend KoortgverdrUveifd verkrggbaur iu flesschen van 1 en 1 90 te Gout o Dfl den Heer O TlUm Apot verder door het geheele Rgk in de bekende depots Iedere flesch is loA de haudteekeuingcKRAEPELIfiN HOLM voorzien SLIJM en MAAGPILLEN SCHREÜDER S PILLEN zgn MAAGVBRBTBRKEND zacht LAXEREND bgzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTEEBING 92V Ct per doos verkrggbaar te OOUItA alleen bg i 8CHBNK Bliitwijk S T d Kr t Stolm k Wed Zgderiaao UaaitrechtK OotUtWBfZevenhmzen A Prins MoordrecU G H Post en de bekende depóla Men wachte zicb voor ntmaaksels 1 1 1 Elk dooije ia rewlkkeld iu een billet ractdeniUmteekenlnf 8u deu Tervaardiger J J Schreuder Apothker VERLOREX een Portemonnaie met een bankbiljet van ƒ 2S en fi üO aag geld er in Die haar terug bezorgt aan hel Bureau dezer Courant zal goed helooni worden GEVRAAGD een om dadelgk in dienst te treden adres Mr H PICCARDT Turfmarkt terstond GEVRAAGD door buitel gewone omstandigheden eene voor NOODHULP of voor VAST Adres met franco brieven of in persoon aan het AdvertentieBuiean van A KOK k Cokp Boeken Kantoorhandel te Gouda rËËEEBAAET IA ONTVANGEN P até de foie gras alsook de BEROEMDE Bredasche Wildpasteien 1 Ooathaven B n 14 Pour portraits paysages et reproductioBi Artistiques en noir et en couleur Les portraits sont garantis absoloment i alliérables F HARTli G G Hida Tegen Hoest en Verkoudheid de reeds zoo gunstig bekende Borst Caramels Terkrggbaar bg W N RAAUMA akers Haven 17 Bg den Boekhandelaar A BRINKMAN ii te bekomen Tramway en OorlogsspeL PRIJ8 CENTEN Na 13 jarig bestaan zijn vermeerderde navraag en voortdurende nieawe bewijzen van heilzame werking de besta aanbeveling V eor een produKt s GRAVENDEEL 23 Aug 1880 Mgnheer Verzoeke U vriendelgk mg zoo Époedig mogelgk weder een kist KorirtAon als den elfden dezer maand ontvangen té willen zenden de reden waarom ik zoo spoedig wederom schrgf is dat hier zoo vele kinderen aan hoest en mazelen Igden en de borsthonig deed nn zoo goede diensten dat ik Teel reikoop enz G VERVELDE De Rgnlandsche Druiven Bonrthonig Tan W H ZICKENHBI MER te Mainz duizendvoudig sedert jaren erkend als een gerenomeerd en aangenaam huismiddel bg hoest heesdiheid verslgming borsten keelpgn kuch en stikhoeüt bg kindereu is alleen echt verkrggbaar in flacons fl 2 fl 1 en 65 cent voorzien van een capsol met nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenbuig m deze Courant behoort een Byvoeir el DE WATEEWEG TAS Amsterdam naar Eotterdam Ia de zitting der Staten van Zaid HolUnd T ii 11 Dinsdag deelde de Voorzitter ten vertolge op de overgelegde correspondentie tatschen die provincie en Noord Holland over den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam ni de dat bg Gedeputeerde Staten een brief van dea Minister viin Waterstaat was ontvangen meldende dat de Minister deze zaak zou laten rosten totdat de gewenwhte overeenstemming tussehen de vertegenwoordiging der beide gewesten was verkregen fliermede is e verbetering van dezen waterweg weer op de lange baan geschoven want sa de heftige briefwisseling tussehen de beide CoUegiën van Gedeputeerde Staten is het zeer on yiurschgnlgk dat althans in den eersten tjjd een pogiaz tot verzoening zal vorden beproefd Een unbevooroordeelde fezing dier correspondentie moetdeovertuii ug schenken dat de schuld teo deze bg bet Noord liuUandsch coUegie ligt dat zich ia hare brieven aan den Minister heeft nitgelatea op eene wijze die getuigt van verkropten sp t over het besluit der Zuid UoUandeche Staten die op het voetspoor vau haar Calte p van Gedeputeerden besloten di deze waterw niet mocht worden verkregen ten koste van de welvaart onzer gemeente oordHoll ud wil ons afsngden van het waterverkeer Opgeofferd moeten We worden aan Amsterdam gtljjk Nieuwediep er aan opgeofferd werd Kant werd de omweg aangegrepen die door het aandoen van Gouda werd veroorzaakt 15 minaten op een weg van 73 Kilometer en toen dit ar nmeiit V oulioudbaar b k en daareobofeo dank ij imreu Ümkeo gemeente architect een voor het algemeen belang gunstiger plan was ïBstgesteld toen moest de Goudache tolheffing waarvan tot nog toe gezwegen was als buoman dienst doen Eerst in de zomervergadering der Zuid Hollandsche Staten vau dit jaar To n werd door Mr Vlielander Hein voorgesteld als voorwaarde OOT het provinciaal snbsiiiie te stellen vrge vaart op deu gebeelen weg Dit voorstel werd verworjen niet omdat de meerderheid dier Staten voorstanders waren van tolheffing gelgk door ïedeputeerden van Noord Holland werd geïnsinueerd maar omdat men meende en te recht meende dat die quaestie viel buiten de bevoegdheid der provinciale vertegenwoordiging ï y kende niet eeus het aantal befBngen op deze vsart Rn zon nu rauwelijks als voorwaarde stellen dat aan al die heffingen een eiude zoude komen Voorzeker een dergeljjk besluit zou tot het gegronde verwgt hebben aanleiding gegeven dat Zuid Holland onmogelijke voorwaarden stelde en dus blijkbaar den naar ha rplan verbeterden weg ook niet begeerde Blijkens de discussiën in dieiiomervergadering der Staten van Zuid Holland was dit alleen de wden dat van de vrge vaart geen voorwaarde voor subsidie werd gemaakt De regeering moest zelf weten wat ten deze het algemeen belang wa zg alleen kon in onderhandeling treden over den afkoop dier heffingen zg alleen was bg machte de kosten dier vrije vaart te berekenen De Gedeputeerden van NoordiHolland namen de gevalleu beslissing aan als het bewgs van de gehechtlieid der Zuid HoUand che vertegen Zic wze Muii iocjTHlim 23 Sept on 2 Ocl jl woordiging aaii tolheffiuen en het viel niet moeitgk op die baan vwft te redwieeren tot men tot de conclusie kwam in dezen stand van zaken zal Noord Hfdlaud voorzeker haar toegestaan subsidie niet wHIen handhaven hn nu de Minister In plants van NoordHolland onder het oog tif brengen dat het geen grond voor bezorgdbeia eeft zTolan hjj niet het laatste woord heeft fJBsproken aJolang niet is gebleken dat hg de to ieffingeu in stand wil houden of althaus 2 oolai niet gebleken is dat zijne pogingen om de zwi dier heffingen naar genoegen van alle belangpebbenden te regelen schipbreuk leed maakt M zich er af met een kom maar eens terug 4 gg het eens zgt geworden Zeer naïef voorzeker j waar het geldt een landsbelang wordt de bfeVrediging afhankelijk gesteld van bet bgleggeli van een gescliil tussehen een paar province colleges welk geschil eigenigk blijkt in lucht te hangen of althans slechts iu de vei lding van HU Gedeputeerden van Noord Bollaud te bestaan En als men dan bedenkt t de verbetering vermoedelgk reeds lang zoirtgn tot stand gekomen indien de regeenuguiet Tm oordeel ware geweest dat de verbeterde vaart ook voor monitors alzoo voor de verdediging des landsdienst moet doen dan wordt het ministriëel sehrgveo nog naïver of zon soms een ander een krasser woord hier meer op zgn plaats üijn Het belang van bandel eu ugverbeid vofdiOÉdriDgend verbetering T a dezen weg ds reg Hng meent dat ook de landsverdediging haareischt de provincie Zuid HoUand staat een subsidie van 1 millioeu toe en neemt een deel der jaarlüksche lasten 10000 voor haar rekening doch verlangt dan dat Gouda niet worde afgesneden van het verkeer daarop komen Noord Holland s Gedeputeerden eu zeggen want hier komt het toch eigenigk op aan dat doet zg om de Goudsche tol en 4it is voldoende om de belangen van handel en ng verheid en des noods defensie op den achtergrond te schuiven eu rustig af te wachten Waar op dat geschil tussehen twee gewesteli e besturen toch uitloopen zal Het isi te hopen dat bg de behandeling der begrooting van waterstaat dit punt in onze Tweede Kamer ter sprake komt en dat denminister worde aan het verstand gebracht dat het in plaats yan stil te zitten huug tijd wordt dat hij krachtig en handelend optreedt De zaak is in de verste verte niet ingewikkeld ten minste als men de politiek er buiten houdt En dat deze zich er thans een weinig mede bemoeit i zeer waiirschgnlgk D BÜITEjNTLAN D Bultenlaiidscli Overzicht De beriohtcu uit Frankrijk preken an verBcheideu klooeuri die op grond der Maartdeoretea gealoten zyn Op sommige plaatsen ia er verzet geweest zoo zelfs dat er te Lyou een jongmensch aan de gevolgen der bekomen wonden is overleden Ook te Parijs is men gisteren tot de toepassing der decreten overgegaan maar evenmin als elders is er ernstig verzet geweest De berekening der clerioalen dat ue bevolking voor ben partij zou trekken en er eene geweldige opschudding komen sou faalt geheel Trouwens de regeering zit met stil en poogt zooveel mogelijk misverstand te voorkomen I il een officieelen slaat blijkt dat le erkende orden de orden dus die builen de termen vallen van de tegenwoordige wel gezamenlijk goederen bezitten ter jaarlijksche opbrengst van 20 811 969 franken Daarvan komt op de vrouwenordeu fr 17 304 129 en op de mannen fr 8 B07f84O De me erkeude orden die dus waartegen de wet heeft te waken bezitten of gebruiken slechts jaarlijks voor fr 8 713 422 Daarvan komt op de monniken 5 018 812 en op de nonnen 3 694 610 Hieruit blijkt dat de zusters in den regel de erkenning vragen de monnikeu niet Verder ds naar den maatstaf der bezittingen de wetten slechts gelden tegen fr S 018 8 2 uit fr 29 625 391 van de gezf menlijke jaarlijksche waarde der geestelijke goederen De getalsverhouding is nog gunstiger Tan de monniken en nonnen in geheel Frankrijk valt sleobtl éeu achtste gedeelte onder de bepalingea der ttel Al de andereu behooren tot erkende orden ea het heeft de aaadaoht getrokken dat al wat met leger en vloot iu betrekking sUat tot de erkende ordelC behoort terwijl voor andereu niet die erkenning wn4 gevraagd De SJpublique FrmfaUe bevat naar aanleiding van de redevoering van den heer Clémencean te Maiwille eene bescjioawing over de Fransche kamer wilke voor het recht verstand der Fransche politiek van deze dagen zeer gewichtig is Zg noemt b eene grove dwaling van den heer Cüémenoeaa w n neer hij beweert dat de tegenwoordige repabtikein sche meerderheid eene rrgeeriugsmeerderheid ii Toen de kiezers haar den eersten keer en na de regeeriiiÉ van 16 Mei nogmaals kozen werd zij besoliMiwi als eeu strijdvaardig leger tegeu de monïipiibale reactie Niet het programma maar enkel dr kaAli van slagen tegen den gemeenschappelijken fljktit bepaalde de keuze Daarom was de republikeinsche meerderheid voortdurend verdeeld in groepen die allen trachtte ban plaats te veroveren in de meer of mindere hetero geae ministenes Daarom konden de oppartunittea dia volgem dea heer Clémenoean de idtaMVOHk delijkheid der regeeriug sedert lang op de iohanderS hadden moeteil nemen dit niet doen londer gevaar te loopen aanstonds door eene coalitie der andere groepen te worden omvergeworpen Wat waar ii voor de parlementaire groep is ooit waar voor den heer Garabetta Na de aausUande verkiezingen iël deze Moeslaiid veranderen en er tal wiafaehijnl eene rcgeeriiigsmeerderheid iu de kamer geboiên worden Dit artikel bevat dns eene toezegging dat if heer Gambetta en fijne vrienden vwSr de hemieawing der kamer met een bepaald programma zullen voor den dag komen en dat indien het land haa eeuBf meerderheid schenkt de heer Gambetta Ven ministerie zal vormen De toezegging moei een uitnemendeS iudri k maken en als een bewijs daar van teekenfcn wiJ gaarne aan dat de geavanceerd Rapptl die dikw erf den heer Gambetta wegens zjjn pouvoir occulte de les tss thans de volkomen juistheid erkent van de redeneering der Sépubliqite Tra fttite er alleen de conclusie aan verbindende dat aan den onregelmatigcn toestand zoo spoedig mogelijk atu einde moet gemaakt vonten nu uit de verkiciinge voor de deparmentale raden voldingend is gebleken dat de kamer geen arm e de eomiat meer behoeft Ie zijn Eene ontbinding der kamer lokke top spoedig ïnogelyk de geboorte der regeeringmeerdertieid uit Dr conclusie sohgnt logisch doch de legeering wil er niet aan De rede van den Pmisischen minisier van fhaacicii en de duarbg ontwikkelde plannen vindea natuurlijk geenszins ouverdeelden bijval Somraigep zijn zelfs niet ver van de bewering dat met de tohoone beloften in de troonrede eenig vroom hei drog is gepleegd Daar werd zeer de nadruk gelegd op de Onlheffi g van lasten thans hoort meb tegelijk van een tekort en van uitgaven voor buitengewone zaken die door leeniugen moeten warden gedekt Vanzelf spreekt echter dat desuiettemip ook voor de zienswijze vau den minister veel is te zeggen Die medegaan met z ne planncu tot hervorming der belasting vinden alles in den baak In die za ik ligt dan ook het groote punt vaa verschil en naarmate men daarover anders oerde t Worden de cijfers anders uitgelegd Zoodra de 1ó6t stellen zijn ingediend zal Bien in het lange eu breedo de meeningfn van vopr en tegenstanders kunnen vernemen Het schijnt dus ounnodig Ie weseu daarbij reeds hu stil te staan Kene andere viaag is of wezenlijk de algemeeue l