Goudsche Courant, zondag 7 november 1880

llp j toertéri teiinr iCgeirordfa £ r iQd rele unwijlia offi dh te gelooren zegt de Natu al Zeilu g luar andere doeu het tegendeel onderatelleu Het Uad wqM ci daa op dat de qzeruyverheid al io teer ileobtaa itaat verkeert en de roggeoogst is mislukt Maar het legt reeds iets dat een tegenilander der rageering niet Teel meer dan dit heeft weten te tindai £ ea berioht uit Berlgn aan de K Z zegt daarentagen De berichten uit de provincie orer den ataat der nyrerheid ün leef gunstig Vooral de weverijen yn in teer gocdeo dgea D fabrieken hebben bestellingen dia Bog een geruimeu tgd van levendig verkeer doeu WBchleu lu sommige is de werktgd met twe juml utsDgd dk heeft men ecu grooler getal arbeiders moeten aanuJIlea Dit Parijs tgu op fijne tt ra voor vrouwenkleederen loovele bestelliugeu oqtvangen dat de fabrieken er op verre na niet aaq kannen Toldoen Sa mededeeling geldt slechts één tak vau ngverbeid maar ook in andere vakken enkele uitgeionderd is blijkbaar de toestand niet sóó dat daaruit erastig beswaar ware te outleenen tegen de vourslelUbccu van den Pruisitcheu minisier Woensdagmiddag igu de beer Parnell en de andere besobnldigden der Laud leagne gedagvaard om tegen h JNor Toor de Queens Beuoh te Dublin te ver eii iien ten einde sioh te verantwoorden wegens ktt ae aanhitsing tot renet tegen de wet pe bcsokauwingen der dagbladen over de houding dei regeering in deie aangelegenheid loopen bij voortdaijUig leer uitseu l e conservatieve Saturday Snitw maant dat ds gevangenneming en zelfs de veroordaajiag der voornaamste raddraaiers aan het woelen 4af Lsnd leagae geen einde zal maken Volgens dit on de Habeas Corpus akte opgeheven en zouden Btevredeoea looveel mogelijk ontwapend moeten CB I SfttMor daarentegen bestrqdt het gevoelen dat gelaadg hel beste middel zou zgn om Ierland te teren Üe eerste grondslag eeiier constilutionneele Lriug is geen gebruik te naken van de aaubet Mnent toegekende macht om wetten ter tgde te zoolang deie wetten niet onmaobiig zgn beJlcB om de openbare orde te handhaven hesracht eeue algemeene vreugde in Zwitserland den uitslag der stemming over de vraag of alilntie zal worden gewijzijtd Voorloopig is a i zeker dat de grondwet welke op vrgziunigen grsiJdatag ia opgetrokken zul behouden bluven en dat Bseo niet zal zgn blootgesteld uau de gevaurlgke braefaemiog eeuer poging tot wgziging daarvan in Bet erk gesteld door de ultra s der radiooal demo ratiwbe parig die samenspannen tot dit doel met 4 Mialisliacke en ultramonliiaiiicbe elementen Of ncB inderdaad bij de bestrijders der iiroudwet talks ganatige verwachtingen van den afluup koestcfdi als men voorwendde is niet vulkomeu zeker Niettemin verklaarden de voorslaudera der w iging VBB u grondwet dat hunne tegeprwd stellig te gemoati Boeht worden gezien Het resultaat heeft die bewcnBg schitterend gelogenstraft want de te eupariij ka ft k overwinning behaald met een meerderheid raa aim 131 000 stemmen Kr iqn slechts vgf kaatuns alwaar ds levisionisten de Bwerderheid hebben erlangd deze zgn Glams Appcaiell b Rh St Qallen Schaffheusen en Gruuwbaaderlaiid De stemming in al de ovrrige kantonslaidde daarentegen des te gunstiger voor het behoudder oonstilutie Dat Garfield tot President der Vereenigde Staten is pkoBeB staat vast maar het aantal stemmen dut ky verkreeg wisselt met de verschillende berichten VolgsBs de New York Herald kreeg hij 302 volgens i n aader bbul 210 clemmen terwgl een derde hem lis of 222 stemmen geeft Om te worden gekozen ocst Garfield 18S stemmen hebben vau de 369 Qaificid zal de 19e president zgn welke sedert n jaiCB de eenheid der republiek in zgn persoon vMtefenaoordigt Gewichtige politieke gevolgen zgn VSB tgoe verkiezing niet te wachten Sedert Lincoln s wluffiDg dea grooteB bDrgeroorlag deed ontbrandeA vaÜM eiodigde met de ilavenHiuaeatie op te lossen is liet vcitehil tusschen denooraten en republikeinen alkags ailgcwisoht en ateer eu meer van eeo ondaia eid ia beginsel eea onderscheid in persoon geworden Da republikeinen heeten voorstanders vsu ket beschermende stelsel maar Garfield is ltd van ds Eiigelschc Cobden olub die den vrgen handel ia ique banier voert en Hancock zgn democratische tcmastaader heeft een paar dagen voor de verkieliag ia eea manifest verklaard dat hij niet tegeu ceae geaiatigda loepaaaing van oescherniende rechten aa Deze verklaring mqest de stemmen der erklicdcB van New York voor hem winnen doch zg JB aiet in staat geweest tgue partg de overwinning ta bcnrgea Wat 1 ds verkicting het meest de aandacht trekt ia ket grootate aandeeLdat in deze nitra democrati eke repoliliek in de igghtigste haudeliug van het pditieke leven genomen Sëtdt door militairen Ge neraal Garfield gestenud door generaal Grant aan den eenen generaal Hancock gesteund door generaal MacClellan aan den andereu kant Oppervlakkig gezien schijut het dat eena soldalen overheersching in de groote republiek geenszins tot de uietgebenr lijke zaken moet behuoreu Het la echter niet meer sohgu De repnbliek beeft generaals eu kolonels zoo g ed als ieder ander bea £aafd land misschien zelfs in grooter aantal Maar aan soldaten hapert het haur en dus ook aan gewapende handlangers voor eer coup d état Dat de oaudidaten voor den presidentszetel met een gouden band om hun pet en een zwaard aan hun tijde pronken bewijst voor het militair kaïakter hunner overwinning niets BINNENLAND GOUD V 6 November 1880 Een tweetul jaren geleden deed een bericht de rondte in de dagbladen dat door veleu met vreugde werd gelezen volgens hetwelk een talentvolle jonge dame van goede opvoeding den weusch geuit had zich aan hel tooneel te wgden Beeds hud zg voor eeuige door de Vereeiiigiug ket Nederlandack Tooneei gruüddigdeu een proeve van haar dramaiitoli talent afgelegd naar aanleiding waarvan al dadelijk met veel eulhouaiasme over haar werd gesproken Deze jonge dame was mej Josephine de Groot Het eerste bericht werd spoedig gevolgd door een tweede waurbg haar eerste optreden werd aangekondigd iu van Moseuthal a Deborak Met gtoote belangitelliug werd deze voorstelling verbeid eu de groote verwachting die men van de nieuwe actrice had werd niet teleurgesteld De dagbladen en het publiek waren vol van lof over de nieuwe verschgniug eu allen waren het er over eens dat Uejuifrouw de Groot door de natuur met een innemend uiterlijk een welluidende stem eo een sprekend oog was begiftigd terwg uit geheel haar optreden een kanatenaats natunr sprak Na haar eerste optreden op 20 November 78 is tg herhaaldelijk voor het voetlicht veischencn uiet aÜeeu iu de Deborak maar ook in andere aiukicen als iu Jdrienne Lecoutreur Jolaniie en in Shakespeare s Bomeo m Julia in walk laatste haar prachtig spel vooral groote lof werd toegebracht Het spreekt wel van zelf dat onze stadgenooten in de U uigsche eu msterdamsohe bladen zooveel goeds lezende over Mejuffrouw e Groot al spoedig den wriisoh koesterden tijtar ook hier ter atede te zieu opireiieu De vervulling vau dien weuach was echter nuii vele bezwaren onderhevig Het ia waar hel KederlaDiUck Tooneel waarbg tg van tgd tot tgd optrud guf hier geregeld voorstellingen maar zij was geeu lid van dat gezelschap en bepaalde tich vooruamelgk tot voorstellingen te Amsterdam en s Hage Scheen alzoo die wentch uiet te zullen worden vervuld dank zg deu loffelgkeu gver vau Ont Gemege Directie zgn de bezwaren overwonnen eu zullen onze sladgeuooieu iu de gelegenheid zgn Mej de Groot te zien ipelcii Het behoeft geeu betoog dat dit een zcldzaumbeid is vau een herhaald optreden is zelfs geen sprake om welke reden wg de algemeene aaudacht op de voorstelling van Donderdag e k vestigeu Het Igdt geeu twijfel of de zaal ICuustmin zal dan bgna te klein zijn om alle belangstellenden te bevatten Zooals men weet wordt Victor Hugo s Akgklo Tyfa van JPadua gegeven terwijl voor verdere bgzonderheden iiaai de advertentie en programma s wordt verwezen De begrooting voor de gemeente Zevenhuizen over het dienstjaar 1881 bedraagt in ontvangst eu uitgaaf ƒ 15633 49 Voor kosten van het ouderwgs is 6625 uitgetrokken Tot dijkgraaf van den polder Oost IJsselmonde ia benoemd Mr M Bichon van Usselmoude Te Lekkerkerk zijn benoemd tot hulponderwgzeressen met acte voor nuttige handwerken mejufvrouwen P E Bourdrez van Middelburg A Blumeuthul van Grouiugeu en H Groot van Kdam In het onlangs verschenen officieel rapport uitgebracht door de koninkl gke Belgische Commissie voor de internationale Wereldtentoonstelling van 1878 te Fargs komt op pag 3i eeue uitvoerige mededeeling voor betreffeude de fabrieken tot verwerking en bereiding van Peru Guano der firma M H alomouson te Capelle a d IJsel Het rapport verklaart dat deze inrichtingen gesteld kunnen worden onder de grootste die zoowel in En geland eu Frankrgk als in België bestaan Over de hnedauighedeu der producten sprekende wordt o a iu dat verslag gezegd dat de guano van een buitengewone hoedanigheid en fijnheid is Deze fabrieken beslaan thans eeo oppervlakte van ongeveer S hectucu fn zgn voorzien vau de nieuwste vindingen op Irerktnigkundig gebied tot een gezamenlgke Aoomkracht van 350 paardeckracht waar door zg een productievermogen hebben voor de Ie vering van 1 millioen kilo guano per week Nagenoeg 3 millioen kilos zwavelzuur worden erjaailijks verwerkt eu 300 werklieden zgn er in dienst Aan ds fabriek lijn verbonden rijke laboratoria waar speciale scheikundigen de grondstof voor en na de bewerking onderzoeken Het water op deu Bijn en op de Maas ia vallende op den Usel is het nog gewaaaen Te Deventer dringt het water in sommige huizen langs de Welle de peilschaal teekent 6 08 M boven A P Statan Generaal Twiedi Kjliii Zittingea van 4 eu 6 November 1880 Iu da zittiug vau Donderdag is bij de verdere betiandelvog van het strafwetboek uitvoerig gediscussieerd over den titel beleediging die smsaj als luster straft iudieu het bewgs der waarheid vaa bet frit door deu beleediger niet geleverd wordt Door aanneming van een amendement is dat bewijs van waarheid echter alleen toegelaten wanneer de rechter het uoodig acht en bg aantgging vaa amblsinisdrgf aau een ambtenaar Voorts heefl ds rrgeering wgzigiug aangebracht zoodat de verspreiding van beleedigende geschriften alleen strafbaar ii als er van opzet blgkt Tegen eenvoudigeu diefstal en verduistering is thans gevangenis of geldboete van hoogsieiis 60 bedreigd Iu de zitting van gisteren werd besloten na het strafwetboek te behandelen de ijk wet deu zuat aeogas eu de regeling der luilischc bgdrage Vau het strafwetboek tgn na een uitvoerig dsbat de artikeleu omtrent vervalsching vun eet en driukwaren onveranderd aaugeuoineu De regeering heeft een uieuw artikel opgenomen atratfende deu koopman of bestnurder of commissaris eener venuoolschap die opzettelgk een onweren staat of balaui openbaar maakt De minister heeft ingetrokken eenige artikeleu betreffende de desertie vau zeevisschett met het oog op de spoedige regeling dezer zaak bjj speciale wet Het tweede boek ia afgehandeld Het afdeelingsverslag der Tweede Kamer is verschenen over de algemeene politieke en financieels beschouwingen betrekkelijk de staatsbegrootiug Wat de politieke betehouwingeu aangaat blgkt er uit van voortdurende ontevredenheid bg velen over de begintelloosbeid au den leider van het Kabiuet over hetgeen zgne paraaitisobe politiek wordt genoemd en over den ontrouw vaa bet Kabinii aau zgne uemrals rjeping Hiertegenover stond echter het gevoelen vau de meerderheid dat bet Kabinet iu de eigenaardige positie waarin het ziek tegenover de tegenwoordige verdeeldheid oader ds partijen bevindt tich tot de taak van een caimei iaffairei noodwendig moet bepalen hetgeen echter uuur de overtuiging van de eerstbedoelde leden juist het kenmerkend karakter van bet Kabinet bleek Overigens waren ook kennelgk van liberale zjjde stemmen van wantrouwen opgegaan wegesi het buitenlaudsch beleid het oorlogsbcleid het koloniaal beleid Op eene hervorming van het kiesreokt ia een tH anderen zin werd voorts weder aaugedron eu Wat de finanoieele politiek betreft algemeen was da opdrgving van de uitgaven iu t oog gevalles Op bezuiuigiug eu op de afscheiding van de bnitengewone van de gewone uitgaven werd derhalve aangedrongen Maar de slotsom was eenerzgds dst eeue nieuwe belasting toch onvermgdelijk scheen welke anderzgds echter eerst zon goedgekeurd worden als of de gewone dienst lou blijken haar Is behoeven hetgeeu bg deze leden nog uiet vaststond of wel onder voorwaarde dat de K geering eerit Iji m met hare voorstellen tot Verbetering vau dea Botterdamschen Waterweg naar Zee tot aanleg vaa de tcheepvaartverbiiidiug tusschen Ams erdam uatr Uotterdam eu tot het maken van het scheepvaartkanasl vaa Amsterdam naar deu Agn Eerst door dieu aanleg van productieve werken zon een niense verzwaring vau lasten gewettigd zgn ten bchoeTS van leeningeh tot dekkiug van de daaruit voortvloeiende uitgaven De beer Jules van Hasselt lid der Ned oommissie Voor de Londensche tentoonstelling schrijft iu de Kanper Conrant I De geheele Nederlandaohe intending zoowel tsn ve als zuivelproducten maakte een uitmnutendea indruk eu tal van Eugelschen gaven ing bg herhaling te kennen at ze op dit gebied nog veel vso het Nederi volk konden leeren Voor èen net decorstief boven de tafels waarop onie boter en kaas waren geëtaleerd werd behoorigk zorg gedrage in het midden der tropeeëu prijkten ket NedHlandsohe en de provinciale wapens De heer Gerritsen lid van het comité in Engeland slaagde eï in alle boter en kaas tegen goèds praten aan de man te brengen en wat het vee betreft waren we uiet minder gelukkig daaf ef VS3 de 37 stuks vee S9 voor vrg booge prijzeu verkocht irerden gedeeltelgk bestemd o n via Sonthaapton naar Kaap de Goede Hoop te worden venenden Mgn reisgenoot de beer W G Boele kocht op den avond voordat er naar deu melkprgs werd gedongen de koe aan van Feouema te Hnizum ea ge kunt begrgpen hoe wij ons allen er lu verheugden toen het bekend werd dat die zelfde koe den eersten melkprgs behaalde en e Nederlaad wederom tal binnenkomen en dat op zulk een zegevierende wgze Ëiigelsche schilders hebben er in de gauwigheid op de tentooattelling nog een schilderij van gemsski het orgiueel blijft eehter het bezit van een Nederlander en tullen belangstellenden teker nog wel eens gelegenheid hebben de heldin vau leu dag ig die oua een sahittereode overwinning bezorgde op Jacobahoeve te Vt aprnvelde te bezichtigen De Eugelsche bladen maken met lof melding vau de opvoering vau Bosier Faasseus June Mie in hel Priuee of Wales Thrfttre te I oBden door den priui en de prinses vau Wules bijgewoon l De niiseea scène is zuiver gecopieerd naar de opvoeringen iu aai land waartoe nog oulungs eenige artisten uit Londen gekomen tgn Het inwendige vau de Zeeuwsche voorkamer met het Delftsobe aardewerk den zwaren ketel en deu breedeu schoorsteen ook de Zeeuwsche kleederdraeht alles wordt iu de bUden beschreven locals wg het hier kennen Het Heulen heulen I en de uitdaging vau den Nikker hadden vooral effect het spel der hoofdpersonen wordt teer ge preteu Het stuk is uatunrlgk geheel Zeeuwsch gebleven alleeu van den verleider vau e Mie die hier een Hagenaar ü heeft men een Engelschman gemaakt eene toeeigeniag die j den Britten nateurlgk gaarna vergeven INOEZONDEN Uijnkeer ie Reiacteur I Over eene belangrijke zaak verzoek ik beleefd eenige plaatsrnimte iu nw blad Die zaak betreft de verkiezing van een Baodslid in pUats van Mr Snel De sdvertentien in uwe courant geven aanleiding dat candidaten genoemd en besproken worden en daardoor wil ik mgneizgds nu de hitte van den verkiezingsstrijd de hoo len nog niet zóó verwarmd beeft dat nadeaten en overleg voor hartstocht moeten wijken een paar personen noemen ten einde die namen slechts in ernstig bnraad te geven san dn leden der kiezers vereenigiog onzer stad Ik stel voorop dat noch partg zucht noch eenige andere reden van dien aard maai enkel en alleen het heUug dei gemeente me tot het inzenden dezer legelen drijft Hoe achtbaar 8e in uwe courant en in het publiek reeds genoemde candidaten ook zgn mogen toch achguen ze Ing nirt te voldoen om daarom reeds hunne cawltdatuur voor het lidmaatschap van den Baad te steunen Twee zaken staan vast de eandidaat der vereeu ingen moet zgn een fatsoenlgk man die een helder hoofd en eerlgk hart heeft en ach een beetje goed eet voor te doen Niet een man om wiens naam men reeds glimlacht als men dien in de betrekking van Baadslid boort noemen Hij behoeft daarom niet een heer te vezen looals men dat woord in het dagelgkach leven opvat maar een man die geen gek figuur in en buiten onze gemeente maake wan neer hg AU ala Baadslid fungeert En in de tweede plaats moet de eandidaat kans an slagen hebben Neem den kundigsten netsten eu rijksten man wanneer hij zich niet gedraagt zooals t behoort zal M pMiik z ne candidatuur niet voldoende steunen om te slagen Neem den grootsten schreeuwer die ofschoon Icundig met groote liberale woorden en volzinnen u zou willen omvergooien als hg niet is it min of meer populaire man dan zal deze al is ague bedoeling nog too goed en nog zoo edel bgna nooit slagen met zijne candidatuur Twee zaken alioo geschiktheid en kans van sbigen zijn noodig en deze zie ik vertegenwoordigd in ruime mate onder anderen in de heeren H Jager eu D G ïun Vreumingen Beiden hebben dit gemeen dat te personen zgn onbesproken van gedrag en aangename vormen met een helder hoofd fu warm hart voor de stadsbelangeu Wat helderheid van hoofd betreft mogeusJ misschien niet gelgk staan in zeer veel oprichtéi evenwel zgn ze voortreffelgke lieden wjef namen als candidaten met eere genoemd mogeti woWen Of ze kans Tan slagen zouden hebben staat mgns inziens vaat Beiden zgn mannen van groote popBlaliteit die zich in verschillende kringen nuttig bew gen en 2eer verdienstelijk gemankt hebben en nis Gouwenaren volkomen bekend Te hopen is het echter dat Gemeentebelang en de Goudsche kiezer9veree liging niet over candidaten ditmaal kibbelen daar verschil van candidaten beiden weUii t zou doen bedanken en misschien aan geheel ongeschikte candidaten ten goede lou komen Men vergete vooral niet dat geschiktheid eu genegenheid om in Gouda Baadslid te worden eigenschappen ziju die schaarsch gevonden worden Mocht onze waterleiding qnaestie de groote spil zijn waarom deze verkiezing draait daa haohouwe men de zaak vooral van het juiste standpunt de vraag kan dan enkel zijn of de eandidaat voor eene waterleiding is namelgk of hij die nuttig en noodig acht Niet of de eandidaat al dan niet voor eene waterleiding vau gemeentewege is want de beantwoording van zoo Iauige vraag kan zooder nadere gegevens welke aan de candidaten gewooulgk onbekend zijn onmogelgk dadelijk op stellige wijze beantwoord worden Daarvooï is mécr noodig dan eene oppervlakkige beschouwing dier taak Vindt de eandidaat eene waterleiding noodig dan zal hg natuurlgk meêwericeu om op voor de gemeente t minst bezwarende oonditiën wellicht op zeer voordeelige conditiën die te helpen bezorgen Moge de plaatsvervanger van mr Snel in den Gemeenteraad iemand zijn die zijn voorganger minstens evenaart zoo mogelijk overtreft A B C Kantoiigvreclit te Gouda Terechtzitting vun Wueutdag 3 November 1880 Kantoureobter Mr J H tan MIEKOP Ambtenaar vau het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Bolterdam VEBOOBDEELD Tot eene boete vau 1 of gevangenis van 1 dag wegens zonder noodzaak berijden van de Klinkerstraat te Gouda F van U koopman in aardappelen te Gouda met eeu wagen met twee takken met aardappelen op de Markt I B bakker te Gouda met een kruiwagen beladen met een zak kofBcboonen op de Hurkt W K opperman te Gouda met eeu ledige kruiwagen op de Murkt W S sohoorteeuveger te Gouda met een kruiwagen beladen met een kalkbak en eeu blikken emmer in de Peperstraat C V sjouwer te Gouda met een kruiwagen beladen met eea mand let tea blikken buSsen gevuld met Uk op den Stationsweg P V O pgpmaker te Gouda met sen ledige kruiwagen op den Statiooaweg A S timmerman te Gouda met een ledige kruiwagen iu de Spoorstraat A de J bakker Ie Gouda tjjftoi bakkerswagen beladen met brood iu de Kjeiwegsteeg i H van D zagenslijper te Gocula met eeu wagen beladen mettjteren tagen op deu Katteusingcl F L koopman te iouda met een kruiwagen beladen met vruchten in de Spieringstraat L de H touwslager te Gouda met eea kruiwagen bebiden met twee lakken met turf op de Nieuwe Haven H T koopman in turf te Gouda met een kar bespanneu met eeu houd en belsden met takken met turf in de lange Groenendaal Deze is daarenboven veroordeeld tot ƒ 1 of gev vau 1 dag Iwegens rgden in de Kuipersteeg te Gouda met zgn ur beapanuen met een houd welke houd niet was voonicn van een muilkorf VBIJGESPROKEN J T pakhuisknecht te Gouda van de aanklacht jnet eeu kruiwag beladen met een vat met suiker zonder noodzaak Cgereden te hebbeu op de klinkerstraat in dd Pejwrstraat te Gouda Op de kruiwjigen bevond zich ook een fleaoh lijude glaswerk Burgrerlijke Stand GEBOREN I S Nov Johaons Miris ouden S £ l hoat eu 3 de QttsDt Corntlu Adrissn Willeoi ouder A C A Beclurli ïiD Gmmichovea en C B S iruit 4 Jseob Pi t r osden M F Ooiterlmk id L Overheen Pieternelln ouden K Ferdyk en E H Daneni 5 Johunas ouden T P Boi en J de Peer OVEBI EDBN i 4 Nov A Plomp 2 j ONDEKTROUWU 5 Nov A n dir Klein 22 j ia P BierBSn 21 j W d Zaena 29 j en J fA te Htulrecht 31 j C on Sgl 20 j en O van RKden 23 j 6 IJpelaar 47 j en E OUtiaijien 46 j A Scbeepliouwer 28 j m 1 Bietbof 27 J ADVERTENTIÊN ♦ Heden oreileed te utrecht mgn geliefde Echtgenoot FBANS van dkb SCHELDEN in den ouderdom van ruim 59 jaren J VAM DEB SCHELDEN Gcuda 4 Nov 1880 Kbohme 30 JARIOE VAN NIC0LAA8 PBINSENBSfiG XN WILHELMINA CHBIgTINA van dek WITTENBOEB Gouda 6 November 1880 Hnnns dankbare Klnderoi 25 JARIGE echtvere eniging van K VAN ELfK en A £ MOEBMAN Gouda 7 Nov 1880 Hunne dankbare Kinderen J N 8CHELTEMA Bustend Predikant laatst weduwnaar van Yronwe A Q VAN SoKsbeek g BOEKE Amtterdam 4 November 1880 Eenige kennitgeving Ondertrouwd C0MMIS8ABISSSN voor de bereiding nitdeeling van SOEP te Gouda lokaal IVovenieTsbnis bebben de eer hunne Stadgenootea kennis te geven dat z $ voomemeBS agn eerstdaags rond te gaan met de Lysten ter Inteekening van Soepkaarten voor den aanstaanden Winter Zj nemen de vrijheid de deelname daajitoe bijzonder aan te bevelen ten einde bg ta dragen tot de instandhouding van eene der nuttigst Inrichtingen alhier Namens Commissarissen voornoemd W J FOBTÜI JN DBOOGLEEVEB Voorz H G HÜEPHAMEB Secr tarls Gouda 6 November 1380 VERLÓREFf gaande van Eaatbreckt utMt Gouda een zwart gitten OOBKNOJPJÜ die het terug bezorgt aan het Bureau dezer Courant kan op belooning rekenen AAKBËSTËDINi der benoodigde A AEDAPPELEN 6B0ENTBN KOLONIALE WABEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelingshuis te ou 2a gedurende het jaar 1881 o DINSDAG 9 NOVEMBEB e k des avonds ten zeven uren inhet Lokaal van bet Gesticht de voorwaaidenliggen ter lezing in h et Gesticht van 1 November tot en met 9 November van dea ilnorgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris A H VAN DILLEN Ontvangen Jplchte SOBIESAmUJEETBS Merk NigtH Cdp alleen ver krögbaar bü I M PËËTËRS Jz Wtidstraat