Goudsche Courant, zondag 7 november 1880

N De Ondergeteekenden hebben de eer te beriehten dat zj ontvangen hebben eene mime sorteering DAMES HANDWERKEN en GESÏÏEDEIT HOUTAETIKELEIT ter bewerking jgeschikt voor iS yiCOLAAS CADEAUXf ook belasten zü zich met hel AF ei OPMAKEN der HANDWERKEN Zich minzaam aanbevelende verblyven zy Met alle achting Gcz SCHOUTEN GQ UD A Dubbele Buurt No 9 Xondag 7 November 1880 Sociëteit 0 S GENOEGEN Zaal KUNSTMIN TweedoYoorstelUng intiet Abonnement DOOB DIE VlBtlENIQINQ M NIBE RLANDSCH TOONEEL Donderdag 11 November 1880 TYRAN VAX PADUA Tooneelipel in vier Bedrnven uit het Fransch van VICTOR HUGO door C J KOOBOL Mejuffrouw JOSEPHINHOe GROOT Bofcantatrice van Z M den Koning zal opiiaden in de rol van Tisbe als üast Aaarang ten HALF ACHT ure PRIJZEN DEE PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hanne Daraos en Kinderen 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Istteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 10 November 1880 des avonds ten 7 are precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats 0 HH Inteekenaren wordt herinnerd datülleen de Woensdagt avondt nog DAMESKAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen ziju Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten VOOT die HH Inteekenaren welke persoonlijk eeriiinderd zg n Maatschappij tot iMIT van t ALGEMEEN DE FMTEMEHT GOÏÏ BA tPËNBARE VERGADERING op Dinsdag den 9 November 1880 des avonds ten 7 aur precies in het Locarf NÜT ïn VERMAAK op de Haven k Spreker de Heer Frèl Br Theoi JOEISSEN nit Amsterdam ENTREE voor Vreemdelingen Leden der Maatschappö zijnde 0 25 Voor Vreemdelingen Niet Leden der Maat chappg 0 50 Voor Stadgenooten Heeren Niet Leden en Dmobs van Niet E deu 1 De Secretaris D N BROÜWEft Openbare VrUwillige Verkooping om Contant Geld ten overstaan van den Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk a d IJtel op VRIJDAG den lï NOVEMBER 1880 des voormiddags ten 9 ure aan de Bonwmanswoning bewoond door ARIE PALSGRAAF aan de Znidzpe van het Bejjer ihe in de Gemeente Stolwijk van 10 kalfdragende KOEIEN eene party best rewonnen HOOI ongeveer 20000 Kilogrammen BüüW enMELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD enz Alles daags voor de Verkooping te bezichtigen Germania te 8tettin Deze Maatschappy onder controle mm den Staat slnit op zeer voordeelige voorwaarden alle soorten an Levenaversekerlngen Ijijfrenen enz en is zeer geschikt om op een zeker tydstip de gelden voor uitzet ai iti ie Toor de kinderen beschikbaar te hebben De t Germania onderwerpt zich bij eventueele getekUlm aan de uiitpraak van den NederlantUchen Rechter Inlichtingen en prospectussen gratis by den Hoofdagent A K VAN DIB GARDEN Tarfmarkt H 163 Gouda WATEELEIDIITG te GOUDA BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennisse van belanghebbenden dat de door den Gemeenteraad vastgestelde Voorwaarden voor eene Concessie tot aanleg en exploitatie eener Waterleiding a van gefiltreerd Lékwater J van gefiltreerd IJsélwater verkrijgbaar zyn gesteld ter Plaatselgke Secretarie voor f 0 50 per exemplaar Gouda den 4 November 1880 Burgemeester en Wethouders voorn VAN BERGEN IJZENDOORN Be Secretarie ÜROÜWEj W r 5 f I V 4 A é V Mevi ouw VAN DE VELDE Oosthaven B 108 VRAAGT eene Dienstbode om dadelijk in dienst te treden Spreekuur 12 1 uur Openbare Vrijwillige Verkooping Tengevolge liquidatie zal op DINSDAG den 9den NOVEMBER 18 80 des voormiddags elf ure te Gouda voor en in de Schuurpapierfabriek aan de Turfmarkt worden verkocht a contant een staand STOOMWERKTÜIG van 3 paardenkracht met staanden Locomobilketel en Drijfwerk Verwarmin ujzen p m 1050 Korrel Amaril 112 kilo pc er Amaril Nascos 460 kilo gemalen VjKrsteen AmarilSiypsteen een Koninklijf Wapen en nog vele andere Artikelen alles afkomstig van gemelde Fabriek Nadere inlichtingen wórden gegeven door den Deurwaarder B H tax de WERVE te Gouda QOQDA VAir A Bkinkhah Juffrouw BREEBAART VRAAGT met Febmari eene Dienstbode ÖPiMËlËËiDPll op DINGSDAG 9 NOVEMBER 1880 des middags ten twaalf ure ten overstaan ven Notaris Mr KIST aan de Gouwe over de Keizerstraat te Gouda van BByJBR PIJPBNVABBIEK iNTVANg M BETAALEAHTilör L Droog leeTcr Forluijii Rottei dam Bente d Déjïosito s Opvraagbaar na drie dagen S j ƒ 3 3 f l y één maand Iwee drie zes twaalf Van deposito s voor één Maand en lan ger wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Me J PORTUUN DROOGLEEVER Advocaat te Gouw J dë JOBfG Az j Mr TIMMERMAN IMTRDMIPIëCE zuivëraar van HUIZEN SLAAPKAipCS en MEÜBLEMENT Kuipersteeg kTW A Depot van THËË UIT HST Magazijn va n fM Ravenswaay Zonen OORINCHEM Deze THEEËN worden a eleverd in verzegelde pakjes van wjj twee en een half en een Ned one mei vermelding van Nommer en Prijs voorzien van neveustaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot d uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART L Botermarkt te Gouda SLOTSiSliKJija GOEDEOOPE MÏÏZEE No 1 863 is voorhanden in den BINNENenBÜITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg NIEUWE SüPPLBllENT CATALÜGÜSzgn gratis verkrijgbaar Parlementaire Werkzaamlieden lo de korte zitting van Maandagnauiiddagis men met bet wetboek gevorderd van art 157 tot art 185 Hieruit volgt leeds dat de discossien zich slechts tet enkele zake bepaald iebben De straffen op de niisdrgven waardoor de algemeene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht vond de commissie te licht en zij had amendementen voorgedrage n om die te verzwaren De heer van der Hoeven Terdedigde die amendementen op grond dat de dader bij deze misdryven niet wordt teruggehouden door de overweging dat vele menschenlevens zooats hg brandstichting ontploffing of j overstrooming kunnen verloren gaan Bestaat er nu eenig ouderschei Vroeg spreker tusschen zulk een misdadiger en een moordenaar met Toorbedacfaten rade Daarom wil de commissie j eea 15 jaren maar levenslange gevangenisstraf en waarom niet de doodstraf vroeg spreker omdat die straf voor zulke misdaden te licht is duirotn heeft hy ook ges md tegen de we lerinroering van die straf GK d zal die straf handhaven en zoolahg God haar behoudt kunnen wij haar gernst Mschaffen Bovendien werkt de doodstraf vdlstiekt niet afschrikwekkend zooab die nu wordt toegepast uau zou men moeten radbraken en steenigen ia dit térngkomen op eene vreesere discussie verklaarde de minister het amendement onnoodig omdat die misdrijven ook vallen onder het lurtikel moord met voorbedachten nule en dus de levenslange gevangenisstraf daarvan een gevolg Zttf zjin De minister heeft daarom geen beïwnar ie imendementön tot verzwaring der striifietf o er te nemen een ander amendement Ttia redactie wordt door den minister bestreden eu door de kamer met 28 tegen 27 stemmen verworpen Ben mmdeiment om o boete te stellen en niet alleen gevangenisstraf wanneer men onwillekeurig de oorzaak is van iemands dood werd met 32 tegen 22 m verworpen De heer Ideerda het ontwerp pryzende wegens de regeling der strafbaarheid van den verkoop van voor het leven of Voor de gezondheid schadelijke wareu vraagt of dodr waren alleen eetwaren of alles zooals heukengereedakihap banketbakkerswaren enz moet verstaan worden de minister wil het woord waren zoo algemeen mogelijk nemen niet alleen eet en drinkwaren maar alles wat schadelijk is Met de uitlegging van den minister acht de heer van Houten het rtikel onaannemelijk na de verklaring van den midister dat de winkelier moet weten dat de waren schadelijk zyn wil hy voor den verkoop gestraft kunnen worden worden de artikelen zonder stemming aangenomen en zal dns ook paal en perk gesteld kunnen worden aan het vervalschen van levensmiddelen beter dan tot dusverre het geval was pe strafbepalingen tegen misdryven tegen bét openbaar gezag werden edeeltelyk in de zitting van Maandag goedgekeurd en de behandeling in die van Dinsdag voortgezet zonder tot belangrijke discussien aanleiding tegeT en Met 46 tegen 7 stemmen werd een amendement van den heer yan Gennep verworpen die in het artikel dat straf bepaalt voor het verbergen van e n sdiuldige een schuldig verklaarde wilde lezen Of veeljprige dienstboden VI aangenomen kinderen ook schuldig zouden zgn als zij hielpen een schuldige te verbergen werd door den heer van der Linden gevraagd de minister wilde dit aan den rechter overlaten daar het niet mogelijk is alleexceptien op te nemen By art 207 strafbaarheid van meineed bespreekt de heer Heydenryck den schandelyken toestand waarin wü nopens de qnaestie van den eed verkeeren en die jiiet zal verbeteren als een valsche eed en een valscha verklaring gelykelyk straf baar worden gesteld Spreker zou het beter achten den eed geheel af te schaffen dan dien onzedelijken toestand te bestendigen De heer van der Kaay toont aan dat door dit artikel de eedsqnaestie geheel onbeslist blyft wat door den minister bevestigd wordt die er bovendien op wijst dat alleen die gevallen hier bedoeld worden waarin krachtens de wet eed met verklaring wordt gelijk gesteld Hiermede nam de heer Heijdenfyck genoegen maar drong toch aan op een spoedige regeling der eedsquaestie by de wet Wat zal by de behjnideling van zulk een tntwerp wel getbeolo seerd worden De strafbaarheid van namaking of vervalscbing van muntspeciën eu muptpapier geeft geen aanleiding tot discussie evenmin als de artikels die betrekking op zegels en merken en op valschheid in geschaften hebbeo Meer discussie werd gevoerd over titel XIV misdryven tegen de zeden De heer van Houten hield daaromtrent zelfs algeuieene beraadslagingen hy achtte sompiige bepalingen te streng andere niet streng enoeg Tegen de verleiding der vrouw wordt in deze bepalingen niet streng genoeg gewaakt Wel zullen meisjes van 16 fiot 23 jaar niei meer ia bordeelen gevonden worden maar daar buiten zal men geheel vry znn Spreker wil bescherming van de vrouw onverschillig van welken leef d tegen de verleiding door listige kunstgrepen of bedriegelijke voorspiegelingen bescherming van de minderjarigen tegen hen die i ban werk maken van opwekking tot ongebcmdebh d vrijlating vaü degenen die ni eigen beweging zich als pensionaire in een bordeel doen opnemen Bg overspel acht spreker een bargerljjke vordering b V aanvrage tot echtscheiding voldoende Heeft de Minister an de eischen der overtuiging om daarop straffen te stelten toegegeven spreker achtte dit verkeerd De heer Lohmah acht de bepalingen voldoende De vorige spreker sprak over de verleiding der vrouw maar er is ook verleiding door de vrouw en dit maakt de zaak moeielijk De Minister toont nog nader het voldoende der bepalingen aan omtrent den verfoeielyken meisjeshandel worden met het buitenland onderhandelingen gevoerd daarenboven denkt de Minister daarop de vreemdelingenwet toe te passen Wel kan de wet niet alles regelen maar het weren van minderjarigen uit de bordeelen zal een groote verbetering zgn De heer van Houten acht dat laardoor de clandistine prostitutie zeer zal bevorderd worden De heer Borgesius toont ditzelfde nog nader aan De heer Idserda wijst er op dat de clandestine prostitutie te Weenen na het sluiten der bordeelen zoo was toegenomen dat men die weder heeft moeten openen De artikelen worden daarop goedgekeurd Met 28 tegen 23 stemmen keurde de kamer in weerwil van de bestryding yan den heer van Houten goed dat overspel op aanklacht van de beleedigde partij zal gestraft worden In de zitting van Woensdag werden de discussien over dit onderwerp voorfgezet Op art 240 wordt met 37 tegen 20 een amendement van de commissie van rapporteurs aangenomen om ook straffen te stellen op het plegen van ontucht door bestuurders of opziob ers in werkinrichtingen werkplaatsen of gebouwen met hun minderjarige ondergeschikteii terwgl die misdade en andere in dit artikel voorkomende niet vervolgd zullen worden indien de dader met de minderjarige een huwelijk aangaat Amendementeii om bij misdrijven van koppelarij i minderjarigheid maar den achttienjarigen leeftijd zooals fle heer van der Werk of den een en twintigjarigeu zooals de heer Patijn wenschte te stellen om daardoor de clandestine prostitutie tegen te gaan werden op advies van den Minister het eerste met 40 tegen 14 en het tweede met 28 tegten 26 stemmen verworpen De Minister achtte het aannemen van een andereu leeftyddan minderjarigheid niet gemotiveerd Op voorstel van den heer de Jonge werd bepaald dat zij die zich aan misdryven tegen de zedelgkheid in hun beroep schuldig maken van de uitoefening van dat beroep knunen worden ontzet Het artikel waarby straf wordt bepaald tegen hem die aan beschonkenen bedwelmenden rank toedient of de een kind beneden de izestienl jarigen leeftijd dronken maakt of iemand dwingt tot het gebruiken van zulke dranken wordt zonder discussie goedgekeurd Een straf van hoogstens drie jaren is verder bepaald voor hem die eeu onder zijn wetjtig gezag staaud kind beneden den leettyd v n twaalf jaren aan een ander afstaat of overlaat wetende dat het of bij het uitoefenen vt a bedelarg vau gevaarlijke kun verriehtingeni of van de gezondheid ondermijnenden arlieid zal worden gebruikt Met 29 tegen 2ü stemmen hechtte eindelijkde kamer haar goedkeuring aan art 254 waarbijmishandeling van een dier gestraft Wordt metgevangenisstraf v n ten hoogste drie maandenof geldboete van itea héogste 120 wordthet misdrijf in hel openbaar gepleegd dan zalde straf 4 maande zgn Keurde de beer Ueijdenrgck dit artikel i af omdat dieren niet begaafdzyn met rede kracdtig werd het verdedigd doorde heeren De Casenibroot van der Hoeven enCremers en door den Minister die aantoondendat dierenbeschern ing in het algemesn belangder tüoatschapi ai omdat wh dheid tegensdieren spoedig door wreedheid jegens menscheugevolgd wordt I L BIA NËi LAI Ö VERVOLG VEE jSaT GÖUÜ V 6 November De uitgaaf van het iVoordeuboeK der Nederlandsohe taal sal een belaugrijken steun ohtvaiigtu vau do Belgische Kegearing die haar Aliuisler van Biunciilatidscfae Zakeu gemaphti d heeft om rau de gelden te zijner beschikking gesteld tut uinmoedigtii der letterjcuude jaarlijks en som vau 400Ü fra keu te besteden ten voordeelè dier uitgaaf De Ee eering is tot dit besluit gelcómeu dour de overweging dat de uitgaaf Vau bol ederlandsch Woordenboek eene onderneming is die beschouwd mag worden als eeu duurzaam gedenkteekeu en eeu onderpand der broederlijke eendracht tusfoheu de E lgische eu Hullaudsche tiialgenooten Opnieuw heeft bet I bestuur van het Peuaioenverboiid sich bij adres tot deu Koning gewend tnet verzoek dat tot eene spoedige herziening der pensioenwetgeving voor de burgerlijke ambtenaren wordt overgegaan eu bepa ild moge worden dat oök de weduwen en wezeu der ambtenaren iu het geuot van pensioen zullen wordeu gestrld De peusioenbeweging is reeds vau ouden datum Drie jaren geleden heeft men al aangedrongen p eene herziening der wet op de pensioenen voor de burgerlijke ambtenaren doch het pensioenfonds datin zijne toenemenden rijkdom zgn eigen veroordceling vindt blijft steeds uitsluitend aaiigeweion voor de ambtenaren zelven die slechts zoo zelden dea leeftijd bereiken welken de ijtt vporsohrijft om pensioen te kunnen genieten t Ond geworden voor den tijd in een dikwijls zwaren dienst zien zy dan de bijdragen di hun tegen wil eu dank van hun tractement zijn afgehouden voor Het is eeu treurig feit dat in ons land op eens onbillykheid die door ieder wordt erkend ruim drie jaren te vergeefs gcweZ eu kan orden en nog treuriger is het dal aan de burgerlijke ambtenaren wo dt geweigerd wat aan de a tbtenaren die tot het algemeen bestuur behoorert steeds wordt verleend Moge deie nieuwe poging tot de laifg verwachte uitkomst leiden