Goudsche Courant, woensdag 10 november 1880

Weeosdag 10 IVovember 1880 N 2Ö29 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda eo OiBstrekeo ludertyd werd melding gemaakt van de toekenning i bocfieu en belangen spreekwoordelijk nvtg genoemd warden wier armzalige twiaten om het gezag geen ander motief hebben dan de begeerte der leden om naar hartelust voordeelige betrekkingen te kunnen uitdeelen Maar zelfs de heef Vecgens en dit beteekent nog al iets vindt dat oordeel ilellig onbilljjk i Men overdrgft zoo aokrgft hg de gebreken ouzer Tertegenwoordigingf men miskent bnte goede eigenschappen haer bekwaamheid haren werklust men betount zich ondankbaar voor d weldaden die ij onmiakenbaar van tgdtmtijd Kg het uok niet alig d evenzeer de boune grace der natie wgst Er zijn er echter ook die veel verder gaan dan de haer Veegeu eu het bovenaaugeli ealde oordeel over de Tweede Kamer Aog eel te laoht vinden Diu scherpe Teroordeelaars zijn in rte eerste plaats de drij ers van de Stmuimrii kluk Door heu is hei Nederlaudsoh Parlement eu meer in het liljzondor de Tweede Kamer der Statcii ücneruul het eerste vogelvrg verklaard Als men een alles imtnvHtie wiit ie Standaard in de huilste vijfjaren tegt 11 het Varlemeut heeft gesolireven het zou een Igvige bundel scholschriflen worden De taklick IS trouwens duidcigk geuorg Hoe meer deze Kamer ivjiurviiii de luserdt rheid vau S aai oari palitiek nieis il weten in de oogen djsr natie gecompromitteerd wurilt des te meer kans bestaat er op ben andere Kaïner die aau hel dryven der clcricale heerschers wil gehoorzamen Maar hoe doorzichtig die takliek ook IS niet voor alle liberalen sohgnt zij zoo dnidelijk Ie zgn wam velen worden er nog de dupe van en tooiieu volstrekt niet to bi grijpeu dat er in de bureaux vau de Standaard een juisfakrrei opgaat zoo dikwijls faun stelselmatig pogen om de Kiiiner bij de natie te discreditreren van liberale zgde wordt gesteund Ziet gg W l zuo heet het dan ook door de liberalen ofschoon zg de meerarbeid hebben wordt erkend dat er met deze itaiuer niei te rcgeeren valt I Zeker wie zal het 0Htl enneuf de tegenwoordige Tweede Kamer heeft fouten groote foifteu zelfs begaan haar thlueiistelling is verre van onberisplelgk en haar wijze van werken verkeerd Maar brengt niei juist de bchaudeliug voè bet strafwetboek aah hef Hebt dat vde geruchtraardigde grieTCn Tan zelf souden u den B ah Sonrindre Mohun Jagore te Calcutta an de lilrereu medaille ingeeteld bij kon besluit an 6 Mei 1877 no 82 al blgk fan Zijner Ifiyeateit Waardeering en temdenheid orer z n belangatalliBg in a Eijk Vrnamelingen vau Weientohap en Knust nit door hem gedane lohenkingen gebleken De door den Bajab aangeboden roorwerpeu bestaan in een renameling Hindoesclie muuekiuatrnmenien en een aantal geaohriften op de muziek der Hindoe betrekkelgk Het getol lerert een loUedige Terzameling Tan de in ia4 c rioeget o nog gebruikelülü muziekinatrumentfl en bovendien en reels van iu Bejigaalaoheu et in Ëngelacheu tekst in Culcutl e lrukte boekwerken alle op muziek betrekkelijk benevens een zestal schilderijen met crkluriiigen lu lysten achter glaa De muziekinstruinenlrn bistaan uit 33 vino s of luiteu Tan rrrscliilleudeu vorm 3U blaasiustrumemeu Si llaginstrumenteti trommen tnnibeurijncu bekkens gonits alsmede snoeren met belletjes die bg het dansen om de enkels bevestigd worden een zg moudbarmonica een insimneut bg bedelaars iu gebruik Onder de bliius iusirumenteu bevinden zich een dwarsfluit van zilver een paar wiiid iu8trunioiiteii Nyistarauga geheeten insgcligke geheel van silver met daarbg gevoegde photogriifie hu een groot kunstenaar aauloonende de wgze waarop die instiumenten beapeeld moeten worden een zeer prachtige rina of luit welker klankketel schroeven en toetsen of toonbalkeu geheel van zilver vervaardigd zgn n waartoe twee zilveren doosjes behaoren voor snaren en andere benoodigdheqeii alles in een fraaie met fluweel bekleede kkt met deksel Vfrder zund dr Jagore 87 boeken voarnainelijk op muziek betrekking bebbeiide muziekstukken dichterlgke werken eo andere opstellen waaronder Telen Tan hem zelven in groen en rood marokkguen p htbanden met Tergolde figuren en verguld op snede De sohildergen op doek xgn zes Toorstellingen Tan goddelijke personen tot wie op Terscliillende tgdeu van het jaar bepa d e hymnen worden gezangen Dri Ijcemaus die vay dit bi langrgk cadeau verslag geeft iu de Slaat C Ufrmt verkkart tot zgn leed i verdo nen indien slechts de bepalingen van het weien dat de emballage van de uuiitekinstrnmenten en enkele instrumenten zelven op reis uQg al geleden hebben Men hooft de 8oha le echter te kunnen herstellen Ter gelegenheid van den verjaardag Tan zijn souvereiu gaf de Japausclie gezant inden llaag de he r Nagitoku m het Hdiel de Ouden Dotkit aldaar een gaU diner waaraan door de genoodigden in groot knstnum werd deelgenomen De ontvang en eetzalen leverden een prachtigen aanblik zoowel door de schitterende verlichting als de weelderige reieiering gedeeltelyk in Japanaohen stgl aangebracht Trqpiaobe sierplanten en Japaiisohe kamersieraden wezen op de nationaliteit van den gastheer Op het kevrig menu prijkte bet wapen Tan Japan een cirkelTornüge figuur Het hoofd Tan het gezantschap ontTing met het legulie persoueel de gasten waaronder zioh bchulve de vreemije gezanten ook de Minister Tan Bnitenlandsehe Zaken en zgn ambtgenoot Tan Waterstaat beTOnden Tolgois Japanach gebruik ontving ieder gust bij het binnentreden Tan de ontvangzaal een in goud gedrukt plan ran dqi tafel waarop de voor bem btstembe zetel met lijn uaaw waa aangewezen en teTens de namen waren aangeteekend Tan zgn rechteren iinker disehgenoot waardoor men dus dadelgk weet maast welke medegdsten men geplaatst is Onder het diner Toerde een orkist tamenj fjmÊt 11 acHer Beglement van Orde dit op de wg van werken betrekking hebben werden Terander4 en Toor olie belangrijke ontwerpen het stelsel Tan zelfstandige rapporteurs werd ingevoerd F Wat thans nitzonderiug is alleen TOor het strafwetboek moet eén regel worden Dan zullen Toorlaap de voordrachten der B geering Teel beter voorlif eid iu openbare b iuiideliiig komen en het B jilad r a wel is wniii sirHls dunner maar daareuligeu het StaalMad aliéih dikker worden Misschien zullen dan de ibinntm vnb de Standaard gaan klagen eq trebi ii maar wat uuod het land zal e wel by nir n De Shipping Mercantile Gazette van 3 Norember berdt eeA bericht waarin rérmeld wordt da genoemd A A nog nooit e ue Igst Tan zeerampen bevatte tóó als die vau Di isdag 11 waarin meer dan 300 zeerampen grooteudeels veroorzankt foor de laatstelijk gewoed bebbcude stormen zgn opgenomen Te Lloyd werden lu één dag 130 verongelukle schepen geboekt uit artiaten Tan de Ron Milftai e Kapel eu groen epUoèmen rerborgeu een keu ig programma uit Het Terwgt door eenige bladen tot de Tweede Kamer gerieht dat zg te snel werkt geeft aanlleu haagsdien corrapondent der 2iitpi Ct aanleiding om die sneUiéid te Terdedigen Hij rondt zich op de rjjpe overweging vau het ontwerpstralwet boek u de wgze waarop het in de afdeelingrn is behandeld De correapoude it knoopt daaraan de Totgcnde zeer jnijte beschouwing vast Zich tot die dagbladen richtend zegt hg Hooggeplaatste journalisten gg zult het waarBcVgnlijk Tan eea eenTondig correspondent Tan een kleine courant niet willen aannemen maar toch wil ik het u zeggen gg zgt naar mgne oTerluiging op een leer gevaarlgkeo weg In nwe beoordeeling van de indiridueeie leden der Tweede Ksmer zijt gij meestal sadu m i meestal te zacht en te verschoonend maar de Kamer als zoodanig kan in uwe oogen geen goed doen Telken en telkens wordt zg in de pers Toorgesteld al ik geurnik hjer de woorden ran mr J D Vcegens redacienr Ta de Fragen Tudt als eeii vergadering le Bi r ideaal wierHecticigae elke trissehe kracht iti aan hkwr wordt towerojigd aanstond Teraliki itt Telslsgem tabelientuud met de nationale be Dat melk een uitstekend middel is om petroleumv lammen te blussohcn is weder te Berge np Zoom gebleken Aldiiar ontstond HaandhgavoiKl op de kermis brand in eene wafelkrsism doordien ten gevolge van het hossen van eenigc kermisgasten een kroon met pctroleumlampen naar beneden stortte Door melk up de vlammen te storten wist Men den brauil tut het inwendige der kraam te bepgrken UKM GOEDKOOr GËNKKSMIDDKL ledi reen weet hoe moeilijk gewoonlgk verKondhedeu bronchitis en andere kwuleb van Uien aard IC genezen zgn vanwege hsré hardnekkigheid en hoeveel aftreksels stropen en andere geneeriraiddelen men moet gebruiken om die ziekte kwijt te raken Daarenboven weet een ieder dat een Tcrwaarlooede £ rkoddheid heel licht in eene bK nohitis outaonil ja sells som in loagteering orerfi t De talrijke ouderviudingen hebben inds lang bewezen dat de snitrere o oorweegsohe teei goed toebereid een bijna wonderdadige uitwerking heeft op de geoeezing van de genoemde ziekten De teer kam niet in substantie gebruikt worden ranwege hay Jmaangeuameu smaak en klererige bsstaiiddeelen pen pharmaceut tev Pargs e herr QuïOT is op het denkbeeld gekomen 4 f teer te omgeren n et gelatine ter groottMTadi een gewone pit I ieta is giemakkelgker om 41Pte nemen De capsule lost zich terstond op en de teer do t hare w rki4g T of drie teercapsnies genomen onmiddellgk v ir den eten brengen spoedig Tsrllchting teweeg en s n meeelal roldMade om ds ardnekkiyue verkoudheid eu bronchitis te genezen Men zie l s dat bet gtbriik den ed eenigsin gevorderde tering gelieett In at geval belet de teer da decompositie Tas de tnbetkels en met medewerking der natuur is de genesiug dikwgls sneller dsn men had riurren hoptm Men kan dit reeifs zoo ïopulsire geneesmiddel niet genoig sanbereien zi wel Tanwege zgn uitstekende uitwerkiug uls oi zgn goedkoopen prgiki Elke flacon bernt zestig dapsuleS de geheele M bsiïdeling komt dn slecht jop vgf of teita en een balre cent daags en onthefjt Tan het gebniik ran afkooksels p tes en siropen Om lekrr te zijn dal taien de echte capaoles Goudron de Gutot h t moet men op de driekleurige haudteekeuiiig ran den heer Gdïot op hei etiquette lettend Te Terk gen in de voornaamste aputlieken Met zekerheid hebben w rernomen dat aan rerscheidene personen die aani verkoudheid bronchitisof longtering ledfn en id zekere apotheken teereupBiile vroegen niet uit j onze fabnek afkomstige capsules zgu verkocht Wij meenden den patieuleudaarom iu herinnering te moeten brengen dat slleteer op verre uu niet op Jezelfde wgze ii zameugestela en de uitkomsten rrau dus ook niet hetzelfde zgn t Geen verantwoo delgkheidj op ons willende Uden welke niet op on ru l i Verklaren wg bij deze dat wg alleen kfiuHen inatun vogr de goede kwaliteit en de genSeskrachtigje eigenschappm vau de echte teeroapiolea rati Gvshfi die op h t etiqnet van de flesch ran ante il drie kleuren gedrukte baudteekeniug voorzien zijn Laafiste erichten FarljSy S Nor mber Ifal van telegraUmen bewijzen dathedeu de luitiiti aangaande de uiet erkende geesielgke orden algtmeeotèn uitvoisr zgn gelegd Men verzekert di t mdrgen de uitvoering ran die besluiten geheel zal kyB ufgeloopen eb alle niet geantoriseeerdc congregatie vkn maiiueu znIMn ontbonden zgn behalve die der Karibuizers en Irappisten De Ëiigelsehe gezant beeft den ministei rap binnenlandsche i ken gerraagd omlautorisatie ran Eugelsche ordebroeders te Psrgs eo ouai De autorisatie isvoorloopig verleend Het ÏVi oi det ee itt beeft bekrachtigd de besluiten genomen door de preffclen ran het Noor derdepartement eu ran Vaael se Het njiht de bezwaurfohriftfn der Jezuïeten en de ordoni antién eo bevelsoliriften gegeven diw de voorzitter ider rechl baiikn te Lilte en te Avigiion niet oritvaiikelijk J EBïpm PhotogiW M A U T Bericht dat bg hem Terrtwrdig wordmi iVlaachütTKnQOiteii met Ptrrtret lietzjj vaa portret of pertoon i 0 liet pair Ventoéke eeae rroegtydige bestelling Het echte algemeen guastig bekendle EINIVERSEBI ZülVERINGSZODT eei zekeiimiddel tegen Maagkwalen Zuur Braking Haitrwater enz is titans echt Verkrngbapï in pakjes a 15 Cent j pakjes a zP Cent enheele pakjes a 50 Cept Gouda fcg J H BüUilRS Apoih Benthuüen hg Wedi C denBouwmeester Wqerdén hy J I St reerm n Bodegraven bfl P Versloot Alphen ajd Rijn bfl L Varoasiean k oon De van ouds gerenommBeids TflEEE uit den Koninkljken KedetlapdsclvBn Wnrter berg8 heii THEEHANDEL fan P VV TRÖÜSSELÖT OOIV Hofleveranciers van de Hoven vanNediirl ift Wutteiüberg te RotUrdam steeda verkrflgbwr te Gouda h 3 J p SAyPBN Bo ennarkt GocDa DiDl VAH A BwHKM Lil RE I ISGEVI G Wat riekltiig te Gouda BUKGÜMEEST U en WITTHOUDËBS van Guuda hrsugen ter keuuiase rau belanghebbenden dut de ilMiir ikn Q ueeuleraad vastgestelde Voorwaar dèn voor eene Concessie tot aanleg en Imitatie eener Waterleiding Tan g filtreerd Lekwater i Tan gefilueerd UselVater T rjuljghaar zfju gesteld Ier Plaataetg ke Secretarie Ti O tt per exein daar Oouda den 4u Naienber 1S80 BurgesBeester en WstbowWr roomoemd Vak BSHOKN UZËNUOOKN JUe Secretaris BKOUWES Parteoreiitaire Werkzaamhedeu Speed spoed n nog eens spoad f xooab4e heer ran der Hoeren Iwt oiMrokte Ugft da lease der Itsmer en dattrom Trerd titel XV o ret de rerlating raa halpbeiioevenden loader discastie gaedyeSeard 1 ilel XVi onrer bele dij Esp niet zoo spoedig vau stapel De heer de Beanfoft had beswaar tegen de gelaatkte onderaehading Katl sioaad en laster Ortr het algameea achtte hy de vermeerdering van huterpmcesseu niet weuschelgk omdat diwrdaar de lastiAT ook nog meer in het publiek enjtieid wordt Spreker rilde het geheel ran den rtühtsf doen afhangen of hy net bewgs def marheid van het te laste gelegde feit wil do n leveren als h dat noodig acbt ter be xitdeeling van de betrering ran den beklaagde dst hji in het algemeen belang of tot noodz4 I ike rerdediging gehandeld heeft De heer Boigesius deelde de bëiivareu van dien spreker eu wees op de bezwaren om het bewjjs na eens toe laten n dau weder te weigeren De minister verdedigde de bepahngen van het wetboek die al xgn ly niet volmaakt toch veel beter zyn dan de tegenwoordige wetgeving eoidat zg van de beginselen nitgaan dat er geen laster is dan wanneer er onwaarheid is te laste gelegd dat alleen in ezceptioneele gevallen onderzoek naar de waarheid zal plaats hebben en dat smadelijke impntatie ook strafbaar is a mocht die ook waarheid beratten Nadat de heeren lienfing en van Nispen ookfaun bezwaren hadden toegeÜËht stelde deheer dé Beaufort in den geest van het doorhem gesprokene twee amendementen voor heteerste werd met 35 tegen 17 stejnmen aangenomen het tweede om den wille van het algeneen belang daar het over laster jegens ambtenaren him lt met 43 tegen 9 steuunea verworpen x Met 29 tegen 22 stemmen nam de kamer het amendement der commissie door den minister overgenomen aan waanloor bepaald werd dat bne n of geschriften om beleedigend te zyn open moesten wezen Hierop werden Alle artikelen op beleediging betrekkiiig hebbende en ook eenige aangehouden artikelen omtrent beleediging in geschriften goedgekeurd Een reeks artikelen werd nu na weinig of g een discussie goedgekeurd schending vangeeimen slavenhitudel menschenroof wegvoering van mindeijarigen schaking bedreiging gaan alle ona gevochten voorby de stralen op Jnisdryren tegen het leven gericht en tegen mishandeling volgen eerst by titel XXLQ art 310 kwam men weer t staan De heer Lenting wilde tegen diefstal waartegen het wetfcoek een msximnm van 4 jaren geran genisstraf stelt Ook een maximam van 60 Is boete stellen opdst de rechter niet veA lieht soa zgit by beauUngetl tot gevangenisstraf te veroordeelen met 35 ttgen 16 stemmen werd echter dat amelidement rerworpen By titel XXV over Jbet bedrog handelende wilde een deel der eoiamissie de woorden hetzy door samenweefsd van verdichtsels doen vervallen omdat bedrog Joor listige kunstgrepen reeds strafbaar gesteld was De minister gesteund door de heeren vau der Hoeven en van Nispen bestreed dut amendement dat dan ook met 40 tegen 16 stemmeu werd verworpen De laatste zitting der week scheen niet zoo vruchtbaar te uilen zyp als de voorgaande twee amendementen tmb van leden op een artikel was iets ongewoons het betrof de vervalsching van leveusmitldielen Met lioogstens een jaar gevaugeuisstnf zullen zy gestraft word in die den kuoper bedriegen door hem iets anders te geven dim hg gevraagd heeft of hem door listige kunstgrepen bedreigen omtrent den aard de hoedanigheid of de hoeveelheid van het geleverde Vervalsching van lerensmiddeleli zal gestraft worden met hoogstens drie jaren de vervalsching bestaat wauneer men doorbymenging van vreemde bestanddeelen de waarde of de bruikbaarheid der waren vermindert De heer Sickeaz wihid bier nog byvoegen dat verralschte waren gelyk gesteld worden met waren die samengesteld zyn uit andere hoofdbestanddeelen dau waaruit zij moesten bestaan De heer van der Kaag acht het niet mogelük de bepaling van het iBMidefflent toe te passen wegens de groote moetdykheid om te bepalen wat al of Biel een vreemd bestanddeel is Wat zijn listige kunstgrepen wat zgn vreemde bestanddeelen vraagde de heer Idserda als geen listige kanstgrepen gebruikt werden is men dan niet strafbaar Het amendement achtte hg overbodig De heer Rutgers daarentegen achtte het onmi aar zonder dat amendement zou er een gebrek in de wet zgn en zal men bessenwyn voor StEslèphe margarine voor roomboteren stroop voor soya kunnen verkoopen De minister verklaarde wat listige kunstgrepen en vreemde bestanddeelen zyn en achtte het amendement onaannemelijk indien er niet by gevoegd werd f a de waren dientengevolge minder waarde of bruikbaarheid bezitten De heer Sickesz gai van dezelfde welwillendheid bljjk door de woorden des ministers by zyn amendement te voegen dat evenwel daardoor voor de heeren Idserda en van der Kaay niet aannemelijker werd terwyl de minister ook verzekerde dat het amendement onnoodig is waafna jle bggevoegde woorden er afgenomen werden en de heer Uutgers een geheel nieuw artikel voorstelde N i t de heer van Nispen zich tegen de geheele regeling de heer Bastert zich tegen het weglaten der laatste woorden verklaard had werd bet amendement met 42 tegen 15 stemmen verworpen het nieuwe artikel van den heer Rutgers kon slechts 7 stemmen verwerven Ten gevolge der catastrophe to Rotterdam die plaats had na de samenstelling van het wetboek stelde de commissie van rapporteurs het volgende nieuwe artikel voor De koopman de bestnnrder of commissaris eeihr naamlooze maatschappij of eener coöperatieve onderneming die opzettelyk een onwa ren staat of balaas openbaar maakt wordt gestraft met gevangenis van i n hpogste één jaar De minister nam het amendement over dat voor den heer Vening Meinesz te ver ging en ook door dea heer van Gennep bestreden werd Met 50 tegei 5 stemmen vereeuigde de kamer zich er evenivel aede De titels omtr t de benadeeling van schuld eischers en omtrent de vernieling of beschadiging van goederen lokte geen discussie uit De heer Keuchenios wilde de straffen tegen ministers wegens ambtsmisdryren bedreigd uit het ontwerp lichten en voor de wet tot regeling der ministeriëele verantwoordelijkheid bewaren maar na bestrgding van den minister werden die artikelen met 35 tegen 20 stemmen gehandhaafd De comnüsaie voegde by dezen titel een nieuw artikel om te bepalen dat hg die als ambtenaar valailÉ registers houdt gestraft zal worden met twee jaren de minister stelde drie jaren gevangenisstraf waarna het zonder discnssie werd aangenomen By den titel over scheepvaartmisdrijven werden een paar artikelen ingetrokken die meer op de visücbers betrekking hebben daar deze bg de speciale wet die aanhangig is beter kuU nen geregeld worden de andere artikelen strs fen bepalende omtrent het verlaten van het schip zonder noodzaak verkoop van ychip en lading tot het plegen van schelmery enz worden na korte discussie goedgekeurd Na de vaststelling van driJrnieuwe artikelen om de uitgevers te kunnen straffen die de schryveia van geschriften of vervaardigers van af beeldingm van strafbaren aard niet willen noemen en die van bepalingen over herhaling van misdryf aan verschillende titels gemeen is de behandeling van het tweede boek afgeloopen zoodat met de nieuwe week aan het derde boek over overtredinoMi handelende zal kannen begonnen worden Ia de Zitting van Vrgdag zijn ook de werkzaamheden op voorstel van den toorzitter geregeld Na afloop der beraadshtgingen over het Rtrilwetboek zullen behandeld worden eenige vetten van geringe betekenis verder het ontwerp op den gk van maten en gewichten en die hondende nadere bepalingen omtrent den zontaccgns Om daarna vóór de Idüische begrooting ookde Indische bijdragewet te behandelen vond bezwaar de heeren van Eek en Schimmelpenninckvan der Oye wilden uitstel tot Februari dekamer heeft nn getoond dat zg werken wUenmen moet niet tot het uiterste vervallen om te veel te willen doen Bly kbaar was de meerderheid daarvoor evenwel niet bevreesd wantmet 29 tegen 25 stemmen nam zy de volgordedoor den voorzitter voorgesteld in weerwil deringebrachte bedenkingen aan Ij BUITENLAND liulteiilaBilscli Overildil De Fransehe Ministerraad hidd Zaterdag aea rergadering waarin de Minister van Binneolaadaaha Zaken Constan rersisg deed ran de uitroeriug der Maartbeslaiten 260 klooster ijja gealoten een deel der inonuiken heeft hèKland veriateai op enkele bgiohdere gerallen na k a nien de zaak roor geëindigd houden Inmiddels is de rechtspraak aangerangen rao de conflictenrecktbank orer de Tonnissen na de uit voering ran het eerste decreet tegen de JesoïsteB gereld Wg willen met een enkel woord herhalen dat deze exceptiooeele rechtbank moet beslissen of de protesten tegen het sluiten de jezuïetenkloosters berecht moeten worden door de burgerlijke of door de admiuistratiere rechtspraak Zq moet uitspraak doen in de toogenaamd conflicten raa attnbati Voorzitter i de miuislrr ran jostitie an leden sqa diie leden ran het kof van osaiAie en drie ledm Tan den raad ran state Het is niet gebeel onjoiit dat de clericakn beweren niet reel kans ran alagsn iu dit proces ta hebben om politieke redenen en brt ia niet onwaarachgulyk dat de utiliteit hare j l uil spelen in de ronniasen dcier rechtbank De adruoateu der jezuïeten begonnen dadelijk eene poging t wag$u