Goudsche Courant, woensdag 10 november 1880

oa èn nloater raa JuMtie te wraken ala rechter ijl by fu ia de tit is door de onderteekeniog eu de uitroeriug ran het decreet maar de rechtbank weif erde de wraking op grund dut de minister ran jumitie door de et ia aungevoeu uU Toonitter Tan bet college Beeda velde dete reehter een paar voniiiaaeB waarb de jeiufeteu ia het angelgk werden gesteld zoodatijj bg den raad ran state tullen fflneto terecht komen die van top tot teen republikeiiisoh is wiit van dehoogste burgerl ke rechtspraak niet kaïi gelegdir rdeu V n Dulcigm eder geaa uieuva Het einde ia nog niet ie voonien De gereohtelyke instructie tegen de leden van het lenebe tndboud heeft een aanvang genomen Vgf leden van bet parlement behooren ouder de aangeklaagden voorla seoret risaen en andere beatuursledeu vau het Boud eu eukele voorname ledeo De lima merkt op dat met de ingestelde rechtsvervolging het lersohe vraagstuk eeue nieuwe phase is ingetmlen Wg mogen tegt dit blad langdnrigfl debatten voonieo wellicht nog belangr ker daa tydens O Ucunell eu tyue volgelingen 37 jaar grleden In weerwil van het gevaar eeuer vrgspraak ten gevolge van de sjmpathie der jury met de beicèaldigded heeft de regeering niet geaarzeld om te doen wut de raddraaiers beweerden dat zy uiet lou durven en men mag verwachten dat too maatregelen van audereo aard moeten genomen worden de regeeriug evenmin aarxelen aal Sen ding ia leker naiselgk dat de hoop dar Laud league op verdere lankmoedigheid der regeering tegenover de in Ierland aangevangen worsteling volkomen is vergdeld Uct vraagstuk van den grondeigendom in letland moet krachtig ter hand worden genomen en nwn moet trachten tot eene diydyke regeling te geraken opdat eene herhaling van den tegeiiwoordlgen toestand niet meer mogelijk ly doch bovenal aioet die regeling rechtvaardig en billijk tyn Welke ook de hervorraiogsmaairegelrn mogen wezen de eigenaara moeten aanspraak hebben op vergoeding waniieer hna een deel van hnn eigendom ontuomen wordt De Glai meent dat de langdnriga straffelooaheid dtr isddraaiers hen heeft aangemo ligd om te verkoadigen en te gelooveo dat de regeeriug hen nioimer zou aantasten eu ly van die straffelooaheid gebruik hebben gemaakt om da dumme menigte te overtuigen dat er niets inisdadigs in hunne handelingen lag Doch juist deze overtuiging en de vree voot volkswraak waaraan de leden der lersohe jury souden zyn blootgeateld doen de vrees outataan dat zelfs wanneer men de schuld kan bewyieu de vervolging toch op niets tal uitloopeu De Engelsche dagbladen bevallen verschillende baaefaonwingeo aaar aanleiding der Amerikaansehe pmidenttkeute De Ttnut gaat da vroegere verkielingen in de Ver Staten na om Ie bewijzen dat de nederlaag der demoerateu iu den thans geloopen verkiezingsstrijd grooleren ontmoedig iud ia dan elke andere van den laatslen tijd Het CtiffUiui gelooft dat bet bestuur vau generaal Qorfield tioh door voorzichtigheid eu gematigdheid itl keumerkeu BINNENLAND GOUDA 8 November 18SU Naar wg vernemen tal de afd Gouda van het Nederl Proteitantenbond aanstaanden Maandag hare wintervtrgaderinaen openen In eene voor nie ledan tftegankeljke TergMieriBg tal alsdan optreden de heer Ternooy Apel predikant te Aaasterdam De Knaqaetier pijp is nu werkelyk in den handel De heer B Wogeoaar ia da Kuipersteeg is d faMlnat die op dit eigenaardig denkbeeld is gekomen Da iaer Heaiy profeaaenr en presiidigitation IkaanMargia ei mnemoteehuie iutelleolaelle voor aaasai igadt hier eerlang eene séauce te geven heeft oaa een paar leer gunstige getuigscbrifteu vanbaatanrdera van aociateitea ter inzage gegeven Toor al i ne handigheid in kanatataklcea met de kaartwordt leer geroemd Oiitaran avoad ia aan den IJacl bg het kantoor det Ondewateraohe boot het paard van dea bleeker K door adirikkea van den weg afgeraakt en in de aawe ruimte gevallen tuasohen den dgk en het kaatoor Het i n lioh niet bewegen eo is met nel aMeile ait tgn benaowde positie verlost Ben laam ia iagadawd aaar binnen natuurlijk met gehnkaa nitw Oogenaahgulqk had het paard geen anatig iataat bekomen althans het kon oa agne falaaiag waar tp iga pootan itaan Tooc i Taeatnia vaa hoofdingelaad ia het 2de diitaat nm dea Krimpeneiwaard oalstaon door het overlydea van dei heer M van Dorp ta Berkep wonde moet herstemming plaats hebben tnischet de heeren W Verdoold Kt te Berkenwoude eu U Hookeu te Zuidbroek Naar wy veraemea beeft de haar J h Fortugn Dra leever te Tbolea het beroep iiaar Krimpen a d IJael aaageoomea Voor het beroep naar de Chr geref gesieente te VVaddiuxveeu ia bedankt door da O Los te Golijusplaat Te Bodegraven komen talrijke gevallen van malelea voor alle vau goedaunlig aoort Ooik tijnenkele gevallen van roodvoak bekend waarvan tweemet deedelgkaa ofloep De burgemeesters der gemeenten Vleuten Harmeien en VVitleskop hebben zich in persoon tot den Minister van Waterstaat gewend om ann Ie dringen op het maken vau eeu tunnel onder den fifjnspoorweg in den Leidscheuweg uaby Utieoht ter voorziening in de belemmering welke het verkeer naby deii overweg vau deb epoorweg aldaar in toenemende mate ondervindt Uoor de afdeelingeii Voorne Oouda en omstreken en Putten der Hollaudsche moatscbappy van landbouw zgu aan de Prov Staten van Zuid Holluud verzoekschriften gerioht tot bevordering van den afkoop der UgkstoUea iu dat ge eat Deze requeaten iu haudeu vau gedeputeerde Staten gesteld zullen iu de zitting der Prov Staten vau a s Vrydag aan de orfla worden gesteld Het praeadvies van Gedeputeerden is ongunstig Het beroep van adressanten op de ufsohaffiag der tollen in lyToord Bnibaut wordt door hen wederlegd met de opmerking dat de toestanden zeer verschillend zijn Iu Noord Brabnnt toch is een groot net vau provinciale wegen l e opbrengst der tollen op die wegen geheven werd iu 1870 geraamd op ƒ 49 647 eu moest wanneer de tollen op de reeds toen in aanleg zgude wegen werden ingevoerd op ƒ 61 6U0 geateld worden Verder werd geheven op de Uykswegen een bedrag van ƒ 3I S52 82 eu ten behoeve van gemeenten en waterschappen 24 370 23 j Tullen door particulieren geheveu schgnea er blykens de gewisselde stukken en beraadalugiugen uiet geweest Ie zyu Wat men uu in Noord Brabaut zocht was eene aequivalentbelasting in plaats van de tollen op de provinciale wegen geheven waarvan de heffing met minder kosteu gepaard ging te heffen van hen die door die afsohatKug werden ontlast Men meende die te vinden in eene beUating op de paarden naar het vermoedelgk gebruik dal met die paardeu van de twegea werd gemaakt Wilde deze belasting echter liet ongelyk werken eu dus niet onbillijk tiJn dan diende duurmede gepaard Ie giu u een afkoop der rijkstallen en der gemeenteen waterschapstoUen Met de regeeriug werd daarom overeengekomen de afaohaffiug der tullen op de rijkswegeD iu Noord Brabaut tegen jaarlijksche uitkeering aan het B jk door die Provincie van de gemiddelde opbrengst dier tollen ad 28000 De afschaffing der rijkstollen in No rd Bmbant had dna baal oorzaak in de opheffing der provinciale tollen De toestand der wegen in deze provincie is eoh er eeu geheel andere dan iu dat gewe Wegen in beheer en onderhoud bij de provincie zgn er niet dns ook geen provinciale tollen Het motief dat in Noord Brabaut beitond is hier uiet aanwezig Maar in looverre is natunriyk de toestand dezelfde dat afkoop van tollen en daardoor heffing van meerdere belasting van wege de provincie slechts dftn niet ongelyk ed onbiliyk zal zgn indien alle in de provincie bestaande tollen op de wegen gelgkelyk worden afgeschaft Zoodanige afschaffing stuit echter op sohier onoverkomeUjke moeielijkheden af De tollen in deze provincie zgh slechts voor een gedeelte ongeveer een derde rijkstollen de overige tgu gemeenie waterscbapa of particuliere tollen en hiervan wordt wederom eeu derde door partieulieren geheven die hnnnerzyds moeten voorzien in het onderhoud eu de betaling van renten en aflossingen der aangegane zeer beUugrijke geldleeningen daarenboven ia de eenige waarborg voor dat onderhoud juist gelegen ia de tolheffing Afkoop dier tolheffingen brengt dus mede overname dier wegen tooalt gezegd met zeer belangrijke uegotiatién belast Om tot afschaffing dier lollen te geraken kusnen Gedeputeerden zich moeielijk een andefen maatregel denkeli dan die van onteigening krachttaa de wet en wel vermits de tegenwoordige wet regelende de onteigening ten algemeeueu nutte in de onieigening van zulke zaken of rechten niet voorziet krachtena een apeciale wel Op welke kapitaalawaarde een dergelgke maatregel leUt bg zoodanige wet de provincie zonde komen te staan ia by gebrek aan de noodige gegevens niet wel te bepalen maar zeker zouden etteli e i Ui oenen daarvoor gevorderd worden Terwgl in NoordBrabaut de afkoop der tollen leidde tot vermicdering der latten der ingezetaaea zoude hier asodanlge afkoop tengevolge vaa dat gtoote beibag juist oorzaak zga dat een grootere som door de iacezeteueu gioeat worden opgebraeht Op deze gronden advtseereu Qefcputeetita om aan de adressanten te kennen te geven dat oaa hun verzoek niet kau worden voldaan De Noorder Lekdyk dié ia de ImMe jaren toe meuigen groud tot zarg gaf doch die in den afgeloopen zomer vooral door het krachtig optreden vau Bguloud waa boQgd Hiltl itcl4M I Het acky dut da maaaa voor bet verhqogen en verbi e4 it gebezigd te twaar is foor dèb èndergrsud ifc is reeds eenigeu lyd druk bezig de bedreigde punten te versterken do al gelnlu diit thaoa daa is de veiligheid van een deel van Utrecht en de beide Hollandeu uog slechts ten deelc verzekerd Staten Generaal Twizsi Kxkzb Zitting vau 8 November 1880 Bij de voortgezette behandeling van het Strafwetboek werden de diacussiëu over het derde boek overtredingen aangevuugen By art 429 openbare bedelury had een uitvoerig debat plaats naar aanleiding vau bet amendement van de meerderheid der oommitsic om de openbare bedelarg alleen strafbaar te stelka ab ze geschiedt buiten noodzaak terwgl dao bewgslast op het Openbaar Ministerie loo rnsten De Miuiiter bestreed dit amendement Het bewys der noodtakciykheid om te bedelen moet door den bedelaar getererd worden Het anieudemaat der oommisaie wordt daaiof itt werpen met 43 tegen 21 stemmen Nh eenige kleine wyzigingen zgn de overige artikeleu tot 444 aangenomen Ten aanzien van de ff et og de ÜiddeUn meende eenige ledeu bg bet beataan de uoodzakclykheid om naar nieuwe bronnen van vervoer voor dea Staat uit te zien en tevens tot eene meer biliyke verdeeling der lasten te geraken opnieuw de aandaqtit te moeten vestigen op het wensohelyke der invoering van een tabaksaceynt er gingen telft eakele stemmen op ten voordeela der veatigiiig eeuar tabaksregie alt in Fraakrgk en iu Ooateuryk Het ontwerp van den minialer van der Heim beeft geen schipbreuk geleden omdat men m beginstl tegen eeue tabaksbelaating gealemd waa maai om dat tegeu de door hem voorgetlelde wyia vau heffiug groote bezwaren beatoudeu Men vroeg of de tabaks baksen sigareuverkoopers niet eteiiala in België aau eeu recht vau licentie kunnen worden onderworpen aarvoor zg zich natonriyk door het erhoogeu van den prgs hunner waren schadeloos zouden stellen Naar sommlger oordeel oa de rtming van de opbrengst der middelen te boog opgedreven en kwam dit vooral uit met opzicht lot de registratieeo hypotheekrechten Over het geherf kAu wal nten van de opbieugst der middelen ge durende de t eerste maaudeu van dit jaar wist uls bevredigend worden beachouwd Men raomdt dat cgfer voor het geheele jaar reedaop ƒ 102 700 000 dat is ƒ 2 200 000 meer dan iu 1879 Sommige leden leidden uit de opbrengst der grondbelaating in vergelgking met andere belastingen af dat verhoging der grondbelaating allestiat in aanmerking verdient te komen van zulk eeoe verhoogiug kan in elk geval geen sprake zQu daa nadat de thans plaats hebbende herziening van de taxatie der belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen is afgeloopen Met eenigen aandiknig verd gevraagd hoe het met die hertiening st4at in hoeverre ty by den gebrekkigea toestand ktt het kadaster of liever van de ksdaatrale kaa ien met gced gevolg kan worden doorgezet en pff da thans besKuinde gelegenheid wel genoegzaam te baat wordt genomen om in dien toestand verbetering te brengen Wanneer tot verbetering van het kadaster de benoeming van eukele technische ambtenaren noodig waS zou men hoe wars men anders tg van de vermeerdering van bet aantal ambtenaren t en zulk een maatregel niet opzien Sommigen wilden den acoiJus op het gedistilleerd aanmerkelyk verhoogd hebben ook omdat daaria een middel meer kau gelegen cgn om het gebruik van sterken drank tegen te gaan Daartegen steld men over dat het niet op deU weg van dell Staat ligt om door het buitensporig apargven eener belasting die grooteodeels door deMgindère volksklassn wordt opgebracht eene valksondeugd te bastryden Somraigeu opperden de vraag of niet met de aangrenzende staten eene internationale overeenkomst te treffen zou zyn waarbg men zioh wedeizgdt tot de heffing eener gelgke belasting op het gedistilleerd verboiid Dat denkbeeld vond echter van den anderen kout krachtige bestrijding Zoo da fctiju V K 8 i c afgeschaft kon wor Ëo ton naar veler gevoelen verlaging daarna teer iu aanmerking komen Opnieuw kwam de $ fui ffi H d fccij of de ep die evenals yaa die op het zout uatuurlijk uiet zonder een voldoend eqaivalent zou kunnen plaats hebben ter iprtke Ook AèafKhaffing van dtn bitramijnt vond Contenders by hen die daarin een middel zagen om het bier tot volksdrank te heffen Andereu integendeel bleven het wcnsehelijk ashteu dot de twsre bieren waarvan het gebruik tot zekere hoogte met dat van gedistilleerd gelyk siaat aan eene meer evenredige belasting onderworpen mochten worden De ondervinding echyut meer en meer te leeren dsi bet bg de el op de iiuxtiut i de recile lijn atogenómen stelsel omtrent de rgheid vau inbreng teel sauléiding lot misbruik geeft By voardnria wordt gektua ll alr r de verlaerte inbrtng der if fMt e de hdaiUng dtr fanden ê zihtren merkem xli de SlaaithleriJ volgeus den minister nog moet behouden blyven omdat de schatkist de zekere balen die tg oplevert niet kan missen dan vroeg oen of de misbruiken niet te keer kunnen orden geitau die tbaoa vooral ouk met opzicht tot den verkoop der loten ten uadeele der schuikist regeereu dtn ton aan de tutachenkomst der collecteurs voor den verkoop der loten een einde worden gemaakt Hn tag niet In waattmi de Bgk ntvangen niet net den verkoop of de aangifte der loten belaat tonden kunnen worden Het afdeelingsonderzoek van hel wetsabtwcrp kotdeode bepalingen ter voorkoming van aanvaringen of aandrgviugen op lee heeft aaulfeidiug gegeven tot de navolgende spmerkingaB Uitv6erig eni de vraag besproken ia hoeverre de alhier gevolgde hundelswijte uit een coustitulioneel oogpaal wettig geacht kan warden Vele ledeo tocli meenden dat hel biet aanstaat de tank vaa den wetgever sllcen tut de vaalstelling der itrof te bepalen maar dat ook de omschrijving raar hel miadrgf in de wet kon orden opgenomen dat eene delegatie van oiachl t biet ordt voorgesteld alleen te paa komt voor die nadere by onderhedeii die als van tgd en plaats ouaf hankelijk voor regeling by de et niet vatbaar igK Dit gevoelen ontmoette echter tegeBtpraafc Ir srau leden die iu den hier gevoladen weg niets ineoaitilulioaeels togen Sosnnige leden aclKlen de bedreigde llraffen over het algemeen te boog Deie fancbauwiag voud rchirr tegenspraak bg anderen vorens ier oordeel de speling aan den reehterin voldoende mate waa gelaten Vele leden waren van oordeel dat overeenkomslig hel 3ulwerp straf elboek alt minimum eene boete irau tü lif tenlttaoétX orden aangenomen Ia k t diatrict Sneek tgn thana eandidalen geateld voor de Tweede Kamer de heeren mr Pti v Blom oud lid der Kamer lib en W M Oppedijd aniirev In Maastricht lou men mr G Buys van Beeraubroek veriuoedelyk stellen Voor Tilburg werd mr Uutsaers geuoemd daebdeie moet bedankt hebben Uil goede bron wordt gemeld dat de getondheids loestaud van den heer mr M H Godefroi van toodaoigcn aard is dat er el hoop bettaat 6 i tijn herstel doch dat een verder kalm laven gebiedend noodtakelijk ja Zyne geneeibeeren dringen er ernstig op aan dat h lich uit het opeubare leven zul terugtrekken eu de heer Godefroi ton dan dik voomemeni tijn z H mandaat als vo ksverlegen vojgrdigcr met Juni e neder Ie leggen 4 p In de Dint g avond te s 6rnvenhage gehoudenalgemeene vetaadering van het Induch Oenooticiap werd de quaallie behandeld over de nnversie vauhet grondbcdt op 3 v iu verband tot de circulaire van den Gonvtoeur geuernal aan de hoofden vau gcwesleiyk bestuur dd 18 Augnstui4 IW onder erp werd ikgeleid door dj llrér H C Humoie die vroeger rcids d taafM dit genootschap had besproken en in de pat verscbeoen November aAeveriug vau de Indueke Qidt breeilvoerig daardver had uitgeweid welk Jltuk dan ook de voorname bouwstofvoor lyne be reking was De conclusie van datstuk komt hienp neer Letterlijk opgevat tegt decirculaire ni ta wat eene beschuldiging van tegen etking met izicht tot een geteidelgken overgangvan het oomminaal in erfslgk individueel bezit zoukunnen wettigen Maar door te z ggen over zakendie de ïóuveriiear generaal juist bij deze gelegenheid had moeien bespreken toont hg zgne voorliefde voor het communaal bezit De indruk dien de circulaire zal liaken op dienstwillige ambtenaren en hoofden is fataal voor da betrokken betolking voor witr recht hy opkoml t Spreker i Blcht geen gefiircéerde cohvenies lA den eeuen df anderen zin maar hg wensobt handbaving van de door de regeering vroeger ifllgevaardigde bevelen tot bcsoherming van de rMlhett Tan den Javaan op den grond Nieuwe ontginningen zullen daardoor bevorderd worden en by het streven der Begeering om de dienstprestatieu Ie verminderen eu het landrentestelsel te verbeteren zal men de conversie van landbezit gernetelgk aan de betrokkenen zelveu kunnen ovcrialeu Aan hel naar aauleidiag daarvan gevoerd debat namen deel de heeren Bisrgsma Baohiene Kobid van der Aa Heiligers en eukele andere De algemeene strekkiug er vau Was deels om de circulaire niet zoozeer Ie verdedigen maar er eene verklaring van tt geven net het oog op de bekende en bestaaoite toestanden op Java anderdeels om onverb leu fkeuilag over dit stuk uit te spreken al een stap aehterwaaru en als eeue belemmering vour de couve sie vuu oomrniuiH l in erfqtijlf i ld vidueel bezit ter prarjudice van de bevolLiug eu van dï agrarische ontwikkeling iu lodie De meeste waren daarby intat cheu van oordeel dat allecta afschsffiug of vcrininderiag van he adienstea het middel kon zijn om verbetering aan te brengen eu om te komen tot geleidelyke coiiteisie De getuigschrifien toegekcud by gelegenheid van de iu 1879 Ie Arnhem gehundeu Icutooustelliiig van Neijerlandschc eu koloniale nyverheid zgn thans met de daarbij betiuorrnde bronzen medaille aan de belanghebbenden iwgezuuden De Efect@nlDsurs X Amslerdaio 8 November 1880 Waarde Bedacleur I Hoewel in de atgeloopenWerk de hangeude quaesliëu geen stap nader tothare beslissiug zyu gekomen kau zy toch met hetoog op de effectenbeurs vrg gunstig orden genoemd Op de beurs schijnt het te gaan als inhet dagelgkscbe leven vuu lijd tot tyd beeft menvlagen van mismoedigheid dao deugt niets de toekomst ordt donker Ie gemoet gezien men auboopt aan lUea Oelukkig worden die vlagen meestal zeer spoedig door een Uieer opgewekte stemming gevolg die op ons en oyte omgeviug uietzouder iuvliied bigft Zoo ook op de beurs De adismoedigheid eu het wantrouwen die in da vorige week de benra drukten hadden ia de jongst verloopeue voor meer opgeruimdheid eu vertrouwen plaats gemaakt Laten we er tevreden nee weilen eu er niet ice overgaan om een onderzoek iu te atellen naar de gegrondheid dier betere stemming Natunriyk profiteerden Bussen en Ooalenryken daarvan in de earata plaats daeh ook andere deelden in dien vooruitguu Ï Buwu wa eu ep een paar uilxonderingea aa boalir da goadtaeuiag 188k aleeg Jelfa Vf de Ocaterleeoing V4 a a uiizonderiugen gaven adnt Humb en lecuing 67 69 die ♦ lor n Ooateurykera papier eu lilverreuten stegen 1 a l j de do 4 goudl f Da overige bleven evenals de Hongaren op hunne vorige koersen De verhoogingen werden vooral veroorzaakt door aankoopen voor franaahe rekening Dit ffiiii tit van de Spanjaarden die i ft stegeu Nog noteerden biwge onze beide 4 sPortugeezea Vt Vt Sgypteuaren geuuif schuld met inbegrip der Novenibwrooupon Lager noteerden onze 9 Vv Belgen Vt en loorul Turken die bgzonder laatelooa aren A ► verloren In prciutelolen ging al teer weinig om Voor de oietstco iklt eohter eenige voornilgang op te nerken Anat lOOO stegen i Hongaren l si Tlieissloteii Ooateur 64 eu 84 J dito 80 l i bebulve de coupon de Bnstisohe V a 1 Lagar ttondeu Weeaerloten l t n Pruisische 3 7o u Mexicanen Hk eeu zeer nitgdireide handel jgedcuËn s£g Al sordert uit Londen vocral de ou 3e soli uld fiMWB goede gevolgen zy monteerde j BPOük in Venezuela s was de bundel nog al geanimeerd doch de overige Amerikaanscbe fondsen waren lizonder sfij Vau de o sporen kun dit niet gezegd warden In bet begin was er in bgna aUq fondsen een sterke rijzing vermoedelgk door speculatie op 4 preaideutakeuze in het liwtst der week volgde alihaaa de reactie en werden de meeste veel lag$r genoteerd Die aohteruitgang hield evenwel geen stand enkele soorten rofen reeds weer utegen Zoo toonden it elaud Moout Varnou eu Q Mul Columoia Ext een avans van S j Clevelaud urlomb Cincinu Gecous Deuv Rlo Qr Gert 2 g Florida Cert Oreg CaliC eeu van 1 Diatentegen verloren Pref aaud Chicago N W 4 AlL Miss l j CaUf Oreg Can South Mich c ntr sh 1 a and N Yaik Lajce Erie en Cert PWt Ëliaab is overige aoorten sloten eer iets booger an Europeeaohe apooiwegwaarden kunnen op verbeuring yaeu AiiBd N d Centr S i uitgeet do 3 en gettemp Obl do leen 38 Rgnsp 2 Obl Z Ita en Vict Em Spw j Obl Theisspw 1 naud Elis Gisela j Obl WarsohauWeeneu s t uittoudering van de hieronder genoemden waren de Bussisohe sporen ook meer gewUd en a l beter In die gnustige stemming deelden wat de Bussen betreft niet de aaud Gr Maalsohappg die veel werden aangeboden en 2 verloren de 4 j Hyp do die j Obl Brest Graj Losowo eu Poti Till die Vi a i lager genoteerd erden Dit gold ook voor onze Holl sp die g aaud expl mg die en do lud spw die I verloren Nog oren lager genoteerd Fr Oostenr sp Vj Warscbau Bromb en aand Warschau Weenen V 4 V4 Onze iudnstriëele fondsen hadden einig omzet Aand Stoora Ned stegen 4 aand Kanaalmg 1 V o pandbr Bolt Hypbk Vs aand Ned Bk 4 Omuibusmg beide Haudelmg lager De overige iets booger Aand Duitache Bijkabank en Buss pandbr konden zioh IV4 a l i verheffed Maxwell en Colorado waarden slegeu belangrgk doch verflauwden zeerspoedig toeh aloicn tg hoof er de eerste ruim 1 delaalsie l tVo Kr wat ruimte vau gmt$P prolongatie a 4 o P S Heden as de markt zeer raat en de koersen door lameUjk geanimrerden handel iels hooger Onze 2 o note rden 64Vn de 3 o 77 de 4 lOl en de nieuwe do 101 Oostenrgkera waren aangeboden Joch zeer willig Mei rente papier eu Jahn arirente tiUef atfgj n lot 61 dp April 82 u dus eeu atana van s Bussen aren a j hnoger Se Serie aoteerdt SS g c 8I 8 00 87 62 87V B495V4 68 95 67 69 75Vs 72 88V8 73 88 i 77 B3 80 eg g Ooster leeningen 64 i 54 8 Spanjaarden j hooger Buiteul l 21 u Biouenl I 19 i 20 Binuenl 2 381 Turken S s Egypte BS s Florida 27 Mexicanen oude 14 g 84 6 beide dus met eenig avans Brazilianen 80 goudl 8S7 Golumb 3U b dot mede iets hooger Binaenl sporen zouder belangrijk verschil Aand Centraal stegen tot 33 t dooh vielen terug tot 32 m gett obl do kondeo zich op 60 t uiet handhaven zg slote g In Boxtel aarden was eenige rgting de 76 uWeerdeu 73 do gett 68 In Ënrop sporen weinig handel Zie hier eenige noteeringen Theiss a nd 103Vj do obT i j Victor E n W Z Ital 60 j GiseU 88V4 Warschau Weeneraand 81 i do obl 99 i Aand Gr Baas ipw giagen w achteruit Zalenlag noteerdjin zf neg 1 2 een oogenblik konden ze l22 4 halen doch ze aloteu 121 8 Baltische noteerden SS s Chark Azow obl 91 i Jelez Griazi 87Vt nk Chark 91 4 Morsoh Sysr S Mosk Sinol 90 Orel Vit aand 84 4 obl 90V4 Biask Wiasraa 67V Z Wjpw BS j Van Amerik sp vtUen verhoogingen te verneidu voor Atl Mi Ohio 109 Cairo W J Canadi South 67 M Vernoy 77VJ Misa Kpus 108Ve pi Mem 49 Chia K W Ce 139V dua 2 hooger IU 118 4 Mich Cent 110 Aaud Knnaalinij l g i f la g do Ned Bk 3 Ve lag r 236 üolorado f ielt beter tt Maxwell t aaud 26 4 do Inc buds SS s Tilree of drie teercapsules van GlTTOT genoraeu onmiddelgk ródr bet eten brengen spoedig verlichting teweeg en tijn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid en bronchitie te genezen Mau tiet zel dat het gebruik de reeds eeuigtina geroidïrde leering geneest In dat gaval belet de leer de decompositie van de Inberkdo en met mede ecki1ig der natuur is de geueting dikwgls sneller dan men had durven hopen Meu kau dit reeda too populair geneesmiddel uiet genoeg aanbevelen zoowel vanwege zgn uitatekeude uiiwerkiug als om zgn goedkoopen pry s Duar iedere flacon 60 capsules bevat kcist de geheele handeling dua alechts vgf a laven eu eea halve cent per dag en ontslaat vaa het gebruik van afkooksels p tes en shropcn Met tekerheid hebben wg vernaaen dat aan verschelde personen die aan verkoudMd bronohitia of longtering ledea en in zekere apotheken teercapsules vroegeiupniet nit onze fabrwk afkomstige capsules zyn veAfocht Wg meenea den patiënten daarom iu hcriooering te moeten b Meen dat alle teer op verre na uiet op d aelfde ïrifze is amengesteld eu de uitwerking er vau dua bok niet hetzelfde kan zgn Geen verantwoordelijkheid op ons willende laden welktf nie op ons rust verkluren vg by deze dat wg alleen funneu instaan voor de qualiteit eu bggevolg de gaDnsktachtige eigeaachappen van de echte tecrenpsules vau GuioT die óp het eliquet van de ixuk van le in drie E reu gedrukte hindteekenlng voorzien zgn ö