Goudsche Courant, woensdag 10 november 1880

VrUlag 12 Nivdnber N 2630 1880 GOUDSCHEijCOURAWT Nienws en Advertentieblad or Gouda eo OmstrelieD Ds insending van advwtentiön kan geschieden toi n uur des namiddags van den dag der uitgave e ttü Crt c i a r VERKOUDHEID BRONGHHIS op M v ce4ieu mij ié H u ASTHMA CATARRH i naaKéee Ol Axw 4 € t e u ir M4f TeefkapsDles Tan Gfijot i Autf C £ 9fyu ete4 A U rvttM Ztn eüU h J cp cU eZU C Be Capaulw Ouyet worden alleen verkoobt par llAoon van 60 oapaulaa wt i nl tbit garlngaiw boB eelbald VERKRIJQBAAR IN ALLE APOTHEKEN Onder de cnrioaiteiteu ran Piinja behoorea geraogacbikt te irard p do groole Magiuijnai tn de Btile Jardiniire dat ia Holland too wel bekende etabliaaemeut en waariau de Catalogua too leer wordt op prga gesteld Die ran deieu winter duer dageu reracbeneu ia een juweelije ran gorden amaak en mnut rooral uit door de rerklaring on lelf de maat te nemen een rerklaring too duidelijk dat een kind er roede tereoht kan Sohryf daarom aan de Belle Jardiuiere met opgare uwer mateu ea biuueu 3 of 4 dagen outrangt jiq uw goed NB De Magaijjuen ran de BelU JardinSre Burgerlijke Stand GBbOB£N 4 Nor Johaa Jorg Tlioiui oudera H Nobel ta K JCcrjKr 6 Feltui Jobiniti ouden S Oicrkamp ra P M Frie Lintje anders C Bakker en i Blanker Aagtje oudera A P nw en H Stoepker 7 Maria oudera H de Knef t en M aan de Watering OVËBLEUKN 6 Nof J U btalk S n G Koorn 25 j 7 O A Verkoef m D Bonnear aj ADVERTBNTIÊN Heden herdenken onze geliefde Ouders JOHANNES DE JONG Az MARIA PAALVAST hunne 25 JAItIGE ECHTVEREENIGING Hunne dankbiure Kinderen PIETER UB JONG JACOBA DB JONG JOHANNA DB JONG Heden overleed na een kortstondige ongesteldlieid ten huize van den Heer M van DCS Bmto onze waarde Vader en Bebnwdvader de Heer D BONNEUR in den ouderdom van 72 jaar Dit aller naam L J BONNEUR Eenicf t en a lgemeen t kennitge ving PHÖTOGËAPHIE uitsluitend in Kooldruk SPECIALE INRICHTING voor zeer fijne vergrootingen ONVERANDERLIJKE PORTRETTEN F Barting Ousthaven B 14 Sociëteit ONS GEiXOEGE f Zaal KUNSTMIN DOOB Wl VjSRItBÜIGING HEI NEDE RLAPIDSCH ÏOOilEL Donderdag 11 November 1880 2 TYRAiN VAN PAÜÜ4 Tooneelspel in vier Bedrgven uit het Fransch van VICTOR HUGO door C J ROOBOL Mejuffrouw JOSEPHINEde OSOOT Hofcantatrice van Z M deu Koning zal optreden in de rol van Tisbk als Gast Aanvang ten HALF ACHT Ure PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang voor UEL Leden hunne Dames en Kinderen 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenareu zal plaats hebben op Woensdag 10 November 1880 des avondaten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats M BH Inteekenaren wordt herinnerd datalleen des Woensdags avond nog DAMESKAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INÏEEKENIN6 te verkregen zün Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen lotenvoor die HB Inteekenaren welke persoonlek verhinderd zgn Openbare Vrijwillige VerJiooiiing te WADDINXVEEN op DINSDAG 16 NOVEMBER 1880 des moigens ten 10 ure aan de BouwmsQswoning be roond door den Heer KLAAS JANMAAT staande aan het Jaagpad in den polder Bloemendaal binnen Waddituveen vao 21STUKS OEZOSD z nde 18 Koeien niet Kalf en 3 Vaarkoeien De A rkooping geschiedt om contant geld ten overstaan van Mr Ie MOLENAAR Notaris te Waddinxvten Sociëteit ONS GENOEGEN Commissarissen der Sociëteit Ont Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegeuhad van de de Abonnements Tooueelvooratelliiur op DONDERDAG den lln NOVEMBER 188 de SOCIËTEIT van des avonds ZEU UUB af sal QEHLOXEJH ijn Namens Commissarissen H JAGER Secretari Gouda 9 Novem b er 1880 OP IflEVW ONTVASGBS eene party VREEMDE in pakketten van af 1 50 tot 10 Centen ali mede LOSSE van 17 V 5 en 2 Cent A BRINKMAN Lange Tiendeweg t De K K floftandarts Dr POPP A Aiiatherin TAAD eu JM01V WAri J V voorkomt haar steeds verdrgft Vtaudsteen maakt scbitterendwit V te tanden versterkt ziek tandvc j rleesch losse tanden voor rA Vomi bederfin het bloed en V G het tandvleesoh en neemt A terstond kwaljjk riePOPP S V Yenden ademweg beproefde reinigingsVV middelen voortanden Y Aj Poeder 80 cent ZeepinXv doozenv 1 20 4re Mi tlsehe Xandneep maakt vv T schitterend witte tanden 40 ct X ï Tandplombeersel om zelfX holle kiezen te vullen p d 2 60 Med Jif n i l t e ter verfraaiing ran de tinten tegen alleonreinh d huid S5 e Üepota an allMn IVaJtgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINS AG DONDERDAG en ZATBIt DAG p prgs per drie maanden is 1 75 frSnco r 8 ï 2 Ter vermijding van oponthoud felieve men alle voor de Redactie e8temde brieven bij den rUitgever te bezorgen BËKR D I1AKII G BUB6EM£EST£R en WËTHOODERS ran Gouda doen te dm DAT HET Ie AANVULUNOSKOHIER VOOU DB PLAAT3BLIJICE DIRECTE BELASTING deaer Grmteule roor het dienaijaar 1880 door hen roor toopiii raatgesteld gedurende veerti n dagen ran des roormiildflga tien tot dea namidifaga ten ee en ran drie tot OÜJ ure ter Secretarie der gemeente roor rni iciUr tpr lexing ia nedergelegd BINNEN WËLKW TIJD elk aangealagene tegen lijnen aan alag bg den Rand betwaren knu inbreqgen bg rer oekwIiriCl op oiigeaegeld papier grarhreren iblf ri aexd lCo M iiMteHgde nianad sltehiE afilrokkeu ter Searetarie roor een i de rerkrgcbaar agii gnteld legen betaling rau ƒ 0 10 per exemplaar Geii4a den H November 1880 Burgemeester en Wethondera roomoerad Vam BERGEN IJZENDOORN De Secretari BROUWER BUITENLAND Ilultenlaiiilscli Overzicht De eerate ontmoeting ran het nieuwe Franaoke Kabiuel met de Kamera heeft at dadelgk tot eene etraMen le bolaing geleifi die roor oha niet Fran olitii rrg onbegrgpelgk ia Uitroerig gaf de mi iintMpr itlent Jutea Ferry rerslag van het roorgeralleue ïedureiide het reeea de aftreding ran Freycinet relke evenwel genertei wgrigingioo brengen in de buitcuiandsche politiek de ilniting der iiiet erkende mannenklooalera die door opruiming der rrouwenoonrenten zou worden gerolgd enz Daarna aomde de niinialera op wft men voornemena waa te doen en atelde roor in de eerate planta de wet op fvndcrwga aan de orde te atellen Hg betldot met eea krachtig beroep op deu ateun der Kamer zander welke het Kabinet niet voornemena wa te regeeran warme onderateuning rerlaiigde het geen halfheid of dulden bg gebrek aan ieta belera Die ateun riel het mtiiiaterie niet ten deel Althana het rooraiel om de ouderwga quaeatie het eerat aan de orde te atellen werd met 200 leKen 166 temmen verworpen Men beajpot de wet op de magiatratunr het eerat te behandelen het achgnt dat rele republikeinache leden zoo booa zgn op de reohlera waaronder nog zoorecl reactionuniren blgken Ie zgn dat zg zich met de rechterzijde rereenigden om het rooraiel te doen ralUn en bet miniaterie een Mee te bezorgen Dadelijk bcaloot het Kabinet dw nederlaag niet te overleren Gezamenlijk dieuden de mmiatera hun ontalag in De haer Gtéry heeft het in beraad geuoineu Voor zooreél men tot duarer k an nagaan ia do oOtUKLk ran de criaia deze dat de linkerzgde eenige der neteligate rraagatukken wil zien afgedaan i oordat de Kamer uit en gaat en nieuwe rerkieiingen Ie BtpMifne frm mte mbetia dringt er zeer deze autwerpen afdoeN deze opaonraing geeft n het ontwerp op de at de heer Gambetts tft hjj met eeue raardl In hoerer een atel miniatera de toefcolnst leeren daar de Brilaehe re plaata grijpen Onder tkj raagatnkken behaoren rooral die ran de herroXking der magiatraluur en ran het lager ander i f tfear de jang8 e gebeurieniaaen hebben weer en zien Boe krachtig nog in de reabibanken da ambtenaren zgn van het keizerrijk en vandaar de ai ndrang om 4 e zaak het eerat aan de orde te stellen Het miniaterie ziet daartegen wellicht op tf vindt dat andere onderwerpen nog dringender regeling beboeren In elk gerat beeft het aiet sM bet beiluit ran d meerderheid billen gfhoor aereR Het jongate nuqinier rafl u het orgaan ran de heer op san dat de Kamer m roordat ig uiteengaat het ook Ie eerate plafj i msgiatratuar Vanzelf api lielat scAoo achip hebl nieuwe Kamen he bewisdl echter dit di rrn dat koafcjU 0e gerecbteiyke er giiig geering tegen de leidn der beweging ia lerlknd begonnen achgnt den ijrer der raddraaiera niet brkoeld nofh de opwinding der gemoederen tot bedaren gebracht te hebben Integendeel jiebben de hoofden der Land league tot de lersche bcrolking en j al de rerdedigera der openbare rrgbeden eeti zeer heftige proclamatie gericht waarin zg huiine haudeliugen trachten te reehtraardigen en zoowel de regeering ala de landlorda en de leden ran het Hoogerbuia die 4 oompensatiewet roor Ierland rerworpen hebben len aterk te aanvallen Het dod der proclamatie ia erenwel van seer prozaïachen aard namelgk het bg eenbrengen van gelden om de beachuldigden in ataat te atellen h unne rerdediging Ie voeren De dagbladen maken orerigena geen melding ran nieuwe dadri un rerzet in Ierland noch ran eenige rolkademonatratie Dit hreft de regeering echter niet weeriionden om hare militaire maatregelea roort te zetten ten einde de bandharing der orde te rerzrkeren Met dit dnel ia gelgk per telegram gemeld werd het kanaal eakader onder berel van admiraal Hood naar de leraohe kiiat rertrokkrn Bij het banket ran den Lord Mnyor heeft de heer Gladatone medegedeeld dat ter zake ran Duloigno zeer berredigende berichten ran den Sultan waren ontrangen De tijding wekte een lach derdiichgenooten maar deanieitemin kan men haar wel geloof achenken Men zal miaaohien nog wel wat talmen maar dat deae zaak toch ten lotte uit de wereld zal arden geholpen ia zeer waarachgnigk De Belgiache troonrede ataat uitrorrig til bg de loiaterrijke feeaten bij het onafhankelgkheidsjubilé Do koning verklaart daardoor diep getroffen te zgn en betuigt zgn dank aan het land Hel huwelijk ran prinaea Stephanie met deu aartshertog Rudolf ia de rerrulling ran al onze wensohen V g blijren ran alle Mogendheden blgken ran Vriendaohap en ayropnthie ontrangen U bekende oorzaken leidden tot het afbreken ran de betrekkingen met het Vatictan In reracbilleode talen ran Ooat Europa ia de tocatand reranderd ik heb met hen diplomatieke relatiëu aangeknoopt De opbrengst ran de middelen en die ran den oogst orertreffen die van vorige jaren De regeering zal nieuwe bezoldigde eonaulaïre pojiten instellen De toeetnnd ran de aehntkiat ia Verbeterd en de hoop bestaat dat io de begrooting ADVERTENTIËN worden geplaaitt Tan 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Cent n GROOTE LETTERS wordenberekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN van 1880 evenwicht zal beslaan Het gebruik van de vermeerdering der inkomsten atelde in ataat een terendigen stoot te geven aan het openbaar onderwga Ern wetsontwerp op de riicbrangat en een landbouwwet zullen bg de Kamera worden ingediend De heer ron Haymerle de groolit woordroerdcr dei Enropeesche politiek in de laatste weken heeft Trgdag weder eene redevoering gehouden thana in de Oustenrgkaehe delegatie Hg zeide dat men er zich geene illusien van maken moet om door de eensgezindheid van Kuropa alle moeilgkheden in het Oosten uit den weg geruimd te zien dyoh men behoeft ook de hoop niet on te geven op eene vreedzame oplosaiiig Eene rodrwaarde daarroor ia de wil bg de Portrf om een einde te maken aan hare ralBChe posilie te enorer de Mogendheden Het Grieksohe element in et Bidkanland acht de Oostenrgkaehe minialer ras dudaher eeu element van beaohaviag en daarom ia het Ooatenrgka belang om kraehtigs middelen te gebruiken teneinde aSn bet GriekachS vglk de idaala te MnekeKin die hei ackomt Ooatenrijka poli iek moet zgn de handhaving op het Balkanland van het evenwicht zoowel tnsilchen 4e veraobilleade raaeen ala tuaaehen den invloed welkeVi andere staten daar uitoefenen Mochten BL Mogendheden eene andere houding aannemen mEr zun de regeering van Ooateurijlc haren iurloed moeten lalen gelden De Preaidentarerkiezing in de Vereenigde Slatan ia nog beter uUgerallen voor de repablikeinen dan men dacht men meepdè dat Californië ras overgegaan tot de democraten wat nader blgkt i iet het geval te zgn de republikeinen hebben daar ec i kleine meerderheid Garfield heeft naar de laatste berekening van 20 Stalen 219 Hancock van 1 Staten 160 atemmen BINNENLAND GOÜD A 11 November 1880 Naar wg vernemen zal de verkieziag voor eeu lid van den gemeenteraad in de plaata vu Mr P 1 Siiel worden gehouden op 7 Deeember s s Prof Joriasen die Dinadagavond in het Nul alhier optrad hield het talrgke publiek op boeiende wgze bezig met een der meeat tragiacbe figuren uit deu nienner n tgd met Marie Antoinette de dochter van Maria Theresia de gemalin van Lodewgk XVL Hg teekende haar beeld gelgk dit volgens de voor eentgen tijd ib de Ooatenrgkache arohieven gevonden correapondentie van kaar met hare moeder haar broeder Jozef II en rolgena brieren van deu Ooatenrgksohen gezant te Pargs moest zgn Zg waa vergoed ea rerguiad beide ten onrechte Dat zg de ernst des lerena eerst te laat begreep waa grootendeels de fout ran haar oproeding Zêlfontwikkeung en zelfreredeling waren haar eren vreemd als aao den adel en de geestelgkheid aan deo hofkliek dier dagen Van haar goede iart srerd menig bljjk gegeven maar dit rermooht niet goed te maken wat onnadenkendheid en zucht tot rermaak bedierf Het waa een genot Prof Jorisaen te hoor n Door den gemeenteraad van Sohoonhovea ia de verlenging van het beataande oontract met de gaafabriek na 31 December e k geweigerd terw l ook hetaanbod om de fabriek voor ƒ 60 000 aan GOOOA Dkok VaK A BBI IXKAlt