Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1880

i de gtJieettt V r te dcages van de band gewezen iverd In de zitting der Arr Reohtbauk van Dinsdagmorgen werden de volgende personen veroordeeld W T H kleermaker te Lekkerkerk bekl van geweldpleging tegen een mogistruatlpeisoou tot 14 dagen gev ccui A de Q korenmolenaar te I snge Buige Weide bekl van het cpricbicn eeiier inrichting elke gevaar of sohude kan veroorzaken tot ƒ 23 boete of 6 dagen gev H V d S hekwachler te Zevenhuizen bekl van het uiet openen vau een spoorwegbek tot ƒ 1 boete of 1 lag gev ï V d B arbeider te Nieuwerkerk a d IJael bekl vau verwoitding t9t ƒ i bqete of 3 dagen gev J IJ arbeider te Bergsohenhoek bekl van beleedigiug van een beambte iu fuuoiie tot 10 boete of 3 dagen gev Vervolgens stond o a terecht A A V d P werkman alhier bekl van beleedigiug vau eeu bedienend beambte Ëisch f 10 boete f 3 dagen gev 0 er 8 lagen uitspraak In het Hotel Zalm is morgen eene pianioo ter ezichtigiug gesteld die naar men ous mededeelt tot t nieuwste behooit wat op dit gebied tliniis wordt geleverd Deze pianino iu slyle Louis XVI uit de fabhek Aet firma Kriegelstein Sc Co te Parijs heeft losse biirres waardoor de toon veel zuiverder eu het iusirument veel sterker ia Meermalen werd het dan ook bekroond wij veruemeu van zeer gunstige rapporten van versobideuile jurjr t vau teutoonatelliugeu o a die der Loudtuscbt die zegt dat de heer Kriegelstein zeer conscieulieua b het vervaardigen zijner piano s te werk gaat dat de jury het fraaie sonore geluid slechts prijzeu kau eyeuftls het vernuftige mechanisme terwijl bet klavier zeer licht is en dat deze instrumenten de zeldzame verdienste hebbeu even rgk als smaakvol te zijn De prga werd verleend voor uiinemcude bewerking en geluid I aar men nit Oudshoorn meldt is Zaterdag nacht een knecht van de trekschuit van Haarlem op Utrecht terwijl hij in de lyu liep iu de wetering gevallen bij olenaarsbru eu veidroukeu Ia October heeft zich in Zuid Holland het monden klauwzeer onder het ruudvee in verschillende gemeenten voorgedaan als Ie Waddiuxveeu Moordrecht Maasland Vlaordinger Ambacht en HiUegersberg Over het algemeen is ziju karakter goedaardig De ziekte br£idt zich echter de laatste dagen meer en neer uit Staten Generaal Tweede Kamee Zittingen Tan 9 en 10 November 1880 In de zitting van Dinsdag is het outwerpstraf wetboek aungAiomea met 53 tegen 10 siemmeu Art 446 strafbedreiging tegen den bedienaar vau den godsdienst die een hn velgk kerkelijk inzegent voor de voltrekking van het burgerlijk huwelgk is na discussie en bestrijding door de commissie aangenomen met 46 tegen 21 stemmen art 447 is ingetrokken Een uieuw artikel is opgenomen etraffende den bordeelhouder die ren vrouw iu dienst neemt of huisvest zonder haar mede to deeleu waar zg is De strafbepaling tegen openbare drourkensobap ii aingeaomen met 38 tegen 28 stemmen De tien leden die tegen het wetboek stemden ign 9 Kathojitke leden afwezig waren de heereu Brouwers eu Vermeulen en de Goudsche afgevaardigde mr M BichoB v n IJsselmonde In de zitting van gisteren zgn verschillende kleine ontwerpen aangeaomen Bg de begrooting voor den arbeid der gevangenissen ia aangenomen met 33 tegen 14 stoiumeu eeue vermindering met ƒ 1980 uitgetrokken voor traotements verhooging der opzichters met het oog op den toestand der schatkist Uetlen is de gk wet aan de orde Het bericht dat de geneeaheeren van den heer mr M H Godefroi er ernstig op aandringen dat hij zich uit bet openbare leven zal terug trekken en die heer dan ook voornemens zou ziju om ziju mandaat als volksvertegenwoordiger met Juni e k neder te leggen ia volgens het fW ten eeiieumale onwaar In Maastricht is ook mr de Bieberstein zoon van het overleden kamerlid tot candidaat voor de Tweede Kamer gesteld Iu het eindverslag over de Indische begrooting betreurt de oommissie van rapportear dat de nota s van wijziging in de oorspronkelijke ontwerpen hoe langer zoo meer iu omvang toenemen en zich zelfs thaus tot aanmerkelijke en diep ingrijpende veranderingen in het inwendig bestuur van onze overzeesche bezittingen uitstrekken De commissie kan de opmerking niet weerhouden dat wanneer zulke wijzigingen in de begrooting worden gebracht opecu tijdstip dat een nieuw sectie onderzoek niet wel mogelijk is niet geheel voldaan wordt aan het grondwettig voorsehrift De commissie rekent het voor t vervolg wcnschelqk dat zulke meer gewichtii e aanvullingen het onderwerp uitmaken vi u eeue auppletoire begroeting Blijkens het afdeelingsverslag oveif de begrootiiig van Marine werd deze gunstig ontvangen van wege hel verminderend eiudogter Men opperde evenwel iu een afdeeling het denkbeeld om voor meerdere transportsohe n te zorgen die eensdeels kunnen strekken om e suppletie troepen te vervoeren maar vooral zouden moeten dienen oup officieren en manschappen zeemanschup en zeemanspraktijk te leeren ür werd o a gevraagd naar de resultaten der afsehdfiiiig van Ig truffeu bij de marine I Ook werd gevraagd of het waar is dat e Minister van Marine een preferentie van 1 pCti heeft toegestaan aan den leverancier die bij de openbare of ouderliaudöche aanbesteding voor de levering van zink voor Nederlandscli fabrikaat inschrijft De aanbouw vau een zeil jraiferschofcuer ter bescherming vau onze visst ersvloot in de Noordzee vond vrij algemeen bijval De Kweekschool voor Zeevaart te Leiden ontving Maandag onder geleide van den adjudant van den Minister vun Marine een bezork van den kapt luit ter zee der Kussische Mariue Nevakhovitch Door ziju gouvernement belast om de verscliilleiide iurichiiu en en opleidingsscholen voor zeevaartkundig ouderwijs iu oogeoschouw te nemen bezichtigde deze hoofdülficier met veel belangstelling de Kweekschool en bciuigde bij ziju vertrek zijne bijzondere iugciioftienlieid met de aldimr gevolgde wgze van opLiding voor de aanstaande matrozen De nestor der schilderschuul Bariholomeus Johannes vau Hove gewoonlijk Bjrt van Hov genoemd is Maandugarotid te s Gravenhage overleden Geboren den 28n October 1790 te s Hage mocht hg den gezegenden ouderdom van ruim 9U jaren liereiken Had hij van ziju vader een vergttlder en lijstenmaker eeuig oiiuericht in de graveerkunst erlangd Breckenhciiner de beroemde decuraiieschilder aan den sc iciuwburg aldaar bespeurde nl vroeg zgn grooten aartfeg en g ver en nam zijn onderricht en ontwikkeling op zich Het is meer gezien dat uit decoralie schilders aan een breede i behandeling gewoon beroeqide kunstenaars opgroeien Dit was ouk bij van Hove het geval Groeten naam verwierf bij als schilder van de decoratieu in 1 den schouwburg en zelfs elders werden zijn pen I seel zijne ondervinding daarvoor iugeroepeu Talrijk zijn de doeken en gezichten die hij voor hei too neel leverde getuigeude van zijne vlijtige studie vooral ook van het perspectief en zijnen smtak i In 1840 werd hij door het stedelijk liestuur der Hofstad met eeue zilveren medaille begiftigd en uiet lang geleden werd hij bij de meest eervolle eu vleiende wijze van zijne betrekking van sohildcr decorateur van den kou schouwburg ontheven Uet is inzonderheid ook in het schilderen van stadsgezichten en het inwendige van terk dat van Hove zich roem verwierf niet alleen hier maar ook in den vreemde Iu de Parijsche t irirer worden bij advertentie huizen en landgoederen in Nederlandsoh Limburg voor kloosters geschikt te koop geboden De residentie zal in het voorjaar in een der fiaaisie wijken van de stad een nieuw groot hotel zien openen Dezer dagen is daartoe aangekocht het hreren huis op den hoek vau het Lange Voorhout en het Vos iu t Tuintje vroeger bewooud door baron van Brienen tot de Groote Lindt In het midden van December zal Oscar Carré weder een begin maken met z jne wintervoorstelliugen te Yrasterdam Vroeger wus er reeds sprake dat hg zijne reeks voorstellingen half November openen zonde doch dit is het voornemen niet Er zijn weinig ziekten welke zoovele geneesmiddelen in het leven hadden geroepen als het Asthma De meeste dezer middelen min of meer onvoldoende zgn in een welverdiende vergetelheid geraakt De bewonderenswaardige werking der teer op de longen en de slijmdeelen iu het algemeen heeft talrgke proefnemiugeu uitgelokt waaruit thans bigkt dat eeu der beste behandeliugiu tegen Asthma bestaat in de aauwendiug der Teercapsule vau Güïot In de meeste gevallen geven twee of drie capsules bg eiken maaltijd ingenomen een snelle verlichting wij voegen er echter bij dat wanneer Je kwaal reeds verouderd is men gedurende eenigen tgd met deze behandeling moet voortgaan overigens na de spoedige verlichting die zij daarvan ondervinden zijn de zieken zelden geneigd het gebruik oer Teercapsules af te schaiten alvorens zij geheel zijn hersteld Deze wijze van behandeling komt op zeer geringe kosten te staan ongeveer 5 a 7 Vs cent per dag Sedert de heer Gdyot het gebruik van teer opgang heeft doen maken duor het toe te dienen onder den vorm van capsules lijn er talrgke namaaksels in de wereld gebracht Otschoon zgn fabrieksmerk geregeld in Holland geïmponeerd is heeft men getracht het zoo goed mogelijk na te maken De vervalschers en namakers hebbeu slechts een doel nainelgk het publiek op een dwaalspoor te brengen Ten einde het publiek in de gelegenheid t stellen de echte Teercaps les van Guyot te hetkennen brengen wij hun in herinnering dat de etiqUetteu der flacons de driekleurige haiidieekeniag dragen van E GuyoT Gemengde Berichten Dezer degen stonden twee werklieden voor de rechtbank te Koningsbergen De een bad den ander op straat een slag iu t gezicht gegeven en werd veroordeeld tot eeu boete vah 20 mark Nauwelijks was hel vonnis uilgesprokeu of de klager protesteerde er te eu Twintig mark vond hij te veel eigenlgk had hij liever gewild dat de aanvaller was vrijgesproken De president verklaarde dat er niets meer aan te doen was en vond het vrg zonderling dat I eeu aanklager die bg het eerste verhoor op eeue I strenge straf had aangedrougeu nu met zulke praatjes 1 vuür den dag kwam Ja mijnheer de president I wal Het antwoord maar ik was loeu driunuiels uit inijn humeur eu dat is nu loorbij Maar komaa en hier wendde hij zich lot d ii veroordeelde gkomimu Karehje ik z il de helft betalen hour e ga nu maar mee j Ëu daar stapten zg gearmd de zaal nit naar een nabij gelegeu hertKrg om de kameraadschap te bezegelen Oiikel Biazig de Exttpecter van Fritz lieuter bad het v el bij het rechie einde toen hij de diept zioij c waarheid uitsprak de armoede in iif wereld kuini meestal van de pover eit Iu de zitting vau het Pruisische Huis der afgevaardigden heeft dr VVehr uit West Pruisen geconstateerd dat in die provincie geen quaestie kon zijn van nood althans niet zuo voegde hij er in vollen ernst bij onder ile weigestelden Zoolang de nood deze pt rauueu niet treft is er in t geheel geen nood en als de nood iimaiid treft is hg niet welgesteld meer I Gemakkelijker is de nood wel niet weg te cijfereo Uit Bergen op Zooin meldt men aan het Bbl V rijdag avond werd tot finale sluiting der keiniisalhier duor al de werkende leden van het paardeuspel der hecreu Blanus en Dnssie eene groote enlaatste voorstellitig gegeven onder mededeeling dat na aftoop iluurTMi een zrvea jarig vo meFri paard zou vorilen verloot Aan eiken bezoeker onverschillig van welken rang werd tegen betaliaj van iWa gewonen pr s eeli vrg kosteloos lot ter haiwl gesteld Na ailoop der voorstelling die door een uoKaltalrijk puUielc werd bggewoond ving de verloting aau in tegenwoordigheid van met de richtige trekking belaste twee agenten van politie Nadat een grootaantal nieten waren uitgekomen kwam no 63 alsptga oor het paard Dat nummer was ten deelgevallen aau M E hovenier wien onder luid gejuich door al de toeschouwers geluk werd gewenscht Doch de verloters weig trdeu den prijs af te leveren omdat op hel lot waarop prgt voor het pa ird stond ook tevens no 58 was ezet welk uummcrniet te fiudeo wa De zaak is in hapdeu der politie Een schatrijk Amerikaan heeft zich voor eenigen tijd eene oopie van de Venns van Milo besteld die zSoala men weet in bet Louvre te Pargs te vinden is eu waaraan beide armen ontbreken De beeldhouwer leverde een getrouwe copie de besteller was echter met dat beeld niet tevreden en eet de verminking aan de spoorwegmaatschappij die hij om schadevergoeding aanspraak De zaak ki m voor het gerecht en de kunstkennende rechtbauk VeroordeeliJe inderdaad de spoorweg maatschappij daar het haar onkenbaar toescheen dat een beeldhouwer een beeld zonder armen zon afleveren Een Yankee komt voor eenigen tgd doodmoede en Tcrbit in een hotel in een kleine provinciestad iu het Zuiden van Franlfrgk aau Zijn eerste vraag is als hij in zgne kamèf gekomen is Water Dat hebben we hier niet antwoord wrevelig de waard die blijkbaar een andere bestelling heeft verwacht De Amerikaan mompelde een paar onyerataaabaie woorden en de herbergier verlaat het vertrek Eenig oogeublikken later weerklinkt de kree Brand I brand I uit de kamer van den Amerikaan en haastig snellen nu alle bedienden met emmers water toe oZoo zeide nu d6 gast bedaard laat da woter nar hier nu heb ik genoeg Den brand zal ik zelf wel blussohen Een Amerikaan de heer Oolton die ons land heeft bezocht levert in de BaltiiMre American eeu reisverhaal waarin hij klaagt dat hij bij zijne aankomst te Kutterdam last bad vau muskieten Op zijne vraag aan den loge nenthouder of men hier te lande dikwijls door dut gped werd geplaagd bad hij ten antwoord ontvangen Hier ter slede niet aiaar te Arasterdam is het zoo erg dat vreemdelingen de stad ontvluchten Bij zijne komst te Amsterdam had hij dit ondervonden Bg millioeuen nad hij ze door de stad zieu vliegen en in het hotel had hg er zooveel van te Igden dat hij s nachts onmogelijk kon slapen ofschoon de hotelhouder oaopbouilelijk in de weer was om ze toen verdrijven Hij had jongens aan de achterdeur van een huis zien visscheii eu daarbij opgemerkt dat daarvoor bij ons te lande twee personen iioodig zijn de eeu om Ie bengeleu en de ander om den hengelaai de muskieten van t lijf te houden Wat dat zitten aan de achterdeur betreft daaromtrent geeft hg deze opheldering dat te Amsterdam en mglen in het rond alb zoo vol grachten eu vaarten is dat in de stad alle huizen aan eene gracht uitkomen en alle boerenwoningen in den omtrek rondom in t water liggen Hij had eerst zijn intrek genomen in het Amstcl hotel maar daar bad l ij het niet kunnen uithouden deels vegeiii de muslieteu deels wegens de drukte van de toebercidselru voor de koningin v ia Spanje die er zuu komen logeeren Uit dit laatste blijkt dot men heif zal heblica verbanld vau de koningin van Zweden Von hel P ifk te Uuiterdam zegt hij dat het eiken Zoiiil is krult vau boeriunetjes en wel gelgk uit het guuil eu Zilver barer hoofdtooisels blijkt uit den gegoeden boerenstand Daaronder heeft hg er opgemerkt die er heel lief uitzagen doch mooi of leelijk ze liepen allen zoo trotsch als pauwen Hij heaft ouk wel eens iets gehoord of gezien wat hem een raadsel is gebleven Dat ons land eene cansliltttionerle monarchie is rn alles zoo goe l g iat omdat de Koning de meest absolute macht heeft wist hij maar men had hem veitcid dat de Koning tan Nederland teven groothertog van Luxemburg is en hoe dat inogelgk os daarvoor stond zgn verstand slil Iu het Museum te s Hage had hg den Stier van Polier hooren taxeeren fep eene waarde vaa 15 000 dollars Dit vond lllj wat te duur zelfs voor een levenden slier al kende hg in Amerika mannen die als bevorderaars der veredeling van veerassen voor eene koe van echt ras nog meer gaven In z gu land werden de winilmniens op heuvels gebouwd en daarom stond hij verbaasd hier bg gemis van heuvels zooveel molens te zien Laatste Berichten Parijs 10 November Heden hield de republikriiniche liukerzijde een bijeeukomst Meer dan honderd leden woonden haar bg Devee eu Senard waren vuu meening dat het Kabinet waarsehgulgk het yenoek om ontslag zon intrekken wanneer na eene inleqiellatle over de algemeeue politiek van het Miitisierie eeu votum van vertrouwen eene meerderheid van 190 200 slemineu verwierf Deves verklaarde echter dat hg geeu maudaat van het Kabinet had om eene interpellatie over de algemeeue politiek voor te stellen en lat hg niet verzekeren kou dat het Kabinet deze schikking zon aannemen waartoe bij bet initiatief nam Na deze opmerking machtigde de linkerzijde haar bureau te overleggen Ml de andere bureau s eu verklaarde ten slotte dat tij volkomen goedkeurde de verklaring van hel Ministerie fiagUSa 10 November De Duloignoten weigeren Derviaoh Pacha te hooren Albanezen die ia Italië wonen sporen hel Bond tot wederstand aau Dervisoh Pacba ontving te Sontari de hoofden vsn het Bond beleefd en raadde hun aan zich te onderw erpen LUST TAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de eerste helft der maand October 1880 uit Gouda verzonden en door tusschenkomst tan het postkantoor aldaar te ag te bekomen N Mulltr W Aribman J Spek Mevr Vingju Hen te Amsterdam H Roodbeen J Dekker allen te s Gravenhage van Put Hoornaar G II Jalder i Rotterdam H Hearts Van het hulpkautoor Zevenhuizen G A de Ruiter C Bakker Rotterdam BRIEFKAARTEN K J Robert H vaa Aalst allen s Gravenhage Zwiersira Nieuwer Amslel Go iii g November 1380 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Gouden OOEBELLETJE een Zijden DASJE MARKTBERICHTEN Gouda 11 November 1880 Tot ruim vorige prgzen was de omzet niet groot Poldertarwe puike ƒ 10 a 10 75 Mindere ƒ a tt ƒ 9 75 Rogge puike ƒ 8 75 k f 9 40 Mindere ƒ 8 25 a 8 60 Voer 7 80 a ƒ M uike ƒ 6 7o ü ƒ 7 50 Mindere ƒ 6 a Gerst puik j i i u c j u ƒ 6 50 Haver zware 4 25 a ƒ 5 Lichte ƒ 3 50 il 4 De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soorten traag veile varkens van 27 a 30 cent varkens voor Louden van 24 a 27 cent per half kilo magere varkens en biggen alsmede schapen lot hooger prijzen verkocht Aangevoerd 49 partgen aas eerste qualiteit van ƒ 35 a ƒ 38 tweede ijbm van ƒ 30 a 34 Goebotcr 1 60 a ƒ f 70 Weiboter 1 40 a f 6Ü Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 8 Nov MnarteD ouder 0 nu Goch en A W Tan Leest Joliauui S oudvrs P vaa I rest en C de Bruijn 9 Coraells ouders G Slmjler en D an ViaardiugcD Huibert oudei t van den Berjj eu S foui ïheodorus Anthonina ouders A ituer en G van Loon 10 Andriea onders A IJpelaar eii E i van ttljSHijk OVEKLhUEN 9 o J A Cramer Imi xr vnn P de Baadl 41 j M J v o lluureu Cm 11 C Lrowis 16 d GEHUWD 10 Nov C Tagelaac W Schild J C üi 8l en A de Wit H van Üa en S A Kruuii C C kramer m A £ de koniog i Glasbeek a I UioDendyk Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 3 lot 11 Nov 1880 Moordrecht GEBOREN Johannes onders H klavenbnrj en M llloat Jakuji ouders H T Hunrinaii en M van LetuHen OtERLEUKK M C Knul 1 in Stol wijk GEBOREN Maria ouders A Boom en G v d Heu el Chiela onders f Dam eu M de Jong Aurt Jacob ondera J de Vreu t en J issan OVERLEDEN P Molenaar l6 j fiaastreo t GEBOREN Jobanna Adrians ouders A Kool eu C Boer OV£lUJiUEN A vaii Lu geliuvid met A an iJaui 58 j J vaa Eeuwen weduwe van G Graaflapd 64 j HeeuTiïyk GEBOREN Eliubelh ouden I Stra rr en 0 Runltcri Ainoldus ouder IC tis enj Scheer Jaunigje afidtkiU F Vermeulen eu X lethouwer pS OVERLEDEN J W van Hiogerden 8 m if O NUEUrltOUVM M Uunnik en tl M de Jong T Waddinxveen GEBOREN Chrislioa Elisabeth ouders D Snel lo J vsnArkel AdHauoe oaders A Motwgk en N Hnlsemr tntj8 coders 1 van Gaaien eu E Vourby Junaunes ouders P Uo if crbrufC ea A Zwart Pieter oi irs M Kolkman ca M Urauil OVERL£U£N 3 van ZooMna 4 ib W Hoogeadoorn 14 d Zevenhuizen GEHUWD W Braudhorbl sa J A Klo i i rt ADVERTENTIES Heden morgen trof mg en mjjuen drie joDf kinderen de zwaarste slag Na eene hoogst gelakkige Echtvereeuiging van bgna 10 jaren ontsliep mijne dierbare Ëcht uoote JOHANNA ANTOINK JTA CKAMEK iu den ouderdom van mim 41 jaren P DB RAADT Gouda 9 Not 1880 Heden orerleed in t Ziekenhaia te Bolterdam na een lilDgdurig en geduldig l deu tot droefheid vaa rilij eu mijne Kinderen mijn geliefde Echtgenoot P C DIBKiJËN in deu ouderdom van b na 56 jaren Wed P C DIRK EN Gouda 9 Nov 1880 Jamskn VoUlrekt eenhje leennUgeving Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht Heden ontvingen wjj de treurige tSdingdat te Leiden den 6 November jl is overleden na eene langdurige ziekte onze waarde Broederen Behuwdbroeder de Heer P VERBOOMSOÜMAIN H J M MOLENAjSM geb VsRBoou SiaiwtAiN Mr I M0LENA 4 R Waddinxvem 10 Nor 1880 Gevoelig voor de zoo talrijke bewjjzen van belangstelling op den 7 jl ter gelegenheid onzer Ö8JARIGE ECHTVERBENIGING ondervonden betuigen wjj onzen hartelijken dank Mr J G VAN RAVESTEUN O J VAN RAVESTEIJN VAN LujïH m Jeddb Gouda 11 November 1880 De bekende en onbekende Schuldeischers inhet Faillissement van THOMAS ADOLPflUSRÜI JS Spiegelfabriekant en Winkelier te Gouda de bevoorrechten de pand of hypotheekhebbenden er onder begrepen worden opge roepen voor de eerste Vergadering tot tiet verifleeren der schuldvorderingen welke zalplaats hebben op WOENSDAG 1 DECEMBER aanstaande des voormiddag ten 10 ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veerte Rotterdam Gouda 10 November 1880 De Curator Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Te HUUR een gemeubileerde of ongemeubileerde KAMER met SLAAPKAMER aan de Markt dadelijk te aanvaarden Adres met franco brieven onder No 503 aan het Bureau dezer Courant Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN ig te bekomen Tramway en Oorlogspel PRIJS 35 CENTEN Openbare Vrijwillige Verlioppiiys te WADDINXVEE g j op DINSDAG 16 NOVEMBER 1880 ür wCf des morgens ten 10 ure aan de ia iiMF i a Bouwmauswoning bewoond door den Heer KLAAS JANMAAT staande aan het Jaagpad in den polder Bloemendaal binnen Waddiuiveen van 31 STUKS GEZOyj 9 zjjnde 18 Koden met Kalf en 3 Vaaikomen De Verkooping geschiedt om contant geld ten overstaan van Mr h MOLENAAR Notaris te Waddinxveen LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kindereu Kuchhoest Zoogenaamde Blauwe Moest Gciieoskundig aanbevolen onmiddelijke afwending van het gevaar en snelle zekere hnlp door de sedert vele jaren b deze kinderziekte eenig goed bevonden DRÜIVEN BORST HONIG Alleen echt verkrygbaai in flacons van fl 2 die van geele flacons van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsnlen voorzien zijn waarop nevenstaand fabriekmerli Te Gonda bij F H A Wolff Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht bij J D den Hartog Oudewater bij F Jonker Idenburg sV