Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1880

Zondag 14 November Aan Mnziekkenners 1880 N 2531 LAATSTE TINDIN6 pracht exempla veelvuldig medaiiJI GOUDSCHE COURAMT Meuws en Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken Door een Agent ran een prim Huis Fabriek te Parij wordt HEDEN VRIJDAG 12 NOV met langer voor een iefler liefhebbers Dilettanten ter bezichtiging gesteld eene IPI ITUTO Tan buitengewonen bouw nog niet algemeen in del en nog nooit hier in Nederiand behalve te Arnhem en eirfen te verkrjigen geweest de bouw is geheel nieuw van de laatste vindijons VOCHTIG KLIMAAT als ook voor de INDIEN geheel ingericht De Toon is edel e afdemping onberispelijk de u j liouw buitengewoon rijk iy hO m Het kostbaar Instrument kwam Maandag uit Pari i Heeren en Dames worden 1 nitgenoodigd tot bezichtiging opdat deze Instrumenten in Nederland meer en meer algemeen bekend worden zal men in iedere Instrument leveren t gen de Fransche gedrukte Pabrieksprjjs zgnde 1350 Frénca de prfls zal t Tervolg moeten zgn f 800 AdTBB HOTEL DE ZALM Gouda Markt Garantie 7 jaren en Kist tot verzending er by f Bij de aansta i idc I Vf Ri iEZIi i voor ee L d van den Gemeq iteraa wprdt ten d ingfendsm a i bevoleti de Heel i Direclcnr deit Goudsche MachTi le iGirei s ihnS als volkomeil vertrouwif met b GeniJ ni e l en een tpariê voorstander van de ffmt lmdi f i bp inzeading Tan adTaètonti n kan gJDScbiedea tot 660 uur des namiddagd van deh dag der uitgave S V d Kra ts BUiwÜk Wïd G Wilheliuu Woerden EENE RUIME SORTEERING Cl B DE JONG Gouwe C 300 MEN VRAAGT in een klein gezin één Kindje te Gouda metFEBRUARI een flinke i DIENSTBODE als Meid Alleen Loon ƒ 100 a 120 naar bekwaamheid buiten verval en waschgeld Brieven franco onder No 506 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda S @ nii het MAGAZUN van £ BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bfl G OVEREUNDER Jg Markt 148 Gouda OPENBARE VERHUEING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zjjn voornemens op DONDERDAG den 18n NOVEMBER 1880 des voormiddags ten 11 we in het Raadhuis aldaar te VERHUREN 1 Een stuk WEILAND gelegen langs de Papegaaisteeg te 6ou fo tegenover de Burgerlyke Begraafplaats bg het Kadaster bekend in Sectie £ n 1052 en volgens hetzelve groot 20 Aren en 70 Centiaren 2 Een stukje LAND gelegen aan het einde der Lazamskade te Gouda bg het Kadaster bekend in Sectie E n 35 groot 7 Aren en 20 Centiaren 3 Het GRASGEWAS van den GOEJANVERWELSCHEN DIJK voor zooverre dit het eigendom der gemeente Gouda is 4 Het GRASGEWAS van den HOOGEN SCHIELANDSCHEN ZEEDIJK strekkende van de Kaarsenfabriek Gouda af tot aan de Roomsche Kerk te Moordrecht en 5 Het GRASGEWAS van de BAARSLAAN van het Huis De Nieuwe Baars af tot aan den Reenwyksehen hoek Allen Toor den tijd van DRIE of ZES jaren ingaande den In Januari 1881 en eindigende den laatsten December 1883 of 1886 Waarvan de Voorwaarden dagelgks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namidd s ten 1 ure tejr Plaatselgke Secretarie ter lezing zullen liggen Haven Balkketbakker Haven HEEïi ONTVANGEN i KwalUeU Antwerimehe SlflPPEB Siicade en Boterliammen Eoek tot de navolgend prg Boterhammen Koek 0 30 Snipper Koek ƒ 0 30 0 45 0 60 SucadeKoek f O 32V iT 0 50 f 0 70 TEVENS OlfrVANGEN Elixir d An vers per Vi fl con inhand 1 Liter 1 80 per halve flacon s Liter ƒ 1 20 ledige flacons worden tegen 20 en 15 Ct teruggenomen VERDER VERKRIJGBAAR HITSSISCHE KÏÏMMEL Elixir de Spa MABASQ UINO de SARA en en Daar is geen Rhumatiek meer Voor allen die gebruik willen maken van de heilzame Abshaubbin g of Anti Rhumatiscbe Watten is het bovenstaande eene onbetwistbare waarheid Zoo iedpreen alle vooroordeel op zijde zette en maakte volgens voorschrift bg bet ontstaan van pijn hoe ook genaamd of in welk lichaamsdeel heteg in vel vleeSch of gebeente mits door konde of vochten veroorzaakt gebruik van de eenvoudige goedkoope doch heilzame watten van ABSUAUBBIN men zou met den uitvinder moeten nitroepen Daar is geen ruumatiek meer Wij kunnen en wü behoeven het ook niet te gelooven maar hebben de zekerheid dat deze watten nfeilbaar weerstond bieden aan alle rbnmatische pijnen Daar zgc echter vele speculanten die ook rhnmatiek watten willen leveren doch e ABSHAÜBBIN S die antirhnmatisch zgn en waarvan elk pakje 30 cents kost zgn te verkrijgen bg den hoofddepöthonder A BREEIVELT Az te Oelft die de büjetten waarin de watten gewikkeld zgn tot waarmerk der echtheid onderteekent en welke hg o a verkrggbaar heeft gesteld bg T A e van Uetli Hej de Wed Uosman Gouda W F J den Uql Schoonh A Prins Ze edhuiieii M J Oondkade BMlolop O Hoogendyk Cspp Uc C B Verheul Oodew ter A Pos Berkel J ras Dorp Zoetermeer A KanÜDg Alphen J B E C Schhittmau Bodegraven K Oosterling fHaasUeoht NederlandSi llthiJnèoéi Wi WINTERDIBNST z Vette Cijfers alleen Ie en 2e Kl Van AMSTKRDAVI AHNHEM rn UTRECHT naar BOTTEKllAM s H AGE en SCHEVENINGEN Het vertrek van Amsterdam ii op egeTe i van het tatiou Hijiispoor Het vertrek van bet oenlraalstation Westerdak is 15 m vromer Tai Ahstzbdah 6 30 8 10 9 30 1I SK 12 S0 3 6 8 16 9 60 Akmhem 6 65 8 6S 10 36 1 45 5 80 6 45 7 ÜTazcHT 7 8 28 10 17 11 40 1 16 3 28 6 35 8 35 10 12 Hnrmelen 7 22 8 48 12 8 1 35 3 48 ï 10 30 Wuenleu 7 28 1 44 3 38 3 66 9 8 Oadewater 7 36 i ö6 4 3 9 19 Aankumat 7 50 9 1 10 48 12 28 2 16 3 6 4 20 7 6 9 38 10 63 NaaB Moorilrecht 7 63 2 18 9 42 Nieowerkerk 7 63 2 18 4 23 9 4 Cnpelle 7 63 2 18 9 42 Botterdam 7 63 9 16 10 80 12 31 2 18 4 8 4 28 6 67 9 42 10 69 ZeveiihuiMnMoercapelle 7 56 2 21 4 26 9 39 ZoeternieerZfuwaard 7 66 2 21 4 26 9 39 Voorborg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 89 GïAVENHAOE 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 4 28 6 7 9 9 39 10 56 Scbeveningen 7 56 10 62 12 84 7 8 Van ROTTERDAM SCHEVENINGEN en HAGE nau AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM VaM RoorrEiOAH C SO 8 16 8 60 10 30 10 40 11 60 2 8 4 80 8 60 7 36 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieawerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 2 36 3 22 4 62 7 25 TM 9 27 Soheveningen 9 40 11 50 1 45 3 45 6 8 26 sGbavemhaoe 6 25 8 6 8 35 I0 0 10 30 11 46 1 60 2 50 4 15 6 36 7 80 9 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 6 66 ZeTeahaiiei Moercapelle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 48 11 18 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 68 9 30 Xaar Ondewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmeien 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 25 4 56 7 31 8 1 9 33 Amsterdam 7 16 8 36 10 62 12 13 3 25 8 1 9 33 UTBECHT7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 25 4 66 7 31 9 33 Arnwm 7 16 9 11 10 62 11 21 3 25 4 66 7 31 Govn DtLVn VAR A BBntKMAf De uitgave dezer Courant gesO hiedt ZONDAG 1 VyOBNSftAG ên VRIJDAG In de Stad leie llCouraiit Ibeheort eea Biireègoel H geschiedt jie uitgave in den avond van I DI ïöDA i DONDB DAG en ZATERdHg De prgs per drie maanden is 1 75 co per post 2 cmptairb VVcrkzaambcdcn imiddag itting van Maandag waf over ovelrtre4ngen bandelende é eii ih ft de gewichtige qnaestie r i ofn tet straf r is den meesten tgd iq b lag g Aomen Op een vraag van d n heer Mackay at door baldadigheid oioet verstaan worden ilatwoordae de minister dat daaronder moet verstaan worden elke handeling pubeslauubaar met de algemeene veiligheid van personen of goederen voor zooverre zy niet valt onder de bqpaling van eeuig ander artikel bgv het doen schrikken van paarden het werpen m t steeneu ui sneeuw ballen enz t e bepalingen daaromtrent alsmede die op tmatsehendervj op het niet bewaken van lastige diereu het in gevaar brengen der openbare TMÜgkeid en die tegen barengeradit weHen zonder veel discussie goedgekeurd Niet alzoo art 429 luidende hg in in het openbaar bedelt wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen waarin de commissie van rapporteurs de woorden wilde voegen baiteD noodzaak t Ue heer van der Hoeven deed uitkomen dat ia gevat vau dringende nuodzakelykheid de beJelurii geen misdrgf of overtreding daarstelt ilet openbaar ministerie moet de strafbare bedelarg bewgzen hg kon het denkbeeld niet verdragen dat een werkelyke arme door den nood gedrongen een aalmoes vragende strafbaar zon zgn U heer van Baar bestreed het artikel omdat de o6Bcier evenmin de niet uoodzakelgkheid als de bedelaar de noodzakelgkheid zal kunnen bewyzen De heer van Nispen had bezwaar tegen het amendement bedelarg al of niet noodzakelijk moet in het openbaar gepleegd strafbaar gesteld worden De heer Hegdenrgck daarentegen verdedigde het amendement dat door den heer Patgu hoewel lid der commissie bestreden werd op grond dat het bewgs van den bedelaar dat hg nit noodzaak bedelde zeer moeielgk zal te leveren zgn De heer Leutiug vroeg of als een bedelaar zegt ik had geen werk dit als overmacht en dus als bedelen uit noodzaak zal beschouwd worden De minister verdedigde het artikel en toonde nader aan dat alleen sprake is van bedelen op den openbaren weg of op plaatsen voor het publiek toc gankelgk Schilderde de heer van iir Hoeven daarop ideale bedelaars om op het gevoel zgner medeleden te werken de heer Mackay wees op bedelaars van heel ander allooi die spoedig het platteland onveilig zouden maken als het artikel verviel Nadat de heer van Nispen nog gewezen had op het ziekelgk gevoel dat dan dieren wil beschermen en dan weder party trekt voor luie bedelaars en ook de minister eu de heer Patgn het amendement nog hadd en bestreden word het met 43 tegen 21 I stemmen verworpen en liet artikel goedgekeurd waarna nog een vyfti ntal artikelen zonder dUcnssie volgden De bedienaar van dik godsdienst die voor dat partgen hebben doea blgken dat haar huwelgk ten overstaan T p den ambtenaar van den burgerlgken stand n voltrokken eenige godsdienstige plechtig d daartoe vemcht wordt gestraft met gddboete van ten hoogste drie honderd gulden luidde het artikel dat bg deze langdurige discussie het eerst het kerkelijk gebied raakte De commissie van rapporteurs wilde het als onnoodig doen verrallea De heer van der Kaay meende dat niemand zich hier te lande door een kerkeiyke inzegening zou laten bedriegen Bovendien komt de bepaling ook in het burgerlgk wetboek voor Einde gk is de Staat volgens hem niet bevo i om in deze zaak tos obeubeide te tredem bataijgdgkheid VaaflUeB moet handhaven Zoo min de heer Vening Meiuesz als de heer van der Feltz konde zich daarmede vereenigen Ook bestreed de minister uitvoerig de conclusie van den heer van der Kaaj Vau hem zgn evenmin Meiwetten eu Maartdecreten als een tocht naar Canossa te wachten Hg acht die bepaling noodig om te voorkomen dat lieden minder bekend luet onze wetgeving in dwaling zouden worden gebracht Eu wat de geschiedenis van dit artikel betreft wel zgn in 1814 de bepalingen omtrent deze zaak in de Code pénal door den souveremen vorst voor de zuideljike provinciën opgeheven maar in lbl7 is men reeds op die intrekking moeten terugkomen Met 46 tegen 21 stemmen werd het artikel na repliek van den heer van der Kaay aangenomen Weigering van hulp bg levensgevaar achtte de heer Dooner een geval waarmede een wetboek van strafrecht zich met moet bezighouden In ons vaderland toch zgn de voorbeelden te overvloedig van bereidvaardige opoffering De heer Patgn daarentegen weeS op de vrouw die haar huis gesloten hield voor een kind dat in een bgt geraakt en met moeite gered was en bg het verder vervoer gestorven is Ook de minister toonde de noodzakelijkheid van het artikel aan dat slechts eiscbt wat de Ghnstelgke leer voorschrgft Het werd dan ook met 46 tegen 21 stemmen aangenoQion Een nieuw artikel daarentegen van de commissie om straf te bedreigen t en hem die een drenkeling niet terstond uit het water haalt of een gehangene afsngdt als hg dit zonder gevaar voor zich of andereu doen kan wordt met 38 te eu 26 stemmen verworpen Wilde de commissie door dit artikel een volksvooroordeel bestrgden de heer Hejjdenrijck kon met inzien dat dit in een strafwetboek te huis behoorde terwgl de minister meende dat het soms in het belang der justitie kon zijn om het lijk te zien in den toestand waarin het zich bevond Een nieuw artikel om den bordeelhouder te ge ADVERTENTIËN worden gepkaiit van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen 6R00TB LETTERS worden berekend naar plaatsruiinte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN lasten iemand die hj in dienst heeft of in zgn huis opneemt bekend te maken met hetbedrgf dat hg uitoefent geeft tot veel discussie aanleiding Dat de bekendmaking moet geschieden in t enwoordigheid van den burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar wilde de heer van Houten doen vervallen door de heeren Sickesz en van der Kaay werd een gewijzigde redactie voorgesteld en deze werd door de kamer met 40 tegen 26 stemmen aangenomen waardoor het amendement van Houten verviel Het straffen van dronkenschap op den openbaren weg en op plaatsen voor bet publiek toegankelijk acht de heer van der Hoeven overbodig onbiUgk en gevaarlgk De heeren de Beaulort Vening Meinesz en van Kerkwflk sloten zich bg hem aan terwfll de heeren Borgesius Hegdenrgck en de Jonge het artikel verdedigden De niitister achtte het noodigier bescherming der maatschappelijke orde onbillijk tegenover de belioeftigen is het met Geen toch der arbeidersvereenigingen heeft bezwaar tegen die bepaling en wat de practische uitvoerbaarheid betrof reeds meer dan 200 gemeentebesturen hebben zulk eeu bepaling in hun politie verordeningen opgenomen Nadat de minister op voorstel nn den heer Roëll de woorden op eenige voor het publiek toegankelijke plaat had oen vervallen werd het artikel met 39 tegen 28 stemmen aangenomen Bij een volgend artikel kreeg de heer Hegdenrgck nog eens gelegenheid om tegen diereubescherming op te komen de kamer evenwel stelde het te zwaar beladen van voertaigen strafbaar met 48 tegen 19 stemmen Het laten loopen van nietuitvliegend plnim edierte op eenigen grond of tuin die bezaaid epflot of met bloemen of jong plantsoen beilant is wordt gestraft met een geldboete van loogstens 15 werd mede goedgekeurd Ook werd met 35 tegen 33 stemmen een amendement van den heer de Vos aangenonjen waarbg het wederrechtelijk loopen over wei en hooilaaden van Mei tot October verboden wordt Eu de minister èn de commissie venetten zich tegen dit amendement Een nieuw artikel omtrent de strafbaarheid van den schipper die gebreken van zgn schip van den aanvang eener reis voor de opvarenden geheim houdt wordt met 36 tegen 32 stemmen verworpen Eindelijk werd Art 472 Het in werking treden van dit wetboek wordt nader bg de wet geregelde aangenomen en daarop het geheele wetWk na een debat van 12 zittingen met 58 tegen 10 stemmengoed tekeurd Tegenstemden de heeren Haifmans Lambrechts vau Baar Arnoldts Hcjjdeurijck Schaepman van der Schrieck Reekers de Brugn en Bichon Wel verdiend is de dank door den heer van Kerkwgk na de einrfstemming aan den minister en aan de commissie van zelfstandige rapporteurs gebracht Is eerst nu tot stand ge