Goudsche Courant, zondag 14 november 1880

tt bracht waarnaar aedeié 1813 ia uitgezien een Dattonaal strafwetboekMeere aan die mannen wien wü dat versckulo d zjjn maar eere ook aan de kamer die getoond beeft te kunnen werken en iets goeds tot stand te brengen De voorzitter der kamer heeft terecht gezegd 4 at een motie onnoodig waa daar de commiasiem ie zelfvoldoening dut zy een goed werk heeitverricht de beste beloouing van dien arbeid ai vinden L BUITENLAND Bulleulaiidscli Uveriiclil Nadeie crklarmj eii in de Frausche ka ncr o er eii weder gewuselii litbDuu dueii zieii ddt er eiu liaveisUiid heeft b 8taau tusscheu de Uegeeriiif en Kte Kamer l e luiuiDier Ftrry hud bij de bepaitijir tier idagprde geea blyk gegeven dat zoo grout ge wioht Weed gehecht auu den voorrang van de Oudirw Wet tat de regeeriiig er een kaüuiets uaeilie van laaakle en de kamer had eenvoudig Je itoiiterlyke wollen o den voorgroud guplamst omdat y die iii de gegeven oinsluudigbedeu uigenler aohtle Met 279 legen 131 sieininea werd toen eeue inolie van verlrouwcn auugtuoineo leugevolge waarvan de ini uistera weder aanblijven tiet giii der uiting werd gekenmerkt door enige opachudding veroorzjakt door den beer Buudry dAasoii tegen wieu deu vofigen dag oensuur niti tijdelgke uitsluiting was ilgesprokeu doch die bedaard op zyne daats ging ziUen Uij liet zich mei gewald door inilitaireu weghalen en tit vourdoopig 4u arrest aiadat by uiet vtrklareu wil voortaan de bealuilcu der kamer te eerbiedigen Woensdag had de Jielgisohe Kamer te antwoorden bp Mil tlastige vraag iiamehjk of zg Maandag deel au nemen aan de uiU ter tere vau derf verjaardag da Kaaiaga gevierd Met il tegen lü stemniea werd die vraag ia utkennenden ziu bealiil Uublei merkte op dat het uiet eonaUlutiooeel was dut de Kaïner aau ea kerkelyke pleohtigheiil ecluaio en daareuboven was deelneming uiet raogelyk ua de houding der geestelykbeid by de nationale leesten oekstael merkte op dut de liberale iedeu der Kamer ju deu ban waren gedaan en niet in de kerk moebteu komen Arie leden van de linkerzijde lemiteu met tte reehterayde Guillerjr werd benoemd tot president met 55 stemmen tot onder voorzittera lOeMütnips en Hardy de Beaulieu Kamer en Senaat ziju uu weder tot aanstaande week geacbeideu ten einde de daartoe aangeweuu eomiaisaie deu tyd te iateu en onIwerp aUrea vau autwoonl op de troonrede in gereedheid te brengen Tot de Aanstaande week dus is het uitvoering ataalkandig debat verduaj d Vau de rechterzijde maakt aüeeu de beer Mabu deel uit der commissie run ndaatie vafr het adres vau antwoord wel een voorteekeu van deu geest waariu lat adres zal zyu gestald De hoofdea der lersche Zand league zetten denstrijd tegeu de regeeriug voort en in t ua laatste dagen lya weder verscheidene openbare bij e ukomseu ra t dat doel gehouden De vooruaamsie waa diete Athloae l e heer Paruell verdedigde do zonderUug stelling dat hy die dea grond bewoontook de eigenaar moet worden In antwoord opde bedenking dat aan de Uegeeriug geeu tgd gelateu werd om iela voor lerlaau te doeu aatwoorddehij dat de Kegeeriug ruiinschools iu de gelegenheidwaa gealeki maar meermaleu de beloften auu debevolking had verbrokeu terwyl het weinige watiu het belaug der lersche pachters was voorgesteld door het Hoogerbuls verworpeu werd Iu diengeMt giag de spreker voort maar zijne woorden Iderdeu niets nieuws Uit Kopeuhageu wordt gemeld dat het FoU kethiDg op ï dezer geopend is Het aaugeboden budget alnit in ontvaugsten en uitgaven met 5U inillioeu kroneu Iu vergelyking met de begrootiug vau hst vorige dienetjaar worden de oulvangsleu p 2l i millioeu de uilgaveu op 57 milhueu hooger geiaamd De hoogere uitgaven wordeu veroorzaakt door den aankoop der spoorwegen op Seelaud en door de wet op de weerbaarheid waartoe de Kaaer iu hare laatste zitting besloot Door deu minister vaa eeredienst is een wetsontwerp iagediead trekkende tot vorming van een bureel voor het iuteruatiouaal letterkundig verkeer TOOISTEEXj De opvoering van Victor Hugo s Jngelo Tyran van Padua op Donderdag jl voerde ons m gedachte terug tot vroegere jaren toeu dergelyke stukken met geheimzinnige personages die alles weteo ea alles knnaea tea uitvoer brengen met vergift en dolkateken met ongelukkige minuaresaea en minnaars aau de orde vau deu dag waren Als kinderen dderden wij by dergelyke ohokteude tboneelen nAs lu dit stuk voürküraen wy bettdeu voor het lot vau de arme Calhariiia verfoeiden personen als Angelo hadden ielamedelydeu met ten Bodolfo thans verwekten tg let veel meer dim een lach Hcruiueri U o a uit het lanlsle bedryf bet oogeublik dat de nchierdeureii opengingen ca Culharinu geheel iu t wit in llodolfo s oog uit dea dood verrezen op het toouecl kwjni elke scène geheel op het eiftot berekend noglhaus eeu zetr verkeerd elfeot injukle ea ia plaats van treltead viy belachelijk was en gy zuil ons toestemmen dat het een geluk is dat de tyd voor dergelyke stukken voorbij is en wij doorgaans iets beiers te ziea krijgen slukKea waana de toestanden btitr gtaiotivceril de persoaea naluurlgker zgu wa iria luinder up de zcauivea gewerkt meer iels vuur bet gtmued ea hart gegeven wordt lulussclieu met het stuk was by deze voorstelling houtd uak dtze was bet opiredeu vau mej Josephine de Groot Huogst genotvol was de kennismaking met deze ucirioe die iuderdnul vau de natuur zeer vele gaven ontving geschikt om haar op het toooeel te doen schutercu Hen bekoorlgk uilerlyk een sehoone stem eeue elegante beweging zijn eerste vereischlen om iets te praesteereii op het looueel ru niemand zal aarzelen beu mrj da Uroot loe te keniieu terwijl haar spel van een stuilie getuigde die haar reeds nu op een aanzienlijke hoogte bracht en haar voor t vervolg zeer ver belooft te breugeu Hare poses waren sums zeer schoon en haar vourdrucht bueieatl en mtésleepend hoewel het uiet te onikenaen was dat iu eukele tooueeleu de innigheid vau haar spel Ie weuscheu overliet Somtyds zageu wij niets lu haar d iu inej Josephine de Gruut die eeu rol diclameerde tn uiet de tooneelspeelster ïisbe tie uilverkoreue van deu podesta Is he t spel geheel zooals het moet zyn tiau behoort de aotrice ous hare eigeu persoouIgkheid te doeu vergeten en ous te doeu medeleven met haar die zy voursteli Iu het looueel van t ie bedrijf waar Tiabe Calhaiiaa de hevigste verwyteu toevoegt schoten de krachten van mej de öroot o i te koit doch daareutegeu was zij uitstekend iu het eerste bedrijf toeu zy Angelo dvn slculel verzocht of liever dieu niet verzticbt om hein sitchts te zekerder te verkrggen Ook in het laatste bedrijf speelde zij prachtig toen vau deolameeren geen sprake toeu niets dau de aobere vertolkiug vau eeu aaugrypeud looueel Mrj de Groot deed zich alzoo kennen ala eeu hoogst begaafde aclric die aan veel uiterlyke gaven eeu uitslekeaden aanleg paan zoadat zy reeds nu eeu aauwinst mag w ordeu geuoemd voor ona tooneel waarop zij eenmaal belooft te suUeu sohittereu ouder voorwaarde dat zij met ernst tracht zich meer eu meer te vereenzelvigen met de rollen waarin zy optreedt Vau de overige personen die tot deze voorstelling medewerkten verdient inej van Bieiie allereerst genoemd te worden Het tooneel waar zij haar hart lucht gaf in verwyteu tegeu Angelo en Tisbe werd uiistekeud weiirgegeveu en over t algemeen bracht hare eenvoudige keurige vertolking van CathttriM den vereischieu iudrak te weeg De heer de Jong was als Hodol o uiet harlstocUtelyk geuoeg hij streefde wel naar het uus voorkomt naar een juiste opvatting vau zyu rol dooh voor een minnaar die zyne bemiude ua eeu l uge scheiding eindelijk wiurzag was hy feel te koel Ue heer van Schoouhoveu voldoet bet meest in rollen als die waana hij Donderdag optrad In salon stukken is hij miutler op ziju plaats Zyu voordracht was zeer goed eu moeilyk zou by het gezelschap een acteur kunnen worden gevonden die beter dau hij als Angelo zou voldoen De heer Spoor vertolkte de rol van Uomodée vrij goed Vooral als men in aanmerking neemi dat hij gewoonlyk iu eeu ander soort rollen optreedt verdient zyu spel eeu woord vau luf Het ware weascl elyk dat voortaan het einde der groote pauze lela lydiger werd bekend gemaakt dan Donderdagavond het geval was Het begin van het vierde bedryf was allecu te genieten voor de dames aaa welk geuot trouwens uiet weinig afbreuk werd gedaan ai t het biuueustoroieu van het manuelyk deel van het publiek dat te laat ge vaarschuwd uu genooilzaakt was min of meer onbeleefd te zijn Kantoiigerccitt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 10 November 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEKOP Ambtenaar van het Openbaar Miniaterie Mr W C A SCHOLÏEN te Eotterdam VEROORDEELD J K Voorzitter vau deu Polder Sluipwijk wonende te Reeuwgk tot eeue boete van 34 of gevau genisstiaf van 3 dageu en tot eene boete vau f 75 of gev van 6 dagen wegens als Voorzitter van deb Polder Sluipwyk by eeu schouw In de ma inj Augustus ea bg een herschouw lu de maand Seplember 1880 bevouden worden niet gezorgd te hebben dat de eg laugs de zuidzijde van de Karuemelksloot te Qouda van weikeu weg de Folder Sluipwijk onderhoudsplichtige is voor het gedeelte vanaf de brug by het Willeusehe Verlaat lot aan de Blommeudaalscl e Watering behoorlgk booggehoodeu was hebbende bet kwaad geschouwde gedeelle van deu weg eene lengte vnn 340 meter De verplichliug van deu Folder Sluipwyk ia gegrond op overeenkomsten vau 9 Juli 1604 en 1 April 1608 tusscheu het Bestuur vau Gouda eu dat vnu Sluipwyk aangegaan nader bekrachtigd bij beslissing van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van 9 December 1879 en iu hooger beroep bij Koninklijk Besluit vau 5 Juni 1880 Als getuigen werden ia deze zaak gehooid de Burgemeester beide Wethouders Secretaris en Gemeeule Architeot van Gouda die de schouw van 18 Augustus eu de herschouw vau 29 September 1880 haddeu gedreven A T huisrr van P v d B vroeger tapster te Gouda thans te Botterdam tot twee boeten van ƒ 10 of gev van t dageu voor iedere boete wegens iu twee versohilleude nachten na 12 uur s uachls aanwezig hebben van bezoekers in hare tapperij ia de Vierde Kade te Gouds J deu O koopmau iu pluimgedierte eu J vau S paardenslachter te Gouda ieder tot eene boete van ƒ 6 of gev van 2 dagen wegens verstoren van de rust der bewouere vau daa Zak te Gooda door aldaar op dea opeubareu weg de uachta luidkeels Ie schreeuwen en te zingen A van V koopmau iu boter te Berg Ambaoht tot eeue boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens te koop stellen van boter op eeu stoep op de Harkt te Gouda iu plaat van iu het daarvoor bestemde Boterbuis J van der G landbouwer te Beenwijk tot eene boete van ƒ 1 of gev vau 1 dag wegeu s nachts liggen ia een grasperk iu het Plantsoen te Gouda L B koetsier te Schoonhoven tot twee boeleu van ƒ 3 of gev van 1 dag voor iedere boetf wegens rijden met de door hem bestuurde diligence vau Gouda op Schoouboven bespannen met twee paardeu harder dan lu matigen draf np de Markt te Gouda en die diligence op de Oost Haven te Gouda by het Posikantoor geheel zonder toezicht Iateu staan U K boawnian te Usastreoht lot eeae boeie van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens geheel zonder toezicht laten staan vau zyn wageu waarachter eeu afgespanueu paard waa vastgemaakt iu de Lange Dwarsstraat te Gouda P L koopmau in visoli la Berg Ambaoht tot eene boete van ƒ l of gev van 1 dag wegens zonder noodzaak ryden over de kliskerstraat in de Spoorstraat te Gouda met zyu wageu bebiden met eeu zakje met schoenen VBIJGESPEOKESr i U vau Z landbouwer te Polsbroek van de aanklacht tegen eeu koffiehuis op den Langen Tieudeweg te Gouda buiten een waterbak gewaterd te hebben Op de Terechtzitting bleek dat de dader iu plaats vau zijn eigeu naam deu naam van den beklaagde aau den agent van politie had opgegeven ADVERTENTIËN Berallea van een Jongen C M LÜUENDIJK BnointBL Qauda 13 Not 1880 Heden overleed in t Ziekenhuis te Rolterdam na een langdurig en geduldig lijden tot droefheid van mg en mgne Kinderen mgn geliefde Echtgenoot P C DIRKSEN in den ouderdom van bgna 56 jaren Wed P C DIBKSEN Gouda 9 Nor 1880 Jamsk VoUtrekt eenige kennisgeving Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht Voor de vela blgkrin van belangstelling bö gelegenheid onzer 25 JARIGE EOHTVEBEENIGING ondervonden betuigen w ooknamens onze Kinderen onzen hartelgken dank J DB JONG Az M BB JONGGouda 13 Nov 1880 Paalvast De ondergeteekende betidgt door deze haren hartelgken dank voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden zoowel tijdens de ziekte ala bg het overlgden van haren geliefden Echtgenoot Wed J VAK DER SCHELDE Gouda 13 November 1880 Kbomme Voor de vele bewgzen van deelneming bjj het overlijden van onze geliefde Zuster betuigen wij onzen innigen dank Namens de Familie Q G BRUIJNEL Gouda 13 Nov 1880 uy akte den 12n NOVEMBER 1880 ten overstaan van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLËEVER te Gouda varleden is door de óndergeteekenden PIETEU GOEDEWAAGEN en AART GOEDEWAAGEN Kooplieden en Fabrikanten beide wonende te Gouda ene VENNOOTSCHAP aangegaan onder de firma P CfOEDEWAAGEN en Zoon betrekkelgk het Maken van Pijpen en hetgeen daarmede in verband staat alsmede den Handel in Püpen Pifpaarde Meerschuim en Banmteen en hetgeen verder met gemeenschappelijk oterleg zal worden goedgevonden Welke Vennootschap is ingegaan 1 JANÜARIJ 1880 en zal eindigen 31 DECEMBER 1884 doch wanneer geen der Vennooten de Vennootschap vóór deu In October van dat jaar schriftelgk zal hebben opgezegd zal die dun weder warden geacht voor een tgdvak van vgf jarep door te loopen en zoo iedere vflf jaren op gelgfce wjjze totdat die door opzegging van eeu der Vennooteu of door het overlgden van een hunner zal eindigen De Vennooten ziju beiden tot de teekeuing der firma in zake deze Vennootschap betreffende gerecbtagd doch zullen voor baar geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bgzoudere hnndteekening van de beide Vennooten wordt vereiaeht P GOEDEWAAGEN A GQEDEWAAGEN eeae DIENSTBODE GEVRAAGD tegen flink salaris Brieven franco ouder Letter L aan de Boek handelaars J vah US ilXjii enüoov iaiGouda mmlïmm TE iOUDA op DONDERDAG 18 NOVEMBER 1880 de middag ten 12 ure in het KoCBehuia oe Habuonies aan de Markt daar van eene Bouwmanswoning wijk E No 2 met STALLING SCHUUR HOOIBERG ERF en eenige perceelen WEIen HOOILAND groot 6 Hectaren 62 Aren 92 Centiaren san den Mieawdorperweg te Verhuurd de Woning tot 1 Mei en de Landerjjen tot 1 Januarg 1884 aan den Heer F STOL WIJK voor 850 in het jaar Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaria W J FORT DIJN DKOOGLEEVEK te Gouda De onroerende Goédpren onder MoordrecU bestaande inde SXEENFABUIMK IJsselvrueht met Heerenhuis ZeUingeu en verder aanbehooren benevens eenige perceelen üiterwaards Wellaml den 10 November 1880 aldaar in het Logement mtrt Posthuis ten overstaan van de Notarissen SPROUT en KLUIT geveild zijn in bod gebracht als volgt Perceel No 1 op 17000 2 7200 3 7 o 4 575 5 4250 6 5Ö00 7 2300 10 1500 j ƒ i Il $ 1200 12 13 9100 6150 Totaal 58675 De Afslag en Combinatie blijft bepaald op WOENSDAG den 17 NOVEMBER 1880 dea middags ten 12 ure De combioatien aladun aan te bieden zullen bestaan iu die van de perceelen Nos 1 tot en met 4 5 en 6 5 6 en 7 9 10 en 11 1 tot en met 7 1 tot en met eu 9 10 en 11 1 tot en met 11 1 tot en met 11 eu 13 en eindelgk 1 tot eu met 13 mmm uetwosst puike K waliteit verkrggbaar bg S P VAN DEN HOEK stoofsteeg A 77 1 f mmtt f 1 EN M II s t FIJIT MIDDEL GEOP EN verkrggbaar bg P van dep Want GCzoob PAKÓÜIS NONNEN WATER 2 QOTJID A Openbare Veritoopingf op DINGSDAG 16 NOVEMBER 1880 des morgmu te 9 uren in de 2 Kade aan da Karnenielksloot te Gouda van VruchtboomcB en Wllgenboomeii dei morgens te 10 uren vóór en in het Hui wjjk B Nr 153 aan de Westhaven te Gouda van MEUBELEN waaronder een PIANINO een Mahoniehouten LEDIKANT een PERS een Staande KLOK en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED VLOEKKLEEDEN eu KARPETl EN eenig ZILVERWERK enz En op WOENSDAG 17 NOVEMBER 1880 des morgens te 9 uren aan het Lokaal wijk K Nr 255 aan de Peperstraat te Gouda van I IEUBELËN eii lIUlSIiAAD BEDDEN en BEDDEGOED KACHELS eeflig gewerkt GOUD en ZILVER enz Te zien Maandag 15 Noveqiber 1880 des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLËEVER te Gouda MEN VRAAGT in een klein gezin één Kindje te Gouda met FEBRUARI een flinke DIENSTBODE als Meid Alleen Loon 100 a 120 naar bekwaamheid buiten verval en waschgeld Brieven franco onder Nó 506 bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda In het HótÈl TIVOLI VBAAGt men een vlugge BEDIENDI en een SINT NICOIiAAS CADEAÜ J E EEBEET Photograaf MARKT Bericht dat bij hpn vervaardigd wordeti iyfancbct Knofl e met Portret betzij van portret ofpersoon LSO het paar Verzoeke eene vroegtgdige bestelling Versch voorhanden bij UÈUUAAKEBS BOTERLETTBRS APPELBOLLHN SAÜ8IJZENBB0ODJE8 Koninginnebrood KATTENTONGEN HEEREBANKET Klein Gobak ens ONTVANGEN Diversen Chocoladen Mixlr d Anvers Tafellikeur KÜMMEL ELIXIR de SPA enz enz HOUT VEILING TE ROTTERDAM van Ca 120 000 stuk Vuren en Grenen Pei rsborger Croonstadtsche Zweedsobe Memelsche en Wgbarger DELm m PLATEK Amerikaausche Grenen DMLEIf SPABBEN SPABBOUXEN geschaaH en geploegde DELEJf I ieuwe aanvoer Een lading geschaafde en geploegde DllZEy Eene lading Pelersburger Vurén 2 3SLEN Amerikaanache BALKEN Riga V ureti BALKEN nieuwe SPAJtBB en 8PABU0UTEN enz Op WOENSDAG 17 NOVEMBER 1880 des middags ten 12 ure in het VKBKoopioKAiL Oostsmgel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bg wien op aanvrage Notitiëu te bekomen zgn