Goudsche Courant, zondag 14 november 1880

611111 ill ill Zondag 14L Nor ember 1880 Geschikt St Nicolaas Cadeau SINGERS NAAIMACHINES populairder dan ooit De algemeens begeerte naar de echte Singer Naaimachines overtrof in 1870 wpêr Ik der voorgaande jaren in de laatste kwarteeuw sedert welken tgd deze zoo gerenommeerde Machines zich in handen van bet publiek bevinden In bet laatste jaar verkocht DE SINGER MAATSCHAPPIJ NEW rORK 431 167 l AAIlllACHIAES of méér dan 1400 MACHINES PER 1 AG voor eiken werkdag vaa het jaar Deze enorme omzet en de Toortdnrende toename van den verkoop der echte Sinter Naaimachines zooals ge n nndpre fabriek kan aaawijimn alsmede de meer dan 200 aan dezelve toegekende ho gate bekroningen lererb het k airite bewijs dat 7 ij de erkend beste meest gezochte a duur ae tegeuwuurdige prgzen obk OOEDKOOPSTS Naaimachines zgn wanneer de Machine op haren arm met vergulden letters de volle firiua The Singer Manu acturtng Co draagt en bovendien van een door onzen Generaal Agent voor Noord en Midden Europa den Heer G NBIDLINGEB geteekend Certificaat begeleid is The Singer Manufacturing Co Uew York Depot te Gouda Wijdstraat 41 Rotterdam Hoog straat 346 i Oudewater bij den Heer H Linnebank Ten einde een ieder de aanscfaaffiog eener voor hnishondelgk als handwerksgebrnik Boo voortreffslake Machine mogelgk te maken worden zg zonder prijsverhooging tegen wekelijksche ai betaling van 1 afgeleverd en oude en ondoelmatige Machines van alle systemen in betaling genomen Onderricht grati De Verkoopingf van V£li aan de Bouwmanswoning woningvan KLAAS JAWillA AT te if addinxveen aangpekondigd op ÜI SDA6 f O ovëiuber e k ZAL aEEN DOOBCMG HKBBM IHOLEEMAAK Notaris NATIONALE MILITIE Verzekering IllaatschappiJ EE IDRAGT B1 DT s Grayenhage JBeerenstraat No lÖ Tegen de b i 11 ij k s t e prijzen ZEKERSTE VVAARBORr en betaling geheel naar verkiezing na 5 jaren of in termijnen Deze Maatschappij levert door het geheele Rijk enorm veel PLAATSVERVANGERS on NUMMERVERWISSELAARS Bewjjzen van bijzondere goedkeuring over prompte bediening bij duizendtallen ter inzage ten Kantore en b vernieuwing de verzekering van hoogst oliede en piedkoope Bediening lie Directie Reglementen gratis en Tranco en kan men deel nemen te Gou da bU den hcerG OVEREI JMPER Jr op de Marfet n 148 lüI7E lE BOMUZ EÏAmE WIJNEN Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de Kereputeerde BORDEADXWIJTN van f 26 per Anker met aëeijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessoben kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en lïanko verzonden Alles wordt frank o t huis geleverd UouDA Dbdk VAM A Bmnuuit Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal cKüNSTMIN EEN ENKELE SÉANCE te geven door den Pteatidigitatenr Professor HENNY op ZONDAG 14 November 1880 HH LEDEN DAMfiS 0 40 Kinderen beneden 12 jaar ilALF GELD Aan vang 8 uur Liedertafel APOLLO IIlTVOËUII G door de Afdeeling Uiterlijke Welsprekendheid op ZONDAG 21 November 1880 des avonds te 7 ure in de Sociëteit tONS GENOEGEN c De Berv Vereen lOHANJE en NEDERLAND wenscht a B MAANDAG 15 NOV des avonds half 8 eene LEESVEBaASEBINC te houden op de Bovenzaal VBn den Heer v SANTEN Koffiehnis Habmonib VRLTE INTRODUCTIE op bewgs van en door elk der Leden Namens het Bestnur A ElAVEBKAMP Secretaris Aankondiging en Oproeping Op VRIJDAG 19 NOVEMBER 8 8 s voormiddags 10 nnr ten hnize Wyk R nammer 193 aan den Bleekerssingel te Gouda zal ten overstaan van Mr L MOLENAAR te Waddinxteen wolden VERKOCHT KASTEN TAFELS STOELEN SPIEOBL SCHILDERUEN KLOK LAMPEN GLAS BLIK TINen AARDEWERK LESSENAAR BEDDENGOED eene hoeveelheid TARWE TUIG en HOND KRUIWAGEN enz behooreode tot de onbeheerde nalatenschap van W HOFMAN Zy die tot gemelde nalatenschap gerechtigd zijn gelieven neb op dag en plaats genoemd aan te melden terwyl zg die iets te vorderen hebben van of verschnldigd z u aan die nalatenschap daarvan opgaaf gelieven te doen ten tgde en ter plaatse gemeld M DüN BLEKER Curator HET ECHTE Dr POPPl AMTBERL MONDWATER ik het beste en zekerste geneesmiddel by alle kwalen van d mondende tandeii terwijl het nagemaakte Anatherin Mondwater 4ig het gebrnik zoo gchadelyk werkt dat de kwaal er bepaald erger door wordt Den Heer Dr J G Popp K K Hot Tandmeester ie Weenen I Stad Bogneritraat No 2 Ik verzoek a my twee nesschen van uw heilzaam AnatherinMondwater te zenden Ik zie my genoodzaakt my tot n te wenden omdat in vele depots zoowel het echte als bet valsche wordt aangeprezen eo myn tandvleesch door het gebruik van het laatste werkelyk slimmer is geworden zoodat ik ter wille van de waarheid iedereen voor het gebrnik van het nagemaakte AnatherinMondwater moet vaar schuwen Hoogachtend MARIA HËNTZ Piazza del Sale Triest 12 Februari 1879 l epot v D IIhd Mbte AD tbcriD Frrp rateD lyn BINNENLAND GOUDA 13 November 1880 Blylens het afdeeliij rerilag orer de begrootiiig vau biuueal zaken hadden vele leden ernstig betwaar legen de regeling velke de Begeeriug met de gemeente wenscht te sluiten ten einde die gemeente eene Sgks hoogere burgerachool met vyfjarigen curaus te bezorgen Naar ij vernemen heeft een Amtlerdameoh ondrraemer aanvrage gedaan voor het doen ryden van stoomtramwngeus tusacheu Bodegraven en Schoonhoven door deze gemeente Het plan zou zyn om vun filoemendaal kamende langa den Siatiousweg naar het Station en vervolgens door de Crabethairaal Katteiisiogel Kleiweg Hoogstraat Markt en Haven iisar de aanlegplaala der stoomboot d IJsel te rijden Het zou zeer iu het belang dezer streek zyn iadien de bezwaren aan deie lyn verbonden en div nogal gewichtig zijn kunden worden te boven gekomen Wy vernemen dat de met 1 Nov jl benoemde distriotsschoolopziener gisteren zyn eerste bezoek heeft gebracht aan ooce openbare scholen Aan de school voor Christelyk nationaal onderwga alhier is tot hulponderwijzer benoemd d heer O 6 de Lang thana te s Hertogenbosoh De in dit blad voorkomende advertentie der Herr Vereeniging Oranje en Nederland pitrent eene leesvrrgadering met vrye introductie heeft vooral ten doel allen die den werkman met zyn huisgezin en anderen wie ook nuttige en aaifgename mteratonden willen bezorgen op deze vereeniging opmerkzaam te maken Jammer it het Ut het liesiuur geen anderen avond gekozen heeft want onduiks hel goede doel dat het beoogt ui naar we vrteet n de opkomst lyden door de leesvergadering van het Ned Prote tautenbond op dienselfden avond De mazelen te Bodegraven blyven goedaardig De byzoudere school en de openbare school in de Meye ign gesloten wegens bet beerscheu dier ziekte iu de gezinnen der hoofdonderwyzera Op de 3e of laatste vrye myaanveemarkt te Bergambacht werden op Vrydag 12 Nov aangevoerd 6 koeien en 42 kalveren By vinggen handel golden vaarkoeien ƒ 120 a ƒ 200 kalf koeien 140 a 160 vette koeien 230 a 260 gniste vaanen 70 ü ƒ 100 kalfvtsnen 80 a ƒ 120 kalvereo 20 ü 46 Provlnoiale Staten van Zuid Holland Zitting van 12 Nov Na aanneming zonder disonsaie en hoofdelijke stemming van eenige voorstellen van Gedep Staten waaronder dat tot afwyzende beschikking op het verzoek van afkoop van rykstoUen wordt aan de arde gesteld het reglemeut op den aanleg van tramwegen Dit reglement was in de zomertergaderiug ia de afdeelingen behandeld en ter voldoening aan den door haar uitgedrukten wensch gesteld in handen eener oommiaaie waarin de hh Hoffoan Buis V d Breggen Smith Vlielander Hein en Blussé werden benoemd Het door deze commissie gswyzigde ontwerp werd thans in discussie gebracht Gelyk te verwachten was van een onderwerp dat voor het eerst ton worden gereglementeerd werd breedvoerig over de beginselen van het ontwerp beraadslaagd De voorgestelde amendementen werden op een kleine uitzondering verworpen daaronder eeu zeer helangryk van het lid der commiasie prof Buys dat aan Ged Staten het oordeel over het uut en de wensohelykheid van een ontworpen tramweg wilde onttrekken het kon slechts 16 stemmen verwerven De behandeling wordt heden voortgezet Kaar men aan het U W meldt is het bericht in de K B Ct betreffende de verzakking van enige honderden meter lengte iu den NoorderI kdyk boven bet dorp Vreeswyk niet weinig overdreven In de maand Augustus heeft zich al daar eene verzakking geopenbaard over eene lengte van nagenoeg 100 M op eene plaats welke als gescheurd bekend was en waar vroeger herhaaldelijk laatst nog in 1871 eene zakking bespeurd was Die verzakking heeft zich verder uitgebreid tot eene lengte van bijna 800 M over de halve breedte der kruin van den ouden dijk schijnbaar strekt die breedte zich uil tot nabij de buitenkruinlijn door de nienw opgebrachten grond De grootste zakking bedraagt op eeu paar punten 1 40 a 1 50 M over het grootste gedeelte 0 10 tot 0 40 M aan de binnenzyde terwyl de bniteu of waterkeerende zijde nog op de volle hoogte is Blijkens gedane boringen zegt men dat de ondergrond bestÜat uit eene slappe veenlaag ter dikte van 3 M die door bel rechtstandig naar beneden zakken van den daarop rustenden last aanmerkelijk vaster wordt en daardoor meer draagvermogen krygt Van afschuiven of zydelinga nitwyken is niets te bespeuren terwyl bet maaiveld aan buiten en binnenzijde niet zichtbaar is opgeperst Beeds sedert een paar weken is men bezig daar ter plaatse een zwaren breeden berm te leggen de benojdigde grond wordt per spoor aangevoerd en de trilling door de talrijke zware grondtreiuen veroorzaakt moge aanvankelijk de verzakking niet zoo spoedig doen ophouden de ondergrond wordt door de zameudmkkiug belangrijk vaster en na de voltooiing zal vry zeker het gevaar van verdere verzakking geweken zyn Ook van andere zyde wordt dit bericht beveitigd s Lands middelen over de tien eerste maanden dezes jaars hebben opgebracht ƒ 83 742 418 521 zijnde ƒ 2 S77 9S2 94Vs meer dau in hetzelfde tydvak van 1879 10 12 ipt raming b droeg ƒ 81 164 485 68 Staten Oeneraal Tweede Kamis Zittingen van 11 en 12 November 188 In de zitting van Donderdag zyn de beraadslagingen over het ontwerp tot wyziging der wet op de maten en gewichten en weegwerktuigeu aangevangen Geene algemeene beraadslaging werd daarover gevoerd By art 3 echter volgt eene langdurige beraadslaging over de vraag of de oude benamiiigen in de wet zouden worden behouden zooals door de commissie van rapporteurs is voorgesteld Door den minister vau Waterstaat en den heer Timly wordt dat amendement bestreden maar door anderen wordt bet met klem ondersteund Aangenomen wordt met 43 tegen 25 stemmen een subamendement van den heer van Delden om de kolom voor de verkortingen te doen vervallen een subamendement van den heer Maokay om de woorden el en pond te verbiedeu wordt verworpen met 39 tegen 28 stemmen waarna het amendement der commissie van rapporteurs zooals dit is gewyzigd door het snb amendement van deu beer van Delden worlt aangenomen met 56 tegen 12 atemmeu zoodat de Nederlandsche benamingen worden behouden Op art 4 zyn aangenomen twee amendementen waarvan een van den heer Basten om het verbod te beperken tot officieele akten dat aangenomen wordt met 35 tegen 32 stemmen en een amendement van den heer Venmgh Meines om de tweede alinea te doen vervallen met 46 tegen 27 stemmen Het art 4 wordt alzoo ingekrompen aangenomeu Besloten werd nog na het ontwerp omtrent Indische bydrage te behandelen de Indische begrooting 1881 In de zitting van gisteren deelde de Minister van waterstaat mede dat hy aau deu Koning machtigiug wilde vragen om de ykwet ten gevolge van de den vorigen dag gevallen beslissingen in te irekk n en dat hy alzoo schorsing der beraadslaging verzocht Hiertoe werd besloten nadat de Heer van Kerkwijk de verwachting had te kennen gegeven dat de minister zich nog zou beraden en de verdediging van het ontwerp zon voortzetten Daarna wordt de discussie aangevangen over het ontwerp tot herziening der wet op den zoutaocyns dat bestreden wordt door de heeren De Bruin Kops Sohaepman Ny t Bredius en Hultzman die de afschaffing of eene belangryke vermindering van de belasting verlangden Do heer De Jonge was vóór het ontwerp evenals de heer Sickesz die vertrouwende op s Ministers toezeggingen vóór zou stemmen en de heer Lenting wachtte hel antwoord van den Minister af vóór hij zyne stem kon bepalen Na de verdediging door den Minister vnn Financien en na replieken en duplieken is het ontwerp aangenomen met 47 tegen 13 stemmen Maandag discussie over bet ontwerp omtrent de Indische bydrage Ook het H61 verneemt thans met veel genoegen dat de gezoniiheidstbestand van mr H M Godefioi veel is verbeterd zoodat er alleszins grond bestaat om aan te nemen dat by niet genoodzaakt zal zijn zich aan het staalkundig leven te onttrekken gelyk in dat blad dezer dagen gemeld werd De heer mr F baron de Bieberstein die de candidataur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer hem door de Maaatrichtsche kiesvereeoiging aangeboden had aangenomen heeft bij nadere overweging gemeend daarvoor te moeten bedanken op grond dat hij andere beginselen dan zy i overleden vader toegedaan rijnde niet wil dn zijn iiaum de kiezers op een dwaalspoor zoude brengen Uit het afdeelingsverslag der Tweede Kamer over de begrootiog van Binnenl Zaken blykt wat de hooldpuuieii betreft ook dat op de herziening van tal van wetten werd aangedrongen als daar zyn de kieswet de provinciale wei de gemeentewet de militie en schutterywetten vooral ook die op het middelbaar onderwys dat het plan om een Bykskrankzinnigengesticht te bonwen door de meerderheid in beginsel gunsti tf ontvangen is geworden dat ook het plan van het centraalboreau van statistiek nog al steun heeft gevonden waarby men echter wel deed uitkomen dat niei vermeerdering van de statistieken wel verbetering van de statistiek het doel moest zijn dat men s Ministers zienswyze over de lijkverbrandmg Beeft gevraagd dat ernstig werd opgekomen tegen de schrikkelijke opdrijving met geldverspilling gelykstaande vau de kosten van het hooger onderwijs vooral ook door te veel speoialiseeriog van vakken dat daarentegen de uitbreiding van de gelegenheden tot middelbaar onderwys werd geyrenscht en dat ten opzichte van h t lager onderwys op gematigdheid bij voortduring werd aangedrongen Het besluit betrekkelyk den bouw der scholen en de jongste benoemingen by het onderwys werden verschillend beoordeeld Vrij algemeen werd op meerdere behartiging van het zeevaartkundig onderwijs aangedrongen Het ter harte nemen van het teekenonderwijs door de Kegeering scheen qog al byval gevonden te hebben Met aandrang werd op tal van pasten nadere en betere toelichting gevraagd vooral by bouwplannen Onder de vele gelukwenschen die de Miniater van Justitie ontving by de aanneming van het strafwetboek door de Tweede Kamer behoorde ook een uit Leiden die den oud boogleeraar zeker byzonder aangenaam was Op het college van strafrecht van Woensdagmorgen stelde de hoogleeraar mr H van der Hoeven die den heer Modderman als hoogleeraar in het strafrecht aan de Leidache universiteit heeft vervangen den aanwezigen voor om deu Minister Modderman met het belangryk feit geluk te wenschen Aan dit plan werd gevolg gegeven door bet zenden van een telegram waarin de Minister met het behaalde succes werd gelukgewenscht en de hoop werd uitgesproken dat het hem gegeven mocht zyn de geheele herziening van ons strafrecht tot stand te brengen Het telegram werd onderteekend door den heer van der Uoeven en de 56 aanwezigen oandidaten in de rechten en meest allen oud leerlingen van den Minister De Slaatscourant bevat eene opgave van de bevolking der provincie Gelderland op 31 December jl volgens de uitkomsten der zesde algemeene tienjarige volkstelling Die bevolking bedroeg 466 805 zielen als 235 766 mannen en 231 039 vrouwen Arnhem lelde 40978 inwoners Zaltbommel 3812 Doesburg 4541 Hsrderwyk 6840 Nykerk 7602 Nymegen 24980 Tiel 8933 Zutphen 14822 By koninklyk besluit vau 23 October 1880 no 16 is de Vrydom van briefport der ambteoarta en