Goudsche Courant, zondag 14 november 1880

N 2532 Vrgdag voorstelde om de beraadslagingen te schorsen daar hg bezwaar maakte het verder te verdedigen en hg de machtiging van Z M nog niet verkregen had om het in te trekken De heer van Kerkwgk betreurde het besluit van den minister en hoopte dat deze als nog vrgheid zal vinden met de verdediging voort te gaan Daar evenwel ook de gk van balansen en gasmeters veel bezwaar bjj de kamer gevonden heeft en de verwerping daarvan vrg zeker is zal de minister vooreerst wel niet op zgn besluit terugkomen Wg hebben nu eens een voorloopig verslag gehad dat het gevoelen der meerderheid vrg juist uitdrukte Het zout smokkelen op de grenzen ontrooft aan de schatkist vele voordeelen en bevordert de zedeloosheid in de grensprovinciën Voldoende aan een vroeger verzoek der kamer om daartegen maatregelen te nemen heeft de minister een voorstel ingediend om het onvrge territoir aanmerkelgk te Wbreeden en over het geheel was dit met welgevallen ontvangen al werden dan ook de grensbewoners daardoor nog meer bemoeielgkt dan tot nu het geval wag De heer de Bmgn Kops drong bg de behandeling van dit ontwerp op vermiadering der zontQastingf aan die driemaal meer bedraagt dan de wavds van het zout is kwam die vermindering rot stood dau zoude fraude van zelf ophouden en geen honderden kindeten meer voor het onzedelgk bedrgf van smokkelaar opgeleid worden Een belasting van hoogstens 6 per 100 kilo acht hg voldoende In zgn maidentpeaah vvrldMude de heer Sehaepman üdi niet om een bgzonder belang maar alleen en uitsluitend in het belang van vrgheid en recht tegen het ontwerp Met citaten nit professor Visserings gesebriften tracht hg aan te toonen dat de minister Vissering bg de indiening van dit ontwerp gedwaald heeft Ook hg wil vermindering van den accgns tot 4 50 De heer Ngst betwist dat zooveel gesmokkeld wordt de grensbewoners worden reeds zooveel geplaagd door de ambtenaren moeten die plagergen uog vermeerderd worden Liever dan deze wet wilcw hg het getal ambtenaren vermeerderd zien De heer de Jonge daarentegen kan zich zeer goed met het ontwerp vereeuigen en wil zelfs onvrg territoir om de zoutketeu evenals om de brandergen Ook van vermindering van accgns wil deze spreker niets weten zonder een voldoend equivalent evenmin als van vermeerdering van ambtenaren De heer Bredius die den zont accgns een afschuwelgke belasting noemt erkent het toenemend smokkelen wacht geen verbetering van dit ontwerp en acht geheele afschaffing dringend noodig Door den heer Sickesz wordt het nut van het zout voor den landbouw in het licht gesteld als mestetof als voedingsstof en als bederfwerend alleen door geheele afschaffing van den accgns zal het algemeen in gebruik komen Zoolang de accgns er echter is moet die betaald worden en daüom zal hg voor het ontwerp stemmen De heer Holtzman komt tot een andere conclusie de zoutbelasting is slecht en daarom zal hg ook tegen dit ontwerp stemmen De heer Lenting dring bg den minister aan om de beginselen van professor Vissering zoo spoedig mogelgk op de accgnsen toe te passen Volgens den heer Haffmans moet elk fateoenlgk land zich schamen een zoutbelasting te heften en zich vooral van maatregelen onthouden die eenige ingezetenen onrecht aandoen Ook de heer Lambrechte wil geen wet die alleen ten doel kan hebben de grensbewoners nog meer te knellen dan tot dusverre het geval was De minister achtte de klachten over het druk utoriteiteu belast met het toesioht op de scholen van lager oudorwys gew ïigd als volgt lo de vryslellmg vuu briefport voor de briefwisseling over aiublsïulcou welke tot dusverre was toegekend aan de proviiictale inspecteurs van het lager onderwijs toe te keuueu aan de krachtens de wet van 17 Augustus 1878 StaaUhlai uo 127 benoemde inspecteurs yu het lager onderwas met loodunige uitbreiding at de briefwisseling van ge uuemde inspecteurs meU uiugs en de 3ed 8tai den kring der iuspectil i de Cummissatisseu des Kou in de provincteu biuneu gelegen ioh voortuanizal kunnen uitstrekken to J genoemde ambleaaipui su olleges van alle proviJfcieu des Eijks 2o nieuwe vrijstelliiiL van br fport bcufn die welke reeds duor summve ambteuuren ut coiiimissien geooten wordt te verlHruen voor de brietwilselmgover ambtszakeui j a tussoheu de inspjpteiiirs van het lager odilerwijs en de arroudisseneuts aohvowpzieners bilueu den kring hunner insMjctie q i b tusscbeu de dis rlsts schoolo ieners ter einre en deu bpuwkundige meiast me het toesioht i degebouwen oor bet ouwrw js ii de arroudissemeutsschoolopeig ers tfler nrondissekeut tot hot district behoort U r auu4e siHIe i t c tusscleu de urromüssh en s schoolopiiiencrs ter eenre eu tien iiispecte r y n het lager onderwijs waaronder zy bebooreil den Coinmissaria i des Kauings en de Gedeputf erdeti Staten der p ovinci den dis ias scboulopzieneri tot wiens diatnot het arron j iSi Wieut behoort huua amblf iiooteu in d zelf le proïi jie alsmede de gem UtebeWreu de plaatse Igke soliÉÓolGommissiëo dt directeur der Kijkskweekschöol voor onderw zers eu dt onderwijzers eu le onilerwuzeressen der openbare en bijzonderescholen uilen binnen den krjng viuj bet arrondissement tv andere zijde Ij d tuSschen de verschillende plaaèW ke aohoolcommissien in dezelfde gemeeute onderling alsmedetussehen de plaatselbke schoülconkmissieii ter eenre en üedcputeerde Stalfju der proviijcit eu aeu schoolopziener van liet urroudissemeut akiitoe do gemeente behoort ter andere zijde Naar aanleiding viin het besluit vau den Minister van Oorlog waarbij wijziging genraoht zou worden in de bepalingen nopens de voeding enz vau deu soldaat zullen met ingang van 1 Jan a s de levensmiddelen over het geheele leger gelijk zijn d w z dat bijv in elk garnizoen vau 1 Octobir tot 1 April gegeten z d worden eenmaal per wek s morgens koffie met brood boter en ka is eu s middags vleesch aardappelen en groenten zesmaal per week s morgens soep met vleesch drieAaal per week s middags aardappelen met groenten eu spek eenmaal s aiddags bruine boonen ïnèt spek eenmaal s middags grauwe erwten met spek en eenmaal s middags erwtensoep met spek Het Vaderland berekent wat oiïs de bezetting van Atjeh kost namelijk in 1873 ƒ 6 807 000 in 1874 f 8 153 000 in 1875 ƒ 10 367 000 in 1876 15 78é 000 in 1877 ƒ 16 940 000 in 1878 J 14 240 000 in 1879 ƒ 13 245 000 terwijl voor 1880 op f 7 882 000 gerekend wordt Tezamen in acht jaren ƒ 92 418 000 De uitgaven iu verband met den oorlog ten Utte van audere posten der bfgrootiug zijn in de e cijfers natuurlijk niet begrepen In iiet geheel kan men rekenen ddt Aljeb ons ïeeds 140 a 150 jnillioen kost Van de terreinen der Uott Handelsvereeniging jian de overzijde der Maas te Rotterdam zijn weder 2000 meier bouwgrond verkocht Door ie Vereen giug tot bevordering van het onderwgs aan ambachtsscholen de volgende pr svraag uitgeschreven lo Het in net teekening brengen van een wiokel baaksstaldeurgeheng op ware grootte de samenstelling en versiering naar eigen ontwerp 2o Het uitvoeren van dit geheng volgens die teekening zoodanig dat bet onder of bovengeheog enkel gesmeed dus onafgewerkl het overige daarentegen geheel afgewerkt is 3o Een behoorlijke omschrijving van voornoemd werk waarom de samenstelling eu versiering zoodanig gemaakt zijn aU sub lo aangeeft wat er b j de nitvoerin sub 2o op te merken valt enz Ter beantwoording worden alleen uitgenoodlgd oudleerlingen v n tegelijk theoretische en practische ambachtsscholen dit zulk eeu school niet lunger dan 2 jaar geleden verlaten hebben De beoordeeling zal geschieden door eeu speciaal daartoe uitgenoodigde commissie van 8 zaakkuudige leden Aan het beste antwoord zal een prijs van ƒ 25 worden toegekend De inzending moet geschieden voor 1 Mei 1881 by den heer M L Boersma Z O Binaensingel dcD Uiug bij wieu programma s te verkrijgen ziju t Gemengde Bericliten Onder het opschrift Aankomst der Melkvloot te Amsterdam leest men naar het HU meiledeplt iu de jongste aflevering van üeier Land und Heer het volgende In Holland is de vaart de eigenl ke strni tivieg ze verbindt de plaatsen met elkaar door de treksckuitk die op bepaalde uren vooibükomt eu menscbeuli en goederen opu mt teri ijl ie sleehts dooré u paard getrokken wordt dat door deu jager die e i op zit voortgedreven wordt Verscheiileuehofstt eu die aan de vaart liggen en welke hofstede jligt niet aan de vaart verbinden zich om gemeensohappelyk huu melk per trekschuit uaar Amsterdam te brengen l iiar oe maken zg gebruikvan de ebbe gedurende welke het water uit de vaurten naar zee stroomt daardoor kunueu jager cu paard gemist vordeu lüo £ omt de vloot yaa uielki hepen lu hopfdstad Wu ir de melkvrouweu eu melifmaiineu Mt met igladatt i huurdi kuipen volgestapelde trekt huii afwuchll n om de melk uaar dehuizen huuner luauten telblreugen Wanneer danweer de vloen o om en iijt water uit de zee inde vaarten mijgt i brengt ijetf de trekschuit terug waarbij de i tegeuovergaBtll le stroom het w rk volbrengt j Otf de p aata die jlierbil jehqort ziet meu o a de ni lkba ren hei h oge doeden roudwijudel i I 1 1 r H zwak üSvoelt poor betrekkingen hebn ii het dat men pcisbnen werd ge Ike zaken worden oormahge bezit elt deu Loudensch in handel gebracht bied Verdi voorï erpeu y dij bi U i MhooM hetgeen eeii iiaaj bruik mttu aq dau ouk door ters hoog betaald t dl dat mi aan bemiqdt zeer e beglfij duor beroemij iiug bejejfeut vereerders Haar thans industrieel ornamenten enz in gemaakt van ho t dat at konJatlg is vap boomeu die door Gladstone zgu gevild Ook deze vinden veel fftrek Inderdaad de miknie voor merkwaardigheden moet ver gaan van hen die aan zulk een voorwerp eeuige hoogere waarde hechten dau aan die welke van ander hout xtjn vervaardigd Straks lal een Londensch bakker dure Sandwichs verkoopen en een restauratie dure biefstukken omdat Gladstone gewandeld heeft langs ket graap waaruit het brood werd gebakken of gekeken naar het vee dat den bie5tuk leverde Mn f Cl Burgerlijüie Staad GEBOREN 12 No Niellji uuders 6 t u der Lou sa G ileu Biet OVËKI EDKN U N B P A I taoiogb 6 m ÜNDbRTUÜUVVLi 12 Nov 6 J Buuwmia 25 j ca M deJoDge 22 j h Prooo 28 j eu J KiiiIud 20 j Advertentiên WORDT TERSTOND GEVRAAGD EEN DIEI STBOüE of Noodiiulp ten huize van den Heer VAN UVEN Tegen half December of met Febraari wordt GEVRAAGD eene Dienstbode P G een Bargerpot kunnende koken u genegen hiüswerk te verrichten Adres met frant brieven onder letter 6 aan het AdvertentieBureau van A KOK Comp Boekhandel Gouda Staats Loterij Onder handteekening van den Heer A C COSIJN is op No 3562 gevallen Je 100000 waarvan 2 20 zyn verdebiteerd door F KOUWENBERG Bleekersingel Bg den Boekhandelaar A BRINKMAN is te bekomen Tramway en Oorlog pel PRIJS 25 CENTEN IN DITEBÖE GOBDSCHE EDAMMEB FRIE8CHE NAGEL ® levert tot éoneurroerende prösseu l VAN DER YAI T GCZ 2out fen Kaashandel NONNEN WALTER 3 O o TX tD J IflST U IWONINS lAANGEBODEl met jjeWuik van VRIJE KAMER aan f tpfaeulgk Peraoöen Te jbeyragen M den BoekhiLdekar J W I NIIfCHEER il WesUhaven J de jIOWG Az at ri4iM RMAN i¥s RDMEpËELË zuimm van HUIZEN SLAAl KAMERS en MEÜBLEMENT Koiperste K 227 ederlandsche fthljusnobrweg WINTERDIEJSST 1880 81 ette Cijfers alleen Ie en 2e KL A MSTERDAM AKNHEM eu ÜTHKCHT uaar OTTEBDAM s HAGE en SCHEVEXINftKN Het Vertrek vau Amsterdam ii opgegeveu vau het station K uspoor Het vertrek van het oenuaalsttttioD Weatèidok is 16 m vroeger Van Am8T JU A 6 30 8 10 9 80 11 26 12 60 3 5 8 1B 9 50 AaKHEM 6 66 8 62 10 86 1 46 5 30 6 46 9 7 Utuïcht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 6 35 8 36 10 12 Harmeleo 7 22 8 46 12 3 1 36 3 48 9 10 30 Woerden 7 28 1 44 8 38 8 66 9 8 Ondewater 7 36 1 66 4 3 9 1S Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 3 69 4 20 7 6 9 36 10 63 Naa Moordrecht 7 68 2 18 9 4 Nienwerkerk 7 53 2 18 4 83 9 49 Capelle 7 68 2 18 9 42 EoTTBaDAii7 63 9 16 10 30 18 81 2 18 4 6 4 23 6 67 9 42 10 60 ZeveuhaizenMoercapelle 7 66 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 66 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 s GïAVïNHAQl 7 68 9 13 10 6 12 34 1 4 26 6 7 9 9 39 10 66 Scheveningen 7 66 10 62 12 34 7 9 Van ROTTEKDAM SCHEVENINGEN od t HAGE naar AMSTERDAM üïftECHT en ARNHEM Van EoTTEEDAH 6 30 8 16 8 50 10 30 10 40 ll BO 2 3 4 30 60 7 36 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nienwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 67 11 4 8 83 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 2 36 3 22 4 62 7 86 7 66 9 M Scheveningen 9 40 11 60 1 46 3 45 è 8 26 s Gbatenhaqs 6 86 18 6 36 IO IO1 10 30 11 46 1 60 2 60 4 16 6 86 7 80 9 Voorburg 6 38 10 37 1 87 4 1 6 4 2 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 66 ZevenbuizenMoeroapelle 6 66 11 S 0 77 Aankomst 7 13 8 82 9 6 10 43 11 18 18 11 2 38 3 19 4 4 7 88 7 68 9 30 Naa Oodewater 7 16 11 81 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 8 41 7 81 9 33 Harmelen 7 16 9 11 10 68 11 21 2 41 3 25 4 56 7 31 8 1 9 SS Amstübbam 7 16 8 36 10 62 12 13 3 26 8 1 9 33 UTaBOHT7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 25 4 55 17 01 Q QD AaMHTM 7 16 9 ll l 6a 11 21 3 25 4 55 7 3 1 GOODA D tJK VWIi A ffu KKA1 I 1880 Woensdag ITÜVovember GOUDSCHE COURANT I Nien a Advtrteilleiilaij voor Gonda en OmsIreiieB Atjeh de kamer keurde e verhoogiogen goed Baui de heer Wintgen stemde met den heer Corver Hooft tegen Mm zal gedacht hebben gedane zaken kunnen nfst ongedaan gemaakt worden het geld was n eenmaal uitgegeven Ken dading met de ibedery van het schip Noach y wegens geleden schade werd even als wgzigingen in de begrooiing van Uuriname en Cnrafao en die van den Waterstaat zonder discussie goedgekeurd Naar aanleiding van ds conclnsie over bet verslag van den staat van het onderwgs in 1878 en 1879 zeide de heer de Bmgn Kops dat de oognustige afloog jder acte examens van het middelbaar onderwgi noch aan te hooge eis6heu noch aan te strenge examens moet geweten worden maar aan de onvoldoende voorbereiding der adspiranten Nadat de heerMackag de aangeval en zinmede van het rapport verdedigd htia werd de ojknclasie goedgekeurd In de zitting van Donderdag werd lut wetsontwerp tot herziening der wet van 1869 np de maten en gewichten bthaodeld Vau algemeen belang was de discussie over een amendement der commissie van rapporteurs om het gebruik der vreemde namen facultatief te stellen Wilde het ontwerp met alle halfslachtigheid breken en de oode nameii voor goed afschaffen de commissie wilde den tog nwoordigen toestand bestendigen en het vrg laten of men liter of kop pond of kilogram wilde zeggen De heer van Kerkwgk verdedigde het amendement maar overtuigde den heer Yirulj niet die of het nieuwe id het JMd jranaebte mêm gMa halfidaehtigheid De keer van der Linden echter in aBes de vrgheid hoogschattende wilde ook in deze zaak het beginsel der vrgheid handhaven De h er van Baar noemde de quaestie een strgd tussfehen theorie en practgk tot nn toe heeft de laatete gezeeevierd hg hoopte dat dit zoo zal Wgven Met het oog op het boftenland verdedigde de minister van waterstaat de voordracht terwgl tal van misbruiken door het gebruik der vreemde namen lou ophouden Hg acht dat het verplicht maken der vreemde namen geen bezwaar heeft omdat de meeste toch reeds het burgerrecht verkregen hebben Het gebruiken naar verkiezing van meter of el en van kilogram of pond kenrt de minister ten slotte af omdat daaruit werkelgk verwarring kan ontetaan Ook de verkorte benamingen in de wet voorkomende als EG voor kilogram enz vonden afkeuring doch werden door de commissie in bescherming genomen Met 43 tegen 25 stemmen verklaarde de kamer zich voor de weglating der verkorte namen el en meter naar verkiezing werd behouden met 39 tegen 28 stemmen en slechts 12 van de 68 leden konden zich met het uiteluitend gebruik der vreemde namen vereenigen zoodat alles blgft zooala het tot dusverre geweest is Was men eenmaal zoo ver van het beginsel van ket ontwerp a eweken deed de heer van Houten uitkomen dat bg deze kamer een vrg wat betere geeat heeischt dan bg die van 1869 ten opzichte der vreemde namen het kostte weinig mo to verder te gaan De namen van het ontwerp behoeven idleen gehandhaafd te worden in reehterlgke bescheiden de wgnhandelaar kan van okshoofden de turfhandelaat van tonnen blgven spreken in prgs couranten op etiqnett n enz zal men de maten kunnen gebruiken die men verkiest daarvoor zorgde de beer Bastert wiens amendement met 35 tegen 32 stemmen werd aangenomen terw4Jl de heer Vening Meinesz de el van 69 duim van den dood redde Was het te verwonderen nu alle kracht en beerlgkhdid van het ontwerp was weggenomen dat de minister in de zitting van ParièmeDtaire Werkzaamhedefl en ingespannen arbeid der laatste dagen 1 kamer zich verpoosd met ie behandean eene menigte ontwerpen van lichter om zich zoo door afwisseling voor te tot de begrootingst discussiëu Een Teuffl nt l ontwerpen tot iiaturahsatie roQ ren zoovele vivemdelingen was iu de zittiag van Woensdag het eerst aan de orde Zg wert den patnarlgk aangenomen Naar aanleiding van een opmerking in een roorloopig rerslag Terklaarde oe mini r dat de natarahsatie van Jeo TM r de kinderen nog niet tot Nederlau len qlf kt indien die het niet door hnn ge lixieri tegn gelgk reeds meermalen door de kamer Delist was Wel waren er gebreken in de we l Tan 18S0 die het Nederlaadschap regelt uriaar voonlsnog koit hg geen stellige bekftea afleggen mtrent de indiening eener verbeterde wet Bg de behandeling der begrooting we ns den arbeid der gevangenen vei laarde de minisier dat soateel mogeljjk zal worden voorkomen dat door den arbeui in de gevangenissen den Trjjen arbeid albreok gedaan wordt In plaats ao het weven i ket borstelmaken en kleeder n naken iitfeToeid on de gevangenen beter in de gelegenheid te itelleii na hun ontslag in hnn beboete te TooniflB Oe heer Oorver Hooft stelde bjj art I voor B de rooigestelde som met 1980 te Termeerderan die ToorrerhoogingdertractementeuTan h opaic hters b den arbeid was iiijgetrokltMi ie vergeefs renette de minister uc r ti n dit amendement daarin gesteund door den heer Bergsma de heer van Delden verklaarde dat bg vacature een overvloed van sollicitanten kwamen en met 3S tegen U stemmen werd dien ambtenaren die de haver verdienen de verhoopng onthouden Is dit een voorsmaak der begrootingsdiscns iSn y zullen dan alle verfaoogingen ook die voor hootdambtenaren uitgetrokken geroyeerd wordM om zooveel mogelgk het evenwicht in de financiën te herstellen wg mogen dau fadangrgke discussiSa verwachten niet gaarne echter zouden wg het motief van den heer van DeldSen weer hooren aanvoeren eer zgu genoeg liefhd bera want terecht vroeg de minister zyn al die liefhebber geschikt voor de betrekking Dan zou men om consequent te zyn t een uitbesteding van ambten en betrekkingen moetea komen Wie het minst vorderde zon men moeten benoemen maar zoover is het gelnkkig met de schatkist nog niet gekomen Ontwerpen tot verkoop vi n vestinggrond te Groningen en te Nieuwerschans lolrten geen discussie uit Een subsidie aan het onderstenningsfonds voor onderw zers en een aan de kweekschool voor onderwgzeresaen voorkomende op de begrooting der oitcaven voor de provincie Groinngen weiden door den minister toegelicht de kamer had alsnog geen bezwaar te n die snbsidiën al was de laatste ook in strgd met den geest der wet van 1878 Meerdere uitgaven voor het ziekenhuis te Leiden wegens een heerseht hebbende epidemie werden eveneens toedgekenrd als de gewgzigde grensregelingvan lengelo en Lonneker Meer discussie lokte de aanvraag der regeering uit om de uitgaaf van ruim 11 millioen boven de Indische b rootingen van 1878 1879 en 1880 te bekrachtigen Atjeh kwamnatuorIfk weer op het tapjjt vooraf toen de minister sprak van een oorlog die gevoerd 1 geteordai De heer Oorver Hooft sprak over de geregeld terugkeerende verhoogingen de heer Kenchenius over