Goudsche Courant, woensdag 17 november 1880

kende van deu zoutaccijna overdreven ieder ingezetene brengt daaraan gemiddeld 79 oenta s jaars op aan den zeepacoijns 48 cents en aan gedisteleerd 4 59 Wat een herziening der belasting betreft deze is aan het ministerie in bewerking Dit ontwerp is niets nieer dan n noodwet daar de gmokkelarij gedurende de wintermaanden enorme proportie aanneemt bovendien zjjn de nieuwe lasten voor de grensbewoners zoo gering mogelijk en zullen die alleen opgelegd worden waar dit noodig mocht blijken De bezwaren tegen het ontwerp ingebracht achtte de minister zeer overdreven Na repliek van verschillende sprekers werd het ontwerp aougenomea met 49 tegen 13 stemmen In deze week zullen de discussiën hoofdzakelijk over de Indische financiën luopen L BUITENLAND Uultenlaoikch Ovcrzicbt Uit de atemlyst waarmede in de Frausohe Karoer de motie van vertrouwen In het ministerie Ferry i aangenomen blqki dat de minderheid van ISl ledeu die tegenstemden beatond uit declericale reohteragde en de uiterste linkerzyde vermeerderd met eeuige leden der Union répuUka ute Het groote gewicht der stemming ligt dan ook in het feit der aaneensluiting der beide heterogene partijen die der kgitimistiachbonapartistisoh clerioaleu met de uiterste linkeregde Se aanvoerder dezer laatste de heer Clémeuoeau was niet minder fel in zgn aanvul dau de heer Keiler de woordvoerder der clericnleu De verhouding onder de republikeinsche giuepeu elke sedert de coalitie der 363 tegen de regeeriug der zedelijke orde een groote verandcriug bebbeii ondergaan is bij de stemming van 11 deter op duidelgke wgze aan het licht gekumm en hierin miaachien ligt de voornaamste beteekenis dezer zitting In de groep der l nioa repuUicame heerscht nog steeds oneenigheid voornamelijk hieruit voortspruitende dat een groot deel harer leden tevens bij andere groepen linkerzijde of uiterste liukerzgde zijn ingeschreven maar de stemming van il dezer bewgst dat het Kabinet wanneer het zich vastberaden en eensgezind toont och op de meerderheid van die groep rekenen kan De president der Bepubliek en de heer Gambetta hebben alles gedaan wat in hun vermogen was om het kabinet tot intrekking van zijn outslag over te halen £ r was reeds sprake van eeue ontbinding der Kamer indien het misverstaud niet uit den weg ware geruimd Gambetta wil het bewind niet aanvaarden zoola ig het mandaat der tegenwoordige Kamer duurt en men kan hem geen ongelijk geven wanneer men de verdeeldheid in deze vergadering ia aanmerking neemt Het ontwerp betreffende de rechterlijke organisatie werd Zaterdag o a bestreden door Kibot van bet linkermidden die het gewichtige bezwaar in herinnering bracht dat het opheffen van de onafzetbaarheid de rechterlijke macht kaai onafhankelijkheid zon doen verliezen hij drong er op aau dat de politiek buiten de magistratuur zou worden gehouden Waldeck Bousseau ineende dat het ontwerp niet de reehterlgke macht aantastte maar die rechterlijke personen die gedekt door hun onafzetbaarheid zich in avonturen werpen In de Kamer zal bet ontwerp natuurlijk worden aangenomen maar de Senaat zal er zich bezwaarlijk mee vereenigen De oommissie door de Kamer benoemd voor de vraag of een parlementair onderzoek zal plaats hebben naar de handelingen van generaal Cisaey heeft in bevestigenden zin beslist Men verwachtte niet andera In den Prnisischen landdag was Vrijdag de eerste lezing van de begrooting aan de orde tcgelgk met een voorstel van de Fortschrittspartg om de vermindering van de klassen en inkomstenbelasting voorgoed vast te stellen Voor de begrooting waren slechts drie tegen veertien sprekers ingeschreven Biohter was ouder gewoonte de eerste spreker of liever aanvaller gedurende twee uren hield hij de vergadering bezig met zijn bezwaren tegen de begrooting en in het algemeen tegen de financieele politiek van de Bgkakanaelier De spoorwegbegrooting zal waarachgnligk naar een afzonderlijke commissie worden verzouden Het Engelsche Parlement zal in Januari warden bgeengeroepen wanneer de toestand van Ierland niet een vervroeging noodig maakt De berichten nit Ierland blijven zeer verontmatend luiden en in een te Londen gehouden Kabinetsraad welke vier uren duurde is volgens de Timei de vraag behandeld bf het bq de uitbreiding der agiariache beweging niet noodig zou lijn de bevoegdheid van hel uitvoerend bewind te vergrooten Poob bet is tevens zeker dat de Begeering alle middelen wawover ig kan beschikken tot de handhaving van rust en eerbied voor de wet zal aanwenden voordat zg ot militaire maatregelen van bedwang overgaat In een brief uit Stockholm oan de Augsburgsohe Mijl Ztg wordt gemeld dat de nijverheid aldaareene grootere vlucht begint te nemen voornamelijk wat den bonthandel een der gewichtigste handelstakkeu van Zweden betreft In het jaar 1879 was deuitvoerwaarde aan bewerkt gezaagd bont ons eveer 56 pCt minder dan in het vorige jaar en de prijzen waren zooaeer gedaald dat voor de exporteurs geenwinst meer te behaleu was Onder deze omstandigheden verzoehteu zij den Staat om hslp teneinde den uitvoer eeuigerniate te kunnen staken totdat een betere prijsverhouding zou ontstaan zijn De Bijksdag nam de zaak ter harte en stelde terbeachikkiug der zaagmolcnaars een kapitaal v n 3 millioen kronen echter onder voorwaarde datdoor hen vooraf een waarborgfonds van 1 millioen zou bijeengebracht worden eerst wanneerdit kapitaal w is uitgeput zou de Slant hun terhulp komen Deze bepaling heeft zeer gunstig gewerkt Het waarborgfonds waa volkomen toereikend om alle leeningen te beatrijden en het bewgs isdos geleverd dat de Zweedsche houthandelaars zichzelf weten te helpen al zij het met eene ondersteuning van den Stadt in het verschiet Daar de exporteurs niet meer genoodzaakt waren hunne waar tot eiken prijs aan de markt te brengen kwam erweldra eene prijsverbetering in hei buitenland enbleek tevens welke groote rol het Zweedsche houtop de Ëuropeesche markt speelt Voor Zweden is Ie bloei van den bonthandel eene levensvraag ende gevolgen van het grootere verlier in hel laatste jaar is overal te bespeuren Zoo bijv waren destaatsontvangaten in hetzelfde tijdvak 3 millioen hooger dan in hel voorafgaande jaar Maar ook op uder gebied schijnt de toestand te verbeteren Zoo is van hel iu 1879 gevormde zoogenaamde spoor weghypotheekfonds vsn 23 millioen waarmede de bankiers geholpen werden die aan den aanleg vanspoorwegen boren hunne krachten deelgenomen hadden slechts 7 884 600 kronen of ongeveer een derde gebruikt De Staal zal dus door de vorming vandit fonds niet in verlegenheid geraken zooals menvoor twee joren duchtte De briefschrijver uit tenslotte de hoop dat de Begeering hare uitgebreideplannen tot hervorming van hel leger late varen opdat eindelijk hel tekort op de Stoatsbegrooling verdwijne BINNENLAND GOUDA 16 November 188Ü Miuikten we is ona vorig nr reeds kortelgk melding van de opmerkingen iu de afdeelingen der Tweede Kamer gemaakt omtrent de uitbreiding van onze hoogere burgerschool we achten de zaak van te hoog belang om thans niei woordelijk uit het afdeelingsverslag over te nemen wat ter dier zake werd geschreven Tegen de regeling welke de Begeering met de gemeente Gouda wenscht te sluiten ten einde die gemeente welke thans eene Bijks hoogere burgerschool met driejarigen cursus heeft eene Bijks hoogere burgerschool met vijfjarigen curana te bezorgen hadden verscheidene ledeu ernstig bezwaar Men stelde het wel op prgs dal de Minister de zuinigheid had willeuj betrachten door de kosten van uitbreiding eener Bijksschool Ie brengen op rekening der gemeente maar men meende toch Ie moeten beiwgfelen of deze wijze van handelen aanbeveling verdiende Sommigen plaatsten zich op dit standpunt Er is of behoefte aan uitbreiding der Sijknc iao en dan moet hel Bgk daartoe overgaan en de uitgaven voor eigen rekening nemen of er is geen behoefte en dan moet de Bgksschool blijven wat zij is Anderen keurden de thans voorgedragen vrij ingewikkelde regeling af om eene andere reden Tol heden zijn er Bgksscholen en gemeentescholen mei of zonder subaidie Wordt deze regeling aangenomen dan zou er een nieuw kategorie ontstaan Bijksscholen met gemeentelijk subsidie Dit is niet wenschelijk Tal van gemeenten zoudeir het attecedent willen volgen En kon hel doel dat de Minisier en Gouda willen niet even goed op andere wgze worden bereikt Waarom niet als Gouda zoo vet prg s stelt op een school met vijfjarigen cursus de scbool aan de gemeente overgedragen en aan deze een rijkssubsidie gegeven even groot als thans ten behoeve van de school door het Bijk wordt besteed Gouda zou zoodoende niet meer behoeven uil te geven dan thans ten hare laste zou komen want men meende s Miniiter plan zoo te moeten op vallen dat Gouda in de toekomst alle zou betalen wat de school later aan hoogere bezoldiging uitbreiding vnn personeel enz meer zou kosten Men stelde er echter prijs op te weten of die opvatting juist is Verder werd gevraagd of hel gebouw waarin thans ue school is gevestigd een Bgksgebouw is en hoe het daarmede zal gaan als de regeling werd aangenomen Ds Ternooy Apel behandelde gisterenavond in de Brg deriug van ouze ofd vnn het Ned Protcstanlenboud lóit de pauze de vraag zgn wij nog christenen en mogen wij het kerstfeest nog vieren Een vraag naar aanleiding van het bekeade gcsohrift val David Friediioh Strausz het oude en het nieuwe geloof Dat spreker tot een ander resultaat kwam dan Strausz behoeft trr nauweruood gezegd Na do pauze toonde spreker de onoverwinnelijke macht en eiudelgke zegepraal der waarheid aan door een beroep op de geschiedenis vooral der Kerkhervorming hier te lande Ook voor den strijd on zer dagen werd daarbg menig levenwekkend woord vernomen De heer Henri heeft Zondagavond het weinig talrijke publiek aangenaam bezig gehouden Hij is zeer handig en verrichtte enkele toeren die wij nimmer hadden gezien Mocht genoemde heer later nog eens eene séance geven dan hopen wij dal hel weer gunstiger moge zijn dan Zondagavond en de heer Henri dan voor een volle zaal zal optreden De Standaard is ontevreden op de antirevoln tionnaire Kamerleden die voor hel strafwetboek stemden Hel blad schrijft o a het volgende i Maar wat ons smartte was de eindslemming Hoe we toch om onzer vrienden wil ook tol een ander oordeel neigen we kunnen het niet anders inzien of het stemmen voor hel Wetboek gelgk hel daa ligt is moeiclijk verdedigbaar Ware voor de eindsieraraing de heer van Wassenaer als president der club opgestaan om mmens de club te verklaren dat men hoezeer ook in beginsel tege hel ontwerp gekant er niettemin zgn stem anngilf om althans iets beters voor het Code Pénal in te ruilen we zouden ouze opmerking hebben teruggehouden en ook o i ware de gedragslijn zooal niet aanbevelenswaard dan toch aannemelijk geweest Thans mogen we dit niet toegeven Ook niet om het hoofdstuk over de zeden Want al bieden we ongeveinsd onze hulde aan allen die hel zedelgk besef hierbij hoog liieldeu toch loönl reeds het feit dat ook de mo lerue Minister en tol van moderne Kamerleden hiertoe meewerkten hoe weinig ook hierbij de zuivere eisch onzer beginselen ons werd gegund Voor een Onderwijsv et eou nooit één onzer gettemtt hebben zoolang ze rust op tegenmeritaande beginselen Waarom dan wel voor een strafwetboek Hel grijpt toch niet ininder diep in het geestelijk leven der natie in Haast komen er nog ernstiger beginselen bij in het spel Stellig raakt het iu niets mindere mate de majesteit van de Souvereinileit onzes Gods Dit te moeten uitspreken doet ons leed en gaarne onderstellen we dal er voor de ledeu der Kamer ons onbekende motieven hebben bestaan die de ge vol e gedragslijn in een ander licht doen treden Maar de leden der Kamer zullen erkennen dat ook de per een ernstige roeping heeft en dat onder de plichten door die roeping haar opgelegd zeker niet in de laatste plaats behoort het altijd weer teruggeroepen naar den onverkorten eisch der beginselen van wie in hel parlementair tournooi daarvan zg het ook zijns ondanks afweek Gelukkig behoeft de Goudache afgevaardigde Bichon zich dit niet aan te trekken want hy was de eenige nlirevolutionnair die tegenstemde Zaterdagmorgen omstreeks vijf uur brak een hevige brand uit in eene aan s Gravenweg gelegen hofstede onder Nieuwerkerk s d IJsel bewoond door Hoogerwaard Nieltegenataande de spoedig aangebracble hulp is de woning totaal afgebrand en heelt meu niets van den inboedel kunnen redden Het vee dat reeds in den stal gebracht was heeft men mei groote inspanning ia de weide kwiuea drijven Alles was geassureerd Zekere J S te Cnlenborg dooh zich sedert geruimen tijd in eene slaapstede te Oudewater ophoudende en dagelijks de omliggende gemeenten met eene kleine negotie afvenlende wist zioh door ziju voorkomen van menig vreesachtig landbouwer gemakkelek eene gift te verschaffen Dal hg zich daarbij naar de veldwachter dier gemeente Bos vermoedde ook aan diefstallen schuldig maakte bleek in de vorige week maar al te duidelijk daar hel gemelden beambte na het vereisohte onderzoek te hebben ingesteld gelukte iu Willeakop goederea op Ie sparen en in beslag te nemen welke waren vermist en door 8 verkocht Provinciale Staten van Zuid Holland Zitting van 13 Nov In deze zitting werd de behandeling van het onlwerpreglement op den aanleg van tramwegen ten einde gebrjoht Geen der voorgestelde amendementen kon een meerderheid verwerven doch het ontwerp werd met 38 tegen 10 stemmen aangenomen Ook alle andere voorstellen werden ongewgzigd goedgekeurd Een voorstel van den heer Patijn om bel Jaagpad luaachen Leiden en Woerden vanwege de provincie te doen onderhouden Werd met 25 tegen 16 temmen verworpen De vergadering ia gesloten Staten Goneraal i weepb Kameb zitting van 15 No De ijkwet ia door den minialer van waterstaat enz ingetrokken De discussie is oangevaufi u over het ontwerp regelende de fiuaiioièele verhouding met Indlé De hceren van Beea Oorver Hooft en Keucheuiua opperden allen bezwaren vooral dat dit ontwerp niet de regeling aanbood die noodig was De heer Corver Hooft verdedigde de batig saldotheorie De heer Keucheniua betoogde dat het atelsel eener vaste bijdrage alleen aangenomen kan worden als de Indische begrooting in ludië werd vastgesteld De heer mr B M Bahli tann voorzitter der kiesvereeniging Grondicet te Botlerdam is door de ultrAmoulaauscbe kiesvereenigüjg Noord Brabant definitief lot candiduat voor de Tweede Kamer gesteld iu bet district Tilburg De liberale kiesvereeniging Burgerlrou Ie Sneek heeft in hare laaisigehuuden vergadering de volgende motie met nli emeene stemmen aangenomen De kiesvereeniging Burgerlroum te Sneek meent hulde te moeten toebrengen aan hel afgetreden Kamerlid den beer A Moens voor de uitstekenile wgze waarop hg zijne roeping als Kamerlid heeft vervuld waardoor hg volle aanspraak beeft op den dank niet uileen van het district dat hg vertegenwoordigde maar van alle fiberuleu iu den lande vuor egne belangrijke diensten iu die betrekking bewezen Op de vaisehillende hoofdstukken der Slnntsbegrooting voor 1881 is voor pensioenen en wnchtgelden niet minder dun ƒ 4 762 895 25 uitgetrokken waaronder alleen voor Oorlog ƒ l u23 250en voor Marine ƒ 906 021 50 dus te turnen voor beide voor de oaiizieulgke sant van 2 434 271 50 Het bedrag der penaioeneu en wachtgelden vermeerdert jaar op jaar voor 18S0 was het getamelgkbedrag ƒ 4 672 684 75 De begrooting der uitgaven van het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren over het jaar 1881 wordt geraamd op f 1 690 800 De veitnóodelgke inkoilnsten voor dat Jaar zull n bedrogen ƒ 1 670 800 Hetkspitnid iKhi het fdiid bestond ep 19 A g l 80uit f 26 242 800 2i pCls en ƒ 3 110 300 3 pCu Xat Schuld De minister van vmrrstmt en heeft ter kennis n htlangbebbeudeR gebmoht dat in de ent helft vaaDrceiabcr e k ter beubeiQiug m rijLa apaahteta van drn waterstaat 4ekl een vergelijkfnd ondertoek t l pljHis hebben zg die zioh daaraan wenschen te onderwerpen moeten vWr 25 November aanet daarvou aan het ministerie van waterstaat doen blaken bij em op zegel geschreven adres bevattende nauwkeurige opgave van taam voornaam woonplaats en ouderdom De eandidstefl moeleu hau tie jaar siyn ingetreden en mogen niet onder zgq den 27 jaar In de maand April 1S81 tal een ergelijkend onderzoek plaats hebben van adapiranten voor de betrekking van urnnmerair bij het vak der poiterijen waartoe twsnlf plnutien ter vervulliiig worden opengesteld De adapiranten liehooren zich vóór Maart a s bij een op zegel geschreven request tot den minister te enden Na dien tijd inkomende verzoeken worden buiten aanmerking gelaten Zie de Si Ct No 269 Volgens de uitkomsten der zesde algemeene tienjarige volkstelling was de werkelijke bevolking in het Bgk op 31 December jl als volgt Mannen Vrouwen Totaal Noord Brahant 284 145 232 35 466 497 Gelderland 235 766 231 038 466 805 Zuid Holland 387 104 416 426 803 530 Noord Holland 328 688 351 302 679 990 Zeeland 92 685 96 050 188 635 ülreohl 94 087 97 592 191 679 Friesland 163 7p2 166 125 329 877 Overgsel 139 772 134 364 274 136 Groningen 124 870 128 886 858 246 Drenthe 61 423 57 432 118 846 Umburg 120 982 118 471 239 453 1 983 164 2 029 629 4 012 893 Uit een staal van het sedert 1876 als hitgeroerd aangegeven goud uit Suriname blijkt dat in ddmaanden Januari October 1880 het bedrag daarvan beliep ƒ 674 210 Het totaal van de aangegeven waarde van den uitvoer sedert 1876 toten met October 1880 bedraagt ƒ 2 104 963 Do algemeene Synode der Ned Hervormde Kerk heeft in hooger beroep den heer J Eigeman predikant Ie Dordrecht thans tot 2 Februari 1881 geschorst met verlies van tractement Men schrijft aan de Leideclie Ct De vrees dat het melkvee uil de opbrengst zou geraken deed eeuige bouwlieden besluiten dat vee op stal te halen dooh het meeste loopt nog in de weide Als hel weer dragelijk en het gros niet op is kan over het algemeen het vee zioh beier iu de weide vergenoegen dau op atal Want de koude deert hel vee minder dan de nattigheid die onlanga wel het nog jeugdig gras met vernietiging dreigde doch opgehouden beeft terwgl de poldermaleus telkens wind genoeg hadden om het overtollige water uit te malen Als echter de regen opnieuw zon aanhoudend begint te komen valt er niet lang over te denkeu om het vee binnen te halen Men hoopt op nog ééue veertien dagen uitstel en dau heeft niemand reden lot iilngea In het laatst van October heeft bel hard gevroren ook in de vorige week Hel louf was nog groen en had bijufi nog niet verloren Miiar de vorst lustte het geducht aan en iu weinig tijds viel niet iiet verwelkte maar het broose als papier bevroren blud bij menigte Dut vau de appel en peraoboonteiLWaa zwart gevroren alsof het dour brand was verschruAd De herfst liecft dus naar dichterlijke zegswijze dit jaar niet zijn goudgeel kleed afgelegd maar het is hem nog voonlai het üie kleur had aaugeuomen ontroot ir j Ik Efectenleurs XI Amsterdam 16 November 1880 Waarde Bedacteur De voiiruauoisle IjUropeesehe fondsen waren in d afgeloopeu week weder iu minder gunstige alemmiiig De geringe vorderingen die in hel Ooatea tvorden gemaakt mei de oploasing der Oostenrgkache quaestie het etalm j o voor Dulcigno maar ook de binneolandsche toestand van verscheidene hoofdstaten zijn daarvan de hoofdredenen Eenig deel aau die vrg algemeeue verlaging van de genoemde fandeen zul wel op rekening mogen gesleM f orden vaa de zeer geauimearde en rgatode stemning waarin de Amerikaauscbe fondsen speciaal de sporen verkeerden Er wus zoowel vüor geldbelegging als voor speculatie veil liefbebbery iu de genoemde soorten Werden vbor geldbeltïging meer de soliede fondsen gevraagd voor speculatie waren de andere zeer gezocht en voor Amerika gevraagd Doch als uaur gewoonte zullen we de nieuw wereld voor het Inulst bewaren en ons overziebt net Europa en wel met Neiirrlund bexinuen De beide 4 a moesten s derven doch 3 o a en Aroort Syn aioten j hooger Alle loten wiiea eveneens hooger de Anut B gemeenleorediel s Gok de verhandelde spoorwegwoarden gingen hooger weg Veel ging er evenwel niet om u dit artikel Aand en gestemp obl oentr sp w teu l s uitgest Sch do 1 hooger In Boitcl Wezel waa veel haudel er werden voor de meeste eoort n hoogere prijzen b steed later vielen zjj echter terug om toch uog met 1 ii avaus te sluiteu Vuu de iuduatriéele wiurdeu valt eene verhooging te uoteereu voor aand stoomv Java van Javabank g Amat h ink j Kon Handelsv aand Handelmij comai i en Üd Ougu illiger was de week voor oU Stoomv Nederl dii Vs ICanjalinij die g uaud Stoomv Zeeland die 1 Banknoiien die weer 2 en aand Afr Hv die 2i o verloren Bussen Oosteurgkers en Hongaren verloren of bleven hoogstens op de vorige koersen st ian OosterIceuingeu gingen nchiernit 66 do 6e Serie do j Oude leeuiug 6e Serie 64 en 76 i Oosteiir Mei eu Juli reuM do s V4 en Hang 6 Guudl do Egypte verloor a V Spanje verkeerde in eeuigszius betere stemming er was meer vraag zoadat voor alle fondsen een rijzing van Vs a Vi nemen Turken waren vrij P d vorige koersen Van de premieleeuingen sluiten hooger Aatw en Hongaren Ooateur 64 en 53 a Weeuen l aJJiiarentegen lager Thei s lolen 1 Madr 1 Bussisohe a ti u Turken Va Ook in de andere Europ spoorwegwaanlen giug weinig om Wurschnu Weenen waren V Theissoand j Elisab üis 1 V4 toogef genoteerd doch dit zijn ook de eenige verhoogiuge Lager stouden Victor Em i Wnrschau Bromb en de meeste Eusoeu Va V Bultisohe V Bn nu Amerika Van de vereenig N A fondsen verbeteMen de 4V2 o Vs aa 6 V 8 o Florida verloren weer V4 ook Mexicanen waren lager De 7 gecona Louisiana booger en de ZuidAraerik fondsen weder V4 a Vs hooger Een uitzondering moet voor V ezuelaneu worden gemaakt daar zjj V Vs verloren Beeds boven maakte ik gewag van de hoogere koenen der Amerik sparen Laat ik met de uitzonderingen beginnen Zij zijn aand Chic Bock lal N Y Lake Ene en 6 o IU Bed bnds die alle Vs l ger standen Alle andere soorten hooger de meeste Va lVj dooh Mich Centr sb 2 Inc bnds Miss Kans TexAs S Clev M Vernon en do Ext 2Vs a 4V4 en last nol least Cairo obl ruim 5 Louis Git Bk Va booger Maiwell woarden V a s l K Geld a 4 op prolongatie ruim te bekomen T P S Heden weinig variatie Onze 4 j 78 Stegen weer zij bleven op 102 Ook voor de boven genoemde spoorwegwaarden hield de stijging aan Aand Centr noteerden 33Va Obl gest do 66V4 Boxtel Va booger Nog stegen aand Hondelsmij tijd V do Ned Bk 2 en do Afr Handelsv 2V2i wuarduor de achteruitgang van Zaterdag weer werd ingehaald Alle Ëuropeesche fondsen vast ook in sporen weinig verschil De animo in verscheidene Amerik sp hield stand Hooger noleerden Colurab Ext Clevel hoofdl 2V4 tt 3 All Miss Ohio Denv Bio Va Miss Kans luc bnds s Vt Oreg Calif was de eenige uitzondering op de gunstige stemming zij daalden VaDe kunst om rich goed eu goedkoop te kleeden wordt verklaard in den geillustreerdeu catalogus der groote magazijnen van de Belle JardinièrO te Parijs Vrung dien catalogus om er u van te overtuigen Het is voldoende u per brief of briefkaart te wenden tot den Directeur N B De magazijnen van de Belle Jardiniere te Purijs hebben geeu succursaleu in bet Buitenland I N Q E Z ON D E W Mijnheer de Redacteur In de üouwenaar van Donderdag 11 Nov komt een ingezoadeu stuk voor van X IJ Z naar aanleiding vau inijti ingclouden stuk in uwe Courant van Zondag 7 November I I Ofschoon ik het lezend publiek niet in slaat acht te deelen de kwaul waarmee X IJ Z bebebl is namelijk niet te lezen of te willen lezen wal er staat wil ik het toch beantwoorden X IJ Z mogt anders eens meen n dat hij het bij het regte eind beeft In zijn ingezonden stuk lees ik dat hij getroffen is allereerst door de tegenstrijdigheid dat ik alKón in t belang der Gemeente schrijf en dut ik verklaard zou hebbeu dal men den Candidaal niet naar iju gevoelen moet vragen aangaande het tot stand komen eener waterleiding Iu de tweede plaats schijnt iX IJ Z getroffen daor zijne verbeeldiug dal het voor mg voldoende schijnt te wezen als men maar een goed voorkomen en nette vormen beeft om lid van den Gemeentenraad te kunnen worden terwgl hij voorts nog getroffen schijnt dat de door mij genoemde personen op politiek gebied nieuwelingen zijn en dat het volgens mü oniioodig zou zgn van de genoemde Cundidaten te welen of zij voor of tegen bel tot stand komen eener waterleiding zg u enz enz Men ziet dat X IJ Z zóó getroffen schijnt dat zijne verbeelding hem leel ke parten geapeeld heeft Waaruit toch blgkl dat het volgens mü voldoende zou zijn als men maar een goed voorkomeu en nette vormen héefl om Baadslid te worden en dal het volgens miJ onuoodig zou zijn te welen of de Candiduten voor of tegen hel zoo spoedig mogelijk tot laud komen eener waterleiding zg u Xooit en nergens heb ik zoo iets beweerd Nimmer is bij mij zelfs de gedachte opgekomen om bij de aanstaande verkiezing de waterleiding quaestie geheel op Zijde te stellen dooh ik zon niet goarne de geschiktheid van iemand die voor Baadslid in aanmerking mogt komen iu bet algemeen willen beoordeelea naat hel antwoord op de vraag of de Candiduat al dan niet voorstander van eene waterleiding is Mg komt hel voor dat Gouda niet enkel aan eene waterleiding behoefte heeft en juist daarom zou ik iemand als Baadslid weoscben die als de waterieidiug qnuestie afgedaan ia niet als eea groote nal of als eene belugcbelijke persoonlgkheid in den Gemeenteraad wordt aangemerkt maar als een flink degelijk lid van onzen Gemeenteraad die als zoodanig genoemd raag worden De Htmel Iwware ous voor loo n madal Eaadslid die aan hel ideaal van X IJ Z beauiwourdt door des nooda bg elke raadszitting aan het Beatuur toe te sohreeuwen Deukt gg wel om de waterleiding Zoo u schreeuwer beeft als Raadslid gewopul k eeuv