Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1880

Vrijdag 19 November 1880 N 2535e GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken kort en onaanKeDaftm leven iraiincer hq erkelgk t jn ma iat mperatuf volvoert Kiet alleen dat dergelijke exolamaties in den regel venohrikkelqk vervelend en lachwekkend ijja vooral als men te voren weet dat ie op de koinit lyn en uitgesproken worden ten gevolge van eeu bevel der kietera maar in den regel hebben ie ook een tegenovergeateld effect all men er van weniobt In den laatateu tyd heeft de aandachtige leier kuuoeu ondervinden dat dryveu eu aohrMuwen óók inde Öemtenleraadie leerafkeer wekken X IJ Z weet dat waarichynl jk maar al te goed dat we in gemoede ouden mogen aannemen dat loo n ideaal aohreeuwer meer goed dan kwaad aan de laak die hg roorstaat doen lou Juist het tegendeel ia waar Ik heb beweerd dat iudien de waterleiding quaeitie het bi andpunt waarom de aanstaande vcrkieiing draait ia of worden mogt men dan eenvoudig te ondenoeken heeft of de Candiilaat al dau niet voor eeue waterleiding ia Niet als bqtaak of hq al dan niet voor eeue waterleidiug van gemeentewege ia Be Heeren U Jager eu D O van Vrenmijigen igu beiden naar ik hoor voorstanders eener waterleidiug uls soüdanig loudeu Ie aan het ideaal vau X IJ Z bennlwoorden al waren ce overigens de grootste nulliteiten mits ie maar schreeuwen by iedere raiidsiitting Denkt gg wd om de waterleiding I Hij ia dat niet voldoende Bg het atcgden voor eeue waterleiding die ook ik van ganscher harte ben toegedaan weoach ik kovendien in den Candidaat te lien een man van ootwikkeliog met eeo helder hoofd eu gurd hart met beachaafde maniereu eo vol ijver voor de behartiging der gemeentebelangen £ n die hoedauigbedea ign bg die heeren iu ruime mate voorhauden als X IJ Z ie maar wil opmerken Bg onderzoek lal hem dan tevens kunnen bigken dat ie voorstanders eeoer waterleiding lijn Zeker weet het Ooudaebe poUiek beter wat men aan hén heeft dan aan X IJ Z die beide heeren hcbbeu oh te veel en te lang ia het publiek leven bewogen dan dat meo niet weten louile wat men aan B n lieeft Mogt X U Z dat soms aiet welen dan kan ik hem wel venekerea dat te geen schreeuwen zgn en of die beeren de geschiktheid bezitten voor liaadslid dit te oodenoeken iu ome stad zal X IJ Z niet moegelgk vallen Ziehier waarde Redacteur het A B C en tevens het X IJ Z op het iagezouden stuk in den Souwenaar van 11 November 1 1 Mogt het nieuwe Ilaadslid bg elke raadszittingbet Bestuur onzer Oemeente niet torschrernwen vDenkt gg wel om de waterleiding I dan zou ik X IJ Z als hg daardoor niet te erg gtlrofftn is wel in overweging willen geven niet om dat nieuwe Raadslid een handje te helpen maar om te wachten op de meer practisohe handeliogea van bet nieuwe Ilaadslid Schreeuwraauoeuvres doen meer kwaad dau goed Gouda 14 No 1880 A B C Geboorte en Sterftestatlgtlek der Kemeente GOUDA OCTOBEE 1880 Gebosin 26 Jongeni en 29 Meisjes totaal S4 OVEBLZDEM in het 1 levensjaar 13 H 4 V totaal 17 2 1 3 3 17 i l 3 17 31 i 2 31 61 0 3 8 jr ff 6 boven het 60 f a 7 24 M 14 V totaal 38 LiTKNLOos kxiiawvtvti 2 Bargerliika Stand GEBOREN 12 Nov JohsniMi oaders C Lngendgk in C M BrQÜoil Lanbertui JoIwDiwt ooderi h J Zijlenan ea C TSD Hsvesaat SiraoD oaderi B C van der loot ea F den Outer 18 Ehulxtb Mirii ooderi C Slolw k eo W M vm Kogic Aotje ooder P Geirniert cd M Aodrufi Corolioa Johaooa EliiilMth ooden C T Tbol Di eo C vra Tuureo 14 Jan oudara H J Bltoke eo W C Sehuling IS Catharioa oodari W Nirawveld eo a Boot OVERLEDEN i i Nov H W vaa do Koppel 3 j 11 C Viaur C d a A vaa Dgk 1 j 11 W I Faaact 31 j Sn ADVERTENTIËN Een fatsoenlek BDRGEBMEISJE zw zich gaame 200 spo iig mogelgk GEPLAATST als whtkeljufphouw of als Kinderjuffrouw Adres met franco brieren onder No 507 aan het Barean dezer CoDrant 37VjJARIGE TAK J O TAK DAM IN 8 C BIK Gouda 17 November 1880 Hunne dankbare Kinderen In eeu klein stil gezin één Kindje ie Gouda VRAAGT men met Febmari of Mei EEN FLINKE DIENSTBODE niet beneden de 25 jaar als MEID ALLEEN Loon 100 a 120 naar bekwaamheid boiten waschgeld en rerval BrieTen franco onder letters A Z bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda IN DIVERSE f GOODSCHE EDAMMEB LMID8CHE VELFTSCHB FBIESCHE NAGEL levert tot concarraerende prgzen V VAN DER WA T GCz Zout en Kaashandel NONNENWATER 2 t É ïi @ oit hetllAGAZUN Tan E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar tó G OVEBEUNDEB Ja Markt 148 Gouda P il Ooatbaven B n 14 Ponr portraits paysages et reprodnctionji Artistiques en noir e en coalenr Les portraits sont garantis absolnment inal térables F H ARTIi G Gouda Kockem 12 September 1877 Den Heer W H ZICKENHEIMEH Mainz Door een Triend werd mg den MM MST nOM door U gefabriceerd tegen Hoesten en Heeschheid gerecommandeerd gelieTe daarom eenige flacons te zenden BEILSTEIN Bargemeester NoeAtm 21 September 1877 Daar ik mg na bet gebmik Tan den mg gezonden DBÜIVENBORST HONlü zeer veelbeter bevind zoo TerzoekJk nog e nige flacons BEILSTEIN Bargtimeester Alleen echt Terkrggbaar inflaoonit Tan fl 2 dicTangeele flacons Tan fl 1 die Tan roode en flacons Tan 65 Cent dieTan witte capsnlen Toorzien zgnwaarop nerenstaand fabriekmeric Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J Tan Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Ondewater bg F Jooker Idenburg Tien Gulden Beloomg i eWttg orenZWANMy namelgk2onde gemerkt J S MOLENAAR op een band om oen hals en 4 jonge wier rechter bielteen afgeknipt is Wie inlichting weet te geTen gelieve zich te TerToegen bg SIMON HOOQERWAABD s GraTenweg Ca pelle a d IJutU Op WOENSDAG 1 DECEMBER 1880 des middags ten 12 anr zal door de Gamitoens Voedings Commissie Tan het Garnizoen te Oouda onder nadere goedkearing Tan Z E den Minister Tan Oorlog worden AANBESTEED 1 De LeTerantie Tan BUNDVLEESCH en VET SPEK BOTER en BRANDSTOFFEN benoodigd voor het Garnizoen oTer het tgdTak Tan 1 Januari tot 31 December 1881 2 DeieTerantie van AARDAPPELEN benoodigd Toor bet Garnizoen oTer hettgdTak Tan 1 Januari 1881 tol 1 Juni 1881 De Voorwaarden dezer Aanbesteding liggen Toor gegadigden ter lezing dagelgks Tan 11 tot 1 uur op het Bureau van den GamizoenaCommandant Tevens zal aldaar Toor ieder gelegenheid zgn biljetten in te dienen Toor de Leverantie der onderstaande Artikelen benoodigd voor bovengenoemd Garnizoen over het t vak ran 1 Januari 1881 tot 31 December 1881 ak KOFFIE MELK GROENTEN AZUN PEPER MOSTAARD TRAAN Slappe WAS DRUKINKT waarTan de Voorwaarden eveneens op boTengenoemd Bureau op de aangaven uren t r lenng liggen GÓudti 14 Norember 1880 De Oamiioena Voedings ConmiiBe Lnit Koli GBEVE Vooratttr 1 LniL KwarU TORRE Stertfarii 1 T EN PUIT MIDDEL GEOP EN KAASZOUT Terkrggbaar l P van der VVant GCzoon PAKHUIS NONNENWATER 2 GhOUIDA Aankondiging en Oproeping Op VRIJDAG 19 NOVEMBER a s s Toormiddags 10 nur ten huize Wgk R nommer 193 aan den Bleekenaingel te Gouda zal ten oTerstaan ran Mr L MOLENAAR te Waddinxveen wolden VERKOCHT KASTEN TAFELS S1 0ELEN SPIEGEL SCHILDERUEN KLOK LAMPEN GLAS BLIK TINen AARDEWERK LESSENAAR BEDDENGOED ene hoeTeelheid TARWE TUIG en HOND KRUIWAGEN enz behoorende tot de onbeheerde nalatenschap Tan W HOFMAN Zg die tot melde nalatenschap gerechtigd zgn gelicTen zich op dag en plaats genoemd aan te melden terwgl zg die iets te Torderen hebben Tan of Terschuldigd zgn aan die nalatenschq daarTan opgaaf gelieTen te doen ten tgde ea ter plaatse gemeliL M DIK BLEKER Curator GoDSA Dbvk tak A BanKXAn BTJITEISTLAND Buiteiiiaiiilscli Overzicht Haaudag ea Ciiiscluj is in deo Franscheo Senaat de aangekondigde interpellatie gebonden van BulTet betreffende de politiek van bet Kabinet Wat Buffet bad aan te merken op de politiek van de Kegeering kan men vooraf weten de nieuwsgierigheid was dan ook meer gespannen teu opiichte van hetgeen Freyoinet aou ggeu het ptredea van den afgetreden Minister president was waardig bij zette als ziju gevoelen uiteen dat het weoschelijk ware gereest met de congregaties tot een overeenkomst te geraken wat he a ook gelukt lou lyn voor deo weg det gewelds welke na bent wus ingeelu en deinsde hg terug om de gevolgen welke er onvermydelUk ait moeaten voortvloeien wanneer de vrede was hersteld lou hij een wet op de vereenigingea hebben ingediend De spreker bracht hulde aan de veraoeningsgezindheid rau den heer Ferry maar teide ts hebben vooriieu dat het aanwenden van strenge maatregelen betreurenswaardige gevolgen hebben zou Hg verklaarde te gelooven dat de toekomst aan de Republiek behoort doch onder deze voorwiuirde dat men een staatkuoda volge vao bevredi ii g en venoeniog Over de buitenlandaobe staatkunde sprekende zeide de heer de Freyeinet Wg willen den vrede maar eeo waardigea vrede zonder pralerij maar ook zouder zwakheid Kr ia voor het atandpuot Van Freyeinet veel te Hfgea de verdrijving Ict uionaikcu leiiut op ui u onbruik gerankte brsluiiett welke zgn opgerakeld ait spijt over de verwerping van ait 7 van de onderwgswüt lo den Senaat Wauoeer meu een halve eeuw de moni iken heeft laieo begaan eo aootl van de wetten gerept die tegru hen vau tocpaa ing konden worden verklaard dan is het geen bewijs van staatsbeleid op eens en nog wel met geweld een anderen weg in Ie slaan De vraag i oatusrlijk of deze staatkunde de geweuaclite uil komst zog hebben gegeven De orden zgn blijkbaar niet meer zoo onaf haukrlgk als vroeger en de mocetgkheid bestaat dat zg met die der Jezutelea éim Iga hadden bigveu trekken Hoe dit zlJ de hver de Freyoinet schonk de voorkeur aan eeue voortiohtige staatkunde eu hij gaf het bïwijs igaer onaf bankelgkheid door zijn oulalag te osmen toen men hem op ren ander pad wdd dringen dan ij voor Frartrgk heilzaam keurde Dinsdag is dal debat afgeloopeu Ue heer Julra Simon tielile de volgende motie van orde voor De Senaat tioh met eene willekeurige ataatkonde welke den openbaren vrede verstoort niet kunnende verecuigen gaal over tot de orde van den dag De ininiater pmideut de beer Ferry kwam op tegen de besohuldigiiig dat de Regeeriag zich aan gewelddadigheid bad schuldig gemankt Hg betoogde dat de Kepubliek vooral voor vrijheid vau geest bg de kinderen te waken heeft Ten slotte vertenigde de Kamer zich met 141 tegen 187 St met de eenvoudigs orde van deu dag door de regeering gevraagd zoodat de Aegeeriug al was het met itnie kletue meerderheid de overwinning behaalde De Kanwr der Afgevaardigden heeft de beraadslagiug over het wetsontwerp lot hervorming der mazisiratuur voortgezet Dit ontwerp ia niet nieuw vóór bet reoès der Kamer werd er reeds over beraadslaagd en eene Verstandhouding over het beginsel was toen reeds tnssoheo de oommissie eu de Regeering bereikt Slechts over drie puulen bestaat nog verschil au gevoelen De oooimissie wil bet stelsel van tijdelijke bemoening uitstrekken tot de presidenten der Kamers van hoven vau eerste instantie terwgl de Regeeriag bet zou willen beperken tot de eerste presidenten der hoven van appèl zg stelt het beginsel van vermindering der zetels tegenover vermindering der hoven door de Regeering voorKesleld eindelyk is verschil van gevoelen over de regeling der pensioenen eo wachtgelden Overigens beslaat er volkomen overeenstemming en zal 4a discussie noch Inngdurij noch levendig zyn Over de bijeearoeping van liet Eugelsohe Parlement schijnt nog geen besluit genomen te zijn ofschoon dit onderwerp in den Kabinetsraad ter sprake kwamDe beer Oladslone moet persoonlijk loor de bijeenrarping tegen Jauuari zgii maar de gtvoelens zyoer nmbtgenooteu loopen uiteen Daar het Farlemeut voorloopig sleehta tot 24 November is verdaagd zul de zaak spoedig beslitt moeten worden Ue toestand in Ierland wordt hoe langer hoe meer gespannen De eeue moord volgt op deu andere de eischen der Land lttyue atijgen met den dag zoodat het steeds twijfelachtiger woedt of men met de gewone wettelijke middelen de rust zal kuuueu herstellen De Tintts verncaral dat ernstig verschil van meening tusecben de ledeu vuu bet Kabinet bestuut over de in Ierland te volKen politiek De heeieu Cbamberlaiu eu Bright zijn ooruemeua om de uauweudiug vau dwangmiddelen tot het uiterste te bestrijden Hetzelfde big kt uit ecu telegram waarin gemeldwordt dat de beide bovengenoemde ministers deopening der liberale dub te Birmingham bgwoondenen daar hun gevoelen deden blijken De heer Bright sprak bg die gelejambeid over dea toestandiu ieilaud Naar zijn inien rouden dwangmaatrcgelei alleen niet toereikend ziju om de anarchiete onderdrukken De wijziging van de wet op hetgrondbezit was driugend aoodig Als een geschiktmiddel tot bevrediging w s bij voor den aankoopdoor den Staat van braak liggende landen iu hetnesten om die onder ie paehtcrs te verdeeleu Hg voegde er echter bij niet nil uaam van hetKabinet het woord te voeifn j Ëene zondeiliage geaeÜedenS doet sedert eene week eea eigenaardig liatt op lersobe teestanden vaU Sen rMtaiwaur iMs lord Kroe kapitai Boycott die zelf ook eeiia hoeve bebouwt heeft zich vergrepen tegen de wetten der Zand leaf door namens zijn principaal aan eeu pachter de huur op te zeggen eu door eeu ïereehisdienaar tegen de woede der menigte eeu schuilplaats te verzekeren Beide aiiadnden werden gesttaft met deu banvloek der Leag e zoodat kapiteiu Boycott met zgue vrouw en dochter spoedig als iu eene woeslgu woonden Niemand wilde voor hem werken uieina d hem eeuiga leveLsmiddeleii leveren De postbode durfde niet bg zgn huis komen om hem zijne brieven te brengen Menigeen was voor dezen toestand bezweken maar er schijnt in Boycott in groote mate dtt bq de Ëngelsohen zoozeer ontwikkelde gevoel aanwezig te zgn dat hen doel vaethouden aan hun reobt zonder omzinn naar de gevolgen In voortdnrend levengevaar bewaakt door politie ageuten verriohten zij zelve man vrouw en dochter hel werk op het veld Toen de onhoudbare toestand bekend werd vorinda raen in Ulster het welvarende en tevreden noorden van Ierland het plan den kapitein te hulp te trekken met een aautal flinke arbeiders irn leeftocht te brengen en ziju veldarbeid te verriohten De kosten waren spoedig bgeen en men mankte zich tot dezen eigeuaardigen tocht gereed toen de regeeriug tioh er raóe bemoeide Zg kou zich niet buiten de zaak houden wan het was te vooizien dal de la iBRPn vun Ulster met die van Mnyo slaags zonden raken en de botsing wellicht het sein vun een burgeroorlog zou geven in Ierland De regeering kon natuurlgk de reis niet beletten doch zij gaf de toshigenooten eene militaire bcdekkiug mede en het was een leger dat naar de hoeve van kapitein Boyoott trok waar nu d aardappelen worden binnengehaald terwijl 6000 a 70U0 man troepen in de nubgbeid ziju gelegerd Het gevoel v in solidariteit dat uil deze handeling der mannen van Ulster spretkt levert eene v lgdend sofaouwspd op Het is eeue uiting van beleedigd rechtsgevoel en dit kun niet beleedigd wordei dun waar het aanweeig is terwijl het in sterke mate moet aanwezig zijn oin tot zulke handelingen aanlaidiiig ie kunnen geveu Voor de etaatsmaoht is echter dergelgke zelfhulp een bedenkelgk teeken Zjj wgst op de onmacht van den staat eu daarenboven gaat het niet aan om overal waar de ban der pachters iemand Irefi een legertje heen Ie zenden als thans bg BuUinrobe is gelegerd Wg zullen eerst alle hulpmiddelen der gewone wetgeving uitputten toor wg meer macht iu Ier land vragen zeide de rfgeering meer dan eens xVlaar de toepifssing der gewone wet ouderviudt reeds nu eeu aantal j ezwaren de daden der zoogenaamde agrarische misdaden worden uiet ontdekt en kapileia Boyoott kou ziine aan de r jkspoet toevertrouwde brieven niet krggeu wijl de poitbode bang wi dat de aflevering hem het leven of minsteus pot of iieus zou kosten Dat is niet juist wat meo onder eene ongestoorde heerschappij der wel verstaat en niemaud zon zich behoeven te verwondereu als de regeering voor sommige deelen vao Ierland tijdelijk eene meer uitgebreide rechtsmacht vraagt De meest vrijzinnige parlementsleden knonea in hun liberale denkwgze geen beletsel vinden om de hoogheid der wet te handhaven al is het natuurlijk dat zg deA eisch stellen dat het herstel der orde zul gevolgd warden door pogingen om deu maiitschuppelijken toestand in Engelaods ongelukkij wingewest te verbeteren BINNENLAND GOUDA 18 fovemb r 188Ü VERGADERING van din GEMEENTERAAD Vrijdag deu 19 November 1880 des namiddags teu 1 ure ten einde te behandelen Eene verordening voor de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs Het adres van A van Gent en andere kramers houdende verzoek om hunne kramen by gelegeuheid der kermis weder op de Westhavea te nrogeu plaateen Da tegen bedeu Burgea ten Baa aite gaaiusa oeerde verhuringen zgn uiet gegund Wij vernemen dat ter Secretarie alhier ot bedeu 23 aanvragen om informatiëii eu toezending der aa cessievoorwaarden in zake de waterleidiug zijn gedaan Ouder dez aanvragen tqa er van de gwataze ondernemers op het gebied van waterleidingen zoowel iu het binnen als in het buitenlaud De leden der garuizoens voedingscomoiissisalhier voor het jaar 1831 ztjn de luitenant kolonel Oreve voor zitter de offioier van gezividheid Ie kl Kipp da kapitein jhr vau Franokeiiberg en de Ie luiteuautkwariiernieester Torró secretaris Tot plaatsvervangende leden zgn beur en 1 de kapitein Camp voorzitter de oflioier van esojdkeid la kl miijoortitulair Aibli de kapitein vau der Koog eu de ie Initeoaat d Wolf aeeretaris In de vergadering Wij meeneu deu leden der olab geen ondlenst te doen wanneer wij hier bijvoegen dat bovenbedoeld rapport a 10 cents verkrijgbaar is ook per post bij deu boekhandelaar J van Boekhoven Utreubt Bugijnehof 804 Daar er verandering is gebracht in de iutroSuotie die tot nog toe vrg ruim was meenen we ook lè mpeten mededeelen dat voortaan olltB de tpreier het recht heeft sladgrnooten en vreemdelingen te introdnceeren De brpaliug dat stadgenooten slechts éénmaal kunuen geïntroduceerd Worden is behouden In de zitting det Arr Reohtbank te Rotterdam van Dinsdag morgen werd veroordeeld A A V d P werkmau alhier bekl vair beleedigiug van een bedienend beambte tot ƒ IV boeteof 3 dagen gev ih raii itb jd h 13 JSti t 5 I w 1Si a