Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1880

D KWMlti W 4 Hollandiiohen chouwburg te Huge hebben geatemd over bet al of iet weder inioereii van muziek bg de vooratelliugen Het getal obouu dat zioh vüor de muziek verklaarde beilmen 116 i dat der tegeusteuimers SS Vt Duiiekuitvoering 1 den a invtiig eu geduicude de pauie fjn mituiiw gehuudhaafd Men Mhrüft oua Aan den beer KaptcUu te Woerden i door oommiasaiiMen vaa den SlraatiKg uaar Bodegraven voorloopig oouonaie vtrlcind voor den aanleg van reu tram van Gouda uaar Badegraveii langi de Reeuwgkiohe brug de kans bealaat alioo dat ook de g HHllll i SMr i k op die wjJK wordt verbanden aan het groot e Spoofweguct Men mekll ons öiaterenavoud oinitretiki 9 unr ia brand ontstaanin een Mrfloods itaande in de ateeufabriek van deuheer Ma R kaart te Oudirkerk aan d n IJael Deloodt met deu tioh daarin beviadeudea voorraad turf if geh el verbrand Men aehiyft onar Gililereu avond heeft te Haaatreoht de gewone Nutavergadering plaata grhad Ala preker ia opgetreden de beer J G Betliuk vau Bergambacht welke eiK novelle voordroeg die algemeen genoegen gaf Na de pauze gaf de heer Bettink uog een paar bydtagto ten Iwate g Bq kon bealuit is benard tot directeur van de Bglkspostapaarbank mr A Kerdgk te Delft Op het vertoekachrift door de Maataohappq tot aal van t algemeen aan den Koning gericht om vu Begeeringawege de goede hoedanigheid van het drinkiratcr ia ons gefaeele land tooveel mogelqk te venekeren is thans door den Minister van binneiilaadaefae taken namena den Kouiug geantwoord da biykeaa de jaarljjkache veralagen aan den Koniud vaa de bevinding en handeling van het geneeakundig staatstoezioht de geneeskundige amblennreu xooveel ia h M Termogen ia hei verkrgge van luiver drinkwater door de ingezetenen des Rqks traobten ie bevorderen dat die pogingen reeds op vele plaataea een gunatig gevolg hebben gehad maar dat daar waar dit niet het geval ia geweest dit uooh aan het geneeskundig staatatoezicht noch aan de Begeering te wqten is die zich in laken als deze waarvan de lorg door da gemeentewet aan dr gemeentebesturen is opgedraKeo van directe inmenging behoort e oi thouden en alleen raadgevend kan 0 treden f Derbalve ia de Begeeriug niet by moehte aan het Tcnoek te votdoen M d D Staten OeneraaL Tweu Kameb Zittingen van IS en 17 Nov In deie zitdngeu ztja de beraadslagingen voortgezet over het ontwerp tot regeling der Indische bgdiagv Da bh vau Deden eu van der Hoeven area er vaar De hh Bastert Lenting Bulgers SohinMBelpenainek eu van Gennep bealreden het hetiy OBi htt beginsel der vaste bedrage hetzij omdat hel den bestaanden toestand niet verbetert Dl ministal van koloniën verdedigde het ontwerp in het belaag van de zekerheid dei Nederl financiën Daardoor zou mea ook wegnemen de grieven der Ëurupeesohe maatsohappy ia Indie eu eeu prikkel geven tot zuinigheid in Indie Na vele replieken ia het algemcea debat geslotea Heden komen de artikelen in behaadaiiag Blgkena het afdeelingsverlag der Tweede Kamer over de Bagiooting vaa Oorlog ia den Minister algemeen hnUe gebracht voor de uitvoerige duidelijke uiteeotetttng t jner plannen en van zgu gcheele stelsel Vele ledei ook de zoodanigen die zich met dat atelael niet kunnen vereenigen hadden ntet genoegeo ontwaard dat de Minister met kracht At hand wenaokt t slaan aan de verbetering van oni kiljgawezeo en groole werkzaamheid had aan den dag gelegd tei ljl men het op pr js stelde dat hg niet maar kier en daar een greep had gedaan maar zgo geheele atelael haid ontwikkeld 2eer ile leden maakten eohirr bezwaar over de reorganiaaticplannen van dea Minister te beslissen alvorena de militie en ac ntter jwetten zouden bekend z jn waarna eerst de legerorganiaatie helzg bg ifiA hetzg b j algemeenen maatregel van inwendig bestuur moet volgeiï nadat vooraf bet vestingstelsel geheel lou rgn geregeld althans de plannen daarvoor zonden vaitstaan Bg de vestingbegrooting drong men zuinigheidshalve en met zorg op een noodzakelijke herziening vau de vestingwet en op bekrimping van de uitgaven aan Hit gBw zigd tijdstip van opkomat der militie Ooiober en de voorgenomen garnizoensindeeling vonden over t algemeen goedkeuring terwijl ook de vtrkooging vaa de officientractementen in beginael bg de meerderheid geen bezwaar scheen te outmoetea Hit eindcijfer der begrooting achtte men te hoog voor ouze finaiieiëele krachten vooral als t in de toekomst ua uitvoering vau de reorganisatieplannen uog 1 millioen meer zou zijn uaur men berekende Het voorloopi verslag der Tweede Kamer is verschenen over bet omwerp tot herziening van de art 264 265 eu 266 der gemeentewet De voorgestelde maatregel nopens de openbaarheid der kohieren werd slechts door zeer weinigen aannemelijk geacht Nageuoeg algemeeu iii drie afdeeliugen zelfs zonder tegenspraak werd de voorgestelde regeling in beginsel afgekeurd Het stelsel van openbaarheid wilde men in geen geval prijs geven Naar Htt Faderl verneemt ia er bg den Baad van State een wetsoniwerp tot verbetering van de Keulsche vaart aanhaugig De Minister vnu Waterstaat enz heeft doen vertalen het rapport uitgebracht door een parlementaire comiaissie van enquête in Engeland betreffende dl aardappelziekte en de middelen om haar te beatrgdeu De oommissie was het er over eens dat de aard der ziekte bestaat in het groeien van een zwam op of in de plant De ziekte verspreidt zich s zomers door middel vau sporen of zaden die het eerst de bladen of stengels aantasten waarna de ziekte iu den kuol overgaat E n zwam brengt in zetr korten t jd eeu onnoemelijk aantal aporeu of zaden voort Deze wordeu door deu dampkring verder verspreid of door vogels wild insecten ook door menschen Als niet rustende sporen s wiuters in de aardappelen het loof den mesthoop of den bodem overblijven dan zal dat toch bepaald ia de poters plaata hebben Loof en stengels moeten elk jaar verbrand wordeu Het rapport beschrijft in extenso wat verder zal behooren te geschieden om de ziekte tegen te gaan in ontstaan eu verspreiding en hoe de aardappelteelt moet worden bevorderd Het zeer belangrijk eu uitvoerig stok is in de Zmtli Ct 1880 No 91 opgenomen Nu de laak vau W M de Jongh door den procureut geueraal b j hel gerechtshof te s Gravenhage bg dat Hof is aangebracht eu de raadkamer over de verwijzing naar de openbare terechtzitling lal moeleu beslissen meenen wg op de artt 124 153 van het Wetboek van Strafvordering te moeten w jzen waarin wordt aangegeven hoe de zaak verder moet worden behandeld alVoreus ter openlaare terechtzitting te komen Daarbij zgu termijnen vastgesteld die in acht genomen tuoetca warden zoodat er nog eeoige tgd zal moeten verlobpen alvorens de loak iu t openbaar kon worden behandeld Men leest in het AKieiM Iktt Nieuiet Nu dachten we t eens gewonnen te hebbeu in Lauden eu liedaar na is allea eer mis We meenden een schitterende zege behaald te hebben maar we hebben eeu gekke ea domme figuur geslagen we hebben ons door Afrikanen een echten Yaiikte Trick laten spelen we hebben Ja wat hebben we gedaan I We hebben onsbeste vee verkocht en daarover klageu twee inzenders in de IM Ct ateen en been Ten onrechte dunkt ons t Is waar er z jn van de beste fukdiereu verkocht en te recht dringen allen die veeveredeling voorstaan er op aan dat men goedf dat men de beste fukdieren aauhoude en uiet steedshet beste en deugdelgkste vee verkoope Maar alis dit als olgemeene regd waar dan is het verkoopen van eenige stuks vee het dan ook vanhet beste dat in ons land gevonden wordt noggeen reden om te weeklageu alsof nu alle hoopverloren ware om te spreken van een treurig envoor onzen veestapel al heel naar eiade vaa deLondeiisohe teBtoooatelliug Volsirekt niet Wehebben er een sohittennds zege behaald en deverkochte beesteu die naar Afrika verzonden zgn zullen den roem vaa Hollooda Veestapel verderbrengen En al zgn er door dien verkoop eenige beesten verdwenen wat nood Ala eeu zeldzaam kunstwerk het land uitgaat don is het onherroepelijk verloren nftar nu Ons goede veeslag blgft onze uitmuntende weilanden zullen zich in de aanstaande lente weder met het oude immer jeugdige frissohe groen tooien eu de bekwame fokkers waaraan we de edele dieren te danken hebben die Neerlands naam te Londen deden prijzen leven aogen sterven niet uit 1 De goede prijzen die teLonden gemaakt z jn zullen voor de veeveredelingden machtigsten prikkel dien vau het eigenbelang in werking brengen en niet lang zal het dureu otde prachtexemplarcn die te Louden verkocht z jn zullen in den Neaerlandachen veeatapel naast het vele goede en scboone vee dqt we behouden hebben omdat slechts een deel van bet beste naar Londenia gezonden door tal van nieuwe even scboone zoo niet nog choonere veivangen zijn Een ieder weet welk een heerlijk geneesmiddel de teer is in geval van bronchitis tering catarrhen verkoudheden en io t algemeen tegen oUe aandoeningen van bronchei ea langen V le 2ieken helaas voor wie dit geneesmiddel uitstekend zou wezen gebruiken de teer niet helzg uit tegenzin tegen deu smaak het z j dat het hun verveelde om het teerwater klaar te maken Dank zg het geniale denkbeeld vau den heer Gdtot Pharinaoeut te Par js hebben al die min of meer recht matige grieven van de zieken opgehouden tebéstaau Het is den heer GuYor gelukt de leer te omgeven met een licht bedeksel van dooischgneude gelatine eu er ronde capsules van te makeu ter grootte van eeu pil Deze capsules ksu men zeer gemakkelgk innemen op t oogeublik dat men gaat eten e hebben volstrekt geen smaak Zoodra u in de maag komen smelt de gelatine eu wordt de teer opgenomen Den capsules igu zeer duuruuim zoo Jjelfs dat de capsules vi n crn aangebroken flacon nog ua jaren te gebruiken i jn De teercapsules van 6 ïot zijn eeu zeer rationeel geneesmiddel dat niet meer kost dan vijf of zeven centen daags eu tevens ontslaat vau het gebruik van alle borstkruideu De teer is een teer samengestelde zelfstandigheid waarvan de vervaardigiug aanmerkelgk afhankelgk is van de wgze van bereiding en vooral van de bestanddeelen waaruit men ze trekt Ouder andere trekt meu teer uit steenkolen beuken pgu en denueohout enz het spreekt vanzelf dat de geneeskrachtige eigenschappen van dit product afhankelijk zgn van zgn oorsprong en de w jze van bereiding Met andere woorden iedere soort teer heeft haar bijzondere eigeuschappen Daarom is het uiet te verwonderen dat uit een geceeskundig oogpunt beschouwd alle voortbrengselen die meu met den naam van teer bestempelt niet dezelfde uitkomst geven Tot het vervaardigen zgiier Teercapsules gebruikt de heer Gctot niet anders dan de zoogeuiiamde Noorweegscbe teer de eeuigste die niet brauderig is eu hel gemakkelgkst verteerbaar Hg kan sleehtt voor de qualiteit eu bg gevolg ook voor de deugdelijkheid inslaan van die fl icooa met capsules welke op het etiquet de driekleurige haudtcekeuiug drageu OOST INDIB De jongste Mail bracht berichten tot 14 Oot Een van den adsistent resident te KotlaRadjaontvangen rapport nopens den staat van zaken iaAljeh en ouderhoorighrden gedagleekeud 18 September jl bevat de volgende beriobtea In Groot Atjek was nergens d rual verstoord eu had de toestand geia verandering ondergaan Voortdnresd nas wel is wsor iu geringe mate de bevolking toe Zg besteedde al haar krachten uau de cultuur van padi eu tweede gewassen Ia de IV Mockiuu eu Zuidelgke nedcizeltingea werden velden weder bebouwd die jareu achiereeu braak hadden gelegen De veestapel had zich aldaar voornamelijk iloor aankoop weder eeuigssins nilgebijcid Ter Noordkust ondervond de wd adaialent resident eenige aaoeielgkheden met de iuuiag van het door de hoofden der verschillende slaatjes venehaldigde sul tansaandeel in de hassil Geen der hoeloebalangs scheen de eerste te willen zijn om die schatting te voldoen Ia Samalanga was niets bgsouders voorgevallen doch viel nog weinig verbetering ia deu politiekea toestand waar Ie nemen De berichlea van da Westkust ontvangea loopeade tot 14 September gewaagden wederom van verschillende pogingen der bende van Toe Omar j om den passar te Aualaboch te bestoken Door di flinke houding der paasarbcvolking werden eohtv al die pogingen vergeld en eea geregelde aanval op dm passar belet Daarentegen had bedoelde bend ter sterkte van 200 ü 300 man in den nacht van 3 op 4 September eene in de nabgbeid van Aualaboch gelegen Kaopoag aangivalleu en de geheels bevolking zoo mannen als vfonwea en kiaderea tellende 20 zielen opgelicht en medcgevoerd Van de Oost kust waren geen offieieele rapparteo ontvangen Vdgeni niet offieieele berichten zondea tegenstanden van den Badja van Simpang Olim geneigd zgu met dezen iu minnelgke schikking te treden en daartoe reeds de bemiddeling ingeroepen hebben vau den Badj van Edi Gedurende de eerste acht maanden van ditjaar brachten de in eu uitvoerrechten en acognseuop tabak en gedistilleerd op Java en Madura op desom van ƒ 5 084 347 tegen ƒ 4 878 460 over dalzelfde tgdperk in het vorige jaar De berichten omtrent de ketjuepartgen komen weer meuigvuldig voor daar allen echter onder nagenoeg gelgke omstandigheden plaats hebben maken wij vande verschillende gevallen geen afzonderlijke melding Te Djokdja zgn den 2Sn September 5 ketjoes opgehangen en nog 7 andere wachten er de doodstraf De sluikhandel in opium de s ee jds uil blgft vooral op de knat van Bembang oudanks het laastelgk versterkt toezicht steeds zeer levendig Oubuigs lagen niet minder dan 20 tjemplons prauwen volgeladen met opium op de buitenreede van Bembang Het volgend artikel uit dt Foliivrii d hieogca gaarne onder het oog onzer lezers g = Sy a ïgg i8 £ 3 S = S 2jtsS S s ö1 Q S 8 0 S t M N OfeX a rh a i 1 5 9 2 2 3 Ss i 5 S Ï S S ó 3 ï P = 5 2 ïiS i s SI S = 5 S I3 Ï GO gsl s l l Sa aSïI S f s i a i sis t ss s s si o I E 3 JL 4 W30oo aoao o oeO K fc 1 N te b It ft £ ft 00000000000 cooooocooooo 00000 o o ooo o 2 00 r 0 rt 00 o o co © 4 e O o 00 U3 C 04 C4 r r kA o o o ö o o 00000 lOOOCiOOOOOOO o tfi jO r r IO k0 0 rtOO i 2 S Ï S S ü V a be B 1 8 S 5 flIH H tDaO iiaonaoo4a eo H ftftteft teftftft o 00 o o o o o o o o 2 aa cTMï c ta en o t Teo tm ao w I 4 fck tfOr t fOvtoDCOO f O QO of r O oT oT or oT OO 0t OOtOO OOC a 3 s s = 5 I Het verbrt vaa Sterke Dranken In Nederland Om volkskwaka te bestrgden dienen cgfers te baat genomen Ie worden Dan ziet men wat men anders slechli vaa hoorea zeggen heeft dan kan men de wanden peilen en traobten te genezeu M jn aln e opgenomen io hit Stfltmndif a SlaatiiiU ioudhutdig aartetl e vaa 1877 heeft zooveel weerklank in den lande gevonden dat ik ro j gaarne de moeite getroost om na eenige jaren rust nieuwe becijferingen te doen en aan de aandacht der belangslellenden te onderwerpen vooral nu de Begeeriug eindelijk ook de hand wil reikeu om den drankdaivel net ons te bestrgden Al ben ik geen afschaffer rangschik ik mg evenwel met volle overtuiging ouder de strgders tegen het treorige misbruik dat hier te lande steeds grooter omvang neemt en dat mgns inziens niet krachtig genoeg betengeld kan worden want t is immers ontzettend hoeveel personen en wat nog erger is hoeveel gezinnen reddeloos verloren gaan door het onmatig gebruik vau het vnurwaler zooals de wilden den alkohol onverbeterlijk juist noemen Het is niet alleen von de Kegcering dat w j hulp moeten inwachten en inroepen het zgn ook vooral de onderwijzers en leeraars zoowel in school als kerk die de jeugdige hoorders onbegrensde veiachting moest inboezemeD voor een weiseii dat b j het dier ten achter atoat want dat kent zijue maat en de dronkaard Bcbgnt het uiet te keunen Maar w j allen kunnen veel krachtiger medewerken dan w j tot heden deden hoeveel oppassende huisvaders lachten om de dwaaeheden van een dronkaard en toch mooht geene andere gewaarwording dau van afkeer en micachtiug b j hen opkomen Hoe menig beschaafd measch schaamt zich geen roes in eeu beschaafd gezelschap opgedaan en toch moest dat uiet zoq t ju zoolang het ongestraft en Igdelgk wordt toegezien dat minstens tien percenten onzer hoopvolle academicburgera door het zwelgen physiek of moreel te gronde gaan verklaar ik niet te begrgpen ian welke zijde men ooit een grondig uitroeien der volkakwaal kan verwachten Derhalve cyfera getoond en vergelekeu het drankverbruik schiet overal zgn wortels heen nog onlangs kon men uit de Grafische Statistiek in bet üiiiuKi Ma dai Dag meegedeeld Kr XXIII zien dat iu Groningen de onechtegeboorleu het talr jkst waren en hier zien wij dat daar het drankverbruik bet ruimst is het mes siigd dua aan twee zijden Maar w j kunnen hier no inrer zien Onder anderen dat ieder inwoner JH irlijks in Nederland 6 gulden aan rundvleesch uitgeeft en alteen aan sterken drank 9 gulden voorts dat het vleeschverbrutk per hoofd sedert 1S72 slechts met een halven gulden het drankverbruik daareutegeu met twee gulden steeg zoodat thans iedere draukconsument in Nederland eene waarde verdrinkt van ƒ 31 afwisselend van ƒ 12 in Limburg tot ruim ƒ 42 in Groningen eindelgk dat het bierverbruik stationair blgft alleen iels toenemend omdat de bevolking vermeerdert Deze cijfers hebbeu slechts een betrekkelijke waarde uiet omdat ze iu eenig opzicht Ie betwgfeleu z ju maar omdat ze slechts een miuimum aangeven want de drank wordt immers niet voor de inkoopswaarde verkocht Men legge er dua gernstelijk vgftig percenten op om te weten wat de liefhebbers gemiddeld per jaar verorberen teu nadeele dikwerf hunner ziel als rij er nog een bezitten hunner lichamen hunner gezinoen hunner kinderen zelfa in de verate toekomst Ik voeg hier eeu opgave aan toe van de Gemeenten die zich onderscheidden door eeu verbruik van meer dau 10 liters per hoofd en verrgk die met een herkenningsteeked wandeer ze voor het eerst de eer hebben tot die véélverbruikers te behooren tevens vermeld ik de namen der gemeenten die sedert 1872 op den weg der bekeering igu dat wil zeggen vroeger 9 maar nü niet meer 10 liter per hoofd verbruiken aan helslot volgen dan enkele toelichtingen waaiaan hier en daar het aanzienlijk verbruik is toe te sohrgven Alblasserdam 11 96 Mnasaluis Alphen Brielle 13 16 Nieuwveen 13 29 Oudewater Delft 14 95 Rotterdam Dordrecht 15 93 Schoonhoven Goriiioheffl 17 29 Veur Gouda 17 43 Vianen a Oravenhage 16 01 Voorborg Heeuvliet Vlaardingen Hellevoetsluis 11 08 Woerden Leerdam 11 24 Ua iimonde Leiden 16 46 Zwljndrecht Leiderdorp 14 36 Plaatsgebrek noopt ous deze l jat alleen op tenemen voor zoover zg op Znid HoUand betrekkingheeft jjgj 14 89 15 10 18 71 12 04 21 85 10 92 10 45 13 28 12 83 10 08 1 36 De kenrbende van veelverbrnikende gemeenlen is krachtig versterkt met 7 gemeenten in Noord Brabant met 12 in Gelderland met 2 in Zuid Holland met 9 in Noord Holland met 1 in Utrecht met 3 in Friesland met 8 in Overgsel met 15 in Groningen met 6 in Drenthe met 1 in Limburg Alleen Zeeland ontbreekt op het appèl eu zelfs verminderde er het aantal dier gemeenten met één die vermiadering is overigens bespottelijk onbeduidend en bepaalt zich tot IJselmonde in Zuid Hollsud Putten en Watergraafsmeer iu NoordHolland Sas van Gent iu Zeeland Rijsenbuig eu Tuil eu t Waal in Utrecht in de overige gewesten veel toeneming en geen afneming Hoe gering ia het aantal bekeerde gemeenten en hoe onaanzienlijk haar berolkingaogfer ze leggen dua geen gewicht io de acfaaal Vanwaar de groote ounsumtie in sommige gemeenten komt is niet altgd op te heldereu meestal is die toe la sohrgvisn aan druk inarktbezoek en veel verkeer met name van schippers soms ook van vreemdelingen Onder die oorden noemen w j ouder anderen Eindhoven in Noohl Brabant als centrum van een aantal kleine dorpen waaraan Heusdeu en Waalwgk bet groote verbruik te danken hebben is moeilgker op te helderen Zoo is het ook met Zalt Bommcl in Gelderland gelegen Doesburg heeft veel garnizoen Ngmegeu en Tiel drukke markten en Arnhem vreemdelingenbezoek Ia Zuid Holland treedt Vcur op in den eersten rang waarachgnlgk omdat de vertierlgke Leidscheu dam voor eeu goed deel onder deze klainé gemeente behoort de overige oorden van groot verbruik zijn meestal drukke marktplaatsen en s Grareuhage is oen centrum voor vreemdelingen Velzen on Beverwijk spannen in Noord Holland de kroon als het een kroon mag genoemd worden vermoedelijk Blaat dit uog in verband tot de kaïmalwcrken in die atreken dan volgt Naarden met zijn garnizoen eu een tal plaatsen waar raarkteü of vreemdelingenbezoek eeu aanzienlgk verbruik ua zich sleepen In Utrecht treft het ons dat Maarsen aan bet hoofd van allen staat nog boven het soheeprgke Vreeswgk De hoofdstad van Friesland slaat ook aan het hoofd als drankconsumente en zal dit wel evenaU Sneek aan druk marktbeeoek toeschrijven woarsohgnIgk proeft da stadbewoner zelf ook weleens mede De fiibriekcentra Almelo en Enschede geven In Overgsel met de hoofdstad den toon aan zoowel te Zwolle als te Deventer verantwoordt men zich met het druk vertier dier plaalen misschien dat de scbeepiaart te Kuiure en bet morktbezoek te Delden oorzaak zijn dat het cgfer ook daar buitenge oou hoog is In Groningen gaat de hoofdstad voor in het drankverbruik uatuurlijk is de scbipperij en het marktbezoek er de schuld van maar in deze geheele proviucie wordt krachtig bijgedragen tot de slijving van de schatkist door den jenever accgns Ook Drenthe volgt dat voorbeeld van zeer nsbg vooral iu Meppel en Assen Een aangenoam rustpunt biedt Limburg aaU waar slechts twee minder aanzienlijke gemeenten zgn alwaar bet gebruik overgroot is eu deze beide bebbea dit aan groot vreemdelingenbezoek te danken Minder opwekkend is het om na te sporen welke gemeenten sedert 1872 meer of minder onmatige verbruikslers zijn geworden want valt het oog op plaatsen als Baarn Bussum Hilversum enz die aan de spoor kwamen te liggen en dus niet alleen in dat genot deelen maar tevens de eer hebben de vruchten dier toenemende beschaving te plukken in de vorm van meer drankverbruik Moet dan de beschaving want eene toeneming van verkeermiddelen is beschaving steeds minder zegenrgke gevolgen met zich sleepen Daar enkele gemeenten lich voordeelig van de overigen onderscheiden door een opmerkelijk gering verbruik van gedestilleerd wil ik deze hier tfpsommen maar met de uitdrukkelijke bijvoeging dat bg eenige plaatselijke gesteldheid meer bijdraagt tot die gunstige verhouding dan de matigheid der inwoners In Noord Brabant Putte 0 48 die schQnbara matigheid is vermoedelijk aan grensfraude toe te BChrgveu In Gelderland geen enkele gemeente met eeae consumtie van minder dan een liter per inwoner Iu Zuid Holland Schiebroek 0 39 geen ge meentekom Wijngaarden 0 86 In Noord Holland Kalwoude 0 11 geen ge meentekom In Zeeland Clinge 0 69 grens gemeente St Laurens 0 96 kleine gemeente bg de hoofibtad In Utrecht Achtienhoven 0 0 geeu gemeentekom Laag Nieuwkoop 0 0 ook geen kom Maarseveen 0 01 grenst aan Maarsen zie boven Westbroek 0 81 geen gemeente kom In Friesland als in Gelderland 1 In Overijssel Zalk en Veecatcu 0 78 verspreid liggende geraeenie In Groningen als in Gelderland In Drenthe als in Gelderland 1 In Limburg Broek Sittard 0 56 verspreid liggende grens gemeente eu Nunhem 0 84 Opmerkelgk ia in de provinciën Over jsel co Drenthe het geringe gebruik te Staphorst 2 0 en te Ruinen 1 99 daar deze beide vrg volkrijke gemeenten vau ouds bekend zijn uog al exemplaren aan de strafgevangenissen te leveren In 1873 werden vervaardigd in 405 branderijen 576 349 H L gedestilleerd ad 50 In 1878 iu 381 braiidergeu 630 630 H L gedistilleerd ad 50 Den Haag I KutpeiI GEVONDEN en aan het Bureau vau Politie gedeponeerd Een Gouden Oorbelletje een stuk van een Gouden Oorbelletje met Bloedkoraal Tm A R KT BERICHTEN Gouda 18 November 1880 Tut ongeveer vorige prgien was de omzet niet groot PoUlertarwe puike ƒ 10 a ƒ 10 75 Mindereƒ9 25 a ƒ 9 76 Rogge puike ƒ 8 75 a ƒ 9 26 Mindere ƒ 8 40 l f 8 70 Voer ƒ 7 85 k f 8 30 Gerst puike ƒ 7 a ƒ 7 50 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 26 k ƒ 6 Lichte ƒ 3 50 a ƒ 4 De veemarkt met goeden aanvoer de handel traag