Goudsche Courant, zondag 21 november 1880

1880 ZoBtog 21 November N 2534 in groote sorteering en elke Kwaliteit daarbij de nieuwste Modellen HEEREN PELSJASSEN worden naar de maat vervaardigd VOETZAKKEN in ruime keuze Het MAKEN VER MAKEN WASSCHEN VERWEN en ZUIVEREN wordt ten spoedigste bewerkstelligd Steeds zorg dragende voor soliede afwej king en billijk gestelde pr jzen hoop ik het vertrouwen thans nu de vroegere Winkelj ufVrouw Vertrokken is steeds waardig te blgven Or sGH tJ3 E3ycA 3srisr GOÜDSCHE COURAWT IcHws en AdverlenlieWad voor Gouda en Omstreken Da Insending van aA7ertanti6n kan geschieden tot ééo uur des namiddags van den dag der uitgave Nederland moet drijven Men heeft over de leeningen gesproken in Troegere jaren ten behoeve van IndiS gesloteet maar men heeft de 844 millioen voorbg gezien die in den loop der jaren uit Indië in Nederlandsche schatkist zjjn gevloeid om on spoor en waterwegen te verschaffen Opmaking der Indische begrooting in Indië moet voor de vaststelling der vaste bijdrage gaan In de zitting van Dinsdag sprak het eerst de heer van Dedem van Hoorn een Indische specialiteit Het vroegere stelsel van batige 8 oten werd even als het Helsel van den Heer van Eek dat alle lasten en lusten door Nederland Indië gelijklijk gedragen moeten worden door hem bestreden Nederland mocht alleen van IndiS Vorderen wat het voor ludië uitgeeft en daarom kon sprdter mSi wttx goed met een vaste bgdrage vereenigen tegen de wisselvallige echter heeft bij bezwaar zoolang de Indische financiën ook hier geregeld worden Weet Indië qanwkenrig wat het aan het moederland moet afdragen dan zal het zuinig worden omdat het dan alle overschotten voor zich zelf zal kunnen besteden De heer Rastert schaarde zich meer aan de zgde van den heer Corner Hoofd dan een der vorige sprekers Indische gelden zi n Nederlandsche gelden en Indische nitgaven zjjn Nederlandsche uitgaven en aarom hebben wg recht om te beschikken over hetgeen over is wanneer in ue Indische behoeften behoorlijk is voorzien vrdeger is duidelgk gemaakt wat de Nederlandsche regeering en vertegenwoordiging door dat woord bthoortijk verstaan Hg is dan ook tegen de voorgestelde regeling die hg eren doelloos als willekeurig noemt De heer van der Hoeven sloot zich daarentegen meer bg den heer van Dedem aan Hg achtte het ontwerp in het belang van IndiS en Nederland Wel zon hg lievereen va te bijdrage hebben bijv van 5 millioen die gemakkelgk door IndiS kan betaald worden maar daar de inkomsten in IndiS van weer en wind en andere toevallen afhangen kan hjj zich wel eenigszins met het beginsel om Nederland aan dit kans of dobbelspel te doen deelnemen vereenigea Lgorecht stond spreker tegen over de heeren Corver Hooft en van Eek De heer Lenting verklaarde zich tegen de wisselvallige bgdrage omdat daardoor onze financiën nog jaren van de Indische afhankelijk zullen zjjn hy noemde dit ontwerp een verkeerden stap op een goeden weg Volgens hem is het staatkundig met het stelsel van het batig slot te breken niet in het belang der weinige Europeanen maar wel in dat ran de inlanders onder wie thans malaise heerscht omdat de overtuiging niet bestaat dat rechtvaardigheid t enover Indië wordt betracht Uitvoerig trachtte de heer Rutgers van Rozenbarg aan te toonen dat het ontwerp doelloos en verkeerd is Geen vriend der batige sloten stemt h j evenwel ook niet in met de vrlte vurVeus uet vluz vnii 39 ü 82 cent Torlcens voor Londen vuu 26 u 28 üciut per half kilu schapeu vlux vtrkuobl Kttus vlufige hniidtl eerste qualiteit van ƒ 34 a ƒ 37 iwwde Mem van ƒ Sü i ƒ 33 Goeboier ƒ 1 66 a ƒ 1 7 U Weibuler ƒ 1 36 a ƒ 1 45 I til I ll III UN Illll I II iipiiii w mil Ill I BurKerlijke Stand Gouda GKBOUEN 17 Nuv Ann uuilert G VerdiHiw eu J v u dur UitiiseD OVEULEDENi 16 Nov M M St enw ukil 6 m N au Leounm 86 j 17 J P Luorlei 2 j 6 lU M A 0 Oyi 2 in SKHI WU 17 Ni k u dcr kleiu en P Ilicnnaii Q IJpeUar eu E OUhugztu VV dt Leeuw eo J ïi tk Burgerluk Stand van ouderstaande gemeenten van 11 tot 18 Nov 1880 moordrecht GRBORENi Oerrit ouders 0 Uiepeaborst en A Bloot OVEHIËLlEN J Ouuii hiiikir an A Vcrkmk 26 j M tlrus e 4 n P Iljuruidn Heduwuour au D Verboom 73 j GËHUitUi D lao Vlict ea C Brucdse Ooudei k GEBOKENi Ggsleil uudii i C Vleggecrt en N Verhoef Neellje oudtra A Noordegraaf eu N Verboom teertroida Adtiunu oudtra C G vau Schoneveld en J M Teriooblen Barbt ra uudera A Slitter uo A vaa Dylt Jan oudera t de Johk o J Jougebreur OVIiRLbDEN A Twigl 80 j GEHUWD D Pola en C Kalkman Stolwijk Gmdb aantflften bcbben plaats ehad Haastrecht GEHUWD H StoUijk to J van Eijk Reeuwijk GEBOREN Maria Oeerlruida oudera L van Leeuwen n i btreng Plelernella oadera W vaa Üaiu en W Keiebard OVEKLEDEN M Jon fneel wed van 3 Vermeulen Mj Waddinxveen GEBORBM Jacobus ouders il van dor Ileljdeu en M van Otterloo Jan oudera D kaster en E van Willigen OVERLEDEN 1 van Gulik 3 ni Zevenhuizen GEBOREN Leendert ouders V de Vries en H van Eijk Dirk oadera A de Vrij eo D de Jong Bootje oudersJ Klujiwijk en N da Joug Willem Arend P vau derStarre en M van deu tlerg S L CATS Il van Gouda REBECCA VA5 EMDEN fj Den Haag 17 Not 1880 ADVERTENTIEN iS SaxS ts iii SGxs é DE PROÏËSTAISCBË Z01A6SGH00L opgericht door de Afdeeling Gouda van den Nederlandschen Protestanten Bond zal geopend worden op Zondag 21 November a s des namiddags ten één ure in de EEMONSTRANTSCHE KERK alhier Voor de Inschr ving van Leerlingen verroege men zich b een der ondergeteekenden De Directie der Prot Zondagschool H P SCHIM VAN DBB LÜEPF Voorzitter L P HO0GENDUK Secr Penn Gouda November 1880 Aan allen die deze zaak steunden brengt de Directie haren oprechten dank Ê aUINA LAR0CBI5 en Yzerhoudende qVTNA LAROCHE van KRAEPELIEK en HOLM poti te ZeUt Opwekkend Versterkend Koortsverdrijvend verkrijgbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Gouda by den Heer O Thim Apot verder door het geheele Rgk in de bekende depots ledere flesch ia met de handteekening cKRABPELIEN HOLM voorzien DEN HAAG Plaats 16 EOLPEiTS iisr T zinm VERKRIJGBAAR BIJ Vleescbhouwer Lange Tiendeweg D 30 TE HÜÜR Nu of later een KEl BENHUIS met vijf Benedon en Bovenkamers Keuken Zolder Onderhuis en TUIN te bevragen bij P van DtN BERG te Waddinxveen TERSTOND GEVRAAGD door Mevionw van HALTEREN Oosthaven 81 Gouda wegens ziekte van hare Werkmeid eene IToodliulp Werkmeid P 6 voorzien van goede getuigen leeftijd 25 a 30 jaren Franco brieven 1T EN FIJN MIDDÜL GEOF EN KAAèZOUT verkójgbaar bij P van der VVant GCzoon PAKHUIS NONNENWATER 2 16 600 ir aOTJID Versterkend amiscerlereiut koortsverdrijvmi Dit wijnhoudend eliksta bevat alle hoedangneden der 3 verschillende k la oorten vereenigd het Is J eer aangen iam en wordt zeer door de geueesheeren aanbevolen tegen BUedsgeh ek gebrek aan krachUiif ziekelijke bleeklt£td aandoeinui en van de maag bloedarmoede gevolgen van hel kraambed aauliovdende l oorlien langzame herstelling enz YZERHOUDEND ELIKSTER Spijsverlerend versterkend en koortsvfrdnjvend een zout met yzer vereenzelvigd en met de Ktna vermengd vormt het zekei t en krachtigst geneesniiddel tegen Sloedsgebrek Bloedarmoede gebrek aau h achten aandoeningen der maag langzame herslellmgen gevol gen van iet kraambed enz FABBlEKSMBKK OBDEPOHBERD S Te PARIJS 22 n Sreugt a ii alle goedi ipotlitlioB F4BBIEKSMEHK OBDBI ONBERU GOV HA Westhamen 164 AANBESTEDIUa Op WOENSDAG 1 DECEMBER 880 des mitfdags ten 12 uur zal door de Gataizoens VoedingsCommissie van het Garnizoen te ouda onder nadere goedkeuring van Z E den Minister van Oorlog worden AANBESTEED 1 De Leverantie van RONDVLEESCH en VET SPEK BOTER en BRANDSTOFFEN benoOdigd voor het Garnizoen over het todvak van 1 Januari tot 31 December 1881 2 De Leverantie van AARDAPPELEN benoodigd voor het Garnizoen over het tgdvak van 1 Januari 1881 tot 1 Juni 1881 De Voorwaarden dei er Aanbesteding liggen voor gegadigden ter lezing dagel ks van 11 tot 1 uur op het Bureau van den Garnizoenscommandant Tevens zal aldaat voor ieder gelegenheid zgn biljetten in te dienen voor de Leverantie der oaderstaande Artikelen benoodigd voor bovengenoemd Garnizoen over het tjjdvak van 1 Januari 1881 tot 31 December 1881 tlsj KOFFIE MELK GROENTEN AZIJN REPER MOSTAARD TRAAN Slappe WAS DRUKINKT waarvan de Voorwiarden eveneens op bovengenoemd Bureau op de aangegeven uren ter lezing liggen Gouda 14 November 1880 De Garnizoens Voedings Commissie LnitKoli GBEVE Voortitter l Luit Kwart TORRE Secretaris nsr DIVERSE GOÜDSCHE EDAMMER LEinSCHE UELE mCHE FRIESCHE NAGEL s s levert tot concurreerende pryzeit V VAN DER VA T GCz Zout en Kaashandel NONNENWATER 2 C3 O TJ ID JL Wie eenmaal Abshaubbins of Anti Rhumatische n atten goed gebruikt heeft erkent derzelver onmisbaarheid in dit land van vocht en koude tegen alle Rhumatische aandoeningen of zoogenaamde gevatte koude door de leden Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en verkrggbaar a 30 Cts per pakje bg T A G van Dcth C B Verheul Oudewater Méj de Wed Uosman A Pos Berkel Gouda J vac Dorp Zoetermeer W F J den Uijl Schoouh A Kauüng Alphen A Prins Zevenhuizen J B E C Schlattraan M J Goudkade Boskoop Bodegraven O Hoogendg k Cappelle K Oosterling fHaastreoht S ï d Kra t8 Blei8wyk lW cl O Wilhelaius Woerden Gewaarschuwd tegen namaaksel A BREETVELT Ai Delft QoDDA Dbtjk va A Beinkma De uitgave deierCoumnt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 75 franco per post 2 prm BU leir Connuit behwrt een IiUro ML Parlementaire VVerkzaamlicden Hoeveel is reeds niet gesproken en gescbreren sadert 1869 over de Indische b dnwel Dat w veigoedin moeten hebben voor hetgeen hetzg middelgk of onmiddelijk door ons ten behoeve van IndiS wordt uitgegeven daarover bestaat geen verschil de vraag is slechts hoereel moet IndiS ons ven hoe zal dit berekend worden Namen wq vroeger alles wat in IndiS overschoot en dat kon veel zgn daar men 00 sninig mogelgk was waar het uitgaven voor Indil betrof daarvan is men teruggekomen vrg algemeen wenscht men een billjjker rqieling In 1869 stelde de minister de Waal d vaste bijdrage op ongeveer 10 millioen galden in 1878 bracht de minister van mss een schnldpostvan 4 millioen op de Indische begrooting en diende het eerste ontwerp in om deze taak te regelen waann de sluitpost op 6 millioen werd gesteld Door zyn dood verhinderd om het te verdedigen kwam zgn opvolger de heer van Rees mei een ontwerp waarin de bgdrage op 4 millioen was gesteld terwgl de tegenwoordige minister voorstelt een vaste bijdrage van twee millioen en een vlottende van de helft van den Indischen dienst hoogstens tot een bedrag van 6 millioen zoodat Indie hoogstens 8 millioen ion bijdragen Dit ontwerp kwam Maandag in discussie De heer Tan Eek liberaal bier behondend op koloniaal gebied opende de discossie Dankoaar voor de indiening van dit ontwerp omdat het na de bepaling der vaste bijdrage eerst mogelgk zal syn ons financiewezen te regelen kon hg zich evenwel met de voorgestelde regeling niet vereenigen de vlottende ligdrage keurde hg at rst wilde hjj bepaald zien welke uitgave IndiS om moet vergelden en dan het bedrag vast stellen Ook de heer van Bres verklaarde zich tegen de vlottende bijdraoe als alle vastheid missende te meer daar bji het niet loo moeielgk achtte vrij naawkenrig te bepalen wat Indië ons schuldig is liet voorstel der regeering acht hjj inconsequent en de cgfers door niets gemotiveerd De Heer Oorver Booft handhaafde het standpnnt der Ond gasten regeling komt niet te pas wat in JndiS overschiet komt de schatkist ten goede Flinke batige sloten zooals in vroegere jaren zgn het ideaal van den spreker denkt een bezitter van landeregn er over om een deel van zgn winst aftestaan Hg noemde dit Ontwerp een eerste stap op een gevaarlijken weg en zal er tegenstemmen De heer Keoofaenius de afgevaardigde van Batavia zooals vroeger gezegd is kwam op geheel andere gronden tot de zelfde conclusie Vonden de vorige sprekers het nadeehg voor het moederland de heer Eenchenjns achte het een middel om langs een andere weg dan dien der vroegere bati sloten van IndiS weder de kurk te mak n waarop ADVERTENTIËN worden geplMtst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN vloekzangen die daartegen worden aongeheven Zg behooren tot het verledene en zullen als wg eenigszins de billgkheid betrachten niet meer terng komen Maar daarom is juist ook deze geheele voordracht doelloos Wjj tehoeven zoo min op een vaste als een wisselvallige bijdra te rekenen ten minste in de eerste jaren niet De beer Schimmelpenninck van der Oye stelde in het licht dat de voordracht geheel m strijd is met de beginselen der comptabiliteitswet met die der financieele eenheid en daarom achtte hg zich verplicht tegen het ontwerp te stemmen De heer van Gennep kwam op geheel andere gronden tot dezelfde conclusie hoewel krachtig voorstander der vaste bjjdrage meent hg dat aan de wisselvallige bijdrage dezelfde nadeelen verbonden zjjn als aan h t tegenwoordige stdsel dat zoowel in Indië als hier veroordeeld is Spreker stelde Engeland tot voorbeeld dat van EngelschIndiS geen directe voordeelen vil trekken maar zich met de indirecte tevreden stelt De heer de Casembroot ziet tot zjjn schrik in dit ontwerp een eersten stap om tot de geheele onaf hanke jjkheid van IndiS te komen Het oude stelsel vindt in hem een verklaard verdediger en hjj vindt het hoogst ondankbaar dat men de nagedachtenis der mannen die ons de batige saldo s bezorgd hebben thans miskent Een nieuwe regeling acht bg onnoodig Wil men de Indische bc rooting bezwaren met de onkosten der oorlogschep a in Indië dienst doende daartegen heeft hg geen bezwaar In de zitting van Woensdag trachtte de minister de voordracht tegen de aanvallen van rechts en links te verdedigen misverstand achtte hg de hoofdoorzaak der vinnige bestrgding Achtereenvolgens bes rak hg bet doel van het ontwerp de toepassing er van en de gevolgen Het doel van net onbvceip is vooreerst zooveel mogelgk in plaats van onzekerheid vastheid in ons financiewezen te verkrggen vervolgens om een hoofdgrief der Enropeesche maatschappij in IndiS weg te nemen eindeljjk om de administratie in lodië een prikkel te f even tot zuinigheid De bereiking van dit oei achtte h met het tegenwoordige ontwerp mogelijk daar het niet mogeljjk is de vaste bijdrage hooger te stellen en de Indische maatschappij genoegen zal nemen met een regeling die niet alle oaten voor Nederland bestemt En wat nn de gevolgen betreft er behoeft geen vrees te bestaan dat aan Indië zal onthouden worden wat het noodig heeft ook dan niet wanneer het blgken zou dat in het vervolg van geen overschotten sprake zal zgn de dnnrzarae vestiging toch in Atjeh zal nog jaren lang vrg wat kosten Verdedigde de minister in het algemeen het stelsel van vaste bijdrage over de wisselvallige onzekere bijdrage werd zoo weinig mogelgk gerept Dit was dan ook het zwakste punt der geheele voordracht De heer Hegdeniyck kende slechts één stelsel