Goudsche Courant, zondag 21 november 1880

dat logisch is en wel het budget recht in Indië met Taste bjjdrage of ai koopsom pertinent Terklaarde hjj zich tegen dit ontwerp De heer Tan Eek wfts in geen enkel opzicht door den minister bekeerd de houding der ambtenaren en andere Ëaropeanea ia Indië moet aan een wet geeu bepaalde richting geven hö wil een wet van beginselenen daarna overleg omtrent de posten Kn wat de millioenen betroi door ons uil ludië getrokken Indië is ons nog Trii wat meer schuldig voor alles door ons aan Indië ten koste gelezd Een treurige schildering gaf de heer E enchenius Tan den tegenwoordigeu toestand in ludië en de werking der comptabiteitswet van verwerping Tan deze Toordracht verwacht hij dat de noodzakelijkheid eener goede regeling meer en meer zal worden ingezien De heer van Kees verklaarde zich met wijziging Toor het ontwerp evenmin als de minister Terwacht deze deskundige in de eerste jaren batige sloten De heer van der Hoeven protesteerde tegen de nitdrukking van den heer Keuchenius dat de oorlog in Atjeh roekeloos en onrechtvaardig zou ondernomen zjjn die oorlog was onvermvjdeljjk Zal de Indische maatschappij ons niet danken voor deze wet zij zal toch zien dat wy rechtvaardig zijn Ook de heer de Casembroot meende te moeten replicoeren minder den minister dan den heer Keachenius die hem gebrek aan eerbied Toor bijbel en godsdienst had ten laste gelegd flg had daarvoor allen eerbied maar als men onder een sehgnheilig masker van godsdienst Merenbedrog pleegt en dit gebeurt bg elke Verkiezing dan komt hjj tegen die huichelarij op want Tan hnicheiarg heeft hg een innigen ifkeer De heer Tan Dedem komt op voor de Indische loaatschappg die in werkzaamheid en eerljjkiheid niet behoeft onder te doen voor de couBonknippers Nadat de minister nog kortelijk gerepliceerd iwA werden de algemeene beraadslngingen die p bet laat t niet Try Tan bitterheid waren jgesloten Donderdag werd bg de behandeUug van art 1 een door den heer Tan Rees voorgesteld eu door den heer Veniog Meinesz verbeterd amendement door den Minister ten deele overgenomen en daarna ingetrokken De vlottende bgdrage zon nn geregeld worden naar het laatst afgesloten dienstjaar Van zijde der heeren Butgers Leuting van Houten van Wassenaer en Keuchenius wordt ook het gewgzigd artikel bestreden dat na Terdedigd te zgn door den heer tileichman en den Minister verworpen wordt met 45 tegen 19 temmen Blgkbaar waa de Minister op dezen uitslagToorbereid Hy toch behoefde niet gelijk onlangs de Minister Tan Waterstaat by de ijkwetschorsing te Tragen hy Terdedigde het ontwerp met s Eoningg machtiging tot intiekUng in den zak L Tergadering van den Gemeenteraad VRIJDAG den 19 NOVEMBER 1880 Voorzitter de heer van Bergen IJzeudoorn Tegenwoordig ga oorla de heeren Remq Kist Xootboven ran Ooor Samaom Fortugn Droogleever van Straaten Kranenburg Oudqk de Rotte Straver Muller Laijten Poat Droat en vau Iteraon Afveiig is de heer Frii ce Na opeDing deelt de Voonitter mede dat de heer Frinas door ougeateldheid verhinderd ia de vergadering bij te woneo waarop de uotalen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeard De Voonitter deelt mede dat het raadsbesluit van den 26 October j l tot wyriging der gemecntebegrootiDg voor het loopende jaar dofr Gedeputeerde Blaten ia goedgekeard Ingekomen zijn 1 Een vooratel van B en W lot wijiigingder gemeenle begiootiog dienat 1880 door overachrijving uit den poat voor onvooniene uitgaven tot het voldoen van het door de gemeente versohnldigde aandeel in de kwade potten wegens de directe belastingen en door toevoeging vau een post ad ƒ 545 tynde het bedrag dat door den polder Sluipwyk aan de gemeente behooit te worden gerestitueerd voor het doen ophoogen eit vierkauteu van deu rijweg langt de zniilcyde au de Karnemelksloot welk voorstel dadelijk in behandeling genomen zijnde wordt goedgekeurd 5 Eeue voordraobt t t lijdelgke beuaeiuil 2 lan eeiieu leeraar in het hand en reohllyiiig teekenen aau de Burgeruvoiidsohoal waarop zgu jieplaalst de heeren W J Mali te Aintterdaui eu W G Wagner te Hage Tet visie eu benoeming in eeoe volg vergadering 3 Ëeue voordracht ter benoeming van eenea ouderwijter aan de Ie Bargersohool voor jongena waarop z ju geplaatst de heeren A H W de Bockte s Hago en VV Bakker lu NerrliwKbrock Idem idem 4 Eeue voordracht ter benoeming vaa eeiieu onderwijzer aan deTussoheuschool waarop cgn geplaaltt de heeren R Oosierliug te Gouda J van Woerkumte WyiE en H M Knijpers te Noordwgk Idem idem 6 Eene voordracht ter bruoeraing vau eenen onderwijzer aan de Ie Arraenscbuol waarop zijn pluatst de beereu H Ouderkerk te Gouda W F Keizer te Awslerdum en W Slinger te Reenwyk Idem idem Eene missive van den beer mr P J Snel die outsisg neemt als lid van het Burgerlijk Armbestuur Voor kennisgeving aangeuomen Eeue missive van hel Burgerlijk Armbestuur ter voorzieniuK iu de vacature Snel aanbevelendede heei n H W G Koning eu C vau Vvêb Ter visie eu benoeininji iu eeoe volgende lergudenng 8 Eeue missive vuu den heer B Begeer Biu ambtenaar ter Secretarie houdende dankbetuiging voor de hem toegekende tractefflents vcrhoogiii Vuor keiiiiitgeviog aangeuoiacD Een adres vau A Uortlaiid eu eenige andere bewoners van de Blauwstraal Elzeninarkt en Turfmarkt daarbij hunne ingeuomeuheid te kennengevende met het door deu keer Samsom gedanevoorstel tot demping van bet water aan de filauWstraiit Idem idem Een adres van het R K Kerkbestuur vauO L V Hemelvaart alhier houdende verzoek omhet steegje tusacheu het Oude Vruuwenhuis en deR K Pastorie op deu Kleiweg achter door eeudeur of poort te doeu sluiteu eu het Steele temugeu huren Iu hiindeu van B eu W om bericht en raad 11 Ërn adres van H Nanoiog bandelaar inchemicaliën en dragerijen te s Hage houdende verzoek om het aantal aan te bestedeu geueesmiddeleovoor de Gemeente apotheek alhier oauzieulijk uitte breiden eu de leveringen der niet aanbetlede geueesuiiddeleu aan de laagste inschrijvers te guutten Voor kennisgeving aangenomen IS Eea adres van A Kapiijo gemeente ontvanger Ie Woerden daarbq verguuuiug vertoekende voor den aanleg en de exidoitatie vaa een Stoom tramweg tusscheu Bodegraven eu het Station van den Kipi spoorweg alkier en voor het leggen van railt in den weg van het Vittoherlje tot aao het station Iu handen van B en W om bericht en rawl 13 Een adres van J V vau der Horst koopman te Amitenlam daarby vergunning vrnoekeuilelot het aanleggen en exploiteereu van leo Stoomtramweg a van het Rijuspoorstatiou dóór de itadnaar Haastrecht Vliat en Schoouhoveu i vanhet Rynspoorstaiiou naar Bodegraven Idem idem 14 Een adres van K Tninenburg en andere liewouert van de Vierde of Bagijuenkade houdende verzoek om verlichting op die Kade te mogen hebben door het plnatseu vau een lantaarn In handen van B eu W ter besohikkiug Hierop wordt voorlezing gedaan van u voorstel van B eu W strekkende dat ds Raad besluite zioh te wenden tot Z E den Minister van Oorlog met het verzoek tot behoud van eeu garuizo u te Gouda eu vodr dat doel zich tot groote opofferingen bereid te verklaren Een ontwerp adrea wordt ter tafel gebracht Het voorstel wordt ouder bijvalsbetuigingeu door de vergadering goedgekeurd eu vastgesteld Aan de orde ia de rattatelling eener Verordening voor de Commissie van toelicht op het Iiager Onderwgt Nadat in het ontwerp etnige kleine wijcigingeu door B en W zijn gebracht wordt tot Ü behandeling der afzonderlijke artikelen daarvan ov gegaan Iu art 6 wensoht de heer Muller de zinsnede die de bepaling inhoudt dat de leden die hun ontslag hebben ingezonden niettemin hunne betrekking blijven tcaantmen totdat hunne opvolgers die hebben aanvaard veranderd te zien iu deur voege dat zij zal luiden dat bedoelde uittredende leden niettemin leien der Commiuie ilijve totdat hunne opvolgers hunne betrekking hebben aanvaard Na eenige discussie waarin de heer van Iterson zich vóór de wijziging verklaart rn de heer Kiat en de Voorzitter de door B en W gebezigde redactie verdedigen wordt bet voorstel van den heer Maller verKOrpen met 12 tegen 8 stemmen Vóór het voorstel stemmen de hh van Straaten Muller en van Iterson Naar aanleiding van art 8 geeft d hccf Kr neuburg de weuschelijkheid te kennen iftt toii de Commissie het recht worde toegekend ook ongevraagd adviezen uit te brengen a u bet Gemeentebestuur waarop de Voorzitter wtivoordt dat de bevoegdheid daartoe voor de Comniissie uit de Wet zelf voortvloeit zoodat het Onnoadig is Miles bij de verordening te bepaleu De keer Noothoven van Goor vraagt of het niet wensoheiyk zou zyn de Commissie bg de verordening ook te belasten met het toezicht op de bewaarsoholee De Voorzitter meent daarentt n dat een dergelyk voorsoliitft minder overeen te brengen zou zgn niet de wet op het Lager Ouder ijs die niet toepasselijk IS op scholen waarin geen ander dan voorbereidend ouderwgs gegeven wordt doch is tevens vau gevoeleu dat de Commissie zoowel B en W als deu Gemeeuleraad teer tal verpliolitru als tg kare tank op dezelfde wgze vervuil als door de Plaatselgke Sohoolooinuiisate tot dusver is gedaan De verordening wordt daarop met algemeeue stemmen goedgekeurd Aau de orde is het verzoek van A van Gent eu andere knimers om huune kramen bij gelegenheid der kermis gelgk vroeger weder op de Weatharen te mogeu opslaan De Voorzitter brengt in beriiiiieriug dat iu bet vorige jaar werd besloten om bedoelde kramen gedurende de laatste kermis bij w jze van proef op den Kaltensingel te doeu plnatge daar n riete proef met ala geslaagd kan worden besohouvd iielleu B en W voor geen tweede proef meer ie ueneii maar adreisaatcu te vergunusn huuue kramen bg eeu volgeude kermis wederom op de Wcithaveii Hooge Gouwe enz te slelleu De heer Fortugu Droogleever die met ign voorstel tot het stellen der kramen op den Katleusiagel eeue trapagewgze afschaffiug der kermis beoogde acht de bezwaren tegen eene plaatsing op de Westhaven niet opgeheven spr tou veeleer weuscheu dat indien de Kaltensingel uiet voldeed de kramen elders b v aan het einde der Crabethstraat eeoe itandplaats verkregen De heer van Straaten wil aan den wenseh van adretauuteu gevolg gcveu hQ is niet een voorslaiider van de ofsehaffiug der kermis die groot verlier en menig voordeel in de aiad brengt werd de kernris afgeschaft dan zou men om volksfeesten vrageu eu dit tou kostbaarder zijn voor de itad De heer Noothoven van Goor gelooft dat de kar is van zelf tal leuielgaun aftohaffen wil kg kaar niet de Kattentiugel is voor de kramen ia menig opzieht eeu betere standplaats dan de Haven de geoomruf roef i t i nitalekead geslaagd de passage werd niet gestremd de kramen hadden een ruime plaats dat de kramers minder goede taken bebbeu gemaakt moet niet aan de plaatsing worden toegesofareven maar aan bet slechte weSr aau de feesten welke alhier aau de kermis zgo voorafgegaan en andere omstandigheden N itir sprekers meening moet op het besluit lot plaatsing d r kramen op den Kattenaingel niet worden teruggekomen De heer van Itenon wgtt op het gevaar waaraan de hoizeu op de Haven blootstaan wanneer in de duar geplaatste kramen brand ontstaat en op het groote ongerief dat deu bewonars door de aaawetigbeid dier kraniau wordt aangedunn terwgl hg voorts meent dat ter wdie vau alrclitt taee iageietenen wellicht die he adres n de hebben ouderteekend het belaug vau zoovele aadere iugtaeleuen uiet mag worden voorbijgezien De Voonitter merkt op dat het brandgevaar hetzelfde is da peroeeleii op den Eatteusingel staan daaraan evenzeer bloot wanneer de kramen daar geplaatst wordeu bovendien h ialt apr tot staving der bewering dat de proef is mislukt bet getuigenis van de adresaauten aau die verklaren dat zg oiiuuemelijke schade hebben geleden eene berluhug der proef acht hg daarom uiet weutclietijk De heer Kranenburg wil ook da kennis uiet afschaffen maar meent dat eeue plaatsing der kramen op den Kattensiugel uit het oogpunt der getondbeid en ter voorkoming van ougerief voor de ingezeteueu moet wordeu aanbevolen dat de kooplieden minder goede zaken hebben gemaakt ligt niet aau de plaats die bun werd aangewezen maar loornumelgk aau deu slechten toestand van den landbouw eu auu de malaise in den handel tengevolge waarvan niet zooveel iukoopen werden gedaan dan anders De Voorzitter hierop repliceerende herinnert dat de toeatand van den landbouw eu den handel in dit jaar juitt veel gunatiger ia geweest dan in het vorige jaar Vé heer Samsom wjjit er op dat de kramers veel hinder hebben gehad vau het water eu daardoor ook schade hebben geleden zoodat hg de Katleoaingel eeue ongeschikte plaats voor de krauian moet noemen en zioh volkomen kan vereenigen met de zieniwgze van B êu W om de proef niet te herhalen pë heer ijUn Hcnschl evenzeer de kornis niet af te sobaAn moarwil baar een nieuwen bloei verzekeren door aan da kramen eene doelmatiger plaats o geven ook hij noemt als oorraak der klachten bet slechte wiêr hg zoo daarom uog eens een proef willen nemen om te zien hoe het lu het volgende jaar tid zan Nadat fe hh van Straaten en Noothoven von Goor nog kortelijk bebbeu gerepliceerd wordl et verzoek der adreasaiiteu iu ateromiug gebracht en afgewezen met 8 tegeu 7 stemmen Tot inwilliging daarvan stemmen de hb i Remy Samsom vau Straaten Oudijk de Rotte Straver eu de Voorzitter De vergadering a tt hierna over tot de benoeming van leden en plaatsvervangende leden iu het stembureau voor de verkiezing vau een Lid Tun dan Gemeenteraad op Dinsdag deu feu Jleaember e k Tot leden worden by stemming anngew ezen de hh Straver en Noothoven van Goor en tot huune plaatsvervarfger de hh van Straaten eu Post Drosl De Voorzitter verzoekt de overige leden zieb beschikbaar te tiellen om bij verhindering der gekozenen in het stembureau zitting ie uemeu en sluit daarop de Vergadering KaïitougcreclU te Gouda Terechtzitting van Woensdag 17 November 1880 Ksnionfeohter Mr J H tan MlEROP Apbteoaar van het Openbaar Miniilerie Mr W C A CHOL ffiNte Èotterdai VEROORDEELD Tot een b ete van ƒ 3 of gev vau I dag wegens rfden harder duu stapvoets eVer eeue beweegbare brug te Gouda D L landbouwer te Zevenhuizen met eeu wagen beaftaanen otct eeu Baa d over de Slifi rug tasaehen de Ooat eu Weathaleu V W laudbouwer te C pelle a d IJsel met eeu wagen brspaonen mat een paard over de Sluisbrug tusscheu de Oost en Westhaven D M laudbouwer te Capelle n d IJsel met eci WBgeé bespauiien Het eeu paard over de bng aau dea Katteusingel G B landbouwer te Zocterwoude met een wagen bespauoen met eeu paard over de brug aau deu Kh iweg lot eene b ete vau ƒ 1 of gcr vau 1 da2 wegtii wateren op den openbaren weg te Oanda btiilea een openbare waterbak H H sjouwer te Gouda op deu Kaam op d n weg B S kjoowei te Gouds tegeu het kuis van deu dniswaobier aan de Mallegatsluis J V d V ij uwer te Gouda te u een boom p d Ooawiei r C L slaper te Qoida tegen een huis aohter deGroote Kerk T J jaagM te Goada tegaa ea bail in df Kerkateeg il K atMder lp Boakoop tegao d Stadswaag op de Markt H V d B witkelier te Rotterdam tegen een boom op den Stalkwaweg APVERTENTlfiW Voorspoedig bevalleo van een Zoon N C M GIDT3 geb BOUWUKESTEB Gouda 20 NoTember 1880 ♦ Gebortn DINGENA MARTINA ouders FREDk SMITS CJr eu J SMITS T VN DB KiSTBBM Moordrecht 18 Nov 1880 De Iker a Mevrouw BEEL VBBTS VAN EMMICHOVBN SfEüUT betnigeu hunnen hartelykeu dank voor de vele blgken van belangatelliog ondervonden by de geboorte van han Zoon Gotida 20 Not 1880 Visites worden afgewacht Na of later een MEhRE2fHUlS WetTyf Benedenen Bovenkamers Keuken Zolder Onderhnis en TUIN te bevragen by P van VÉs BERG t Waddinmeen f akte 4en 2qp NaVEMBER 1880 ten OTCtBl an van 4ea Notaris W J FORTÜIJN DKOOGLEEVER te Gouda verleden is door de ondergeteekenden MICHIEL JACOB van BOLHUIS HOlïSEMA Koopman m ARIE WIJNANDIS VAU BEE KLEUN Reizend Agent beiden wonende te Gouda eene VENNOOTSCHAP aangegaan onder de firma vanderKLEIJlT Co tot ïietiiUoe enen van het Fabrice ren van en den Handel in Garen Touw en aanverwaijte Artikelen en zoodanige aadere Artikelen als zg in gemeenschappelijk overleg raadzaam zullen oordeelen Welke Vennootschap is ingegaan I NOVEIBBR 1880 wordt aangegaan voor een onbepaslden tijd en ék jaar op den 31n DECEMBER zal kunnen eindigen wanneer een der Veunooten van zijn verlaogett daartoe rainstens zes maanden te voren aan zjjuen mede Vennoot schriftelgk zal hebben kennis gegevefl De Vennooten zgn beiden tot de teekening der firma in zake deze Vennootschap betreflende geregtigd doch zullen voor haw ne geWleeningen mogen doen noch bljHiko Credi teÉ wleenen geene particuliere promessen of eceptatiën mogen geven noch iorgtoohten of dergelijke contracten mogen aangaan tot welke handelingen de b zondere handteekening der Vennooten wordt vereischt M J VAN BOLHUIS HOITSEMA A W VAN DBu KLEUN dTÖTESTAI TSCBE ZÖIAGSCDOÖT opgericht door de Afdeeling Gouda van deu Sederlandschen Protftantón JBond zal geopend worden op Zondag 21 Novomber a s des namiddags ten één ure in de REMONSTRANTÖ HE KERK altóer Voor de Inschrgving van Leerlingen vervoege men zich bg een der ondergeteekenden De Directie der Prot Zondagschool H P SCHIM VAN DBE LOElli Voorzitter L P HOÖQENDUK Secr Fenk Gouda November 1880 jM Aan allen die deze zaak steunden brengt de Directie haren oprechten dank Openbare Verkooping op MAANDAG 13 DECEMBER 1880 voorm ten 11 ure in het Koffijhuis Habmonib te Gouda van een hecht en sterk modern gebouwd II met ERF en TUIN aan den Flnweeleu Singel W jk B no 503 te Gouda bevattende vgf Kamers Keuken met Pomp Provisiekamer Bergplaats enz Te aanvaarden 1 Februarij 1881 Inlichtingen geven de Notarissen van WIJNGAARDEN te Rotterdam en KIST te Gouda illffl illBöil H t echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZUIVERINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Brakinf Hartwater ent is thans echt verkrijgbaar in 4 pakjes a 15 Cent j pakjes a 277 Cent en heele pakjes h 60 Cent te Goitda bg J II BOERS Apoth Benthuisen bjj Wed C den Bouwmeester Woerden bjj J F Sw erman Bodegraven bfl P Versloot Alphen a d Bijn bjj L Varossieuu Zoon ViMS de Verjkieïing van VU F IjBKEN der KAMER van KOOPHANDEL eu FABRIEKEN te Gouda op Woensdag 24 Novembeb a s tnsscfaen dea middags 12 en dfes namiddags 3 uur worden ten zeerste aanbevolen de Heeren C J C Prifflcer j If D LuHus van Goor If 1 Leden j fl Jager en voor den heer H C KORTENOEVER die niet meer in aanmerking wenscht te komen de Heer A van Veen allen Wit StemMljtt en de Heer E Rürtcnoever 2e Directeur der G Machin Garenspinnerij Blauw Stembiljet Vr im KIEZERS Borstlijders vinden baat bij deu voortreffel ken R nlandschen Driimn Eorst Honig Dongen 30 Mei 1876 De onderget ekende verklaart vx lgaBrne dathg door het gebruik van den zoo gtinstig bekenden DRUIVENBOKST HONIG van denHeer W H ZICKENHEIMER te Mainz nezen is van eene borstkwaal waaraan h i tireejaren geleden heeft H beveelt dos denBorsthonig allen Borstlijders ten zeerste aan A EEMMEN Daar er namaaksels in denhandel voorkomen wordt menverzocht er op attent te zgn datde flacon van fl 2 van eenegecle die van fl 1 van eeneroode en die van fl 0 65 vaneene witte oepanle met nevenstatad ialiriekstempel voorzien is Alleen echt verkrggbaar j Te Gouda bij F A WöHt A n Boskoop bg T vad Betgm Haastrecht bij J D den Hartog Oudewatar hg F onker Idenbiy r5ËeféFTtti1ldêr TKGEN alle Rhumailselii Aandoeningen door koude oiktstanb Kramp Aangezigtspgn Kiespijn Verstyving in deleden Uuidnekte enz verkrggbaar tei Gouda Wed Bosi N Allien L Vabossiaü Zn Bodegraven P VEBsi Qa Boskoop J Gooo ADS P LoOMAN Harmeien W G Koiiv iö Hazerewoude J Gaarkeuken Mont oort 3 A Jacobi Noorden D W Bo Oudewater 3 Liefland Scfeon io fn Wed Wolff Z Waarder BocTHoORN Woerden Gebr Pïbnsing Woubrugge A dr Wildk Zegwaard A Hükker I AA 9amiNaEN fmsmnaammÊÊÊtimm Men gelieve attent te te nn dat 3e Waldwolartikelen van een f ruine kleur zijn als zijnde bereid uit de vezeleïi der O n i naalden anvraag om Dépót by M J C HAM te ü eeht