Goudsche Courant, zondag 21 november 1880

Liedertafel APOLLO C lTVOERII G door de Afdeeling Uiterlijke Welsprekendheid op ZONDAG 21 November 1880 des avonds te 7 ure in de Sociëteit ONS GENOEGEN Zondag 2 November 1880 tl t ut Hiti ïegen de bgeenkomst van den rykaraad begint men in Ooaieuryk de politieke krachten weer te meten Het ministerie Taaffe licht oonai rratief en federaliatiacb getint heeft zich niet igne kleine meerderheid fiiuk atsande grhouden wat eene liet altijd geraakttlgke taak i De Dnitscbe Oostenrijker die geen federatie Jnaar e ttheid dea rijka willen en by het tot stand komen dier eenheid gaarne het Slariache element der bevolking tonden zien opgaan in het Daitaohe deae Duitschera worden het moede reeda gftieo maiiuden achtereen ran de Begeering Ie tgii uitgesloten Zij hebben eene monatervc gadering hniiher partij iu Weenen belegd die met veel ophef was aangekondigd doch niet geheel aan d rerwacblingen heeft beantwoord Wel waren et 3 3A0a menachen bye n kamerleden bnrgemeesters professors en anderen doch de politieke leid t dee pwt waren aiel opgekomeu en vooral miste mafi ilea heer on SohmwUng iüit gaf nu we de gelegenheid aan de tegeuwoordfgen om eena gue ae oualwtbaarhei jj k ff g j aprrcgen eu bet ministerie t de paragrifen ï S en ohtereenrolnj j tj jK telen maar bel rerminderdc de goedgekeurd werd het geheeli rt et H8 p üiiefa kaoht der demonalratie Be reden lag 177 atemmen aangenoaeo D If oor de hand De demonatratie was wat al te Ouilsch pgfaet b een ahMtal bbdeD ran het Dnitsob rijk hadden het gerormde plan hemelhoog rerbeven Het natinnaal Oostenrgkscbe beginsel ging ie veel op ju het Germaansche en daartan is bet roornaaraste deel der Oostenrgksche grond wetspartg oog niet gediend Deie richting doet reel kwaad san de liberale aak in Oostuuijk en nisaohicn ia het aaa haar ook te wylen dat de conserratieren in het belangrgke dis Lias deser dapea e ae oranrinaiog bg eene rerkienng hebben behaald welke niet rerwaoht werd In de Deeisehe £ amer is bg de beraadslaging orer de begrooting door een der leden het roor a el gedaai om Kopeuhageir tot een rryhkven en sUprtplaats te maken n k w j ONTVANGEN SURPRISES Hl VAIV DER BURG heden VftrsclieBOTEIiLETTERS Bg gelegenheid van t aanstaande St NICOLAASFESST ruim gesorteerd in Gouden Eingen Medaillons EUGÈNIES CHARIVARIES VESTKETÏI1 GE1 Portemonnaies Sigarenkokers n FliAOOTSrS Ook een zeer nette keuze Uit Bergambacht schrgft men ons dat in de Vr dag 19 Nor gehouden tweede Vergadering der Vereenigiiig jWinterletingen aldaar de spreekbeurt rerruld werd door den heer A Kar hoofdonderwqter te Gondriaan die eene boeiende verhandeling h eld orer de Tgd Na de pauw werden nog bgdragea geleverd door den preker en de heeren J G Bettink en J G Bettink Jr Men meldt ona nit Zevenhuiien Bg de Hervormde gemeente alhier tijn tot kerkvoogden gekoten de Heeren H Ripping en J Vente in de plaats der aftredende Heeren J Klapwgk en W Jongeneel Herkoien werd als President kerkvoogd de Heer A Bax Te Oudewater is beroepen Üs J C de Vgrer predikant te Sobeveningen ii e i De Burgemeester van Bodegraven de beir J D Steenstra Touasaint ia na een korte ougealeldbeiU overleden Hg waa nog alechta ecu groov jaar aau het hoofd dier gemeente i v i Tot hoofdingeland v n de KrimpenerwaanI in plaata rao wglen den heer M ran Dorp te Berkenwonde ia gekozen de heer Dirk Koeken te Zuidbroek ouder Berg Ambacbl Met ingang ran 22 deter zal het rijkstelejrraafkantoor te Alphen op werkdagen open tgn rag 8 j tot 12 ure voor en van 2 tot 6 en £ tot 8 e namiddags De diensttgd op Zon ia feestdagen blijft onveranderd en gemonteerd Kristal alsmede een fraaie Collectie A C VVEELEK BELLEJ Broches Knoppen Bootjef KBUI8JES niSGENeTi KNOOPJES Gouden en Zilveren Eorlogiën met 6ARANTJE IIEPAIIATIËN vao bovengenoemde Artikelejp worden ten spoedigste bewerkstelligd I VAN DE PaVOORDT Dubbele Buurt Gouda te i PJl VV broedervibap De heer Joost raa VuUeuko beeft a ontslag genomen als Burgemeester van Botterdam I Staten ©neraal Twebde Kaheb zittingen van 18 en 19 Nov In de titling van Donderdag is art 1 van bet ontwerp regelende de uitkeeriog eeuer Indische bgdrage verworpen met 46 tegen 19 stemmen J minister heeft daarop het ontwerp ingetrokken Hei algemeen debat over de Indische begrooiiog is sfgeloopeu De minister rerklaante o niet te kunnen terugkomen op het besluit betieSsnde de pea sioenfegeliug van oificisren u Vrgdag wefd bg het debat over hoofdstuk II o a uitvoerig gedebatteerd over de conversie cirunUire De Minister achtte de overlegging der stukken door de heeren van Bees MirandoUe van Houten Lenling en ran der Hoeven gevraagd vöoralWog niet noodig ook om niet van de conversietaak eene politieke qnaestie te makea Overigens handhaafde hg de meening dat de Begeering een neutraal standpunt in de conversie moet innemen De heer van der Hoeven kondigde eene motie aau tot overlegging der stukken Maandag voortzetting De Indische begrooting voor 18 1 is retboogd met ƒ 100 000 om te roortien in de koatto der rervaoging van den tegenwoordigen GonrernenrI Generaal die verzocht heeft met 1 Maart ran zgn betrekking ontheven Ie worden en aan welk rerzoek waarscbguiyk gerolg zal orden gegeren Die ƒ 100 000 zullen dienen voor penaioeu es vergoeding der koaten van terugtocht roor deu ftredeiiden gouverneur 20 000 rerder roor dea nieuw te benoemen Undvoogd 60 000 wegens kosten van uitrusting en 20 000 wegens r kosten en traktsmeat glorende et Igdperk fs en igu BINjJE NLAND SOI 20 November 18807 I sfigi lft Villi der Garden van het 4 reg ia 1 het a laBgs a 4U0fflen examen roor 2n Luitenant geslaagd ld dg vargadariag der Afd Gouda eu dmstreken der Holl Mastschappg van landbouw gisteren avond alhier in he t logement de PaanW gebonden werd dooi deu Vuor citl r nan den Heer D Koring alhier die ïp de tamaonsielKiigdit jaar te Leiden geholideu was bekroond de iilvereu medaille uitgereikt De Heel Uiteubogaard ann wien gelgke bekrooniug ten deel nel wiis fweiig Na rtertsdeelin g Vïu het verslag der afgevaardigden ter algemeene vergadering waaruit o a bleek dalJje jaarlg ksche algemeene rergadering ia 1881 te agea Sid bijewkomen wordt hel voorstel tot imm SCHOLEN Ter algemeene kennis wordt gebracbt dat op DINSDAG 23 NOVfiMBEB 1880 de driemaand elykscbe Inschryving xal worden gehouden van de Leerlingen welker plaatsing verlangd wordt raet 1 Janoari 1881 op de Openbare Scholen Wjjders wordt dienaangaande erwesen naar de Aanplakbiljetten De Commissie van toezicht op het Ijager Onderwijs Namens haar NOOTHOVEN van GOOR Gouda 18 November 1880 Seerelaris Door deiT Boekhandelaar A BBINKMa N alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE QOÜCSCSE SLM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glaxen derCartooteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders üirk en Wouter Crabctb DOOI CHBISTIAAN KEAMM lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Centen De BESTE geneesmiddelen voor Mond en Tanden xtjn het eehte 9 mn mmm mmmm en r mn mmm mmm alsmede de AromatiaobMetUoioale Eruidenzeep welke tot verfraaiing van den teint bgdraagt en tegen alle huidziekten beproefd is Aan den Heer Dr J G POPP K K Hoftandarts in Weenen 1 Bognergasse No 2 Ik verzoek beleefdelijk toezending per post van 4 flesscben van Uw beproefd heilzaam Anatherin Mondwaier 4 doozen AnatherinTandpasta dat de tanden schoon rein en wit houdt alsmede 4 stuks Aromatisch Medicinale Kniidenzeep het beste middel tot verfraaiing van den teint en verwacht de spoedigste uitvoering terwgl ik mg noem Hoogachtend F PBIDBICH K Pruis Hof Fotograaf in Praag Depoti nn alleen echte ADotkeriB Prfpirateii rijn fnvfttïgA en te verkrijgen te Gouda by L gokenk iriukelier op de Uoogatrait A 123 te Botterdam by V E run Santen Kolff apoth en A Sohippereyn Co binaire porceeinwinkel te Hage by J L f Snabilié apoth te Delft bij A J ran Bqn en J IS Kanwenhoren te Sohiedam bq C Malta Gz te Leiden bij £ Noordij te Utrecht bij F Altena en Kraan te Aniaterdam bg F V Windheim Co en H H Uloth k Ot apotheek te Ondewster bg T J ran Vreumingen te Soboonhoren bij A Wolft a vycvuRuuien wordt bet voorstel tot oontributiereikt ia m de buitengewone algemeene rergadering op l tM eember te Amsterdam te honden aan de orde in behandeling genomen Dit voorstel strekte om de contrihulie vnn 2 60 te brengen op i Mm té vettleelei dat daarVali 2 60 ten bate der algemeene kas komt Na eenige discussie wordt dit voorstel verworpr met Sf te r4n W stemmen Tot afgevaardigde ordt faiet 27 van de 48 stemmen gekoten de Heer D Nugteren de Heer A Brinkman verkreeg de orerige stemmen De rekening orer de onlangs gebonden harddraverg sluit B l tm tétl rao 33a60 Zg wordt gesteld in handen der commissie die de laatste rekening heeft Bigetien ten eiade daarorer later te rapporteerea Tan slotte wordt medegedeeld dat op 17 December in eene buitengewone K rgadering als spreker tal optreden de heer Ueogeveid uit Alkmaar Blijkens achterstaande advertentie beginnen Vrjjdag 26 Nov de gewone oefeningen in den wapenhandel der vereeiiiging Burgerplicht Wg knunen niet nalaten deze oeft niiii eu aan te bevelen aan de jongelieden diebinn n lrni l k n vertrek oü NedeMd ta zgAe iaokofaJt ffn ludié Zg ia voorts verminderd met ƒ 162 191 roor de koffie omdat de jongste berichten omtrent den oogst aanleiding gaven de geraamde koereelkeid van 860 000 pikols met 30 000 pikols te rermind n Da SersIe Kamer is bijrengerespsa tegen Mm J dag 29 dezer saronds ten 8 are f Wederom begint het water op veronfméteifde wgte te wassen Zoowel van Maas en Waal ala ran den Geldersohen IJael en den Bga komt het 5 u K i j ii iii vvg Knunen niet i oooger dan 6 pCl ongerikend dcMmmen nalaten deze oefenii i eu aan te bevelen aan de joiidie voor de inwisseling der bankaoten nog noodig gebeden die bmntn kort hanne militiepliohten moetenmochten bijjkeu te tgn Van ket tijdstip af w p S wru men daar zg na bg de Weerbaarheid Ie 600 millioen zgn ingetrokken moeten voerreohtei Kro rd ook ooveel vroeger als a derein goud wolden vuldin P i VERROOPHUIS Markt A im De ondergeteekende beeft de eer te berichten dat d ST mCOLAAS ETALAGE op MAANDAG 22 DEZER zal gereed zijn De mime kenza en groote sorteering der fijnste NOUVEAUTÉS van GALANTEBIÈN LELiERWEREBN enz veroorlooft hem zijne geSerde Clientèlle tot een bezoek aan xjjnMagaxgn nit te noodigen UEd dr Dienaar Ph J van der stok Oadergeteekende bericht hare geëerde Begonstigers dat op MAAND A O 22 JfOVMUBEB hare ETALAGE SPECIALE m1 gereed zyn Toor het aanstaande Wcd A QCAl T Kleiweg GOUDA mmm godba 31 © © 3t De Citgerers hebben de eer kennis te geren dat de jaargang 1881 eerstdaags ter perse gaat iBelanghebbenden in het ALGEMEEN worden beleefd nitgenoodigd veranderingen of biJToegingeo en VEREENIGINGEN in het bizonder wijzigingen in de respectieve Besturen of opgave van nieuw opgerichte Vereenigingen die men wenscbt opgenomen te zien 00 apoeéUg mogéHifk in te zenden ten hunnen kantore a d Kleiweg Tevens wordt men attent gemaakt op de UITSTEKENDE gelegenheid die het AdresJMëk aanbiedt tot adverteeren Voor eene gebaele pag op gekleurd papier wordt berekend 5 halve 3 kwart 1 75 INZENDING TIJDIG G B VAw GOOR ZONEN Uitgfevers Êm EOOPDHAAB A van 4e 764 J 0 Getulfeu ij ondergeteekenden erkrniieii dnl de HAABontwikkelings balaeA lot HEBHltüEI van hoordhaar ene dr aarheiri ia Wy authoriaeeren den Heer THEOPHILE dent emuaeade nitkomaieu door on oudrrrondeii te pnblioeereu Alphen 12 l ee B9 Mr C VAN t BIET roor legaluatie de Burgemcealer L W VABOSSIEAU Amsterdam Deo 1878 Dochter van W i BRIENEN Poatbeambie Sneek 28 Mei 1874 Mr B KBOON Beambte fcnia r Arrrst Pintrjnm lO Feb 1875 Mr VV 8 v n VELDE eligkerke bij JilddeIbWf 2 Februari I87 Mej M 80NIUS Amsterdam Anfr 1877 Mr BLEEKEK Brnlenier Deventer 10 Feb 1878 Mr W J VEBHEIJEN Bordreellt 16 iSept 187 Mej H VANÜEE en C NEENKEMPEKS Botterdam Mr A HOOXINO Je Velp Mr J H BBüMMELMAN Almelo Mr A J 8TEFPEN8 ftetnigen M J SMITS barbier Zoetermeer Mr i MOLEMAN Hooireveefl Orenthe Mr i m VBIES mtval van Haar Boos of Schilfers dnn Haar Hale Plekken P n io de Scledelhuid Haarof Baardworra llnidzeer vroeftydir Gryg worden ƒ 2 de flacon Kleurmiildel 2 Baardgroei b laem 2 Huile Crialallin fijne Odeur ƒ 1 Klicr Oiie ƒ 2 Dnrae Zeep fijne Odenr 50 Cta Scheerzeep 50 Ota Brochurra gratia Franco aanrraag tegen poatwiaarl po4lzegela of remboara by THEOPHILE Haarkuudige Frederiktplein No 32 Ameterdani 1 NB Er beataan yeen P pflta on thoud d it goed I GOWPA Bpira VAK A BaiKKHAK BUITENLAND Buiteoiandscli Overzlelit Pe Fransche Kamer der Afgevaardigden heeft de beraadsiagliig voortgvsel over ket i ltoittMrp op de hetTorminJf der rechlertgke macht De minister fan juslitia de heer Cazot Ifcstnedeen atnendement door den heer Buyer op par 1 fan art 3 vooigesteld strdckende om den eerMenrooiiitter ran Eet Hof ras Appèl roortaau voor h t leren te doen benoemen door d a prcaidaut er fiepttbliek in plaats van loools het emlexwerp bepaalde roor vijf jaren door den ministerraad Ka langdurige beraitdalaging trok de heer Bojrer jÈa amenüimeut in Ue beer Ribot beatreed par i Sla eeae aOMnding dir onafhaiikelgkheid ran den preeideut e la strekkende Om de magiatratnnr te deaa anifeafi i Ook mgr Freppel rerdedigde de onafutbaarbei4 de paragrafen t S en 4 aohtereenrolgïais waren goedgekeurd werd h t geheels rt et ÉfS tegeu 177 atemmen aangtnonKo De Kamer varwierp met 253 tegen 208 stemmen de eerste paragraaf van art S A i na wtÊt door de Referring tegenover oe oommiaiie gehacdhaafd airekkendc om 160 faehtbsuken tt e chaffiM Opmerking recdient neg wat bg de behandeling tan het outwtrp op de tnngiatntanr door den heer Allsl Marg ia htl midden werd gebracbt gVta waar vroeg h j bet merkwaardig venohijnael dat juiat de nuagialratuu aoo f gandig ia tegen hel bewiudF Vroeger eu elders heeft men dit aooit soo gesien Met enkele uitxonderiugen voegt doorgaans d au gatratunr oh onder alken regceriugtrorm Doet oHrrooung d nj het in Prankrgk nie er ia geen andere wden gtiuat om Kop roor ie vinden dan dwe dat Md rt I860 d op a p lji t te maken ran het Noirfen leii mg der reohten geheel lu handen der Jetuieleu w geweest öe reekterigks naebt fa nDadv owMr chaal dan olerioaal Zonder diaonsaie heeft de Belgische Senaat bet alrea raa autooord net 33 tegen 26 steramen liiikengde tegen rcebtengde goedgekeurd Baron d Anethan hem nameaa ague politieke rrieudeo verklaard dat hg niet raa de traditie van dea Sen at wilde afwgken om by ket adrea van antwoord in politieke diseuaaies te trede dal hg lich voorbehield te gelegener tgd over de gabeele politiek der Bbgeenng iu debat te icopiea n dat hg e uvoodig tegen het adres sou atemmen la protest tegen die politiek welke kg ia stngd oktle met het belang en bet weh jn des Lmda Tegen dete laatale woirden kwam de minister Frèie Orban onder luide tuejoicbingeu der liukengde in renet waarna de verachilleode linaneden ran het adres r n otvoord asbtereenrolgen werden afgehamerd De Italiaanaehe Kamers bebbea haar werksaamheden herrai en beiden erenala indertijd voor graaf Oavonr beakiten voor twintig dagen dei roaw aan te nemen over den onlangs overleden baron Bieasoli Aan Garibaldi en ign oon Menotti is door d Kamer io plaats van het rertaugde outalag een verlof van drie maanden rerleeud Gardibuldi heeft nieticgeuataaude dit rolnm een brief gesohnveo aan den voorsitter waarin h j ib seer krachtige bewoordingen opign ontslag bl fi aandringen Het aangekondigde eiaontwerp betreffende d afiiohtffing v n fapitren geld met gedwongen koers ia in de Kamer ingediend en wegens ijju belangrg kheid daar bet oog niet gedrukt a roorgeloen Het thsos door de Vereenigde Banken uitgegereu papier sou den In Juli a a een rechtatreekscke elaataaohuld wordea De banknoten tonden den gedwongen koers beboudeq maar van een bg Koninklgk besluit Ie bepalen dag af te Some Floreuoe Genua en negen andere plaateen in goud inwisselbaar igp De kleinere banknoten vaa 60 centimes eu hooger lullen tot een getameulgk Mrag van een millioeu lira worden vernietigd Tot het einde van 1882 toe wordt de Begeering gemachtigd teu behoeve van een M ander een leaaiug un te gaan van 644 milliuen lira waarrao ten minate 400 millioen in goud tegen een rente ran niet hooger dan 6 pCi ongeriikend de sommen