Goudsche Courant, zondag 21 november 1880

Woensdag 24 November 1880 N 2Ö3Ö GOUDSCHB COURANT en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken beriohtnn ran hooKen wiienlaud Te Vealp wu Xiitenia middag S i de Haai ledert a morgei dertig em gnwauao eu teekrade de peileohaal 4 06 M boran dan aormaltn atand Vale nemohea beklagea eidi dat te dea moigeni by t Mütker woideb eu groote balemmeriag geToelMi in de broneke ean uker gCToel Tan Moaairdhiid in M ashterate gedeelte van de keel teroonaakl door min oi meer dikke alijmdeeltjea Men endt dan dikvijla befiige pogiugan aan om ia k jt te raken vaarrao hoeatei en laraa laiaael kbeid dao dikwyU het geralg ia terwijl mea ar maaigmaal aant na Teel aoaita en euige aam Tan oopaaeljikhald in daagt om de atoQea te Tarw ereu die da adeathalipg belemmeren AUeo die aan den onaaageaame kwaal Igrien bewgat men een waaraoktigeD dieoat door hun t middel aan te ryieu om er Tan lerloat te worden Uit middel aa is da teer waarTan bet gebruik loo heil aam werkt op alle aaodoraingen T n de brouobes Het is Toldoenda om oumiddellgk róót eiken maoltyd twee ot drie teenwpaulea van Gotot Ie nemtu om spoedig een geroel au TerliohtiuK te krggen dat Ben dijcwqla teTtrgeefs looht in een meuigla leer samengestelde en due geneesmiddelen Achtof agenmiul a de ties geTalleu tal dat groei aa oapasselqkhaid dea morgeaa geheel erdwiiaeB irannear men geregeld gedarende eenigeu tqd de tosreapsnles gebnrikl Hat ia ganoeg ank Ie herinneren dat elke flacon leatig leeraapanlea bcTat Deia behandeling kost den geringan prqs Tan 6 i 7 cent doacs Os laar is san scea samei estelde aelbtaodighrid araarTan de TarTaardiging aanmerkelijk afhankelyk ia Tan da ijae van bereiding en ToonI Tan de beataaddeeleii waaruit men se trekt Ondar andere trekt men taer uit steenkolen beuken pqu en nnanhoBt aas het sptaekl Tanaelf dat de ge ssakraehtige ei enaabappan ran dit prodnot af haukelgk aija Tan tqa oonprong en de wjjse ran bereiding ICet andere woorden iedere soort trer beeft baar b oadere eigenaohappau Daarom ia het niet e Terwouderea dut uit een geneeakaudig oogpuut beschouwd oUe Toortbnogselen dis men met den aam Tan tees bestempelt aiet deselfde uitkomst geren Tot het TerTaantigea igner teercapaulea gebruikt de beet QuTOT niet anders dan de soogenaamde Noorweegache teer de cenigste die niet branderij is en bet genukkaijjksl Terteerbaar Hg kan alechia fOor de qaallteit en bggeTolg ook tooi de dengdelgkheid instaan Tan die capsalea waanran de fl oi na op kei etiqaet de driekleurige handteekeniug dragefc GEVONDEN en aan het Bureau Tan Politie gedeponeerd een TronwenHTJTS een katoenen JAK eiC een OVERHEMD UUT VAM UKIKVBN geadresseerd aan oubekaadan gcdareada kat Se kwartaal 1880 uit Oonda uaar hat Buitenbad Terioad n an door tnsaebenkomst T n bet Postkaaiaor teng to bekomen Veiaondea geweest naar BELGIË V aan ïüaaelbeighe Gent L K J aoea Luik BülTSCHLAND M Salrerda Munater KNSRLANU K A Maqar W Kraan B M van Straaleu LoMdaOi Otmiê 1 NoTeaber 1880 De Direetsnr Tan bet Poatkantoor te Gouda SIMONS Burgerlijke Stand Gj UOREtli 17 N f Miiao o 4an C J na Wgs asilba a 4 aa VlUt Ig Uufcik oadm C loesjUrdool R k taa Malba maUSSmf l Nar a M H m im Mei dea 4 D T W aa kqidcs b 1 J i TnoM 17 1 QiWSa UH 0 11 Kot A A na a a Berg il j laai M j i sa Bssnn 57 n È Fiirtsga j Adverteotiên Wedsliaarbui 3urgerplic it B t BKarrUUR betiehtdstde OEFBNXNOEN vai ItOTtiigeiMeaide Veraeniging lollen gehoadoi wolden ia de OYMNASTIEESCHOOL daf TriJdaO avondë na 8 tot 10 nor Mnagende VBUDAQ 26 NOVJSMBER AANEESTEDHrCf VAM LovensmidGlele UK DIHI8TI TAN im MüUaire Hoêpüaal te OmtOa Den In DECEMBER 18 dea iw aten 12 nre z l op het BtJBEüiU ran Sm ADl MSTEATËUB iaa gemelde Inrichting in hét openbur worden AANBESTEED aelevermg yan het benoodigde VLEESCH WHBRÖttD KBniDENIEBSWABBN BOTKR AARDAPPELEN en BRAND ten behoeve ▼ den dienst tui boTengemeld Hospitüd De Voorwaarden der Aanbesteding liggen ter lezing op gezegd Borean van des morgen 10 tot s middags 4 nar alwaar tevent de ge wenschte inlichtingen verkregen kannen worden De Chef der Inrichting ZUBLI SINT NmAS CABiAU j E zmm Photogi aat MARKT Bericht dat hem vervaard d worden Naiicliet Knoopen net Porlret hetzy van portret ot persoon flMfhtt ptu Verzoeke eene vro gdige bestelling Ontvangen hte SDHIEMUEBJEME Merk Jflght C p alleen verkrggbaar 9 APPELBOLLVir BOTESLETTEBS SAU8IJZENBROOOJB8 en verschilleod ANDER GEBAK M pëeter jz wyd$tmt J de JONG As Mr TIMMERMAN IMTRDNElüTEELi liliVflUI van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUr BLEMENT Kniperateeg t 227 Germania te 8teltin Deze Maatachappg md ontr toii den Staat slnit op zeer voordeelige TOorwa den alle soorten van Leeensv0t ek0r4nff n Lijfrenen enz en is zeer gwchikt om op een zeker t dstip de gelden voor wtMt of a i fB voor de kinderen beschikbaar te hebben De tQermama onderwerpt zickf büe enlMetlf geeekiUen aan de uittpraak nm den JfflderUndtchen Rechter Inlichtingen en prospectaMen gn bg 4ep Hoofdagent A K VAK DjB 0A9I BI Tnrfnurfci 1 G mda WW EH BETAALKANTOOH L I rpog leever Forluiju Hotterdain Ifent d Dé oAtto ii Opmagbaw aa drie dagen één maand 3 oj twee aV 0 drie 3 4 o zes 4 twaalf 4V VoVan dépoaito g voor één Maand en langer wordt da rente vooruitbetaald De stortingen kannen ook plaats hebben door tnaschsakooMt van den heer Ma J FORTUUN DBOOGLEEVER Advocaat te Gouda WÊÊmÊÊÊimmmmÊmmÊ SLIJMeo AIAAGPILLËN SCHBRUDEB S PILLEN zgn MAAOV£B8TÉBK£ND zacht LAXEB£ND b zonder goed tegen SLUja 6n bevorderen de SPIJSVfiBVEiiiaiNQ 32V a per dooa I verkr baar te QOUDA alleen bg L SCHENK I iï M n e K Oosteriingin ia iM A Prins fo ti tH Zy derlaan len de bekende dcpdta Mea wa te ikb vaur namwduek I V Elk dooqe ia gewUtkeM ii een billet 1 met da miuntwkealllg aan den Ten aardiger J J Bcfireader Apoth eker NederkiDiIsi lH Rhiinspoorvres WINTERPIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e EI Van AMSTERDAM AKNHEM cu ÜTRKCHT i uBOTT£RDAU a HAOEen HCHEVBNINGEN Het Tertrek van Amsterdam it opgegeieu tan et station Bquspoor Het Tertrek Tan het oentnulatatioa Wealardok is 16 m nosger Va AwnKDAlf S M 8 10 S0 l H I8 E0 i 8 16 tM Abuhim 66 8 61 10 SC 1 46 5 80 45 9 7 üiaiCHT 7 8 8 10 17 11 40 1 16 3 88 636 8 S6 10 1 Hameiaa 7 M 8 4S 12 1 S6 3 48 10 30 Waarden 7 8 1 44 8 S8 8 66 0 8 Oadcwato 7 88 1 66 4 8 1 AaakoBM 7 60 10 1 48 11 18 S 16 3 60 4 20 7 6 8 10 63 Naab Moordreebt 7 68 18 V 43 Nieaaerkirk 7 88 18 4 18 t 4l Gapelle 7 5S MS 41 BoTTUDAif 7 63 IS 10 30 11 81 8 18 4 6 4 S8 6 67 4I 10 8 ZaTeDkaiKnMeMkpeUe T 6 1 21 4 88 S S SoetarmeerZegwaanI 7 68 t fl 4 1 9 3 Voorburg 7 5 1S 12 84 8 21 4 Ï6 9 3 s GaATZHBAOl 7 68 9 13 10 52 12 34 S 81 4 2t 7 9 9 39 10 58 Beheveningen 7 6 10 68 12 34 7 8 Vaa JIOTTEEDAM SCHEVEN INQEN en s HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT au ARNHEM Va BomaDAM 30 8 16 8 60 10 30 10 40 11 60 2 8 450 8 60 7 8i 9 Capella 41 10 50 8 9 7 Nieuwerkerk 4 10 8T 2 18 7 7 9 14 Moordreebt 57 11 4 8 28 7 14 Aankomat 7 10 8 34 9 8 10 4 11 16 IS 9 2 85 3 28 4 52 7 6 7 56 9 27 SeheTeuingen 9 40 11 60 1 45 3 45 8 26 tOSAViiraAei 8 26 8 6 8 85 lO lO lo SO 11 48 1 50 2 50 4 16 8 85 7 30 Voorburg 8 38 10 37 1 87 4 11 8 42 6 ZoetermeerZegwaard 46 10 50 2 10 6 ZevenhniienHoerdapelle 66 II 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 82 9 6 10 43 11 18 12 11 2 38 8 1 4 4 7 28 7 68 9 30 IfAA Oadewatar 7 18 11 21 2 41 7 81 Woetdeo 7 1 11 21 2 41 7 81 9 33 Hatmelen 7 K 9 11 10 62 11 21 2 41 8 25 4 56 7 81 8 1 9 88 AllSTnDAlt7 1 8 38 10 2 12 13 3 25 8 1 9 38 üi ioai7 18 11 104Sa 11 21 2 41 8 15 4 66 7 81 88 AaSHWt 7 16 ll I0 aa 11 21 8 25 4 S5 7 81 öoTOA Dame va A BBitiuiAV REN ISGEVING VIERING yan den St NIC0LAASAVOin BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Gouda In aanmerking nemende dat de St Nioolaaa Avond dit jaar op Zondag trU Noodigen naar aanleiding van een bij hen ingekomen Tenoek de belanghebbenden uit de Viering van dien arend op Eaturdag den 4 üeeember e k te doen plaats hebben Gouda den 23n Norember 1S80 Burgemeester en Wethouders roornoemd Va beugen IJZENDOORN De Seeretaria BROUWER Parlementaire Werkzaambcdcn Na de nederlaag in de zitting van Donderdaf geleden moest de minister van koloniën terstonc een nieuwen atrgd aanvaarden ter verdediging der Indische begrooting die terstond aan dê orde werd gesteld De heer van der Hoeven opende dit debat met zgn leedweirai nit te drakken dat het verzoek van gepensioneerde ofScieren om in het genot van het verhoogd pensioen gesteld te worden was afgewezen De sommen daartoe bestemd kwamen reeds voor op de begrooting van 1879 en s koning vert pnwoordiger te Batavia bad het plechtigtoegezMcd Hetiseen tehromeTpe onbillgkheid dat officieren in 1878 gepensioneerd in gunstiger toestand verkeerm dan ziJ die in 1879 op de gegeven beloften vertrouwende gepensioneerd z n Daartegen moest spndcer ernstig protesteeren Vervolgens legde spreker zgn grieven bloot tegen de p anterspartvj en t en de strafbepalingen tegen werklieden die zonder toestemming van het hoofd eener onderneming de plantage verlaten een ongekende daad volgens spreker waardoor de arbeider geheel weerloos wordt overgeleverd aan de onderdrukking door xgn heer Wordt die ordonnantie niet gewnzigd dan zal spreker tesen de begrooting van koloniën stemmen De heer üastert wees op de bevredigende verklaring in de troonrede en de ongunstige berichten die van tgd tot tgd nit Indiëtotons komen Volgens spreker moet men beletten dat de hooge ambtenaren steeds uitslnitend spreken vaa de belangen van Indië zonder aan Nederland te denkeu de vryheid van drukpers aldaar moest beperkt worden en die ons prestige aanranden moesten des noods uit Indië verwjjderd worden Ten slotte wees spieker op den ongnnstigen fiuancieelen toestand een zeker tekort van roim 13 millioen op de Indische begrooting zonder de vele cródieten die nog te wachten zyn De heer de Casembroot nam mede de handschoen op voor de officieren wanneer Nederland den officieren niet betaalt waarop zg recht hebben dan heeft het aan zën eereplicht niet voldaan en is de soede trouw geschonden De heer Kool bespre de organisatie van de Jcrggnmaeht in Indië hg wil van het tegenwoordige overcompleet gebruik maken voor de nieuwe organisatie vraagt of het gebruik van torpedobooten daar niet de beste oplossing der veidedigingsqusestie zal zijn en acht de sterkte der cavalerie te gering Verder sloot spreker zich aan bg het vroeger gezegde omtrent de gepensioneerde officieren en acht ook in Indië cursussen tot opleiding van officieren noodzakelgk Ook door den heer van der Schrieck werd a ingedfongen om op de pensioenregeling rug te komen even als dooi den heer 8eret zoodat hierin alle specialiteiten het eens zijn De heer Kenchenius wilde nog eens het gevallen besluit omtrent de subsidie bespreken maar werd door den voorzitter tot de orde teruggebracht Straf benalingeu tegen de drukpers keurt hg af met Jrq heer Kool is hg het eens dat cavalerie in indië niet gemist kan worden Uitvoerig weerlegde de minister de gemaakte bedenkingen Omtrent het intrekken der ordonnantie op de arbeiders kan hg geen bepaalde toezegging geven hg zal onderzoeken Men weet wat dit beteeken t Strengere bepalingen omtrent de drukpers zgn van hem niet te wachten evenmin MS wgzigingen omtrent de comptabiliteitswet Wat einde k de pensioenregeling betreft de minister gelooft dat het onverantwoordelijk zon zgn op het genomen besluit terug te komen Na een korte repliek van de heeren van der BoeVen en Bustert werden de dgemeene beraadslagingen gesloten en Booidstok 1 der uitgaven aangenomen Bg de behandeling van bet hoofdstuk justitie in de zitting vau Vrydi besprak de heer Insinger de mishandeling der inl ndache werklieden op Sumatra s oostkust Eleeds vroeger is daarop door hem gewezen wat is gedaan om dit te beletten weid door hem gevraagd De heer van Gennep besprak de bevoegdheid van het rechierlgk en administratief gezag hg meent dat het eerste miskend wordt en Acht bestraffing van hwdelingen die compromittant zgn tegenover de inlandsche bevolking noodig mite dit met rechtvaardigheid zoowe tegenover de rechterlijke als administratieve ambtenaren geschiede De heer van Dedem achtte uitbreiding van het aantal leden van het gerechtshof noodig j en wil ook het parket der landmden aan Europeanen opdragen omdat de djaksa s noch intellectueel noch moreel berekend zgn voor hun taak Het antwoord van den minister voldeed geen der spiekers allen toonde n zich in hun repliek onvoldaan De heeren Kenchenius en van Dedem steunden den minister door de aanstelling van meer Europeesche ambtenaren te bestrijden opleiding van inlanders achtten zjj zeer wenscheljjk om het getal ontevredenen niet te vermeerderen Bg de i ehandeliug der artikelen besprak de heer Keuchenios den achterstand bg de gerechthoven de heer van der Schrieck dien bg de krggsroden Zonder stemming werd evenwel die aid goedgekeard Bg de afd Financiën drong de heer vnn Dedem aan op de aanstelling van een ambtenaar speciaal voor de opium belasting zelfs maakte hg zgn stem over de begrootiug aaarvan afhankelijk de minister kon echter aan dit verzoek niet voldoen Bij de vierde afdeeling departement van binnenlandsch bestnnr kwam een der hoofdquaestiën aan de orde de conversie van het communaal en iudividoeel landbezit De heer van Rees vroeg de overlegging der stukken omtrent deze zaak omdat meer licht noodig is Pressie zoowel van de eene als van de andere zgde moet in deze zaak vermeden worden Uit een vroeger rapport blijkt dat communaal bezit eerst onUtaan is onder Nederlandsch gezag op een groot deel van Midden Java bestond vroeger erfelijk individueel bezit dat eerst door het cultnurstelsel gemeeiitelgk geworden ia Tal viin vragen doet spreker om de noodzakelijkheid tot overlegging der stukken tot verkrggiug van lueer licht aan te teonen oin zoodoende langs beteren weg maatregeleq te nemen tot voorbereiding van een toestand waarin het onrecht van vroeger jegens de inlandsche bevolking zal worden lersteid De heer de Casembroot betwgfelt of de Javaan ook nu nog prgs stelt op individueel grondbezit De minister geeft een overzicht van het gebeurde en dringt aan op bet bewaren der onzijdigheid in deze zaak de inlanders moeten zelf zonder eenigen dwang die zaak beslissen met inachtneming der voorschriften van het Indische regeerinasreglement De heer van Bees houdt staande dat juist de circulaire aan de inlandsche bevolking dwang oplegt hg dringt in weerwil van alle betoogen van den minister op overlegging der stukken aan Licht meer licht bleef zjjn eisch en ook die van den heer van Houten die de a chaffing der heerendiensten der landdiensten en van het cultuurstelsel verdedigt om zoo tet den eenigen gezonden toestand individueel landbezit te komen Ook de heer MirandoUe vroeg meer licht op grond van tegenstrgdige inlichtingen vroeger door den minister gegeven Eerst heette het dat geen pressie is uitgeoefend nu wordt het tegendeel gezegd voor een vruchtbaar debat zgn meer gegevens noodig De minister achtte de overlegging der stukken onnoodig de qnaestie der conversie moet vrij blgven van de politiek hg overtnigde evenwel noch den heer Lenting noch den heer van der Hoeven welke laatste nade herhaalde weigering van den minister het voorstel deed omde overlq g der stukken te vragen Zullen de twee rnstibigea den minister gelegenheid geven zich een echec te besparen L BUITENLAND BuUcülanilscli Overzicht Wy knunen hoe gaarne e dat wilden Toor da eer van het Duitsohe rólk en de atad Beilgn niet twijgen over de dwaze beweging die aldaar gaande ia tegen de Joden Door den hafpredifcer 8tö ker gealeund door prof ron Treitaohke op het getouw genet heeft dei agitatie hel Duitache folk en iuKOuderbeid de inwonera ran de Fniisisobe hoofdatad in twei kampem g plitst die der oor en der tegcuatandera vau de Joden Het parlement heeft er zioh in grmengd door een interpellatie van dr Hanel welke vroeg wat de regeering doen lou als teker adres dat circuleert inkomt Dit adrea strekt om aan te driugcu op het opmaken eener atutiatiek van de in Duitaohlaud wonende Joden ea de door hen uitgeoefende beroepen om de Teatiging van vreemde Joden in het ryk te Tcibieden of althans te belemmeren om de Joden van ataataambleu ollhana zeker van de rechterlijke maobt uit te aluiten en om vooral hen te weren uit het onderwgiend peraoneel De regeering ia soo wija geweest vao onmiddelijk te verklaren dat de vryhsid Tnn godadienat die door de oonatitulie ia gewaarborgd sal worden gehandhaafd De diaoussie ia Zaterdag niet afgeloopen De sprekers van ouderaoheideu liohtiug hebbeu da beweging afgekeurd Eu wat is uu de reden van die tot openbare vijandeohap overalaande antipathie F Zeker v A r een deel godadienat en raaaeuhaal overblgfaelen van vroeger eeuweu waaraan aoma zeer verliehte menaohen lich niet geheel kunnen ontworateleu Doch vooral lijn de oortakeu op materieel gebied ta zoeken Tegen iedere belemmeriug in heeft de werkkracht van het Joodacbe volk zioh in nlle takken van den handel eene eerste plaats verworven vooral in dien hapdel waar door auelle flaotualie der prijzca iuzioht en ondernemiogageeat meer dan elders orden vereieoht Vóór den tgd der groote bankinrichtingcn hadden de Joden de gansohe geldmarkt in handen u zij hebben daarvan geen miabruik gemaakt Daarenboven toonden ijj zulk een buiteugewouen