Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1880

Voorspoedig bevallea van een Zoon NEELTJE SPRüiJT geliefde Echtgenoot van J H ROSBERGEN Coutia 23 Nov 1880 Westhaven veezekerhtg maatschaphj VOOR DE 3 Ta tio3n SLl © v£iliti © DE HOOP gevestigd te ARNHEM Iloofd Directeur A J HIO LLM A IV I Waarborgkapitaal Veertig Duizend hlden De DIRECTIE van bovengenoemde Maatschappg brengt ter kennisse van belanghebbenden dat de deelneming voor de Lichting 1881 is opengesteld en de betaling geheel ter keuze blijft van den deelnemer Genoemde Maatschappij geeft den deelhebber voor Plaatsvervanging de volkomene waarborging voor Loteling en opvolgende Broeder of Broeders ingevolge Ari 61 en 50 en voor Nommerverwisseling ingev Art 65 in verband met de Art 116 en 117 der Wet op de Nationale Militie van 19 Angs 1861 Staatsblad No 72 C A B BANTZINGER Directeur te Gouda C B VAN BAAREN Hoofd Agent te Schoonhoven C DE KLUIJVER Correspondent te Oud Alblas Q Tot het geven van nadere inlichtingen aangaande de soliditeit van hovengenoemde Maatschappij hebben zich bereid verklaard de WelEd Heeren A T Cv HASSELT en 6 W BOES beiden Notaris te ArtJiem T P di POORTER Notaris Schoolopnener en Lid van Provincial Staten van Over sel te Oldenzaal en B BLOK Lid van Provinciale Staten van Zuid Holland en Burgemeester van Lekkerkerk Vrijdag 26 November 1880 N 2636 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 2 Ondergeteekende vemoekt buiten aanmerking te blijven bij de aanHtaande stemming van Leden r Kamer van Koophandel JE KOBTENOHrXlJB De Inzanding van advertentiSn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Wê Degenen die iets te vorderen hebben vanof verschuldigd z n aan den heer ADRIAAN van LIT in leven Gratter en Graanhandelaar gewoond hebbende te Haastrecht en aldaar overleden den 6 November 1880 gelieven daarvan opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris H J F HEIJMAN te Haastrecht vóór den 15 DECEMBER e k TE HUUR Nu of later een aEhRBNHUlS met vflf Benedenen Bovenkamers Keuken Zolder Onderhuis en TUIN te bevragen bfl P van BEH BERG te Waddinmeen ETALA E NOUVEAUTÉS D Sahisom OFENEAEE SOHOLEN Ter algemeene kennis wordt gebracht dat op DINSDAG 23 NOVEMBER 1880 de driemaandelijksche Inachr viug zal worden gehoaden van de Leerlingen welker plaatsing verlangd wordt met 1 Januari 1881 op de Openbare Scholen Wyders wordt dienaangaande verwezen naar ÜB Aanplakbiljetten De Commissie van toezicht op het Lager Ouderwgs Namens haar NOOTHOVEN van GOOR Gouda 18 November 1880 Secretari 4 200 stokken spelende met en zonder ExpRssioD mandoline trommel klokken caertagnetten hemetstemmen harptoonen enz Speeldoozen 2 tot 16 stnkken spelende verder ne9essaires cigarenstanders zwitsersche hnisies photografiealbams schrgfgarnitnren handschoendoozen briefdekkers bloemvazen cigarenkokers tabaksdoozen werktaschjes flesschen bierglazen portemonnaies stoelen enz alles met muziek Steeds het nieuwste en overtrefielgkate aanbiedende J H HELLER J3em B F Wat w i direct afleveren is voor echtheid gewaarborgd Vreemd fabrikaat is ieder werk dat mijnen naam niet draagt Fabriek bij mg aan huis nepuozsSao oansaj nspiuA n 8ii Bftjd 9pje3j 8nma piaepjSA natmud 8 udy af j3qm3A0 nvAn3 jajiiséd8nBA sismaa B iapno napiOM sauvj QOOOS Ssjpaq nae a a3 jaM8 snooi 3g jap qqi Q Voor de Verkiezing van VIJF LEDEN der KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te Gouda op Woeksdao 24 Novjsmbek a 8 tusschen des middags 12 en des namiddags 3 uur worden ten zeerste aanbevolen de Heeren Aftredende Leden C J C Prince D Lolius van Goor H Jager en voor den heer H C KORTENÖEVER die niet meer in aanmerking wenscht te komen de Heer A van Veen allen Wit Stembiljet en de Heer A van Hecdt Dortland Procnrati houder van de Wed KNOX DORTLAND Blaua SUmUljet VFXE KIEZERS De Heer van MIER OP Westhaven VRAAGT eene KEUKEI MEID om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden Café TIVOLI UUZIESÜITTOEmO op Donderdag 25 INovember ILOEDZUIVERND m VERSTERKEIID ELIIER Jood met Kma vermengd is een der beste geneesmiddelen tegen aandoeningen veroorzaaktdoor coagnUtuur darvoohtaii kuaraohUghald opgeblazenhalcl xwaeren r achltto ma liekt n m de been f cA deren krofgaIpwaUan enz ra DB VOOBNAAMSTE DX APOTHEIBH p tl II r Sroiot Nedertandsche llhifnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfei s alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM ARNHEM eo UTRECHT naar BOTTERDAM s HAGE en SCHEVENINöEfT Het tertrek van Anuterdam ii opgegeven raa het tation Rqoapoor Het vertrek van bet oentraalBlatioB W eateidok is 15 m vroeger Van AMSTEaDAH 6 30 8 10 9 30 11 35 12 50 3 6 8 16 9 50 Aenhem 6 56 8 5S 10 36 1 46 5 30 0 45 9 7 üiaecBT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 636 8 35 10 12 Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 35 3 48 10 80 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 65 9 8 Oudewntcr 7 36 J 5S 4 3 9 19 Aaukumst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 16 3 69 4 20 7 6 9 36 10 63 NaaS Moordrteht 7 53 2 18 9 42 Nienwerkerk 7 53 2 18 4 23 9 42 Capelte 7 53 2 18 9 42 BoXTEKDAM 7 63 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 23 5 57 9 42 10 59 ZereuhuiieoMoereapelle 7 56 2 21 4 26 9 39 ZoetermearZegwaanl 7 56 2 21 4 26 9 89 Voorborg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 a GaAVIMHAOX 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 4 26 8 7 9 9 39 10 56 Sohrveningen 7 66 10 52 1S 34 7 8 Van ROTTERDAM SCHEVBNINGEN en HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT eo AKNHEU Van BoTTiEDAK 6 30 8 16 8 50 10 30 10 40 11 50 2 3 4 80 6 50 7 36 9 Capelle 6 41 10 60 3 9 7 Nienwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 57 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 2 35 3 22 4 62 7 25 7 65 9 27 Soheveningen 9 40 11 50 1 45 8 45 6 8 25 sGlAViNHAOl 6 25 8 6 8 35 10 10 10 30 11 46 1 60 Ï 50 4 15 6 35 7 80 9 Voorbnrg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 termeerZrgwaard 6 45 10 60 2 10 6 56 ZeTeuhuizenMoeivapelle 6 56 11 2 20 7 7 Aankonut 7 13 8 32 9 5 10 43 11 18 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 68 9 80 Naar Ondeaater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmden 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 25 4 56 7 31 8 1 9 33 Amsterdam 7J 6 8 36 10 62 12 13 8 26 8 1 9 83 ÜTEECHT7 16 9 11 10 52 11 31 2 41 3 25 4 55 7 31 9 33 AaNHi 7 16 9 11 lÖ 52 ll Sl 8 25 4 55 7 31 QODDA DaVK VAM A B INKl Alt De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de oitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitg ever te bezorgen j 1 II I I ii I KE ISGEVI VG INKICHTtNGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEEOOllZAKEN BUKGEMEESTEE eu WETHOÜDEKS der Gemeeute Gouda Geiet op artt 6 en 7 der wet vao den 2n Jaoi 1875 SUalMtd o 95 Brengeu ter algeiiiceue keania dat op de Secretarie ter viaie ia gelegd eeu verxoek met bijlageD vau de Directie der Steariaekaaraeufabriek om ergunuiag tol het plaalaeu an eeu stoomwerktuig ia het per eat gol EGa Ma de Blcfj nMe kadaster etii £ BO 1095 Dat op Woensdag den 8n December 1880 des uauiiddags ten 1 ure op bet Raadhuis gelegenheid is om lieawareo legen de gevraagde vergunniug in te brengen en dat gedureutift i rta iagen vóórdien dag op de Secretarie der gemeente van de trr lake ingekomen sohriftureu kan worden kennis genomen Gouda den 24u November 13S0 Burgemeester en Wethouders roornoemd Van BERGEN IJZEND03RN De Secretaris BROUWEH VCJÜRSCHOIJW BÜSGEMEESTEE en WETHOaDERS der gemeente Ooxd doeu te weten dat by art 36 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven oudeizoek in Woonhuizen en Gebouwea door Ueeren Brandmeesters en Ouder Brandmeetiers tal worden gedaan den In en 2n December aanstaand terwijl de naschouw al plaata hebben den 14n December daaraanvolgende wordende de betvoners of gebruikers uitgenoodigd genoemde Heeren daartoe io staat Ie stellen Gouda den 24 November 1 80 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BEOUMTER BUITENLAND Bultealandsch Overzicht De discussieu inden Pruisischeu landdag over de jodenquaestie iijn natuurlgk tonder resultaat grbleven hetgeen te voonien was duarde interpellatie betrof eetie nog niet ingekomen petitie en de Ergeeriug reeds verklaard had dat zg de gelgkheid der wet voor allen tou handhaven Intusschen is uit de discussie gebleken dat de Eageering zich niet steeds ouverzwakt op dat standpunt heeft gehouden maar vroeger wel eens eeu min of meer weifelende houding heeft aangenomen tegenover deze quaeslie Hel debat dat Maaudag weer ï s l duurde is te uitgebreid T geweest om er ook maa een résumé van te geven Onze lezen moeten ziolf met een enkelen greep tevreden stellen De r de au Stooker den aanlegger dezer beweging is niet Ie moeite waard om gereleveerd te worden zgibevatte evenals die van enkele andere conservstiaten niets dan de reads bekende grieven eu bevangen die uatuurlfjk van andere zqde onmiddellijk Belangrijker waa hetg Virchow die aantoonde beweging inderdaad aan rerdeu weersproken gezegd werd door prof at een groot edetite der dngd IS toe te schrijven Waarom zoo vroeg hj valt men de Joden aan Omdat tg ten slotte toi bezit komen Hier werd geroepen Ja maar be Och neen I Mgne Heeren volstrekt niet egeus het hoe Als zij er niet in slaagden zou upmaud zich om dat hoe bekommeren Boveudien ze kannen de allerbeste middelen kiezen eu dati wordt faun toch kwalijk genomen In het vlugao ïft van den man die aan hst hoofd der bewegiiiK Ittaat Stocker wordt er op gewezen dat iu de Berlynsche scholen en vooral in de middelbare het aantal Jodenkinderen proceutsgewgze voortdurenil stijgt eu dan zegt hg groeit isiaël op deze wgze dan groeit het ons einddijk geheel over het hoofd Maar z iJQe kinderen naar goede scholen te zenden is toch wel de edelste wgze van den wedstrijd Als men dat gaat verwijten is alle kans van vreedzame ontwikkeling verkeken Over het algemeen waren de beste sprekers het hierover eens dat d geheele zaak eeu maalsehappelgk vraagstuk is dat slechts door den tijd tot oplossing kan oorden gebracht eu waartoe ook de Joden zelven meer kannen medewerken dau tot dusver is geschied De heer Hobrecht heeft Joden en Christenen gelijketgk eenige nuttige wenken gegeven Zoo lang de Joden omdat ze Joden zgu zich als eene afzonderlijke gemeenschap beschouwen en allen om de politie ToepËu als soms een enkele op de ekateroogen wordt getrapt zullen er onaangenaamheden blgven voorkomen Dat gevoel van samenhang met zgue gevolgen is verklaarbaar uit de vroegere geschiedenis hel ontspruit uit oude toestanden Maar DU die toestanden tot de geschiedenis behooren en gelgk recht voor allen geldt behoorde men zich te ontwenuen ook vour minder prijzenswaardige stamgenooten meer en op andere wgze purtg te trekken dan voor andere luedtburgers Aan de andere zijde mogen Christenen die beweren den wedstrijd met Jodi u niet te kunnen volhouden eens zich afvrag u of dit ook aan henzelveu liggen kan en of niet bg de Joden eenige onloochenbare goede eigenschappen worden gevonden die zij daa misscliien missen Bustelooze vigt zich vergenoegen met betrekkelijk kleine winsten beleefdheid en voorkomendheid jegens kluiten taaie volharding ter bereiking van het gestelde doel eeu fijnen neus voor nieuwe gelegenheden en de noodzakelgkheid van verandering iu De Pransohe Kamer der Afgevaardigden heeft Maandag het wetsontwerp tot hervorming der rechterIgke macht met 394 tegen 169 stemmen aangenomen Het politieke leven in Frankrgk is in de laatste dagen vpl emotie Er is eeu voorstel aanhangig ADVERTENTlfiN vf orden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere r l meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Aizonderi ke Nommera VIJF CENTEN iu de kamer om naar aanleiding van een oulanga gevoerd strafproces eene parlementaire enquête in te stellen naar het gedrag van generaal de Cissey als minister van oorlog iu de regeering van 16 Mei De generaal stond toen in eene naar eenvoudige begrippen veel te nauwe betrekking met de vrouw van ern overste eu deze dame verdenkt men eene Pruisische spion geweest te zgn Langs dezen weg zoabelangrgke stukken van het ministerie aau de andere zjde der grenzen bekend geworden zgn Een rail zaakje van het begin tot het einde Eene tweede reden vau opwinding in parlementaire kringen is eeue iuterpellatie van den beer Lavieille die heden moet plaats hebben Hg zou aan de regeering vragen hoe het mogelgk was dat een man die zich had aten kenneu als een der meest werkzame agenten van de regeering van 16 Mei thans minister der repuldiek kon zgu Dit slaat op admiranl Cloué die maritiem prefect te Havre waa in 1877 en nu minister voor marine en koloaiëa is Diir behoorf odt torHè sehaadaalpolitiek Ju de werkelijke politiek is het groote nieaWs dat de commissie voor het onderzoek der uit het initiatief der kamerleden gesproten welsvootdraefatea aau de kamer zal adviseereu om het ontwerp van den heer Bardoux tot het instellen van grootere kiesdistricten niet iu behandeling te nemen Deze zaak zal waarscbgnlgk de kamer warm maken Het ontwerp wil v orkl vermgden dat de ittére tt de clocher eeue groote plaats blg veu innemen bg de regeling der gedragsign van kamerleden De wruti de lisle zal het vonnis zg n Vaa een aantal afgevaardigden wier vermaardheid zich niet niet buiten den rook hunner stad heeft verbreid eu daarom zal het ontwerp wel niet worden aangenomen W ant eeli zetel iu een parlement schijnt geneugten op te leveren waaraan men gehecht blgft als men ze eens gesmaakt heeft De liberale vereeniging te Brassel heeft haren eandidaat voor de kamer gekozen Bg de herstemming tusschen de heeren Eobert en Vsaderkindere wou deze laatste het met eene iliuke meerderheid Hg is dus eandidaat voor Brusael en wordt ook zeker verkozen Uit Koustaotiuopel bericht aen Deivisoh Pacha rukte Duleigno binnen na een licht gevecht De Montenegrijnen zullen de conventie teekenen en Dulcrgno bezetten onder beaeherming der internationale vloot na het vertrek van DervÏMk De heer Ferdinand de Lessepe heeft op 15 doer eene circulaire verzouden waarin hg verklaart dat de bezwaren welke tegen het plan van het Panamakanaal bestonden zgn opgeheven Een teehuisohe commissie heeft de uitvoerbaarheid erkend d kestan wordeu op 500 milKoen fr geschat De Amenkanen zegt hg zgn van hiiune vooroordeelen teruggekomen zg erkennen dat het hier geldt eene onderneming van algemeen uut waarbg nationale vooroordeelen moeten verdwijnen en de Amerikaansohe banken hebben hare deelneming toegezegd Eene bgzondere commissie zal de outgdigheid van het kanaal bg de Vereeuigda Staten Ie New York vertegenwoordigen TNENLAND GOÜIU 25 November 1880 Du uitslag der gisteren gehouden verkiezing voor vijf leden van de kamer van Koophandel is dai