Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1880

h l I t t nUgebraoht 38 geldi ge stemmen eu wel op de lieeren D Lulius van Goor 37 C J C Prince 35 A van Veen 34 H Jagtr 32 en A ran Beedt Dortland blauiv billet SI stemmen die alzoo gekozen zijn Staten Generaal ïwxkoe Kaueu zitting van as Nov Na disonssie over enkele punten en na verwerping van amendementen om de pusten voor opmeting van nieuwe spfocvvegen te sohnippeu en om de kosten der expedities naar Atjeh te verhoogen is de liidisohe begrooling met algemeene stemmen aangenomen De kamer is daarop gesoheiden tot Maandag aanstaande Bij de eergisteren gehouden verkiezingen voor Leden èkt TWeede Kamer is het volgende resultaat verkregen Sneek Uitgebracht 3595 geldige stemmen Ge kozen mr Ph van Blom liberaal met 1875 stemmen tegen 1717 op deu antl revolutionaireu caudidnat TiLBUUo uitgebracht iü i geldige stemmen Herstemming tuascheu mr B M Bahlmiinu met 951 en J i A Diepen met 935 stemmen Maastbioiit Uitgebracht 1625 geldige stemmen Gekozej jhr mr Bu js de Beerecbronck met 1190 atemmen De Eegeering heeft de algemeene politteke en finanoieele beschouwingen over de Staatsbegrooting beantwoord Omtrent tyn algemeene politieke richting zegt het Kabinet Indien het ei énakrdige karakter van een cabinet d affaires daitrin bestaat dat het vele gepiohlige zaken die in het Wezenlijke belang des lands tut afdoening gebracht moeten worden door de wetgevende macht weet te doen regelen dan is het tegenwoordige Kabinet op dien naam trotsoh Ht t rekent ook in t vervolg op den sleun van allen die van oordeel zqn dat er nog vele belangrijke zaken af te doen zyn die dringend voorziening eischen eu voor regeling rijp zijn Het onderwerp der kietwet kenorming verliest de Regeering niet uit t oog maar zg blijft volharden bij de meeniug ten vorige jarè door haar uitgesproken dat de grenzen van het kiesrecht nauw verband moeten houden met de wetten die de directe belastingen regelen en dat eene beslissing over de voorstellen tot aanvulling en wijziging dezef belastingen wenschelijk ia alvorens tot verandering der kieswet kan worden overgegaan Ten aanzien van den financieelen toestand herhaalt Aa Regeering dal die toestand ernstig overleg eischt ipaar geen reden geeft tot overmatige bezorgdheid Volgeus het Vod is Maandag bij het departement van koloniën een telegram outvaaaeii met bet bericht dat in Atjeh overslroomingcu hsbbeu plaats gehad Verscheidene mensoheu ziju daarbij oml ekomen terwijl belangrijke materieele schade is veroorzaakt Met leedwezen verneemt men dat de heer mr Heemskerk Bzn lid van den Kaad van State eergisteren in het Hotel Pttulei te s Hage aan tafel willende plaats nemen tot gebruik van het middagmaal door een toeval werd getroffen waardoor hij gedeeltelük het bewustzijn verloor De toestand van den Staatsraad gedoogde niet jn vervoer huiswaarts zoodat hij op aanraden van den geneesheer in het Bólel Pauley is verbleven waar hem de meest zorgzame behandeling is verzekerd De toestand moet zeer zorglgk zgn Sedert eergistereu loopt het gerucht dat de heer jhr mr van Karnebeek Commissaris des Konings in Zeeland in aanmerking zou komen voor de vervulling van de betrekking van Gouverneur generaal Kederl Indió ter vervanging van deu heer van Lansberge De Algemeene Vereenigde Commissie tot leniging Tan rampen door watersnood in Nederland gevestigd te Amsterdam heeft verslag uitgebracht van hare werkzaamheden sedert hare bijeeuroeping op 6 Janoari tot hare ontbinding op 25 October 1880 Bij de commissie zijn ingekomen de navolgende gelden als Giften zoowel van Amsterdam als van elders ƒ 30 975 99 Van de Commissie der Algemeene Verloting te s Hage 150 000 Provenu van verkochte ƒ 40 000 inschrijving Grootboek 2Vs P Werk Sohuld 25 989 58 Bente van op het Groolboels ingeschreven kapitaal en van tijdelqk belegde gelden 3 809 18 ƒ 210 774 75 Tiemporteere ƒ 210 774 76 Transport 210 7i74 7S Terug ontvangen van de Commissie te Bommel f 4187 48 Idem van de Commissie te s Bosch 8000 13 187 48 Totaal der ontvangsten ƒ 222 962 23 De uitgaven ten behoeve der noodlijdenden met inbegrip van kosten vau verzending adverteeren enz hebben bedragen ƒ 99 862 46 Ten gevolge der aanzienlijke bijdragen uit s Hage ontvangen kon de algemeene vereenigde oommissie het op hft Grootboek ingeschreven kapitaal aanzienlijk vermeerderen De geheele Rekening van uitgaaf stelt zioh dan ook als volgt Aan de Noodlijdende verstrekt als ouder ƒ 99 197 01 Aan kosten van adverteeren verzending porto enz 663 45 Aan restitutie van gelden welke de penningmeester bg het openen der Rekening in voorschot was 1 872 49 Aan inkoop van ƒ 183 000 inschrijving Grootboek 2Vj pCt Werk Schuld 121 044 10 Aan Saldo in kas 183 18 ƒ 222 962 23 De hulp aan de uoodlgdenden verstrekt verdeelt zioh als volgt Voor levensmiddelen ƒ 1 144 88 Voor kleeding eu dekking 6 222 92 6 367 80 26 760 35 000 31 079 20 666 45 ƒ Voor dadelgke hulp in geld Voor veevoeder pootaordappelen zaai koorn enz Voor sohadeverjïoeding Voor kosten vau lidverteeren 569 46 van verzending enz 106 99 862 46 Van de hulp in geld werd uitgekeerd aan noodlijdenden in de provincie NoordBrabaut 59 550 noodlijd tnden in de prov Gelderland 31 779 20 noodlijdenden in de provincie ZuidHolland 1 500 ƒ 92 829 20 Daar intusschen de Commissie te s Bosch en te Bommel hunne kassaltla s aan de algetnceae vereenigde commissie uitkeerden zoo blijkt ten slotte aan de Noodlijdenden in Noord Brabant ƒ 51 550 en in Gelderland 27 591 72 uitbetaald te zijn De naar Zuid Holland geremitteerde gelden vloeideu grooleDdcels door de zorg der watersnood commissie te Gorinchem evenzeer naar Gelderland eu Brabant Door de welwillende eu belanglooze hulp der Kasvereenigig te Amsterdam was de Commissie in staat aan de aanvragen om geld steeds ten lerspoedigsle te voldoen Trn gevolge der belancrljke inkoopeu van inschrijving Grootboek 2 pCt Werk Sohuld is net kapitaal alsnu geklommen tot f 252 000 nominaal waardoor bij onverhoopte nieuwe rampen door watersnood de Commissie in staat zal wezen spoedige en krachtige hulp te verleenen De kerspelvormiug in de Ned Herv Kerk is thans verworpen daar meer dan een derde der stemmen 28 tegen 40 is uitgebracht tegen de veranderingen in het Alg Begleraenl daarvoor uoodig De veranderingen in andere reglemenieu gearresteerd zgn aangenomen Door het gewestelijk bestour van het N 0 G in Zuidholland zgn tot leden der subcommissie voor het op te richten ondersteunings fonds voor min bezoldigde onderwijzers benoemd de hh H Bgleveldte Rotterdam J M Ëlshont te Gorinchem J A Hueber te Leiden G Japikse te Leiden A J Labberton te Alblasserdam H V Leopold te Delft P Molenbroek te Rotterdam S Posthumus te Goudaen J Straub te s Gravenhage Uit Vreeswgk meldt men van 22 November De vrees dat het water boven schntpeil zou komen is geweken Niei alleen voor de scheepvanri maar vooral ook voor dat gedeelte van den Lekdijk waar de verzakking is ontstaan komt dit zeer ten goede Sedert gisteren is de dijk sleofats 4 c M gezakt Meer dan 100 personen zijn op die plaats werkzaam De meest krachtige maatregelen worden door het Dgkbestuur genomen ora de veriakkiug verder te voorkomen De dijk kan door particulieren niet verder bereden worden dan tot het Veerhnia De openbare aanbesteding van rundvleesch voor de zeemacht gedurende 1881 toont aan dat voor 100 KG moet worden betaald te Amsterdam ƒ 62 90 te Vlissingm ƒ 69 te Willemsoord ƒ 69 69 te Rotterdam 71 96 te Hellevoetsluis ƒ 82 Voor het rundvleesch voor de hospitalen moet worden betaald per 100 KG te Willemsoord ƒ 78 60 te Hellevoetsluis ƒ 90 De Herv diaconie te Kampen hpeft een oud mannetje van de Igst harer bedeelden moeten schrappen omdat ontdekt werd dat hg met bedelen ƒ 500 had overgespaard Gemengde Eericliten Dezer dagen trad een eigekleed persoon bij dr Baudiu te Fargs binnen Daar de dokter afwezig was verzocht hg de meid even in de kamer van den dokter te mogen gaan om hem eenige regelen te schrijven Toen hg dit gedaan had vertrok hg maar toen de dokter te hnis kwam waren ook een prachtig cachet en een zilveren vouwbeen verdwenen De dokter liep spoedig naar de politie en vond daar dr Lefebvre wien hetzelfde gebeurd was In den loop van den avond kwamen nog t ee doctoren met hetzelfde verhaal maar zonder eenige aanwyzing omtrent den dief te kunnen geven Sedert eenigeu tgd is het natuurkundig masenin te Porgs verrgkt met eene verzameling koraaldierijes die door den geleerde Terqnem verzameld zgu Het zijn microscopische insecten 4 e 2 l n hft zand in de rivieren en zeeën bg duizenden vaslhecliten en somtgds gevaarlijke klippen vormen Aleide d Orbigny geeft berekend dat in een kubieken meter bouwsteen dien men tf Chaulilly gebruikt minsteo s 3000 millioeu dezer diertjes gevonden worden Het volgende feit geeft een hoog denkbeeld vaa de middelen waarover de Bngelsche pers beschikt Jaarlijks geeft het geïllustreerde tijdschrift Tke Graphic een afzonderlgk kersl nommer Met het uommer van dit jaar waarvan 400 000 exemplaren zullen geilrukt worden zjn niet minder dun 450 personen gedurende zes maanden bezig geweest h loonen aan schrijvers en graveurs bedragen ƒ 35 000 hel papier kost ƒ 60 000 en weeit 122 000 kilu kosten voor clichés ƒ 7S 000 alleen dit uommer kost dus ƒ 170 000 INGEZONDEN Mijllieer de Redacteur Nn de verkiezing voor en lid van dan Gemeenteraad langzamerhand nadert hoop ik dat Gij mij veroorloven zult ook mijne meeniug over deu te steileu Candidaat in Uwe Courant medetedeelen waan oor ik U reeds bij voorbaat mgnen dank betuig Wat gaat het in deze gemeente tocli vreemd toe bg ecuc dusdanige verkiezing Men hoort een paar nameu noemen waarvoor men zioh het harnas uautrekt eu sleohts zelden wordt gevraagd is de persoon werkelijk de aangewezen man maar is hij populair genoeg om het te halen tooals de uitdrukking karakteristiek luidt Wat doet tooh die populariteit er toe als de Cuudidaat niet anders weet bg te brengen dan dat hij welwillend niit in het oogloopeod dom of niet al te lui en met hel oog op deze verkiezing vooral een warm voorstander eener wiilerleiding is Vooral me dat laatste wordt dezer dageu weer geducht geschermd alsof dat het eenige is wat Gouda ontbreekt Gelukkig dat de voorstanders loo maar voor het grgpeu zgn want ik geloof dat er niet één persoon in Gouda gevonden wordt die een tegenstander eener zoo nuttige zaak zou lyn volgeus mg ziju de tegeiy oordige raadsleden a leu voorstuodeis eener goede waterleiding en behoeven we alzoo niet bepaaldelijk naar een zoodanige uit Ie zieu Mijns inziens ware het heel wat beter zoo er eeos uitgekeken werd naar een flink financier die met en beter belastingstelsel voor den dag kwam want het kan niet gezegd worden dat de hoofdelijke omslag of inkomstenbelasting hier goed geri ld is op dat gebied zgu wij nog bg vele gemeenten ten aobler Bij eene vorige verkiezing zgn verschillende namen genoemd in de Goudsohe kiesvereeuigiiig en ik hoop dat die Vereenigiiig wanneer haar laaiaie Candidaat de heer A A Kook die zg fatsoeiishnlve nu niet kan passeeren thans niet meer als Candidaat wil jtesteld worden zooals men mij verzekert met eeu dier namen zal voor den dag komen zg zal daarmede een goed werk doen Toen werden toch genoemd de heer Hemsing Ontvanger der Registratie de heer van Mierop Kantonreohleri deze is zelfs Caadidaat gesteld maar ZEd weigerde de Candidatuur oradsi hg zeer terecht üiet wilde medewerken o n den heer van Itersou zgn zetel in den Road te ontnemen eo de heer P C van der Menlen Die drje omen hebben reeds een goeden klank in deze gemeente en ffloesi ik een keus doen t zou zijn die van den heer Hemsing een man bekend met alles wat op belastingen betrekking heeft en die behalve dut BOg in zijn voordeel heeft eene bizondere bekendheid met hooge Regeeriugspersouen waardoor hg in de gelegenheid zon kunnen komen om waar het pas gaf vooren in het belang van Gouda te werken Ja hoor ik zeggen maar de heer Hemsing is nog zoo weinig bekend Is hij daarom minder P zou ik wel willen vragen P Omdat hij nu geen druk gebruik maakt van Sociëteit of andere gelegenheden ora uit te gaan maar zgn tgd verdeelt tusschen zgn werk en zijn huisgezin zou hij daarom niet geschikt zijn P Allen die hem kennen zullen U een ander antwoord geven en er U op wgzen dat hg is een uitstekend ambtenaar een wetenschappelijk gevormd man een flink burger Nog hoor ik mij tegenwerpen Alles goed en wel miinr aan welke partij zal de heer Hemsing zioh aiiosluiteu P Volmondig dprf ik daarop te zeegen aan geene partij hg is niet de man om te vragen door welke kiesvereeniging beu ik Candidaat gesteld p zooals tegenwoordig het geval wel eens schgiit Ie zijn hij is een man uit één stuk die gelukkig een eigene meening heeft en die ook weet te verdedigen en die wordt hij gekozen alleen het belang van Gouda voor oogen zal hebbeu Ik hoop dus van haite Mijnheer de Redacteur dat de Goudsche Kiesvereeniging of Gemeentebelang kou het zijn beiden deu Heer Mr W Hemsing Candidaat zullen stellen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing overtuigd dut die keuze geheel in t voordeel zal zgn onzer goede gemeente K MARKTBERICHTEN Gouda 25 November 1880 Bij tamelgken omzet waren d prgzen hooger PoMeriarwe puike ƒ 10 50 a ƒ 11 Mindere ƒ 9 76 i ƒ 10 25 Rogge puike ƒ 9 ƒ 9 50 Uiuderc ƒ 8 60 a ƒ 8 85 Voer ƒ 7 90 a ƒ 8 50 ierst puike ƒ 6 90 a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 26 ü ƒ 6 86 Haver zware ƒ 4 26 a ƒ 6 26 Lichte 3 50 ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag vette varkeus zeer vlugge handel vnn 29 a 33 cent varkens voor Londen van 26 a 2S cent per half kilo qagere varkeus en biggen alsmede vette schapen v ug verkocht Kaus eerste qualiteit van ƒ S3 a ƒ 36 tweede iileni vau ƒ 28 a ƒ 32 ioeboter ƒ 1 55 a ƒ 1 70 Wciboter ƒ 1 40 i ƒ 1 50 Burgen ij Jte Stand Gouda nEiJOBK V iS Nov Jaa Willem Coniolii ouden J H RA ber i u eu C pruijt JohKnna Mana ouders C tfrharl en A A iïonsbfek OVKRLKIIËN 34 Nov W Hondijk 4j EHLWÜ 24 No C au Dylc u G van Rfeden A Vlirepbaairn eu J Bielhiif O J Bouwraau eu M de Juiijie H Pn oo eu J Klaniau Burgerlgke Stand vnn miilerstaaude gemeeuleu van 18 tol 24 Nov 1880 Moordrecht RF UOaEN Diiifieua Alarliua oudt F Sraita g J do Kaslfcli Aa jp pudira F Verwaai en G Verduijn OVKRLBDKN M vau der Vooreo huis r vau M den Ou den 77 j I Verkaik 8 w M xm Leeuwen huisvr van H F Ilunrunu 3S j C vnn Uuugen wed au J IStUWUMU 07 J Gouderak GEBDREV Pielrr ouders G de Graaf eu A van der Graat v i eui ouder L de Kw iad leiiiet eu T vau deu Hort Aartje oudera J Slobbe en l WoUer OVKKLEUKiV N Poli buiavr vau A de Jong 60 j Haastreobt GEBOREN Klans oudera A Stecnhonwer ea T Iloeksil Coroelis Aotooioa ouders J vau der Stetgt en A vau Dam Ggibertje oudera L den Dikkeu eu A Albtaa ÜVEKLEUE N A vaudenUari wed lau U Ukerveld B9j VllSt OVERIEDE A Oskam 8 m Reeuwijk BEBOREN Cornelia oudera C Hullnnd eu N Stontharl Mnriuos ouder K Houffcnboezoui u A Je Gruot Grietje oudera ïl au der l u en L Koster Betje E Jougeueel n M van den Berg ONOKIITRÜUWD A Kwiukelenberg en W Uaraveld GEHUWD M Knnnik en U M de Jong Waddinpicveen GEBOUEN Pieter ouders O Moraal en J C van Os OVEKLBDEN 1 M ftoodijfc 9 m ZeTenhuizen OVERLEDEN J Horagk 28 j ADVERTENTIËNa V Geboren HELENA LODISA dochter van C L DBOSSAERS en C G J DEOSSAERS VAN DEB Garden Oinneken 24 November 1880 Gevoelig voor de harteljjke belangstelling ondervonden by het overlijden mijner dierbare Echtgeaoote betuig ik mijnen innigen dank P DE BAADT Gouda 24 Nov 1880 EOSTENIWONma Voor een JONGELING van omstreeks 13 jaar gebruik makende van de Scholen te Gouda wordt bjj Proteatantsche Lieden aldaar gelegenheid gezocht voor KOST INWONING en HUISELIJK VERKEEK Aanbiedingen worden ingewacht onder No 509 aan het Bureau dezer Courant ER BIEDT ZICH AAN eene fatsoenipe BURGERDOCHTER als van zeer goede getaigschriflen voorzien Franco brieven onder No 508 aan het Bureau dezer Courant GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS Lofspraak of aanbeveling zoude geheel overbodig zgn voor de reeds lang gerenommeerde AbshaubbinsofAnti Rbumatiscbe WATTEN Dezelve worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Rhunmtische aandoeningen Verkrijgbaar a 30 ets per pakje bjj T A G vaii Uetli Kej de Wed Bosiuaii Gouda W F J denUgl Schoonh A Prins Zeveuhuizen M J Goudkude Boskoop O Hoogendyk Cappelle C B Verheul Oudewater A Bos Berkel Ij vaa l orp Zoelerraeer A Kuuliiig Alphen J B E C Sohlattmun Bodegraven K Oosterling Haiistrecht S ï d Kroals Bleiswgk W l Wilhelmus Woerden Men zg gewaarschuwd tegen namaaksels en lette vooral op de oüderteekening van elk pakje A BREEÏVKLÏ Az 4 200 stukken spelende met en zonder Expression mandoline trommel klokken cast netten hemelstemmen harptoonen enz Specidoozen 2 tot IC stukken spelende verder ne9essaires cigarenstanders zwitsersche huisjes photografiealbums schrijfgarnituren handschoendoozen brieiüekkers bloeinviizen cigarenkokers tabaksdoozen werktaschjes flesschen bierglazen portemonnaies stoelen enz a les met muziek Steeds het nieuwste en overtrefieljjkste aanbiedende J H HELLER Bem Wat wfl direct afleveren is voor echtheid gewaarborgd Vreemd fabrikaat is ieder werk dat mjjneu naam niet draagt Fabriek bjj mij aan huis ufpuozaSao oouBaj nepjoM uaijsfiplijd epjaaaijsnuiaQ piGapaai naimsj eiu udy toïjjaquie vojij uba iiajjjajuaads iica sjaraaa JB aapno uapjOM souujj oOOOo a SuJpaq uaa o n8J i3 v a snooi as jap ooi fl N Openlijk verkoopt men onder den naam van KINA LAROCHE een artikel dat vrat geneeskracht aangaat niets gelijkt op liet ECHTE praeparaat waarvan liet geheim uitsluitend ia bewaard gebleven Ml den uitvinder LAROCHE die er een nationale belconing van fi s 16 600 en op verscliUlende Tentoonstellingen ACHT GOÜDE medailles voor heeft verworven Om die namaaksels te vermijden elsche men bet kleine maatglaasje dat zich op eiken ilacon bevindt en dehiernevenstaande bandteekeaing vau Laroche op y Cf de enveloppe en O bet etiket OPROEPIIVG Allen die jets te vorderen hebben van of verschuldigd zjjn aan den Boedel en Nalatenschap van wijleh den Heer JOBANNBS JANMAAT in leven Landbouwer gewoond hebbende in Bloemendaal binnen Waddinx veen worden verzocht daarvan betaling of opgave te doen vóór DONDERDAG den 2 DECEMBER 1880 ten huize van den Heer P KORS Bouwman in Bloemendaal of ten Kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen WORDT GEVRAAGD tegen 1 MAART 1881 een EEEWüAllSAAmEER volledig bekend met het maken der beste Kaaitsoorten Adres onder No 45 met overlegtfing vau getuigschriften bg de Boekhandelaren W EEK a OFF Zoon te Leeuwarden Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN ïs te bekomen Tramway en Oorlogsspel P RIJS 25 CENTEN or J e Proefhoudende Echte m i van Dr POPP wordt door geen ander dergelijk middel in zoo heilzame wtrking van Mond en Tanden geevenaard daartegen is het aanwenden van s Nagemaakte Anatherin Moad spoeling uit laaghartige zucht tot winst k oejag vervaardigd zeer gevaarlijk by ziekelyke aaudoeuing van den mond zooals uit de navolgende regelen overtuigend kan blijken Aan den Heer llr J G POPF Keiierl Kon Hoftandarts te If eeiien Uwe geneesmiddelen zyn in deze provincie zeer bezwaarlijk te verkrijgen want het is een bekend feit dat de depots ilie uwe artikelen verkoopen tevens nagemaakte praeparaten er op nahouden en deze ia plaats van de ware echte geneesmiddelen aanbevelen Ueze valsche nagemaakte Artikelen zgn niet slechts zonder wezenlijke waarde maar in vele gevallen oefenen zy eene zeer scliadelgke werking uit Om die reden wend ik my reohtstreeks tot u met vriendelijk verzoek om tegen rembours aan mij too te zenden een Flacon van uwe onovertieffelyke Anatherin Mondspoeling zoomfde een doos van uwe uitnemende Ah therin Tandpasta Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zyn UEd Dw Dienaar TKAJAN MIESEU Advokaat Orravil a 18 Februari 1879 JJeputs an inleen echte AuatheriD IVeparaten t u gevestigd en Ie verkrggen te Gouda hg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg P E vau Santen Kollf apoih en A Schippereiju fc Co blauwe porcecinwiukel te s ll ige bg J L F Snabilié apolh te Delft bij A J van Bijn en J E Kanweuhoven te Schiedam by C Malta Gz j Ie Leiden by E Noordy c te Utrecht by F Alteiïa on Kraau te Amsterdam bf F ï VViudheim h Co en H H Uloth Ct apotheek to Oudewater by ï J van Vreuiniiigeu te Schoonhoven by A Wolff