Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1880

1880 Zondag 28 November N 2Ö37 9 0 M iyité JT VERKOUDHEID BRONCHITIS op v c W tèctfCaMu ASTHMA CATARRH ux iaJoeSi t icu A e e tf TeeFkapsoIes van Guyol c t e eL u Teer vao Goyot likeor ifC nu t G mcetetx e u n vt GOUDSCHE COURAKT en Adverlentieblad voor Gouda en Oinstrehen De Capsules Oujrot worden alleen ▼ erkoabt per GAoon van 60 capsuleü en niet bl geringere boaveellield VERKRIJGBAAR IN ALLE APOTHEKEN msT WORDT GEVRAAGD tegen primo DECEMBER a s eene die koken en hniawerk verrichten kan en tevens een UAGMEISJE 14 a 15 jaren Adres Peperstraat No 246 PHOTOGEAPHIE uitsluitend in Kooldruk SPECIALE INRICHTING voor zeer fijne vergrootingen ONVERANDERLUKE PORTRETTEN F Harting Oostbaveu B 14 S @ 1 uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrögbaar by G OVEREUNDER Ju Markt 148 Gouda i voaC e cJtA1 to UABET 57 57 St NIGOUAS ONTVANGEN eene ruime keuze van de ELEGANTSTE en NIEUWSTE ARTIKELEN geschikt voor CADEAUX en HUISELIJK GEBRUIK afs IMTSTELLEIT EOOKSTELLEIT PressePapiers Portemoiilres HialTTTT erliiezDL ISIristal 3 las HAITG en TAFELLAMPEIT enz enz In het Magazijn van Huishoudelijke Artikelen ooüDA J J van BEMMEL HOUTVEEEOOP BIJ INSCHRIJVING De COMMISSIE voor den Zandwkg van Gouda naar Goejanverwelle zal trachten bg Inschryving te Verkoopen Het VUFJARIG WILGEN HOOFDSTOYENRIJS langs den weg tacschen den Landvan Steinschendijk en de Willis bg Gouda en het ELZENHAKHOUT daarbij en bovendien ongeveer Twee honderd HOOFD of KNOOTSTOVEN aan het Noordeinde van den Opweg waarvan de 25 onderste en bovenste gemerkt zijn Aanwijzing te verkregen bij den Tolgaarder J DEKKER te Goejanverwelle alwaar de geloten inschrijvingsbiljetten franco worden ingewacht tot ZATERDAG den ELFDEN DECEMBER CEMBER1880 Cqdda DsuK VAN A BaiNKHAir De Inschrijvers moeten hnnne aanbieding gedurende acht dagen gestand doen 0 BERIOBT g ® Nederlandsche Ihijnspoorweg WtNTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Vaa AMSTERDAM ABNHEM eo ÜTKECHT naar KOTTEKDAM HAGE e SOHEVENINGEX Het vertrek Tsn Auuterdnm it opgegeven tao bet atatiou Bijospoor Het vertrek rnii het ocatnwlstation Westerdok is 15 m vroeger Vak Amsteedam 6 80 8 10 9 30 H 3S 12 50 3 6 8 16 9 B0 Aenheh 6 55 8 52 10 38 1 46 6 80 6 45 9 7 Utrecht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 6 35 8 35 10 12 Harmelea 7 22 8 46 12 3 1 35 3 48 9 10 30 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 56 9 8 Oudewater 7 36 i 55 4 3 9 19 Aankomat 7 50 9 10 10 48 12 28 2 16 3 69 4 20 7 6 9 36 10 63 Naa Moordrecht 7 53 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 53 2 18 9 42 BoTTEBDAM 7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 5 67 9 42 10 59 ZevenhaiteaUoeronpelle 7 56 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 56 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 6 p 9 39 GeavEnuaoe 7 5B 9 13 10 52 12 34 2 81 4 26 6 7 9 9 39 10 56 SoheveningeD 7 66 10 62 12 34 7 9 Van ROTTERDAM SCHEVENINGËNen iHAGE naar AMSTERDAM UTRECHT eo ARNHEM Van EoTTEEDAM 6 30 8 15 8 60 10 30 10 40 11 60 2 3 4 30 50 7 36 9 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 57 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 15 12j9 2 36 3 22 4 52 7 26 7 66 9 27 Schereningen 9 40 11 50 1 45 3 46 6 8 26 sGeavenhabe 6 26 8 6 8 35 10 10 10 80 11 45 1 50 2 50 4 15 6 36 7 30 9 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 9 5 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 5fl Zer eahuizenMoeroapelle 6 55 11 2 20 77 Atókomit 7 13 8 32 9 6 10 43 11 18 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 58 9 30 Naar Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmeien 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 26 4 56 7 31 8 1 9 33 Amsterdam 7 16 8 36 10 62 12 13 3 26 8 1 9 33 Utrecht 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 25 4 58 7 31 9 33 Arnhjm 7 16 9 il lÓ 5a 11 21 3 26 4 6Ö 7 81 B i deze Courant behoort een BUvoejcsel III 1 i i Il Parlementaire Werkzaamheden Twee zittingen zgn nog door de tweede kamer aan de Indische begrooting gewgd zonder tot incidenten aanleiding te geven Reeds terstond bg het begin der zitting van Maandag toch werd de oppositie ontwapend door de verklaring van den minister dat de stukken omtrent de conversie als bijlage van het koloniaal ver Ö zallen overgelegd worden Reeds Vrgdag hg dat willen verklaren als hem daartoe de lust en de gelegenheid niet ontbroken hadden Geheel tevrwen gesteld nam de heer van der Hoeven die slechts een motie aangekondigd liiet gedaan had met deze toezegging genoegen De oude quaestie der zelfstandige gemeentebesturen op Java werd door den heer Roëll ter prake gebracht naar aanleiding van een post op de begrooting voorkomende ten behoeve der gasverlichting te Soerabaya Hy achtte het wenficheiyk dat regelen gesteld worden omtrent de toelagen uit de schatkist aan de gemeenten daar vooralanog het oogenblik niet gekomen is om het denkbeeld van gemeentelijke instellingen te verwezenlijken De heer Keocheniiu dat gevoelen deelende wil gewestelyke raden aanstellen Wat de conversie v b het grondbezit aangaat hervorming der heerendieusten zal moeten voorafgaan De heer la Caaembroot betreurde de toez ging van den minister om stukken van amblllCaren peBbawr te maken Man xal in het varvolg v le zaken verbergen oradat men niet zeker is dat de mededeeliugen vertronwelgk zullen blijven De minister stelde tegenover het oordeel van den heer de Casembroot het oordeel van zoovele andere leden die op overlegging hebben aangedrongen Omtrent de heerendiensten zal dit jaar wel niet veel geregeld warden wegens de omslachtige wgze van werken in Indië omtrent de gasverhchtmg te Soernbaya verklaarde de minister dat die uoodig is t r handhaving der politie By de afdeeling onderwys eeredienst en ngverhcid werd weSer een lans gebroken voor de zendingszaak Hoe laag de cijfers z n daarvoor uitgetrokken slechts 04 predikanten voor4t 00U Europeanen toch zal de heer Donner niet op verbooging van de cgfers van deze afdeeling aandringen omdat ook het Staatsonderwgs iu Indië evenals hier van allen godsdienst verstoken i En hiJ zon nog zwijgen als de regeering slechts neutraal bleef Maar op hetgyranasinm te Batavia vindt men in de bibliotheek den bgbel vbor jongelieden uitgegeven door ds Oort en ds Hooykaas onder toezicht van prof Kunnen de naam vau Jezas wordt vermeden maar den naam Allah vindt men in de gonvernementsboekjes liy wil de Christelyke gemeente in Indië dezelfde zelfstandigheid geven als hier gelyke neutraliteit voor Christenen als voor Mahomedanen de zendelingen niet min der steun geven tot het maken van propaganda dan de Mahomedanen Door den heer Keuchenius werd gewezen op de bestraffing van een zendeUng die de vaccinatie bestreden had en met intrekking van zyn dienstwerk gedreigd was Wil men zich niet mengen in de oonverfie men moet zich ook met mengen in de gemoedsbezwaren Waarom is den Katholieken 13000 voor het stichten van een kerk te Batavia geweigerd en werd een moskee te Atjeh opgericht Het viel den minister gemakkeiyk die sprekers te weerleggen de regeeriug toch moet iu Indië streng neutraal zgn en de grieven waren dan ook waarlyk niet m een nitvoerig antwoord noodig te makeiR Zooveel te minder omdat de heer van der Boeven de laatste vraag van den heer Keucheniö reeds had onzennwd door de opmerking dat de regeering dat bedrag voor de restauratie der R K Kerk te Batavia wel had toegestaan Mét 29 tegen 19 stemmen verwierp de kamer eeO amendement van den heer van der Hoeven om een post van 4200 ten behoeve van den onder directeur van den plautentuin te Buitenzotg te schrappen De heeren Lenting es van Dedem die aandrongen op de oprichting van een veeartsenysehool voor inlanders vonden geen steun by den minister In de zitting van Dinsdag vroeg de heer de Casembroot of de minister plannen had om voor de vele openbare werken in Indië spoedig een leening voor te stellen De heer van der Kaay kwam op tegen de vermeerdering der heerendiensten door de ove renging van een aantal kleine werken van net dep van openbare werken naar het civiel bestuur De minister kan zbh evenmin als de beer Heydenrijck vereenigen met het leeningsplan van den heer de Casambroot Omtrent de heerendiensten k n bij verzekeren dat die niet uitgebreid worden Met 43 tegen 4 stemmen werd een voorstel van den heer Corver Hooft verworpen om ruim 40000 ten behoeve der opneming van de spoorireglijn Djoojo Preanger volgens den heer van der Hoeven de meest winstgevende lyn te doeij vervallen De heer Baatert achtte 9 millioftf voof apooi wegen uitgetrokken reeds ruim genoeg Een opmerking van den heer de Casembroot om de spoorwegtarieven in Indië te vftrlagen werd met het oog op den financieelen toestand door den heer Kerkwyk en dep minister weerlegd Uitvoerig besprak de heer Keachenius den toestand van den geneeskundigen dieust bjj het Indische leger en speciaal de uitzending van vreemde geneesheeren die volgens spreker wat wetenschappeIgke kennis en zedelijke gehalte betreft veel te wenschen overlieten De redevoering kwam wel een weinig laatr daar de minister verklaarde dat sedert eenige weken de uitzending van vreemdelingen gestaakt was doch dat men evenwel velen vreemdelingen dankbaar moest wezen voor de verle nde hulp toen de Nederlanders i l o ip het Indische leger niet bekommerden Op grond dat de laatste begrootingen altyd aanmerkelijk door de uitgaven overtroffen zijn waar het troepen t velde betrof stelde de beer Keachenius voor de daarvoor uitgetrokken ppat van f ff 00O 00O met nog zooveel te vermeerderen zijnde dat het gemiddeld bedrag van hetgen dé oorlog in Atjehjaarlyks gekost heelt De heeren de Ca ïpmbroot en Rutgers van Rozenburg eeene fictieve begrootingen willende verded en die verhooging De minister daarentegen wgst er tx dat de voorsteller te veel het oog heeft op het verledene dat dit jaar de begrooting voor eipeditiën waarsohgclyk weder tot zyn normaal cijfer zal komen en dat verhooging wel eeus aaqleiding zou kunnen geven tot onnoodige expeditiën met 43 tegen 12 stemmen wees de kamer hfet amendement af Nadat de heer de Casembroot nog een treurige schild ring gegeven had van den toestand der vloot in Indië en op de benoeming van een commissie tot onderzoek bad aangedrongen en de minister zoowel bet een als het ander uiet zonder ironie bestreden had werd de geheele begrooting met algenieene stemmen aangenomen Bjj de liegrooting der uitgaven in Nederland bracht de heer van Kerk vyk de terugkomst van den gquverneui generaal ter sprake de aanvraag van gelden daarvoor had volgene hem vroeger moeten geschieden Door den heer Hegdenryck werd aangedrongen op een herziening van het reglement omtrent het pensioneeren van burgerlgke ambtenaren dat van 1836 dagteekent Ook kwam hy nog eens terug op de pensioenen der onlangs gepensioneerde officieren het speet hem dat de minister op zoovele punten toegevend in dit punt niet wil toegeven De minister gaf te kennen dat de herziening van het reglement in bewerking is Naar aanleiding van een opmerking van den heer MirandoUe verklaarde de minister dat een schrgven naar Indië was gezonden om de gon vernementspassagiera zooveel mogeljjk onder Nederlandscne vlag te doen overbrengen Ook die begrooting werd met algemeene stemmen aangenomen Nadat nog enkele woorden gewisseld waren tusschea den heer van Dedem en den minister over het meer of min schadelgke van het opinra ebruik en de heer Keuchenius nog verzocht lad om in Indië geen belastingen in te voeren die hier niet bestaan werden ook de begrootingen der middelen met algemeene stemmen goedgekeurd Maandag a s zal de kamer weder bijeenkomen tot behandeling der Staatsbegrooting L BUITENLAND BulieDlanilscli Overzicht De sohorsing der onafzetbaarheid toonls die door de Frausche Kamer der Afgevaardigden is bepaald tal wanneer het ontwerp ook door den Senaat wordt aangenomen op 4075 magistraatspersonen van toepassing lyn uamelyk b het bof van cassatie 49 bg de hoven van appel 1621 bij de rechtbanken van eersten aanleg 2405 Behalve de verandering van personeel lal er ook eene vermindering plaats hebben van het aantal magistraatspersonen ten gevolge van de opheffing van eenige zetels bg de hoven en rechtbanken Het wetsontwerp beperkt het aantal raadsheeren in civiele en correotioneelen zaken rechtsprekende tot vijf bovendien wordt bepaald dat bg alle hoven welke mmder dan 380 contradictoire vonnissen per jaar vellen slechts twee kamers tolleu lyu Tengevolge van beide bepalingen ral het aantal raadsheeren met 200 worden verminderd en das voortaan ongeveer 1400 bedragen Wat de rechtbanken van eersten aanleg betreft wordt bepaald dat b j die welke minder dan 400 contradictolre vonnissen vellen voortaan slechts eene enkele kamer cal tgn samengesteld uit drie rechters met inbegrip van den voorzitter Door dezen maatregel lal het aantal rechters in eerste instantie met 250 worden verminderd en voortaan 2150 bedragen Het pertoneel van het hof van cassatie ondergaat geene vermindering maar het is evenals dat van aide andere jurisdiotièu aan de schorsing der onafzetbaarheid onderworpen loomede aan de verandering welke daarran het gevolg kan ign De Fransohe kamer nam het voorstel aan om de handelingen van generaal de CIssey in 1877 door eene commissie Tan enqnéte te cloen onderzcuakon De heer de Cassagnao trad na langdurige rus weder teu tooneele rig trachtte d n minister in de zaak te sleepen maar te vergeefs Generaal Parre ant I woordde dat de regeering tieh hoegenaamd geen partg itt deze taak stelde De commissie van enquête tal spoedig benoemd wordeA en hare werkiaamheid I tal weer bg menigeen eene nartstochtelgkheid gaande maken welke met vsel nuttige vruchten kan dragen De Senaat heeft de minister van oorlog generaal Farre benoemd tot onaftetbsar lid en wel met ISS tegen 128 stemmen Nadere telegrafische berichten melden dat de afstand van Duloigno thans regelmatig vordert en de taak spoedig haar beslag zal hebben