Goudsche Courant, zondag 28 november 1880

St NIGOUAS urn B7 msf 57 ONTVANGEN eene ruime keuze van de ELEGANTSTE en NIEUWSTE ARTIKELEN g eschikt voor CADEAUX en HUISELIJK GEBRUIK als INETSTELLEN EOOESTELLEIT PressePapiers Porlemontres Xja32 v rerlren ITristè O las HAITG en TAPELLAMPEIT enz enz In het Mag azijn van Huishoudelijke Artikelen ooüDA J J vAiv BEMMEL Uif Ro W lt ti tt fOorUlurend gunstige beriolilen u onder Loris MuhlKi gnat het laud een meer ïotle toekoinM tenen lyoris Melikoff lieeft de terunIconist rau den Kroonprins iifgewnclit cu is daarop jiuar Ijivadia ertrokken viinwaiir liy in het begin 8n Deaember met de Keizerlyke fumilie terugkeert De Minitter vnu Fiimacicn ik voornetnens de drukkende outbelasling met de helfl te verminderen In Kaapland is weer gevoahten De Engelsohen hebben reeds een aaninl kleine overwinningen op de Basuto s behaald dooh hun tegenstaud nog niet gebroken De kuloniale regeeriug heeft thuns X2 000 man Irofpen op de brc Sir Biirtle Prerc hield deier dagen in de zitting Ttiin hpt Aardrijkskundig Qcnooischiip te Londen eene foordrncht over Zöid Afriki waarbij hij wch echter vm alle staatkundige beschouwingen onthield omdat hij tot dusver zelfs met de leidijig van het bestuur aldaar was belast gewtest Hij sprak voornnmelgk over het gebrek aan genoegzame b keudheid met drte uitgestrekte landstreek en verzocht het genootschap van z ue zijde zoovel mogelijk tot wegiiemlug viiu dit gebrek b te dragen Naar zijne meeniiig eou de bloei van Zuid Afrika minder ge 4 Hat worden door de vestiging van Europeanen ofsohoou het klimaat en de toesiand van het land tluarvoor zeer gunstig waren dau door de ontwikkeling eo beschaving der iubooilingcn INGE ZO NÏTe nT Mijnheer Se Redaefearf Qisteren avond was ik in een goed bezocht koflie4iuis te deier itede en hoorde daar dat er over m n stukje in uwe vorige Oouraut gc proken werd Over t algemeen wefd mgne meeniiig nog al niet over den hekel gehaald maar wat de candidatuur van den Heer Uemsing betrof dacht men dat de Heer H het onderspit zou delven wanneer een lOouweuaar an geboorte die zich in enige popudariteit ntoeht reriicugeu tegen over hem gesteld werd en ivdat zoa jammer Kyu voor zoo n geachikten oandidaat werd er b j gezegd Ik was op t punt van te vragen hé waaromjammer voor den Heer Hemsing maar ik deed hetiiiet omdat 4k laoht dat bet beter was dat antwoord door middel van uwe Courant te geven omdater wellicht bier f daar uog wel iemand is die erxoo over deukt als die Spreker VVaarom jammer Toor den Heer Hemsing vraag ik dan uu t Zal hem geen kwaad doen als h j niet gekozen wordten hij ia er niet minder om maar t eeuige jammerdat er in gfriegen zou zij als hij niet gekozen werd jisa voor i stad z n alwaar reeds meermalen per tooen die een sieraad van onze gein eute zijn voord n raad geweerd werden omdat men hen nietgenoeg kende men denke maar eens aan den HeerA A G van Iterson oud directeur der Kaarsenfiibriek toen h j in zijn kracht was werkte meu em tegen omdat bij niet vriendelijk genoeg was a te zeer de puntjes op de i s zette en later toenmen inzag wat men in hem verworpep had en menbem toen verlangde toen bedankte hg er voor om zich oandidaat te laten stellen en zoo z jn er meer voorbeelden Nog zeide men dat het daaromniet wensehelök wps den Heer Uemsing candidnatIe tellen omdat hg als ambtenaar er niet zeker van as of bij spoedig verplaatst werd en dus nat t niet bekend was of hij voor goed hier bleef is dat dan noodig vraag ik In het verblijf vanden Heer U in deze gemeente niet van langendunr laten wg ons dan haasten van zyne knndete proEteeren en hein doen zien dat men in i belangvan Gouda hem op prijs strJt en misscliien zou dat en reden zijn dat hy dan hiep bleef wonen omzieh meer en mcr aan de stad te wijden t Zouwaarlyk jammer zijn als dat een argument was omhem niet te stemmen op zoo n wijze zou Goudanooit van kundige ambtenaren kunnen profiteeren die hier geruimeu in eeu landsbetrekking werkzaamzijn maar reeds vroeger hebben Bijka ambtenaren in den Baad zitting gehad o a de Heer Schellema Bijksontvanger zoodat men zich op dat argumentniet al e veel kan beroepeu Ik blijf er dan bij Mijnheer de Bedaoteur de kiesvereenigiogen te dezer stede dringend aan te bevelen de candidatuur desheeren Hemsing te stellen en m ne hoop in dezeia vooral gevestigd op de Goudsche kiesvereeoiging in welke b j reeds vroeger genoemd werd eu doorwieu hy eenmaal gepoisd werd om eene candidatuur te aanvaarden K IHt riitkje wai reeii gezet toen het onderttaandeip$rd tmivangen Het zou daarop als anttooord kun IM dienen JFellieM aren K en J gelijMgdig in het goed beiochte koffieknU BïD Mijnheer de Jiedaeteur Kaar aanleiding van bet ingezonden stuk in het vorig nummer Uwer Courant verzoek ik beleefd eenige plaatsruimte voor bet ondeMaaude K beveeU mr Hemsing i an voor de aariktaande verkiezing van een BandsUd I ie aanbeveling berust hoofdzakelijk hierop dat een flink financier in den Gemeenteraad wenschclijk is die met een beter belastingstelsel voor den dag moet komen Vergun mij mijnheer de Redacteur I meé te deeleii dat ik de candidatuur van den heer H thans niet weusohelyk aoht en daarvoor mijne redenen aan te geven Ik stel op den voorgrond dal ik in ieder opzicht aan mr Hemsing de meeste hoogachting toedraag persoonlijk heb ik tegen die ciiudidatuur niets doch voor my bestaan er afdoende redenen waarom ik den heer H thans niet gaarne candidaat gesteld zoude zien liy iedere verkiezing toch moet men met de omstandigheden te rade gaan en persoonlyke sympalbion of antipatbiën zeer in aanmrking ueineu wanneer men caiididaten stelt Doet meu dat niet dan dupeert men in de eerste plants zich zelven in de tweede plaats zyn Candidaat en in de derde plaats de kiesvefeeiiiging welke deze candidatuur overnam De beer H nu heeft in liooge mate dit tegen dat hy slechts sedert een paar jiiar in Gouda woont en persoonig k weinig bekend is Zijn voorsteller is daarvan zelfs zóó overtuiiHd dat hy zelf dit bezwaar voorop stelt en dan vraagt vl hy daarom minder Als ik K beantwoorden moest zou ik antwoorden stellig niet de heer H is daarom niets minder maar uw candidaat heeft daardoor ontegenzeggelyk veel Minder kans van slagen want ieder die de verkiezingen van raadsleden nagaat weet zeer goed dat b kendheid van en genegenheid jegens den persoon veel meer kans van slagen opleveren dan de meest mogelijke bekwaamheid Dat moest niet zoo zyn dooh dat is nu eenmaal zoo en daarom moet men met die bestaande omstandigheid rekening houden De heer H heeft ook dit tegen dat als hij binnen zeer korten tijd naar eene grootere stad verplaatst wordt hetgeen zeer waarschijnlijk is we dan weer op nieuw aan het verkiezen zouden kunnen gaan eu hoe onaangenaam en heilloos dat werkt is genoegzaam bekend In de derde plaats heeft de heer Hemsing nog dit tegen dat hij is Ontvanger der Begistralie en Successie geheel op de hoogte alzoo van ieders vermogen eu in staat om aangaande de noodzakelykheid van verhooging in den hoofdelyken omslag de nauwkeurigste inlichting en zekerste getnigenis te geven Die omstandigheid is volgens my persoonlijk wel is waar méér eene aanbeveling dan bestryding doch zoo oordeelt het publiek er niet over Het betalend publiek waarvan het meereudeel eerder te laag dan te hoog in de belasting is aangeslagen vreest lederen dwarskijker op dat gebied en bet is juist daarom dat de raadsleden Droogleever en Kist by bnnne herbenoeming nooit bestrijding ondergingen of minder stemmen kregen niettegenstaande zy als het kohier behandeld werd immer de vergadering verlieten Om al deze redenen acht ik de keuze van eene kiesvereeniging welke mr Hemsing tot haren Candidaat stelt niet om met hem te schitteren maar uitsluitend om met hem te slagen eene niet gelukkige keuze Byksambtenaren die iederea dag de stad kanoen verlaten hebben als oandidafen foor gemeeutebetrekkingen han ambt zéér tegep in dat opzicht steekt de door K genoemde heer v d Heulen gunstig by hen af Wél woont hij sedert korten tijd in onze stad doch hy is de populairste der drie genoemde heereu en bemoeit zieh t meest van ben met de publieke zaak Toch twyfel ik zeer of een dezer drie door K genoemde heeren niettegenstaande zy als bekwame eu geschikte candidaten in aanmerking kunnen komen kans van slagen zou hebben Allhans zeker niet wauneer gebeurt wat ik gis Vermoedelijk zullen we drie oflicieele candidaten kiygen éou van Gemeentebelang één van de Goudsche en één der E C Kiesvereeniging Herstemming is in dat geval vrij zeker Du indien dan eeu der genoemde drie heeren in herstemming komt met den Galholieken oMdtüaat of met den candidaat der andere kiesvereeni lng en politieke richting persoonlijke affection enz enz gaan werken zou n6 dan roet een dezer drie heeren slagen Dan zal men als weleer geweeklaag j esohreeuw soms schelden hooren juist van hen aatf wie grootendeels de schuld van den ongelnkkigen afloop ligt Ik beveel thans geen persoon of personen als Candidaten voor de aanstaande verkiezing auu doch wel eene zaak En die zaak is om de keuze by voorkeur te bepalen tot geachte fabriekanten of winkeliers onzer gemeente en eerst bij gebreke van hen de aandacht te vestigen op personen die soms voor een blanwen Maandag in onze stad vertoeven om dan voor hen zeer te billijken redenen weer naar elders te gaan Niet alleen om den meerderen kans van slagen maar ook omdat het bedroevend en ontmoedigend schijnt dat de behartiging der hoogste belangen onzer gemeente door ons Gonwenaren bij voorkeuraan nietGouwenaren opgedragen wanneer dit volstrekt onnoodig ia J kantougereclit c Gouda Terechtzitting van Woensdag 24 November 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEKOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Botterdum VEBOORDEELD D S touwslager te Moordrecht lot eene boete van ƒ 15 of gevangenisstraf van 4 dagen wegens in zijn touwslagersbaan te MoordrecU in dienst hebbeu van een jongen biiieden 12 jnren oud 11 jaren bezig gevonden met het draaiep van het wiel A K touwslager te Moordrecht tot eene boete van ƒ 6 of gev van 2 dagen wegens in zijn touwslagersbaan te Moordrecht in dienst hebben van een jongen beneden 12 jaren oud 9 jaren bezig gevonden met het draaien van hel wiel F B baanspinner te Moordrecht tot eene boetevan ƒ 3 of gev van dag wegens in eenlijnbaan te Moordrecht in dienst hebben van eenjongen bsneden 12 jaren au l 11 jaren beziggevonden met het draaien van het wiel A van der W winkelier te Nieuwerkerk tot twee boeten van 8 of gev van 3 dagen voor iedere boete wegens op twee verschillende avonden laten losloopen van zyn trekhond op den openbaren weg in den kom der gemeente Nieuwerkerk zonder dat de houd was voorzien van een muilband D B baggermau te Qouderak tot eene boete van 3 0 of gev van 2 dagen wegens baggrrsn in den IJsel onder Gouderak binnen den afstand van 20 meters van de Oi verwerken zonder daartoe vergunning te hebben van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland C I G en J V d B fnbriekwerken te Gouda ieder tot eene boete van ƒ O öO of gev van 1 di wegens op den Groeaeweg te Gouda maken van naohigeruchl door aldaar luidruchtig te schreeuwen en te zingen G D schipper te Mooidrecht tot eene boetevan 3 of gev van 1 dag wegens niet voldoenaan het hem door twee agenten van politie gegeven bevel zyn schip dat op de naiilegplaata van de siooinbooten aan het Nieuwe Teerstal te Gouda vandaar te verhalen L B timmerman te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens ry den met een fanndkar met twee wielen in het Plantsoen aan den Kattensingel te Gouda P den B boodschaplooper te Moordrecht tot eene boete van ƒ 3 en eene van ƒ 1 of gev van 1 dag voor iedere boete wegens op tiet Veerstal te Gouda onder toezicht laten staan van zyn kar bespannen met een houd terwyl de houd niet as voorzien van eeu mailkorf advertêntïën Getrouwd J N SCHELTEMA laatst Weduwnaar t Vrouwe A G vak Somsbïkic C BOEKE dis ook bg deze hun oprechten dank betuigen TOor alle bewgtcen van belangstelling in han hnwelgk zoo van hier als elders ontvangen Amsterdam 25 November 1880 De ondergeteekende betaigt mede namens hare Kinderen en Behnwdkinderen haren dank voor de vele bewgzen van deelneming betoond gedurende de ziekte en b het overlg Bn van haren ondsien Zoon den Heer JOBANNES GERABDÜS db MOOIJ Wed G DE MOOIJGouda 27 Nor 1880 Stktbks V Mevrouw de Wed P C DIBKSENen Kinderen betnigen hunnen oprechten dank voor de vele bewgzen van helangstelling bg bun geleden verlies ondervonden Gouda Nov 1880 Adverlentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Voor de vele hewjjzeii van deelneming bjj het overlijden van onzen waarden Vader en Behuwdvader den Heer D BONNE UB ondervonden betuigen wij hg deze onzen harte Igken dank Uit aller naam I J BONNEÜR De Arrondissements Eechtbank te Rotterdam heeft bg vonnis van 24 NOVEMBER 1880 verklaard in staat van FaiUissement ingegaan den 20n dier maand JACOBA WILHELMINA van MAABEN Weduwe A van GBNX Verfster te Gouda en benoemd tot Rechter Commissaris den Edelachtbaren Heer Mr A E CBOOCKEWIT en tot Curator den ondergeteekende Advocaat te 0ouda bg wien de Crediteuren worden verzocht ten spoedigste hunne vorderingen in te dienen J FORTDUN DROOGLEEVER OPROEPIIVG Allen die iets te vorderen hebben van ofverschnldigd ügn aan den Boedel en Nalatenschap van wijlen den Heer JOHANNES JANMAAT in leven Landbouwer gewoondhebbende in Bloehenoaai binnen Waddinxveen worden verzocht daarvan betaling of opgave te doen vóór DONDERDAG den 2 DECEMBER 1880 ten huize vau den HeerP KOBSXBonwman in Biobmendaal of tenKantore vaiAtJen Notaris MOLENAAR te Waddinxveen ITiSTAAF ilDOlF mEElGIPifi Afdeéling QJJUI VERGADERING Jp Woensdag 1 Deeember 1880 des uamiSdags ton S nat in de zaal van het Kantongerecht HET BESTÜOB Gouda 27 NovemliW 1880 WORDT GEVRAAGD tegen primo December eene Zindelgke DIEi STBODE vy de Prot Godsdienst Adres Peperstraat No 247 Voor een JONGELING van omstreeks 13 jaar gebruik makende van de Scholen te Goud t wordt bjj Protestan cbe Lieden aldaar gelegenheid gezocht voor KOST INWONING en HUISELIJK VERKEER Aanbiedingen worden ingewacht onder No 509 aan het Bureau dezer Courant PLAATWEEEEES TWEE bekwame PI AATWEBKEBS KACHELMAKERS kunnen vast werk bekomen bg J C GöTTE SINT NIOOIAAS CASEAU J E EEBEET hotograaf MARKT Bericht dat bg hem vervaardigd worden Manclicl Kiiüupcn met Üirtrct betzg van portret of persoon ƒ ÏU 0 het paar Verzoeke eene rroegtgdige bestelling Door deze heb ik de eer UEd te berichten ik voorzien ben van eene fraage sorteering GOÏÏDEIT EU ZILVER WEEKEN alsmede een zeer nette keuze in Dames en Heeren Vest Kettingen EuGENJE s NlEtlK KJETTINGEN WSBÈMm MEDAILLONS Manclietknoopen en Horologien Alsmede met Goud gemonteerde Voorwerpen zeer geschikt voor St Niaolaas Cadeaux Mg beleefdelijk aitnbevelende verblgf ik met achting UEd Dw Dienaar Geobge van de Pavoobdt HOOGSTRAAT A 130 De ondergeteekende maakt bg deze zgnengeëerden begunstigers bekend dat voor de gelegenheid van de Sint Nicolsas alle artikelenbg hem voorradig zgn zoowel in SUIKER ALS CnOCOLASE ABmELEN en SINT NICOLAAS ook tevens SNOEPGOED in t groot en klein Winkeliers genieten rabat L vak WANKOa DIRECTEUR BEN BOUWKUNDIGE bekend met het oprichten en uitvoeren van Stoom Zagerhe v Stoom Timmbefabrikken en dito KistenmakbBWBN niet onbekend mat den Houthandel zoekt plaatsing aan een dergelgk op te richten of bestnande fabriek Adres aan het Bureau van dit Blad motto Fabriek J de JONG Az Mr TIIJMERMAN INnniiMENTËË ZUIVËRAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUB LEMENT Kuipersteeg K 227 SEBL EAIlFMEi HOFLEVERANCIERS hebbeu de eer te berichten dat hunn ETALAGE voor hot ST NICOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdelgk aan tot het leveren van GOED GEVULDE is OJiTVANGEN SURPRISES M VAN DER BL BG heden verscheBOTEI LETTERS Vertt rkend sptisverkmiil konrtsterdrijvend Dit rf i U cr beval alle hoedangiieden der 3 verichillende kinasoorlen vereenigd het Is zeer aajigennam ea wordt zeer door de geneesheeren aanbevolen tegen BloedsgebreK gtbrek aan kracMen tultelijke öleek utd aandoeHmgen van de maaf Uoeiarmaede gevolgen ra hd kraambed aanhoudettde koorl langtamherstelling enz £ É VABBIBKSIUSBK OEDBI ONEBBU HatiBDaleBBloomni n 16 600 ir vt mm Te PARUS 22 rne Drouotei li lila iieit iftUtkai YZEBHOüDEND ELIKSTEp Sptjsrerterettd versterkend en koortiverdrijvend een zout oist i iw vereeuaelvigd en met de rina vermengd vormt het zekei l en krachtigst geneesmiddel tegen Bloedsgebrek Bloedarmoede gebrek aan krachten aandoeningen der maag langzame heretellingen gevol gen tan hel kraambed enï f cAg fabhieksmbhk obdetonhkrd PARUS 22 rue Oroaot u u U Hd iH IMn