Goudsche Courant, zondag 28 november 1880

voor St NIC0LAAS CADEAU2 in vele soorten voorhanden bg Lange Tiendeweg alhier Bg gelegenheid van t aanstaande St NICOLAASFEEST ruim gesorteerd in Gouden Hingen Medaillons EUGÈNIES CHARIVARIES VESTKEÏT1J GE Portemonnaies Sigarenkokers Oök een zeer nette keuze Zondag 28 November 1880 en gemonteerd Kristal alsmede een fraaie Collectie JUWEELEIV BËLLEI Broches Knoppen Bootjes KBUISJES RIJiGEN m KJSTOOI JMS Gouden en Zilveren Horlogiën mtt GARANTIE REPARATIÊN van bovengenoemde Art elen worden ten spoedigste bewerkstelligd J VAN DE PaVOORDT Dubbele Buurt Gouda Tegen 1 Januari is op een Kantoor alhier gelegenheid tot plaatsing van een fatsoenlgk JOi GELII G van 15 tot 18 jaren eene nette en vlugge hand sehrgvende Eigenhandige brieven franco in te zenden aan den Uitgever dezen Courant onder No 51U W II MAUMAUn 17 Haven Haven 17 Banketbakker heeft van af heden eene ruime Sorteering voorhanden van CHOCOLA A D en Suike Artikelen BONBONSDOZBir SURPRISES enz Maakt bgzonder attent op zjjne Marsepain Harten gevuld met crème met verschillende smaken enz VEBSCHE BOTEELETTEES SAUSIJZENBBOODJES APPELBOLLHN en verschillend ander GEBAK zgn voortdurend verkrggbaar PRENTENBOEKEN VERROOPHÜIS Markt A MO De osdergeteekende heeft de eer te berichten dat de ST inCOLAAS ETALAGE op MAANDAG 22 DEZER zal gereed zijn De mime keoze en groote sorteering der fijnste NOUVEAUTÉS van GALANTEBIËN LEÜERWERKEN enz veroorlooft hem züne geëerde Clientèlfe tot een bezoek aan zjjnMagazgn uit te noodigen ÜEd dv Dienaar Ph J van der stok Geschikt St Nicolaas Cadeau SINGERS NAAiHACHIAIES populairder dan ooit De algemeene begeerte naar de echte Singer Naainjachinea overtrof in 1870 weer elk der voorgaande jaren in de laatste kwarteeuw sedert welken tiJd deze zoo gerenommeerde Machines zich in handen van het publiek bevinden In het laatste jasr verkocht DE SINGER MAATSCHAPPIJ Jfi WTOSK 431 167 NAAIJIIACHI1 ES of méér dan 1400 MACHIXES PER DAG voor eiken werkdag van het jasr Dece enorme omzet en de voortdurende toename van den verkoop der echte Singer Naaimachines zooals geen andere fabriek kan aanwezen alsmede de meer dan 200 aan dezelve toegekende hoogste bekroningen levert het klaarste bewjjs dat zg de erkend beste meest gezochte eu door de tegenwoordige prgzen ook OOÈDKOOPSXB Naaimachines zgn wanneer de Machine op haren arm met vergulden letters de volle firma The Singer Mituufacturitig Co draagt en bovendien van een door onzen Generaal Agent voor Noord en Midden Europa den Heer G NEIDLINGEB geteekend Certificaat b eleid is Tm Singer Manufacturing Co ITew York Depot te Gouda Wijdstraat 41 Rotterdam Hoog straat 346 Oudewater bij den Heer H Linnebank Ten einde een ieder de aanschaffing eener voor huii bondelgk als handwerksgebmik n o Toortreffelgke Machine mogelgk te maken worden zg zonder prgsverhooging tegen wekelgksche af betaling van J afgeleverd en oude en ondoelmatige Machines van alle systemen in betaling genomen Onderricht gratis AJÊLA m St Nicolaas in den St Nioolaas mSSGEEN WINEEl l BRËËBAART l Confiseur Patissier beeft de eer te berichten dat zgne St NIC0LAAS ETALA6E gereed is en beveelt zich bgzonder aan tot het LEVEREN van goed gevulde Boterletters SPEITSLETTEES mZ Dit is iets waar men wat asm heeft Nieuwe Cervelaat en Truffelworst SARDINES a rhuile KREEFTEN ZALM PALING in Gelei SCHILDPAD en LONDüNDERIUJ 80EP CORNEDBEEF TONGUE PODDING in blikken VRUCHTEN op water en brsndewgn Vérsche en Gedroogde GROENTEN Gedroogde ABBICOZEN Advocaat in élégante flacons en dan ook nog een Geurige THEEa f 1 25 GevDA Dbc c va A Bbiskmaii BINNENLAND GOUDA 27 November 1880 Het Tolzeiid lulrcs i door don Gemecalernad Z E deu Mini tfr vau Oorloft toeeefoiiden Aau Zyoe Excellentie den Heer Minister van Oirlog Met groot leedwez n heeH de üemeentemad van fioiida van Butgemcester en Wethouders de mededeelina ontvangen dat Uwe ÏTcellentie hun verkliuird heeft ijeene vrijheid te vinden om wyxiging te brengen in het plan volgen hetwelk Gouda als garnizuensphiats lal rorden opgeheven Het verlies dat onse gemeente daardoor zon komen te lijden ia zoo groot dat de Baad meent ook zijnerzijds eene poging te moeten sanweoden om dit te voorkomen De Raad behoeft voor U e Bicellentie het belang niet t bctoo en dat eene Gemeente als de onze heeft bij het behoud van het garnizoen Om maar enkele voordeelen te noemen w jzeD wg er op hoe d r do meerdere behoefte aan woningen de waarde Aef eigendommen stqgt en door de ver teringen van een zoo aanzienlijk penoseel de bloei van neringen en bedrgven bevorderd wordt Bovendien verschaft de aanweogheid van een groot getal gezinnen uit den beschaafden stand ook andere niet materieele voordeelen die niet te boog kannen worden gewaardeerd zyn verscheidene steden in het bent van Ri Instrllingeu die krachtig bgdragen tot haren bloei aan Gouda viel van de zoodanige geene enkelr teu deel Zij moet gebeel ap eigen krachten steunen Voor haar dus heeft een garnizoen eene annmerkelqk groota wanide dan voor vele andeie Be Raad strmt gaarne toe dat den redenen aile tair het belang der iemeente ontleend geen gewicht 10 de schaal mogen leggen mmaaer het nlïenM belang het plaatsen Van gHmitoeo ia Gouda verbiedt Hy erkent geheel onbevoegd te n in delen een oordeel te vellen maar neemt toch eerbiedig de vrijheid Uwe Excellentie op eenige omstandigbe len te wijzen waardoor Gouda zich boven verscheidene andere steden naar zya insien als garnitnensplaats aanbeveelt Onze stad is gelegen in het midden van het land aan den grooten waterweg die de eisohillende deeten van het rijk aan dkandet verbindt en aan den Rijnspoorweg zoodnt de communicatie met alle garnizoensplaatwn gemakkelyk wordt onderhouden Voor de kinderen van officieren bestaat uitmuntende gelegvnheid tot het verkrijgen vau goed onderricht tegen lietaliag van laag schoolgeld op de alhier gevestigile inrichtingen voor Hooger Middelbaar en I Ager Onderwas terwijl die der onderofficieren en manschappen des verlangd op de Gemeentescholen gratis onderwgs kunnen bekomen In vergelijking met ahdere steden zgn di hui en kamerhuren laag De levensmiddelen zgn niet duurde dan elders en de plaatselijke belastingen niet drukkend De kazerne is naar wij meeoen zeer geschikt voor huisvesting van militairen en eeue aan alle eischen voldoende infirmerie werd nog iter onlangs gebowwd terwgl het rijk bovendien voor weinige jaren kocht of om niet van de Gemeente vcrkrrfg terreinen noodig voor het stichten van eene tweede kaaeme Uit de ziekte en sterfte statistiek door een van l we ambts voorgaugers aan de Staten üeneroal medegedeeld blijkt dat de gezondheidstoettand van het garnizoen een gunstige is Deie alle sgn naar het den Baad voorkomt omstandigheden die V09r het behond van garnizoen in deïe Gemeente krachtig pleiten Uit de Memorie van toelichting die de Begrooting van Uw Di purtomenc vergezelt is ons gebleken dat de reden waarom Gonda niet als garnitoeusplaats ir aanmerking k in komen is het gemis van oen geschikt oefeningsterrein De Raad kan niet beoordeelen in hoeverre het tegenwoordig terrein aan de eischen van de dienst voldoet Hg heeft daarover nimmer van de zijde der Regewing klachten vernomen Maar aoht Uwe Excellentie het onvoldoende de Rand is bereid een nder en beter ter Uwer beschikking te stellen terwijl hg in de gelegenheid is U eene schietbaan aan te wijzen welke eene zoo groote lengte heeft als op weinige plaatsen in de onmiddelijke nabijiieid der iemeente zal worden aangetroffen Hg vleit lich dat daardoor het bezwaar dat bii Uwe Excellentie tegen het behond van garAizoenen m deze Gemeente bestaat tal wordlgn opgeheven De Baad houdt zich veraekerd dat de belangen zijner gemeente door Uwe Excellentie met die zelfde nauwgezetheid zullen worden overwogen die alle Hare handelingen kenmerkt en dat niet uit het oog zulUn worden verloren de opofferingen die Gouda getoond heeft voor het garnizoen zich k willen getjioosten Hij is overtuigd dat rekening zal worden gehouden met de vooruitzichten op uitbreiding viin het garnizoen die nog oisar zeer weinige jaren geleden door een van ÜWe Excellentie amlitsvoorgangera werden geopend en die vele ingezetenen oqzer Semeente hebben aangespoord tot het bon wen van woningen die nu reeds gedeeltelgk onbiwnond blijven en bij vertrek van het garnizoen geheel waardeloos zonden zjjn VemkeiH dat op dit alle tal worden gelet wendt de Baad nch rol vertronwen tot Uwe Exellentis met ket eerbiedig rereoek dal Goud als Gjniiüoeiis plaats worde behonden loo inogelyk vior grooter troepenafdeelingen dan thans het guvul is Op deunmerkilig9 der Tweede Ka ner omtrent de ntpifC van de H B S met i j carsns alhier keeft J piaiater geantwoord 9tt tal van gemeenten hetzelfde voorbeeld als Gom nlleo willen volgen mag worden beiwijfi ld Er zijn geene rgkssoholen van driejarigen cursus die maiir eenigasias voor een vijfjarigen cursus in aaumerkiag knnneu komen Goads met eene bevolking a im 18 000 zielen staat in dit opzicht alleen geen der gemeenten wur de Mxltire rijkaeehob met driejarigen cursus gevestigd zgn heeft zelfa eene bevolking gtlgksiaaude met de helft vai die van Gouda Wilde men niet al de kosten der uil breid ing voor rekening van het Rijk nemen dan was het uu tourgestelde het éénige middel Het ia inderdaad de bedoeling dat Gouda znl betalen wat de sehno in t vervolg aan persoon el en materirei müt tal kosten dau thniis danrvan tal eehler billgksheidshalve moeten worden afgetrokken wat m r aau schoolgelden tal worden opgebracht Voce den rOpera liein die heilen avond loopt zijn Nigeverr 80 billetteo genomen NMr wg enienen lal de vergadering van Gemeeiltehelnng tot hrt stellen van een oaudidaat voor den Tomeenteraad worden gebonden op aanstaanden Dinsdag Volgeus het Dofblai vordert de herstelling van ons Boadhui ua r behooreii Ook de dames de Lange zulli n in de zoudagschool van ante Afd van het Ned Pi teitulenboud werklijn D P Groote Etang Lulh predikant te Bodegraven heeft bedaukt voor hel beioep uaar Leeuwarden Door de heeren J Faling Hz en A J T Hofman te Woerden worden pogingen aangewend tot het iu exploitatie brengen van een stoomtram voor persoueneu goe lerenverkeer tuttchen Woerden eu Utrecht op of langs de rijks groote wegen tnsschcn beide gemacuten De daarvoor uoodige coueetsie is reed bij de Hooge Begeering oai evraagd eu iu overweging genomen In een te Alphen gebonden vergadering op Woenadagafoud jl vau het Nutsdepurleineni Alphen Oudshooi werdeo van wege het Hoofdbestuur 3 zilveren med lles oiigereikt aan een drietal arbeiders uil de ibriekan v n de heeren de Kniiter en Kloot voor trouwe dieiiflen in onkreukbare eerigkhiid gedurende een reeks ran jaren De oudste deler arbeiden van Bunn was meer dan 60 de tweedi Hoogteyliug 68 en de derde Meijrogel 10 jaren bjj denwlfden patroon in dirt M geweest Door den gemeepteraaH van Moereappelle i op eene jaarwedde van f 800 benoemd lot onderwijzeres aan de openbare school voor g I o en voor het onderwijs in de nuitlge handwerken mejntfrouw £ J de Boon Swaan te Ëlburg De begrooting der gemeente Lekkerkerk is ip ont vangst en uitgaaf vastgesteld op ƒ 18 51 B 86VaDe hoofdelgken uinsLig bedrmigd 5000 voor onderwijs is ƒ 9180 uitgetrokken De toestand van Mr J Heemskerk Bz beef eenige verandering ten goede oudergniin B j koninklijk besluit van 24 dezer is aan deu heer mr J W van Lausborge op zijn verzoek een eervol ontslag verleend als Gouverneur generaal van Nederlandsch Inilie onder lunkbeluigiug voor de vele eu gewichliife diensten dour hem in die bt trekking a iu den lande bewezen en met liepaling dat het voormeld eervol onisUg zal i r kend worden in t gann met den dag ivaarop df heer van Lansberge de funclién van Guutrriii ur gpiieruil aan tg en opvolger zal hebben overgegeven Bij lioninklijk l esluit van gelgke diigteeke ning is benoemrl tol Giuverneur geiiera d ii Nedertanilitch Indié de heer F s faoob ond DirecteurGeueraal der Maiuschappg tot Dxplbitiitie au Staatsspoorwegen met bepaliug d it hg ale zoodanig optreedt den dag waarop de tegenwoordige Gouverneurgeneraal zijne fnoc ieii als fioodatiig aan hem te Batavia zal overgeven Voor eenige dagen deelden wg mede dat bij deu Ba d van Stale een wetsoniwerp tot verlieiering van de Keulsche VHsrl aanhangig ia Th i is vernemen wij nader dat het plan van verbcti ring opteer groote schaal zal worden ondernomen d it tnl vau bochten aalleu worden afgesneden en dal de stad Ulreoht die ihansdoor de Keulsche vaan wordt doorsneden op vrij grooten afstand van den Nieuwen Waterweg zal komen Het project van de Regeeriiig moet door veracheidrne hoof liogeuieurs zgu goedgekeurd Het Comité van uitvoering voor de Noordelijke Ijszeevaart noodigt alle plaatselijke comités en hilungsiellenden tot het bgvonen eener vergadering op Zaterdag 4 December e k de namiddags ten S ure in het gebouw £ emije iiuHnd te Amsterdam In deze bgeenkomsl weiisdrt bet Comité van nitvoeriug lo Verslag uit te brengen vihi den tooht door de ffülem Barenh volbrncht onder bevel van ilen Initenaui ter zês 1ste klasse vau Broekhiisen 2a Mededeeling en verantwoording te doen omtrent den tegenwoordigen staat der geldmiddelen So De vraag Ie behandelen op welke wijze hel zoo goed aangevangen werk tot eer van ons vaderland zal worden voortgezet wat in het volgende jaar en wat met het oog op de naaste toekomst der IJszeevuarl gedaan moet worden Van alle ziekleh die dagelgks de sterflgst vermeerderen is de longtering zeker de meest algemeene de meest waohoopeude voor de huisgezinnen De ondervinding heeft eerst te Brussel en later bjjna oveptl geleerd dat de teer die een harsachtig product is van de dennen een zeer merkwaardigen en gelukkigen invloed heeft op de zieken xlie aan tering of bronohilis Ijjdeu De beste w ce om de tèer te grbraiken is ia den vorm van eapsnics GuTOT zijn een der meest jioor bovengenoemde ziekte Gewi iilgk neenut pen tw at meè gaat eten De weldi Ipoedig bemerken Ten einde de vervalsehing door dir grIgkiHMiiig prudaot waarvan de heer OvYOT noch voor de naliteit der teer zelf noch voor de vervaardiging kun iustaau te vermijden lette men op de driekleurige handleekeuing van deu heer GuroT op hel eliquel van den flacon ercapsule van t ltwis voornvloed doet zich Haagsche Brieven Munteer de Ridto nir Hiju plan om U meé te dcelen hel belangrijkste vau hetgeeu ft bg gelegenheid der teieohtslelliog eneesraiddelen