Goudsche Courant, woensdag 1 december 1880

Woensdag iLDeceiaber N 2638 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiebiad voor Gouda en Omstreken Alleen echt verkrggbaar in fleschen van twee Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel T D den maordeoasr de Itngh alt oog ea oorgetuige mogt reriiemcu ud vermoedelgk niet fóói hel btsgiii v a hel volgend jaar voor uitvoering vatbaar tyn Tot loolsag dut mocteu we daarmrê geduld hebben Of echter in dien tuucbeutyd auugaaude het al dao niet beataau na medepliobtlgbeid aan dien moord iett tal uitlekken P Ik durf het niet te venekereu Vooral niet omdat de geruchleu daaromtTeut thaas leer uiteeuloopeu en vanwege de Justitie gefaeimhonding sooveel mogelijk in aoht genomen aoliynt te warden Orer iet audera vraag ik ditmaal enige plaatsruimte Hier iu den Haag alsmede te Utrecht en ia oog audeie plaatwu van ons Vaderland naar ik meen bestaat de loffelijke gewoonte om aan kinderen van behoeftige ouders van versohiileuile godadieottige geiindheden b j gelegenheid van St Nieolaaa een preltjgeu avond te bezorgen Daartoe werden perraaneote Commissiën benoemd die sioh ieder jaar ijverig iu de weer stelden om hunne taak goed te verrullen Zou loo iets in Gouda ook niet met suooèa Ie organiseeren ti a f Myne bedoeling ia niet om min of meer kostbkre cadeaux of kleediugstuklteu voor die kinderen aan te schaffen maar te Ie onthalen eoo eenvoudig mogelijk op eenige St Nieolaasversoaperingen die m ogens de behoeftigheid hunner ouders anders souden moeten missen Mij duukt dat daarin in Gouda best te voorzien is en dtt door de Aitmunteade harmonie waarin in uwe stad ineusoben van versehillende godsdienstige en politieke riohtingeu met elka r omgaan ook aan kinderen van arme ouders wel een prettigen St Nieolaas avoad te bezorgen lou lijo Men overwege dit denkbeeld ten uweut en vaere het tijdig it Oe saak is eene aandachtige overweging wel waard eu de arbeid loont ruimschoots de moeite 25 Nov 80 Gedeponeerd aan bet Bureau van Politie een bedrag van TIEN GULDEN Donderdag op de Harkt gevonden Laatste Berichten Partjs 26 fTovember Er had een levendig incident plaats in den inak van de Cissey Z ju ad vocaal die ziju roemrgke rol in den hiatsteu oorlog en daartegenover den oorsprong der commune io herinnering bracht werd door applaus en kreten in de rede gevallen De president zag zich geuoudzaakt de citting te schorsen ea de zaal te doen ontruimen De Senaat hield ii h beiig met het budget van uitga en Boaher vroeg of men over den algemeeoen toestand der financiën kon spreken de miuiater Magoin zeide dat het gouvernement de diacuseie aannam Gavardie behandelde de algemeeue politiek der regeering en verweet haar misbruiken eu gezagsoverschrijdingen Dublin 26 November Het gerechuhof heeft bepaald dal het sUatsproces tegen Farnell c s 28 December aal aanvangen BaglUa 26 November Bedry Bry heeft gisteren te iCui ja de conveulie geteekend voor de geregelde en vreedzame overgave van Dulotguo die op h en middag werd bepaald Bozo Petrovich is met 4000 man eu 12 kauouoen opgerukt om de stad en de belangryktle atelliugeu Ie bezetten Burgerlijice Stand GBBORBN 23 Nor Joeob Heailrili oaderi H Viyk ea I W OoeDrisds 2i HMtjt ouden A 1 Heerkeus en T Wewleli Headriea Catbirioe ouden 3 G Koadberg en £ A Stryp C ath riiM Aobs M ria ouden C O bpit ea J Heemabergen 25 Eliiabcth Petrouella oadert J Appel en A 6 Woerlea Aartje ouden A Hoogerwaard e V TergODit Theodora endera T de Ruwe en 8 Houd k OVERLKDBN 29 Nor i W 11 rta Sark 12 w M Jmaaut 1 j 1 m ONDKUTKOUWDt 20 Nor C Pola t Breda Cl j ea A lipap 2S j J Poot t WaddiBxreeo 69 j ea M raa Megenn 49 j Advertentiën De oudeirgeteekeads beeft de eer te berichten dit hü OONDSRDAO 2 DEOEMBEB a s GoobA met ss jne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer P X HABDUZEB Sociëteit Vredebeste Qp de Mabkt s Uab OïTiorits De ondergeteekende maakt zyneu geaohten Stadgenooten en Beguustiger b u l Jat van af VRIJ DAO 26 NOVEMBÈlfi dagelijks de gunstig bekende lüf 11 iff lén inLi f f lie by hem verkrjjgbaar zij Alsmede Suiker en Clïocolaad Fig uren Borstplaat best St Nicolaas en Surprises G KABEL Lang e Tienrlew eg GOUDA Ëenige Agentuur voor Gouda VAN Amorikaanscli jsSmaillesrd Keukengereedscliap hetgeen buiten nl het tot na toe bekende Geëmailleerde de eigenschap heeft tegen alle zaren bestand te zyn en vrg te wezen van schadelijke beetanddeelen en geconatateerd door verschillende Binnenlandsche Scheikundigen C van BïSRKEL Kleiweg mmi immi en mm wijnen Alle soorten van B O B D E A U X en andei e W IJ N E N bij M P££T£RS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen da gereputeerde BORDEAUX WIJN van f 26 per Anliar met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesscben kwart en half ankers Prijsoouranten worden gratia en muiko verzonden Alles wordt franke t huis geleverd SBBEE 60DIIA liiH De uitgevers hebben de eer kenni te geven dat de jaargang 1881 eerstdaags ter perse gaat Belaughebbendeu in het ALOËMËfiN worden beleefd uitgenoodigd veranderingen of bjjvoeginjjen en VEBEKNIGINGRN in het bizonder wijzigingen in de respectieve Besturen of opgave van nienw opgerichte Vereenigingen die men wenscht opgenomen te zien zoo gpoediff ntOffeHfk iu te zenden ten bannen kantore s d Kleiweg Tevens wordt men attent gemaakt op de UITSTEKENDE gelegenheid die het Adreitboek aanbiedt tot adverteeren Voor eene geheele pag op geklenrd papier wordt berekend 5 halve 3 kwart 1 75 INZENDING TIJDIG Uitgevers G B VAN GOOR ZONEN Cfeneeskundig attest Den DRUIVEN BOBST HONING van W H ZICKENHEIMER te Mainz heb ik sedert vele jaren dikwgis voorgeschreven en steeds bevonden dat dezelve een zeer goed geneesmiddel tegen chronische hoest heesenheid enz is Ook heb ikjden Druiven Borst Honing gedurende eene kinkhoest epidemie laten aanwenden Terwül deze hoest met andere middelen bestreden steeds omtrent een halfjaar aanhield was dezelve door aanwending van den Dmiven Bont Honing binnen eenige weken genezen Ik kan alzoo den DruivenBorst IIoning als een zeer voortrettelgk middel tegen hoest borst en halskwalen aanbevelen G r a b o w in Mecklenbnrg Schwerln den 24 Mei 1875 Dr C BüST Gezondheidsraad 4 200 stokken spelende met en zonder Expression mandoline trommel klokken castagnetten bemetstemmen harptoouen enz 8peeldoozen 2 tot 16 stukken spelende verder necessaires cigarenstanders zwitsersche buiajes pbotografiealbnms schrijfg nitnren handschoendoozeu briefdekkers bloemvazen cigareakokers tabaksdoozen werktasefajes flesscben bierglazen portemonnaies stoeien enz alles met muziek Steeds het nieuwste en overtreSelgksteaanbiedende J H HELLER Bem ttl at wij direct afleveren is voor echtheid gewaarborgd Vreemd fabrikaat is ieder werk dat mgnen naam niet draagt Fabriek bg mg aan hnis Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Ondewater bg F Jonk er Idenbnig Gouda Druk tan A Bunkhan aefU yiaS90 oovmi nspioAi n3 R vlljd apiaai 8n ira £ pi38pjaA nsimaid sp udy 1 0 joqmsAO nvA n93 i3jAiaadB usa aiaman B japno aapjoAi saueji 00003 Ssjpaq a9ai X na iama snooq98 jap qqx g ij Ter vermijding van oponthoud feiieve men alle voor de Bedactie estemde brieveii bij den Uitg ever te bezorgen BOteXMESSTEB en WBTHOUDBBS V n Goods btteitK ter algemeeac koiaW dat van de ia Deoemwr 1674 tra bthoete der gemeente aanftegaDC Idleeiiing xroot 20 000 rentende b pOt de obligatiën numero e 15 en If ieder groot ƒ 500 by uitlating er afloesing tüa aangewezen eft dat k t bedrag dier oUigatiin waarvan na 1 December 1680 geene rente naer wordt te goed gedaan legen intrekking van deielren en oveigifte van de uiet veraebeuen Coapons op dien dag ten kanton vaa den geaeenteotttvanger lal worden betaald Gouda den 27 November 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd TAN BEEÖJ5N IJZENDOOBN Se Secretaris BBOÜVTEB KBNNISOETINO Pe VOOEZnTKB van den BAAD der Gemeente GOUDA i Brengt ter openbare kennla dat aan de Kielend deie Gemeente af totgcnWita de Oproepil sbrl nn en Stemblljetlen tot het beaoemeu ran len lid tan den GemecnteruA lülBir PB ef lgwn ïïOCIIt RenDen oolvafigeu ay licb tot bekom lug daarvan ter PUattelIJte Seenltrit lal kunnen vervoegen dat d inlevering der Bteabriefjes cal aanvangen op den 7a Dnember aanttaande des morgens ten tuym en eindigen des namiddags ten vier uie dat het StembrieQe idtri telgk ngemM door den Kiezer M persoon in de Stembus moet gestoken worden dnt geen ander StembrieQe dan dat hetwelk van het legel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt Dat de in het BrieQe in te vallen persoon dnidrlyk met naam eu voornaam moet worden aangewezen dat het Brieve niet onderkeieni mag ün en geene andere brieves omvatten of daaraau opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 30b November 1830 Burgemeester en Wethouders voornoemd Va BEBGBN UZENDOOBN De Seoietarit BBOUWEB KBHN180EV1N0 De BURGEMEESTER der Gemeente zouia doet te weten dat de Heer Cohmissabis dks KoKiNes in de Provincie Zutd lJoUand voornemens is op Dondenhg den 2 December a s deze Gemeeate te besoeken en alsdan des namiddags tegen ten uur ten Raadhuizi ben zal ontvangen die wenschen mogteu tot Zgn Hoog£del £ Gestrenge te worden toegelaten GooDA den 30 November 1880 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Buiteolanilscli Overzicht Door bet aannemeu van art 1 van de ouderwg wet had de Frautohe Kamer het beginiel van de kosteloosheid tot het hare gemaakt De quaestie hoe de kosten die daaruit rullen voortvloeien door den w Slaat en de gemeenten j H K a moeiea worden hield haar Zaterdag haa t £ en amendement van de Saunier om de gaiOeeuteiiM m den Staat eautimes te doen dragen hetgeea sOf de begrooticg een uitgave tan 5 millioeo zon nugea werd door JulesFerry beatieden Toch bttloot de Kamer met 241 tagsn 808 stemmen het iu overweging te nemen Ferry venooht daarop da ditcusaie tot giiteren testaken aangezien het ailufarochte votum mimchienhet intrekken van het we ntwerp ten gevolge zouhebben Aldus werd b lolen De Kamer heeft verder het weisoniiverp Ulgent verklaard dat door Qoastana werd ingediend betreffende de wijziging inde verkieiingen van deaéPariJsoheu geineenlerand Door dat ontwerp wordt farija in vijf kiesdistricten verdeeld De Booapartistea blijva even verdeeld Bobert Milcfaol en Janvièp de la Itotle hebbeu met eenige andere leden de soageoaaai e fractie van het beroep op het valk verlaten oddat GauirtI tot president Paal de Caaaagiwa tot vio president ziju verkozen bcidea tsgenttliuders van wins Napoleon Oe stige tooneelachilver Labiehe is verleden adenfam als lid der Frasohe Aoademie bevestigd Zfjat feestrede over Syljbstre de Sacy z jn voorganger ouder de Koustepelyken looala de leden der Asademie f noenid w cn had een zeer tairyk en oi elezeu pMti k uittÉjokt eu de verwachting Welke men fUt Ue rede ad is niet tcleurgeateld De P kerjMkJu t l 4l pohliek dat deze aoori van zitlil mHli oonl fcor den eenvondigen en gullea voraa töatr rede ti boeien De keer John Lrmoiane de bekende sahfyver van bet Journal iet Déèate beantwoordde deojheer Xysbiche Te Farija aoht men ki een kenswÉwd teekm van den te jl ea oord glï iSjft SSl tm UuchtspcMichter als lid der Academie door een dagbladachrijrsr ontvangen wordt Ook de Academie gaat met Uen tijd meê eu bekraahtigt het gevoelen dal n talent en veel talent bezitten kan hoewel wSu eene soort van hitterkuade beoefent die Wel eus voor vluchtig of lichtzinnig doorgaat De kabinetsraad onder voorzitting der Koningin te Windsor gehouden beeft beaiolen het Parlement tegen 6 Jan bQeeu Ie roepen De heer Forster moet den loeatand van Ierland van het standpunt der regeering beschouwd dragelijk bevonden hebbeu en vandaar dat eene bijeenroeping van het Parlement in December niet noodzakelijk werd geacht Met belrekkiug lot de nieuwe wel op bel grondbezit in Ierland moet eenstemmigheid in bet kabinet verkregen zijn Naar men verneemt zijn ds beide voorstellen bestendigheid der pacht natuurlijk onder zekere beperkingen en bewilliging van staalsgelden voor het ontginnen ran braakliggende gronden ia beginsel goedgekeurd De heer Gladatone wil echter als voorzichtig financier niet zooveel geld daarvoor bestemmen als de heeren Bright en Chamberlsiu wel zonden wenschen Oe behandeling vaa het prooes der kroon legende lersche raddraaiers is op S8 December bepsald Het zal intnssclieu raoeilqk vallen ecu jury aaamte stellen wegens het gevaar dat er voor de gezworenen aan verbonden is wanneer zij het schuldig moeten uitapreken De meeste der gnworenen van Dublin behoorrn tot don handel en nijverheidaatsnd en zelfs al mocht hun leven niet gevaar loopen ook dan nog kunnen zif in hun bedrijf gevoelig getroffen worflen t Te Hauley heeft lord Granville eene redevoering gehouden Waarin h j sprak over den vernederenden torstaud von Ierland Sigeudora eu leven loopeu er gevaar eu zulk een staat van zaken kan oumogeiijk voortduren De Begeering zal aan het Parlement een maatregel moeten vooralellen waardoor afdoende verbetering wordt aangebracht voor hel tegenwoordige en de toekomst Met betrekking tot het Orieksche vraagstuk zeide hg dal bet oiuuogelgk hangeuds kon K ven Hij gen aii te vMi h t Ëngriscbe vownlel m Smyrna te lirieltru KuslamI eu üriekeuluud uaincn het aan Oosleniijk beloofde eeist medewerkiug maar trok zich Inter terug waarop Fraakrijk eu Duitsohlsud insgelgka weigerden De Forte evenwel van de ouderlündeliugeu ouder de mogendheden hooreude besloot Dulcigno af te slaan De spreker verdedigde de Europeesche verstandhouding en hoopte dat nog lang de meest vriendschappelijke betrekkingen tnsschen Engeland en Buslund zouden bestaan Zaterdag heeft Derwiach Pacha met tijne troepen Dulcigno verlaten eu de Mootegrijnsohe gouvernsor Popevich het bestuur van de stad overgenomen Men rerwaoht spoedig hel terugroepen der internationale vloot In de laatste dagen wordt in de Italiaansohe Kamer der Afgevaardigden een levendig debat gevoerd over de ataatkundige richting van het kabinet Naar men verzekert badden de minisiers Cairoli en Depretis reeds vóór den aanvang van dete diocussie in het vooruitzicht gesteld dat eenige wijzigingen iu bel kabinet zouden plaats hf bben wanneer de regeering overwinnend uit den strijd te voorschijn trad Met name zonden de heeren Villa eu de Sanctis het kabinet verlaten Van eene aftreding van den heet Depretis is schiet geen sprake gelijk trouwens te verwaohten was Een groot deel der sohenrmakers is echter met deae oplossing niet tevreden en onderhandelt met de Nch terzijde om gemeenschappelijk een crisis uil te lokken De regeering van bare zijde tracht deze sohenrmakers voor zich te winnen Men beeft dus weder het verhandelen achter de schermen wat ia Ilalii wel meer een grooten strijd voorafgaat Hoe de uitslag zal zgn is op faal oogenblik nog onwker De aangekondigde iuterpellatién tyu lep gelalle van titn als een over de immigratie der Jezuïeten vier over de buiteuhindache staatkunde de v f apdere ver binnenlandsche aangelegenheden voornamelijk over de houding der regeeriug tegenover de democraten en socioiisteu BINNENLAND GOUDA 30 November 186U Onder alle reserve deelen wjj een ons ter Oore gekomen gerucht mede hierin bestaande dat onze afgevaardigde Mr J 6 Paljjn ernstig in aanmerking komt voor de belrekking van Bargemeester van Botlerdam Niiar wij vernemen heeft de Lnitenant Kolonel Kommaadaiit der dd Sehutterü alhier de heer W D de Lsoge zijn eervol ontslag gevraagd In de vergadering vnn leden der Sociëteit 0 Genoegen ziju gisteren lol commissarissen gekosen de heeren W Begeer en C IJsselsiijn Vervolgens richtts de rrrlrekkeude voorzitter mr P J Snel een woord van afscheid tot de ledea en commissarissen bedankte voAr hel in hem gestelde vertrouwen en uitte de besla wensahea vou den bloei der Sociëteit Zijne toespraak werd namens de leden hesntwoord door den keer G Messenaksr en namens commissarissen door den beer J M Noothorea vau Goor die o a mededeelde dat oommissariasea kruchieus h l reglemeut deu kaer Snel tot eetelid der Suoieleit hadden benoemd Oadar algemeen applaus werd daarop een prachtig diploma vaa errelidmaatschap aan des ssheidea a voorzitter Mr liaud gesteld VEEGADEBING van bkk GEMEENTEEAAD Woeusdag den I December 1880 des namiddags ten i ure ten einde te behaudelen Hel Suppletoir kohier der Plaatselijke Directe belasting dienst 1880 ren lid van hel Burgerlijk armbestuur een lijdelijk leeraar iu het leekene tiatt de Burgvarondscbuol een onderwijzer san de la Burgerschool voor Jongens eeu onderwijzer aan de Tussohenscbool een onderwijzer aan de Ie Armenschool De Nederlandsche afdeellng op de tautoouslelliag te Melbourne voldoet naar de Auslralisohe blsdsa melden teer goed De Argu zegt O ivl e bezoeker wordt hiar roff n door de orde en de netta uitstaUiu i