Goudsche Courant, woensdag 1 december 1880

overlaMnfr wae klein Maar oldoende hcwfeelheid veoibe dea van elk ariild lóó geordend dat allea op bat Taorde li t t uitkomi £ eii waudeÜDf in deie ameeliiig geeft een goed denkbeeld van roortbrengaelen eii nyrerheid van een rolk beroemd door tijn ge ehiedenia latterkunde en kunat Met een tMagblix op de geeobiedenia wordt Nederlaudt fde Toor Trqheid en erdraagtaamheid geroemd en gelegd Al neemt Nederland bet hooge tnndpunl au rroeger niet meer iu toob is bet een der gelukkigste en bloeiendste Tolken f ebleten Trfj au pauperitp en auderi tooiale elleBden £ r wordt op geweten dat mog Nederland in de eeAle plaats een bandcisnatie zyn de nijrerbeld er teer bloeit getnige deie tentoonstelling De sigaren ran oute stadgenoot den Heer C O ran der Post worden o a leer geroemd N Solt a Men sohrqft ons nit Zeveubuiien In de tweede vergadering der rereeniging Nut en Yermaak hadden wy bet genoegen den Heer i Qnint van Stolwijk als spreker te tien optreden Eren als in bet vocjge jaar wibt bg igne talrgke boarders en boorderessen te boeien door tgne aohoone verhandeling het Tooneel Inhoud en voordraobt Helen niets te weosehen over De gediobten die spreker na üe paute voordroeg wisten de belangstelling gaande te houden Uit was ook het geval met de bgdrage van de Heeren P Quint en J C Scheer van Slolwijk en van ante leden M F Kooiman en i Areutsen De lessen aan de herbalingssohool te Zevenhuiten lyn aangevangen met 16 leerlingen Aan bet lokaal van bet prof bestuur te s Uage werd gisteren aanbesteed het uitvoeren vau eeniite herstellingen aan bet gedeelte jaagpad langs den Ouden Bgn van Woerden tot Bodegraven Minste insobrgver waa de heer J J van Detb te Zwammerdani voor 1687 60 Gisteren had de eerste openbare zitting plaats van Gedep Staten van Zuid Hollaud overeenkomstig de in desen zomer gewijzigde iustruotte waarbij voor een groot aantal geschillen van bestuur openbare behandeling is voorgeschreven Het geschil dat in dete eerste vergadering behandeld werd was de bekende qnaestie van denheer Sythoff te Leiden legen de administratie van s rgks l elastingett wagens den aanslag in het patentrecht niet alleea naar het getal zijoer werklieden maar ook naar de verschillende persen die doorstoom in beweging worden gebracht en als moltnt waren geqnalilioeerd Bapporteur was de heer de la Baasecour Caan voor den heer Sythoff trad op mr N P van Nooten advocaat te Utrecht en voor de administratie de Kgks adfocaat mr J 6 Boobutsen Deze laatste bigkt de vader te zgn van het denkbeeld dat drnkpersen alt molens moeten aangeslagen worden Uy omschreef molens al alle mogelgke iu fabrieken en werkplaatsen gebruikt wordende werktuigen die door bg de wet erkende krachten in rondgaande en wenteUttde beweging gebracht worden cu ttiekken om handenarbeid uit te tparen De verdediging beriep zich o a op eeoe betlisling van Gedep Staten van GelderUnd in eene dergelgke uuik genomen De betliaaing van Gedep Staten lal Uter worden beleend gemaakt Staten Oeaeraal Zitting van 29 Nor D beide kamen waren boden bqeeu De erU gisteren avond De ingekomen wetsontwerpen werden naar de sfdeelingen verzonden met uittondering van het ontwerp van het Strafwetboek Dosr de heeren Boraioe de Baadt en Fioké was namelqk bet voontel gedaan om voor de behandeling van dit laatst ontwerp bet regl van orde te wgzigen in dien zin dat vó Sr de verzending naar de afd door de volledige kamer vier rapporteurs tullen worden benoemd die geiyk bg de Tweede kamer geicbiedde een zelfstandig rapport tullen inbrengen Over dit voorttel tal heden worden beraadsUagd In de zitting van ae twttit kamer die des namiddags vergaderde zgn ingekomen de geloofsbrieven van den beer van Blom gekozen in het boofdkiesdistriot Sneek Deze xtjn in handen gesteld eeoer commissie bestaande uit de hh Mees Lenting en Heydenrgok De discussie over de staatsbegrooting is bepaald opmorgen ten 11 ore Des Zaturdags zal mede zittingworden gebonden De afdeelingen zgn op nieuwlamengesteld Voorzitters zgn de hh van B es van Houten van der Linden van Wassenaar Catwgok enBlnssé Ondervoorzitters de lih Wgbenga Gleichman Yimly Heydenrgck en de Brnyn Kops De Minister van financiën heeft aan de Gedeputeerde Staten van de verschillende provinciën naar aanleiding TtB de klaobttn die hg v rnacmt ftver sohaartohte aan pasmunt in overvreging gegeven aan de besturen der gemeenten waar zich geen betaalmeester bevindt aan te bevelen om indien hun bekend is dat in hunne gemeente gebrek aan pasmunt bestaat zoodanig bedrag van die munt als hun noodig tohgnt tegen overgave van ander wattig betaalmiddel b j dra naattbgzqnden betaalmeester te doen afhalen ën voorts ten gerieve hunner ingezetenen ook iu kleine hoeveelheden verkrggbaar te stellen In 1807 bedroeg in ons land het port van een brief 2 stuivers indien de afstand waarover bg vervoerd moest worden minder dan 6 uren bedroeg voor de overigen 7 ttniven Kwam de brief van of ging hg naar een plaats waar gern postkantoor was dan kwam er nog 1 of 2 stuivers extra port bg Geen wonder dat men in die dagen niet aanstonds naar da pen greep om een brief te sohrgveo In 186U werden 3 porten vastgesteld van 6 10 en 15 cents Toen 5 jaar later het hoogste dezer drie porten werd nigesobafW vermeerilerde bet brievenvervoer aanstonds met 28 pot Na de invoering van een uniformpart van 6 cents nam bet vervoer van brieven nog met 61 pot toe De thans veraohenen Viyils en Rendntit AlmaiHtk voor 1881 behelst een vergelgkende tabel betreffende de uitkomsten der jongste zesde algemeeue tienjarige volkstelling in Nederland op SI December 1879 en de vorige tellingen aanvangende met die up 16 November 1829 Daaruit blg kt dat hel gezamenlijk bedrag der besolkiug det kouiugrgks in die halve eeuw iget 1 399 206 inwoners is vernieerilerd daar ig van 2 613 487 tot 4 012 693 geklommen ia De vermiierdering van het maniielqk gesldoht beliep in dat tgdvak 706 118 die van bet vrauwelgk geslacht 694 088 Gemiddeld per jaar was de toeneming der bevolking iu de jongste halve eeuw 27 988 De beirekkcigk grootste aanwas der bevolking bad in de jongste tien jaren plaats te weten 433 164 inwouert tegen 246 963 van 1829 tot 1839 van laautgeqi j r pt 1849 was de vermeerdering 196 429 tan 1S491 H 1859 262 249 en van 1859 tot 1869 f70t041 In de jongste tien jateu ran 4SS9 tot 1879 is de berolluug naar da provinciën aldus toegenomen in Noord Brabant 7 626 Gelderland 34 112 ZuidHolland 115 326 Zeeland 11 066 Utrecht 18 123 Prieslaod 37 5 Overgsel 20 086 Groningen 27 910 Drente 13 208 Limburg 16 632 zijnde als bovenvermeld te tamen 433 164 of gemiddeld per jaar 43 316 of 15 328 meer dan bet gemiddelde over de vgflig jaren genomen Tan da Lemmer mehft men dat den 24aten November op de Zuiderzee 200 000 haringen zgn gevangen voor dezen tgd van het jaar een ongekend groot getal Twee of drie teeraapsules van Guyot genomen onmiddelgk vóór het eten brengen spoedig verlichting teweeg en zijn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid en broucbitit te geneten Men ziet zelfs dat bet gebruik de reeds eenigxins gevorderde teering geneest In dat geval belet de teer de decompositie van de tuberkels en met medewerking der natuur is de genezing dikwijU sneller dan men had durven hopen Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoowel vanwege zgn uitstekende uitwerking als om zgn goedkoopsu prgs Daar iedere flaoon 60 captnlet bevat kost de geheele handeling dus slechts vgf a zeven en een halve cent per dag en ootalaat vau het gebruik van afkooksels piles en siropen Met zekerheid hebben wij vernomen dat aan verscheidene personen die aan verkoudheid bronchitis of longtcering leden en in zekere apotheken teercapsules vroegen niet nit onie fabriek afkomstige capeulea zgn verkocht Wg meeiien den patiënten daarom iu herinnering te moeten brengen dat alle teer op vertv na niet op dezelfde wgze is samengesteld en de uitwerking er van dus ook niet hetzelfde kan zgn Geen vemntwoordel kheid op ons willende laden welke niet op out rust verklaren wg bg deze dat wg alleen kunnen instaan voor de qualiteit en bggerolg de geneeskrachtige eigenschappen van de echte teercapsniet van Guyot die op het etiquet van de ftetch van onze in drie kleuren gedrukte handteekeuing voorzien zgn De Efectenlseiirs XIII Amsterdam 2 9 November 188 Etndelgk heeft dan de lang vnwaehie overgave van Duleigno plaats gehad Of dan nu de handel in fondsen van meer beteekenis zal wordan dan in de laatste maanden het geval wat Het mug jKtwgfeld worden waut die overgave voor eenige weken nog als de guettion hrulanU beschouwd is nu zoo onbelangrgk geworden dat van invloed op de beurs Turken wellicht oitgezonderd geen sprake was De eigeulgke handel bepaalde zich alweder tol Amerik waarden die bgna allen in rgiende stemming blertn iVeinig ging er om in onte werkelijke schuld Er valt eene verbetering van g a noteeren voor da oude vieren eu eene vermindering vnn i voor t amort syn Van binnenl loten waren Amst van ƒ 100 en Pal V Volksvl l j hooger genoteerd Aand Centr sp stegen wéér 2V gest obl en uitg t h ruim 3 BoxtelWeiel waarden waren gevraagd en in vaste eenigstins rgzende stemming Aand Bgiisp en Holl sp gingen 1 Indische tp achteruit Van oute induslriêele waarden wgzen de meeste eenige verbetering aan Aand Afrik Handelsv 2 dito Amst Bk en Sioomv Nederi Vt U lit Ned Bk V dito Kanaalmij 1V dito Bott Handelsv V aand en obl Ned Ind Bk ViBl o hooger I e Handeling bleef op vorige noteeringen doch Sloomv mtj Java ging l j en do Zeeland achteruit AoikIAmat Omuibutmg hadden het teer hard te verantwoorden met veel aanbod verloren tg 18 Deze daling aohgnt in verband te staan met nieuwe Iguen door de gemeente geprojecteerd In bet laatat der week was er eeuige rgting loodat tg nog op 17 Va sloten De Bussen waren veelal hooger tooals Leening Hamb do Hope en 67 69 die S Serie die Vi 69 en 64 die Ooslerleeuingen die s a monteerden 6e Serie en 4 goudl verloren g 76 eu oude leening Vs Oosteurgkert waren bihalve 4 goudl die i verloor vast zoo ook Hongaren 67 eu 6 o goadl Va Vs hooger Turken hadden veel vraag de leening 66 steeg de 6 69 4 ZoSpanjaarden waren mede teer vaat ook eenigttint rgzeude de beide 1 waren Vf il buitenl 2 hooger Ook de Portugeezen gingen weer ieta naar boven de 6 V 4 de 8 De 4 België waren l j hooger doeh d Vs H Frantohe rente verioor l t Egyptenareu waren rijtende 4 geünif soh sloot hooger Voor loten valt een rgzing Ie nateeren voor Bussen 64 1V 66 Vi Oüstenr 64 en 64 j Pruisen 6 Madr en Turken t Vvfentegeu warei lager Colu Miud spw S i SlnhTweisenb 1 Hosgaren i Ia Earop aporaa waa de handel ook onbeduidend behalve voor EUtab Gisela die 3 stegen op geruchten van overdracht aan de Oottrur regeering Sommige Butteu daalden de aand Gr maauchg wederom 4Vs BAltische Brett Ony Jel Griazi en Mosk Ksrsk i j i V Aand en Obl Duitsohe rgktb waren 1 en do Oottear rgktb i hooger te plaatten Vereen Noord Amerik staatsfondsen verbeterdea weer de Ie Serie do 2e en 3e Serie 1 ook de 4 laening verbeterde l s o D e gecons Louisiana waren t hooger doch de 8 Florida gingen ditzelfde bedrag achteruit Uexioanea waren teer flauw Van Zuid Amerikaantohe valt een groote verbetering te vermelden voor Columbianen die j hooger sloten Zg bereikten lelfs 36 dooh bleven op 33 f Brazilianen 65 waren 1 o Ecuador waren V hooger Peruanen Vs Vt mede hooger Van de Amerik sporen vermelden we alleen de belangrgktte verhoogingea Toledo Peoria ging 10 naar boven vervolgens pref aand Chic N W Denv Pao Mioh centr sh en eert Un Pao die a 8 aand Can Soalh Clevel Columb III Jomm St Milwaakee die S ii 4 jpCt stegen deoverigen minder doch allen ryzcode behalve Cert pCt Florida en do Pad Elisab die ongeveer 1 pCt daalden Voor Cert vereen Am hyp Spoorweg wat mede vraag die een hoogere koersvan l 4 ten gevolge had Aand Loaisiana Bk waren lioos eventbo Ino Bonda Maxwell doch dito aand verloren Colorado obl moesten l 4 oert do A derven Geld op prolongatie wat leer ruim a S i te bekomen T PS Bgna algemeen wat heden de stemming ganstig Voor onte staatsfondsen geen verandering Aand Centraal sp weer hooger Boxlelwaarden eveneens Vs hooger Aand Staaltsp daalden 1 pCt Aand Amttl Omnibusmg weer 1 pCt lager De meeste Europ fondsen hdoger Buiten Vs i Va Turken Vs Oostenr t Vic Sp buitenl ii 1 pCt binnenl yp K Bussiteke sp mede hooger onde aand stegen 6 pOt Columbia s P V hooger Van Amerik tp ttegen Cairo St Louis 2 M Veru en Col eit l 4 2 Erie en Pad Memph 1 Peny Bio v Lager noteerden Illinois 1 All Miss Ohio en Cert N W INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur In het vorig nummer uwer Coflrant vraagt K waarom het jammer wezen zon voor zoo n gescbikten Gandidaat als de heer Hemsing is wanneer hg tegenover een Gonwenaar van geboorte als caiididaatraadalid het onderspit moet delven en K laat er op vii j e i dat bet den beer Hemsing geen kwadd zul doen als hg niet gekozen werd eu die niétverkiezing van den heer H alleen voor onze stad jtmoier zou zgn Sta mg toe mgnheer de Bedacteur den heer K door middel awer Courant met een eukel woord te antwoorden Wanneer de heer Hemsing oandidaat gesteld werd de caiididaluur aannam of daarvoor niet uitdrukkelijk bedaukt en dOs dit spreekt van zelf niet tfkeerig is om tot Baadslid verkozen te worden dan is het natuurlgk ipgtig voor den heer H als hg niet verlcccan wordt in de cents plaats omdat hjj dan zgnen wensoh niet vervuld ziet en in de tweede plaats omdat hy in die begeerde functie dan niet ten nutte der gemeente werkzaam zon kunnen tgn Wel is waar tou de heer H zgne finantieele rearganisatie plaiaen aan once goede gemeente daardoor wel niet outhonden indien hg ze heeft en eventeer zgn invloed op hooegeplaatste personaadjes Ier wille onzer stad wel niet terughouden maar in zoo n geval in eene aangename positie te verkeeren it toch iets anders Spgtig en jammer is de niet verkieting van den heer H tOek onmiskenbaar De mate van spgt en jammer hangt natuurlgk van verschillende omciaudigbeden af b v of de heer Hemsing een droevig klein aantal steramen bekwam in welk g val hg lieh door de Goudsehe burgerij wellicht teer miskend on kanaeo aehten of d bier H soms tegenover een in kunde oordeel en positie vér beuedia hem staand persoon moeit vallen of hg bg de verkiezing al dan niet onaangenaam bejegend en verkeerd lieoordeeid it geworden ent enz Dat het alleen voor onte ttad jammer ton wezen alt de heer Hemting caudidaat gesteld niet gekozen mocht worden is evenmin waar Het grootste jammer wellicht bestaat in dat geval voor de kietvereenigiug welke met de eandidatuur van loo n uitnemend lau zoo n gevoeligen sliig krggt efl zoo n moreele nederlaag Iqdt En waarlgk mgnheer K denk daar uiet licht over Eene kiesvereeniging yelke aietr dan eenmaal de neerlaag Igden moet als ze iMt een oandidaat die weinig kans van slagen heeft al it by nóg zoo bekwaam en geschikt in het vuur van deu vrrkiezingstrgd is getreden gaat vooral wanneer ze uiet veel leden telt laugzamerhau l somt heel snel haar einde te gemoeL Teleurttelling en onderiinge verdeeldheid slaan dan ver in tering en berokkenen langzaam of tpoedig deu dood En toowel de Goudaobe Kinvereeniging als iemeciitebelang hebben al te veel ervaring opgedaan om zioh eeoe deigel ke eandidatuur te laten aaulruiien Ik beu bet grootendeels mei de betwaren vao 3 tegeii d oandidatuir van den heer Hemsing eens Vooral wanueer het algemeen verspreid gerucht waarheid bevat dat de Katholieke Kiesvereeniging Beoht voor Allen den Katholieken heer Btuttr die bovendien Beamoniid van de Goudsehe Kiesvereeniging ia neds in bet begin der vorige week totaandidaat gesteld beeft In Ait geval agn teer weinig personen in staat méér tiemnien op zich te verkrggen dan de heer Bonter In dat geval tevens erlangt de heer H naar mgiie bescheidene meening niet een derde deel der stemmen die op den heer Bonter worden uitgebracht Iu dal geval ook ton het mü voor den heer Hemsing erg spgteu als bg duor K of door Gemeentebelang tot oandidaat werd gesteld om slechts alt figurant in alle eer en deugd dieust te doeu In dat geval eiudcigk it naar myne vitte overtniging geen ander iu ttaat deu heer Bonter in stemmeutal te evenaren dan iemand die alt geboren Oouwrnaar als geacht eii algemeen gunstig bekend persoon helzg hg Commissaris van Ons Genoegrii zij zooalt de heer Bonter of uiet hoog bg het Goudsehe publiek staat aangeleekeiid en iu ontwiklceling en beschaving voor den heer Boutcr niet onderdoet Uat de heer Bonter de oandidaat van Becht voor Allen is meen ik zeker te weten eu het is ookdaarom dat ik voor ditmaal oniraden zon in allerbelang om de eaudidatoar van den beer Hemting te ttellen EBN8T Hg ternemen onifr kcl atdrukkra dit loowel de keer B sis drie aadera Iwslaunleden dier vttreeoigioir hcltWa bvdsnlct Kzn yiynheer de SedaeUmr Andermaal verroek ik een plaatsje in Uwe Courant ter beantwoordijig van het stuk van J tegen de Candidatuur van den beer Hemsing Ik ben hel uiet eens met J dat men bg eene verkiezing met persoonigke sympathiën of autjpathiéu moet te rade gaan men moet alleen het belang der gemeente iu toog handen en too mogelgk den kundigtte der gestelde Candidaten kiezen want let men alleen op personen den verliest zoo n keuze alle waarde Niet om den heer Hemsing stel ik hem voor maar in t belang van Gouda ik meende dat duidelgk gezegd te hebben Hoe men zich zelf en den gestelden Caudidaat van de Kiesvereeniging dupeert voor t geval de Caudidaat niet gekozen wordt verklaar ik niet te begrijpen van dnpeeren kan geen sprake zgn Wat bet hier wonen van den heer Hemsing betreft zon ik J wel eens willen vragen hoe lang iemand in de gemeente moet gewoond hebben om naar zgn oordeel geschikt te zgn lid van den Raad te wezen in allen gevalle moet ik zgne mrdedeeling dat de heer H slechts eea paar jaar hier woont verbeteren door er op te wgzen dat hg reeds sedert 1876 inwoner van Gouda is Dat de heer H tegen ou hebben dat hQ Ontvanger der Begiitratie eu Successie is is een uienw argnmrnt maar ik had niet gedacht dat dit Ie goeder trouK zon aangehaald warden tegen zgne Candidatuur J speculeert daarmede op de beurzen der kiezers en is mg alioo Ie slim af t geen ik echter niet betreur Vau J begrijp ik me niet dat hg dat als een argument aanhaalt tirwgl hij zelf zegt dat hg dat geen reden vindt om de Candidatuur van den heer H te besirgden Waarom noemt h het dan als een argument f dat is dan toch de kiezers opwekken om met een valsoh argument iemand te weren die liever niet gekoien tou zien Dat de heeren Droogleever en Kist alleen daarom ten allen Igde zoo flink herkozen worden als leden van den Baad qmdat tg iet tegenwoordig tgn bg de behandeling van het kohier der plaatselgke inkoDstenbelasting betwist ik J ten stelligste die Heeren hebben betere antecedenten voor zich die hunne herbenoeming steeds wenschelgk doen aebten Ook spreekt 1 veel over de kans van slagen t spreekt wel van telf dat uls niemand een Candidaat stemt hg ook niet gekoten kan worden maar om nn iemand mgu stem te ontbonden omdat kg mietekie geen kans van slageit hwfk dat zou toeh I te dwaa zgl dan zou inen nooit met eene Candidatuur voor deu dag kunnen komen ant VooriAt weet men nooit den afloop eu al weet ik nu niiet of aija Candidaat zal gekozen worden toch ik hem stemmen om hem op die wgze kans van slagen te geven Kon ik J maar overhalen dal ook te doen dan had de heer Hemsing weer eerie sMik meer Het slot van J s stukje bevalt me in t geheel niet dat is wederom eene specnUtie op de Gonwenaars van geboorte eu dit bevalt me daarom niet omdat er bepaalde onwaarheid in ligt opgesloten Wanneer toch hebben de kiezers getoond bg voorkeur nietGouweuaren te kiezen voor den BaadP ga deu Baad maar na en seuert het vertrek vau mr Siiel op ééue uiitondering na zgn allen óf geboren te Gouda of hebbeu door bun langdurig verblgf alhier wat dat argument aangaat ten minste eeu leld ia den raad vndiead Eu wanneer de keer H daarom geen goed Candidaat is mag ik dan J eeoa vragen of de Candidatuur van den heer vau der Meulen die hem beter sobgnt aan dat vereisehte voldoet Nu nog eeu enkel woord aan L en M naar aanleiding van hun stukje in de laatat uitgekomen N G C Die sohgnan verwonderd te tgn dat een bekende van den heer Hemsing hem voorstelt hen wilde ik vragen of zij gewoon ign hun onbekende personen voor te stellen mg zoa dat moeilgk vallen en wat betreft hunne meening dat de Caudidaat zelf zon moeten zegden Ik ben een man uit óén atuk die gelukkig eeu eigen meening heb enz dat zoo voor mg een argument zijn hem niet te kieteu gedachtig aas t apieekwoord eigen lof Met iBhting bigft ik M de S Uw D Dr K Cfemengde Behchten De uitgever van het Bedergkers Jaarboekje de heer L F J Hassels wentoht op 26 Dec e k het 25 jarig beataan vag het boekske door eeu vriendsobappcigken maallgd K vieren in het lokaalKrasnapolaky Hg heeft daartoe nilgenoodigd allen i il ia dat tgdvak het jaarboekje met de vruchten van hun geest vereerden doch voor eigen rekening dus zonder bezwaar voor de kas van deji uitgever Hg besluit tgn tooals hg het zelf noemt zonderling feesiplan met eeii ofiraeping der feestcommissie iu dichtmaat Bijna alle doofstommen te Pargs zijn Zondag vergaderd gcwerst om den geboortedag van den abt de l Epée die hun het eerste ond rrioht gaf te vieren Een jong dichter f af zgne gaven ten beste terwql mb grgsaard door middel van zijn taal verschillende verzen voordroeg Eindelgk Werd een scherm Opgehaald en gaven de doofitomraen eene opvoering Ktn Ie Malade Imaginaire Het succes moet tohitternd geweeet zgn Laatste Berichten Parijs 29 November De Kamer van afgevaardigden beeft de wet op kotteloot lager onderwijl aangenomen In den Senaat heeft de heer Catot bet ontwerp eener hervorming van het rechtwezen ingediend FariJB 29 November De begrooting van Jn title in aangenomen Bg het budget voor Eeredieust heeft de Senaat zich vereenigd met het araendemenl waarin werd voorgesteld het primitieve door de Begeering voorgestelde ogfer voor de triotementen der bisschoppen te behouden Scutari 29 November De Dnlcignoten ijjn ontwapend Derwisoh pacha die zgne zending heeft volbrarbt is met zgne troepen hier lernggekomm en heeft gezegd naar Epirus te vertrekken Rome 29 November Cairoli heeft aangedrongen op eene goed aangesloten meerderheid waardoor het miniaterie in staat tou zgn de aanvaarde taak tl volbrengen BurKerlijke Stand GEBOBENi 27 Nov Wilbelmiaa ouden O dt Joag A tlorknt Afinei Miril ouders F Signsne en i X via Winknffl Pieter Gltre oad E do IkBSeht ca O de Moed 28 Pieter Coriel oodera F C Scbriek en M G Jiger Eliubetli oodera R Glubeek en O Byaboat 8 Leenden ouden W de Beg en M de Keu OVEHLEOBN 26 Nof J W van Wyk 2 J Verboef O j 11 i Bmb hiinr vaa J W fllrit 54 j U Jae 1 j S n ADVERTENTIfiNa Voorspoedig bevallen van een Zoon M G SCHBIEK Gouda 28 Nov 1880 Na een zeer kortetonclig Igden overleed heden myne geliefde Echtgenoote JOBANMA BOEM in den ouderdom van mim 54 jaren J W BORST Ond Officier O L L Gouda 29 November 1880 Once jongate lieveling BARTHOLOMEUS JOUANiNES ons voor U maandengeschonken werd ons heden door den dUMlontnomen t 6 JUE J C JÜE T B Bn Gouda 29 Novenber 80 Mevr de Wed de KONIÏïq MUNTING VAN OOBDT i PeperstTMt 246 verUngt zoo SPOSOIGl MOGELUK eene SISIiSfSOIIB kunnende Koken en Huiswerk Tsrrichten In dank door D87VORSTMAN voor de MINAHASA ontvangen s s 1 uit hetMAGAZIJN van E BRANDSMA AMSTERDAM Verkrflgbaar bg G OVBEEIJNDER J Markt 148 Gouda FmOfiWi M CMll Oostbaven B n 14 Pour portraits passages et reproductions Artistiqnes en noir et en couleur Lei portraits sent ganutis absolnment inaltérables F H 4BTlL G Gouda