Goudsche Courant, woensdag 1 december 1880

PRENTENBOEKEN T it Vrijdag 3 December 1880 N 2539s GOUDSCHE COURANT leuws en Advertentieblad voer Gouda en Omstreken De KAMER van KOOPHANDEL alhier beeft ontvangen eenige Programma s voor den Ifattonalen Wedstrijd ia den zomer van 1881 te Leeuwarden te houden Belangrtellenden kannen zoolang de voorraad strekt era exemplaar bekomen dagelgka tasschea 9 en 12 oren ten kantore van den Secretaris èu Kamar Mr J FORTOIJN DROOGLEEVER 23 jaar ran fatsoenlijken hnize in het bezit Tip eenig kapitaal wenachte zich te assodeeren ia MU of Madvnfabrtelcumk ie at papiertiutksrü omdat hg reeds 4 jaar in een der groot te Ffebridten ats Reiziger en Kantoorbediende werkzaam geweest is Zich te adresseeren met franco brieven aan het Bureau deier Courant ouder No 511 DIRECTEUR EEN BOUWKUNDIGE bekend met het opririttca Bittotita vaa StooM ZAOKRUEK SlOOH TlXHERFABaitKEN eU dito KlSTENKAKE KiJEM iiet onbekend met den Uouthinoel zoe plaatsing aan een dergelijk op te richten of bestaande fabriek Adres aan het Bureau van dit Blad motto fabriAk l BRËËBiüRT L Confiseur Patissier llVfeft de eer te berichten dat zjjne St NIP0LAAS ETAIA6E gereed is en beveelt aïijBh bgzonder aan tot het LEVEREN Tin goed gevoltie Boterletters SPBirSLETT EBS WZ boor deze heb ik de eer UËd te berichten ik Tooniien ben van eene fi aaije sorteering GQÏÏIM Ejr ZILVER WEEKEIT WtQMtle eea zeet lïette kéa in mèmêMtmm JDam en t§ieren test Kemngen Euoenie ö Niellé Kettingen AÏWil K MEBAIUONS Mancbethioopen en Horologien Alsmede met Goud gemonteerde Voorvwi pen zeer geschikt voor 8t Nieolaaê Ca eaux Mj beleefdeljk aanbevelende verblgf ik met achting U£d Dw Dienaar G£OS E VAN DE PaVOOBBT mKKséi kk k 130 Gelegenheid Een Prachtige SPBli LDOOS Mandoline TE KOOP voor niterst billyken prjjs Te bezichtigen bij den Heer UITTEN BOOGAARD Werktuigkundige Korte Tiendeweg Alhier B k VËRZIJl Korte Tiendeweg D No 1 is ruim voorzien van Ledei artUielen als PÜRTEMONNAIES SIGARENKÜKERS Portretten Poësie enPlakalbuins PRËNTEi BOËKËN MIZIEKMAPPENËE zeer geschikt voor St Nicolaas Cadeaux 9 Steeds is eene i ne sorteering voorhanden van Tafel Dessert en Zakmessen Scharen Kurketrekkers en verder Staal Artikelen uit de gerejtomeerde Fabriek van Fbikoi Herdeb Abbzoon te Bolingen w i umkhuu 17 Haven Haven 17 Bank bakker heeft van af heden eene ruime Sortnering voorhanden van CHOCOLA A D en Smke Arti IeIen BONBO NSDOZSN SURPBISES enz Maakt bgzonder attent op zjjne Marsepain Earten gemld met orême met verschillende smaken enz VERSCHE BOTEELETTEES SAU8IJZENBB00DJES APPULBOLLBN en venchillend ander GEBAK z0n voortdnrend verkrygbaar Mevrouw SÜERMONDT Boompjes 68 te Rotterdam Verlangt tegem Februari eene nette KEUKEIVen WERKMEID bekwaam in haar vak en van goede getuigen voorzien Spreekuur tnsschen 12 en 1 uur of franco brieven onder No 840 ba den Boekh J M BRËDKÉ Oostmolenstraat 5 te Rotterdam voar St N1C0LAAS CADEAU2 in vele soorten voorhanden bg A BK iisri2 i A 3sr Lange Tiendeweg alhier Openbare Verkoopingf TE GOUDA op DONDERDAG 16 DECEMBER 1880 voonn ten Elf ure in het Kc huis Hu UQNiE aldaar van eenige perceelen in ééa koep £ ouw Hooi enEieuand Dijk en W ater ia den Veenpolder in de Broekvelden en Vettenlyroek onder Zwammerdam Kad Sectie C No 485 490 500 508 groot te zamen 5 H 98 A 75 C behoorende aaa de Erven van den heer W C BRACK Te aanvaarden en te betalen 15 Jan 1881 Nadere inliebtingen geiren de Notuissen J A TAK SiB LEE te Aarlandervten en Mr KIST ie Gouda NederlaDdscbe Rhljsspoorweg WINTERDIEJVST 1880 81 Vette Cijfers alleen ïe en 2e KL V n AM8TBBDAM AHNHEM n ÜTKECHT tmt HOTTEHDAM HAGE en SCHEVENINGEN Het vertrek raa Anuterdam ii opgexeTen raa bet tatiou Rynapoor Het vertrek rsii het crolraalatatiou Weaterdok ii 15 m vroeger Van Ahstiboax t 30 8 10 30 Il lS 12 50 S 6 8 15 MO Abnhek S SS 8 52 10 38 1 45 5 30 8 46 9 1 ÜTEïCHI 7 8 Ï6 10 17 11 40 1 15 S Ï8 636 8 35 lO lS Harmrlen 7 22 8 48 12 3 1 36 3 48 10 30 Woerdeu 7 28 1 44 3 88 3 65 8 Oudewaler 7 36 j 55 4 3 S 19 Aaukumat 7 60 10 10 48 12 28 2 16 3 6S 4 20 7 5 38 10 53 Naab Moorditeiil 7 63 t l8 4S Nieuwerkerk 7 68 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 SS 2 18 42 JloTTEBSAif 7 53 9 18 10 30 12 31 2J8 4 6 4 23 5 57 42 10 5S ZeveiihaiieBMocreaiMlle 7 56 S 21 4 26 3 ZoetemKCfZegvaani 7 66 2 21 4 26 3 Voorbnrit 7 66 13 12 34 2 21 4 2 6 3tt s GaATBMHAaz 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 4J6 6 79 9 39 10 56 SefcrveoiDgen 7 56 10 52 12 34 7 0 VaBROTTEHDAM SCHEVENINGENen i HAOB naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHBM VaH HoTTEBBAM 6 80 8 15 8 60 10 30 10 40 11 60 3 450 6 60 7 35 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 18 7 7 9 14 Moordreobt 6 57 11 4 2 23 7 14 Aankomat 7 10 8 34 9 8 10 49 11 15 12 2 85 3 22 4 62 7 25 7 55 9 27 SchcfcDioRen 9 40 11 50 1 4 5 3 45 6 8 25 aOBAVENHAOB 6 26 8 5 8 36 10 10 10 30 11 45 1 60 2 50 4 16 6 36 7 30 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 5 ZoetermeerZcgwaanl 6 45 10 60 2 10 6 66 ZefenhuizeDMoeroapfUe 6 66 II 2 20 7 7 Aaukomsl 7 13 8 32 9 6 10 43 11 13 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 58 9 30 NaaB OadewBter 7 16 11 21 2 41 7 31 WoeHen 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmeleo 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 4 66 7 SI 8 1 9 33 Ahstebuam 7 16 8 36 10 52 12 13 3 25 8 1 9 38 ÜTBKirr7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 28 4 66 7 31 9 33 BiiHm 7 16 9 11 10 62 11 21 3 26 4 66 7 81GooDA Obdk VAX A Bbisixai BËBENDMABING BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda doen te eten dat het Ie AaatraliiugsKobier voor de plaatseiyke directe belaatiug deler Gemeente roor het diensijaar 1880 door den Raad vaa geateld gedurende acht dagen van des voormiddaga tien tot dea naraiüdags een en van drie tot vgf ure ter Secretarie der gemeente roor een ieder ter lezing ia uedergelegd binnen weljcen lyd elk aangeslagene tegen zyuen aanslag by Gedeputeerde Staten in beroep kan komen bij renoeksobrift op ougetegeld papier Gouda den 2 Deoember 1880 Bargemaealer en Wethouders roornoenid VAN BERGEN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWER Parlementaire Werkzaamheden Maandag 11 zgn zoowel de eerste als de tweede kamer bijeengekomen Bepaalden zich de eerste vrerkzaambeden tot bet trekken der afdeelingen en het benoemen der voorzitters enz woensdag iou de tweede kamer de staatsbegrooting iu behandeling nemen en zeker hoe gverig men wil werken daarmede tot Kerstmis bezig zgn De eerste kamer kan bet strafwetboek behandelen indien ten minste het voorsiol van drie laden niet aangenomen wordt om het onderzoek an eene speciale commissie op te dragen Had de eerste kamt ook het recht vau am JlenMnt Han ion zoo iets hoogst nnttig kunnen zgn nn zg het gebeele wetboek met zgu bouderdeu artikels of in zgn geheel moet aannemen of verwerpen kan het werk van aulk eene comrniana weinig vruchtbaar xgn om details toch kan zulk een ontwerp moeieljjk verworpen worden en verschilt men in hoofdzaken met de regeering eu de tweede kam ir dan brengt men het tot standkomen van e o nationaal strafwetboek voor gernimen tüd in gevaar en dit toch zal de eerste ka er niet willen Men mag toch aaimemen dat dit ontwerp den vuurproef wel doorstaan heeft En het moge nu niet aangenaam agn voor de leden der eerste kamer dat zjj het recht van amendement niet besitten dit moeten tg aith getroosten dat gemis zal zeker vrg wat meer door hen gevoeld wordeft als zjj de millioenen op de Indische en stautsbegrootingen voorkomendis moeten goedkeuren Op de tweede kamer rust de verplichting de wetsontwerpen meer in bgzonderheden na te gaan en zeker zal daaraan in den loop dezer maand voldaan worden al is dan ook het vermoeden niet geheel gegrond dat men de begrootingen zoo sou willen besnoeien dat een rentebelasting geheel onnoodig wordt De cgfers toch by de behandeling der Indische begrooting geschrapt zjjn onbeteekenend geweest en hoogst waatschijnlijk zal de behandeling der staatsbegrooting hetzelfde resultaat geven de weg toen tot belangryke bezuinigingen is reeds isnggesloten dit is herhaaldelijk verkondigd En het korten op geringe traktementen het schrappen van eenige onbiéteekenende posten is van weinig of geen invloed op een begrootiag van meer dan 100 millioèn gulden Toch zonden maatregelen zeer te verdedigen zjjn met het oog op den tegenwoordigen toestand Wy verkeeren immers in den toestand van eeu huisvader dio eeuige jaren achtereen buitengewone inkomsten heeft geba l Naar die inkomsten heeft hü ijn huisgezin lugericht hg heeft zich uitgaven veroorloofd waaraan hü vroeger niet durfde denken maar onverwachts neeft die bron van inkomsten opgehouden tè vloeien de buitengewone inkomsten ziJn verdwenen hg is weer tot zijn oude bepaald zou biJ nu niet dwaas handelen als hü in de hoop van terugkeerzyni eelderigelevenswBze voortzette IndiS heeft ons jaren lang schatten geschonken fltonderden millioenen hebben ons in staat géateld openbare werken te bekostigen maar versehillende oorden hebben daarin verandering gebracht moeten wg nn de huishouding vanÉtaat niet veranderen en als de verstandige bnrader onze uitgaven in overeenstemming met obzaiakomsteu brengen Zal het dien hnisvadM moeite kosten om juist te weten op welke postM bezuiniging mogelijk is de nood zal hem fiingen om althans alle weeldeartikelen van z ae begiooting te verwgderen en zich tot h üt strikt neodige te bepalen Op de vert genwoordiglhg mü de verplichting om dien huisvader j vqJgen hoe moeielgk het niet zelden moge zijn boe velen daardoor ook ge€n erd mogen worden Want niemand zal wel durven ontkennen dat zulke weeldeposten op onze taatsbegrootihgeu voorkomen Er zal wel geen ministerie ziJn waarop geen beznioigiug mogelgk is als men slechts ernstig wil ook zonder gyarige ambtenaren in hun traktementen te beknil helmi Maar daartoe zal met het verledene geheel gebroken moeten worden tal van nanelaoze ambtenaren zal men moeten ontslaan tal van uitgaven zal men moeten schrappen wanneer die uitgaven alleen ten doel hebben om sinacnm t bekostigen oe dikwgla is rBed M iei cen over het inkrimpen van het getalamht aren teneinde de overblgvenden des te beter te kunnen bezoldigen doch hoe weinig is tot nu toe in die richting gedaan I Of al eea enkele ondergeschikte betrekking wordt ingetrokken beteekent weinig niet bjj honderden bü duizenden moet en kan bezuinigd warden als men slechts ernstig wil Op de tweede kamer mst thans bg het gemis der batige saldo s de minder aangename taak om ten minste eenigszins bet verschil tnsschen ontvangsten en nitgavep weg te nemen Is het tekort van 5 millioen Vooralsnog niet zorgwekkend men moet niet vergeten dat vele noodige uitgaven nog niet eens op de begrooting vermeld zijn maar nog aanvidlingen der tegenwoordige begrooüogen te wachten zyn Dat iedere minister zjjo zaken zoo goed mogelijk in orde wil brengen dat hy liefst geen ambtenaar wil teleurstellen dat de minister van financiën niet altgd bestand is tegen den aandrang zijner collega s en al is het dan ook schoorvoetend aan hun verlangen voldoet is te begrgpen maar daarom ook juist moet dever tegenwoordiging des te nauwkeuriger toezien dat geen uitgaven gedaan snllen worden die niet volstrekt noodig zijn Zit dit beginsel voor bg de aanstaande begrootings discussiPn daa mogen de regeeringteleurstelliogen bereid worden de vertegenwoordiging zal handelen in het waara htig belang des lands L livUeoltnlscli Overziclit De Fratsche Senaat heeft na een nil oetig debat de brgrooling roor buiteiilandsche takeu aaugenomen Nu men van de lastige Vttloigno uaestie af is herft de beer Gladstone aan de Eugehohe ambassadeurs bg de mogendheden geseind dat sij de regeeriu en moeten polsen over het uiteengaan der vloot elke nog bij Teodo ligt geankerd Men lal daar wel niet tegen hebben en dan behoort de groote diemonstratie ter lee tot de geiohiedenis Meu berioht dat Turkije sich nu bereid lal verklaren om met Griekenland over eene grensrerandering te ouderhandelen niet orer eeu afstand ran Thessalië en Epirus maar over meer besohsidsa eischeu tot velke Griekenland cioh zal dienea te beperken lutussohen raden de vertegentroordigera van Oostenrijk Daltschland en Frankrijk de regeeriug te Alkene aan om en einde te maken aan buitensporige wnpening In twee jaren bestelde die staat in Oostenrijkashe fabrieken iSD OQO geweren met 250 000 000 patronen Da heer Paul Bert een der groote mannen op ondeVwgagebied in Preukrgk atraeft roor het lager onderwas een drieledig doel na Wil hel aan d verwBohtingen voldoen dia men erran koestert daa moet het lijn kostalo a en varplicht en moet het gegeven orden door leekaa Het ontwerp op de koateloMkeid van bet lager ond tfijs weiil in de twee laatste zittingen der vorige week behandeld en het begiaari Werd b artikel 1 aaagrnomen Zaterdag kwam het hei aei ter sprake waarap date enaoo veh andere quaesties draaiea Wie nloet rooruea ia het tekort dat tal ontataaa ala de sohoo eldea Biet meer in de gemeentekas zatlen loeien P D gemeenten legt het ontwerp doer heffing van nt paar opcenten meer op de rijksbelaating Zal deie wqte vkn vermeerdering der inkomsten baar doel trefftn daa ligt het in den aard der taak dat eea wettelijk voortehrift haar moet dwingen tot d bef fiag Anders is da uitvoering der wet niet var lekerd Nu is eohter een ameademenl aangenoOMR wsarfaqbepaald wordt dat het al of niet heffea dier opOanten roor de gtmeeatea faoulutief wordt gelaten De minister die oo het systeem uit tfn wet genoniaa lag vroeg aiutei der discosaia om Is overwegen of hq hal onliwerpiois ialrekkeil De laiaiater heeft Maandag evenwel d wat niet IngMMkkan if werd toen aangenomen Ali da senaat ook zyne goedkeuring aan de wat heeht ia hel groote Ijeginael verwezenlykt dat de staat voor ieder barger tonder ernige belemmering de gelegenheid behoort open te atellen om een leker minimum van kennis te rerwarvga Hal tweede beffinsel de leerpliohl moet de bargera dwingen om van die gelegenheid gebruik la nuken terwyi het drietal voltooid wordt door aan bedicnaafa raa eeniga godsdienstige belijdenis la verbiaden lager ondarwqs te geren I e Minister van Finanoiea gaf Donderdag ia den Ooatenryksehen R jksrud zyn millioenen speeok Het ia natuurlijk weer de oude geaohiedenis ar is een vry aausieidqk tekort dat men loo goed mo elijk lal treokten te dekken De mefledeeiingen ran dea Minister maakten oter t geheel een gunaligsa indruk op den RIjkaraad de rechlerajjde gaf meermalen hoorbaar baar inKenomanbeid te kennea dè linkensgde hield zich zeer kalm In de zitting Dinsibig door de Italiaansohe Kamer der Afgevaardigden gehouden rerklaarda de ministerpreaident Cairoli rioh te vereenigen met de motie van orde door dan heer Man at voorgesteld en waarin volle vertrouwen in het kabinet wordt te kennen gegeven De andere moliea warden daarop ingetrokken De voorzitter splitste de motisManoiai in twee dealen In het eerste deel wordt getegd dat de Kamer het noodig heeft geacht tieh te uiten over de belangrijke hervormingen welke duor de behoeften ea da weusokea raa het laad gevorderd wordan In bet tweede deel wordt verklaard dat q de verktanairen van hel ministerie gehoord tot de orde van den dag overgaat Het eeivte dael werd met nigameene aicmmen aangenomen bet tweede wtrd bg boofdrlgke stemming met 221 tqrea 188 stammen goedgekeurd Vgf leden namen aan de stemming gaen deel BINNENLAND i I 001 D 2 Deeember 1880 Het gemcbt door ons in oat vorig Dummer onder alle reserve medegedeeld omtrent de benoeming van mr Patgii tot Burgemeester van Rottel am is gebleken ongegrond te z a Onze lezers tullen dat ongetwijfeld met evenveel esoegtfo vernemen al waarmede ü het mededeelden