Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1880

Het beroep oéat Haaairecht is aangenomen door Ds D M Maaldiink te Kwadgk In de vergadering der HoU maatschappij van landbouw gisteren te Amsterdam gehouden weid het voorstel vau de financieele Commissie om de eontributie tot ƒ 4 te verlioogeu waarvan ƒ 1 50 ten bate der afdeelingakasaeu zouden strekken verworpen met 6St tegen ili stemmen Een voorstel van de afd Beemster ora de ƒ 4 gelykelyk tussoben aigemeene en afdeelingskus te verdeeleu werd werd met byna aigemeene stemmen verworpen Eveneens eeu voorstel van de afd IJaelmonde tot liiligeot verklaring der Cammiuie £ ea voorstel van deu heer Bultman om 3 ooutribtttie eu aUoo 4U et vernoogiug te vragen ten bate der aigemeene kas werd met 474 tegen tegen 277 stemmen aangenomen t uder de bestrijders van bet voorstel der commissie komen voor de afgevaardigden van de afd Alpben en Beeuwgk doch de afgevaardigde van de afd Oudewaler steunde het Over de verzakkingen in den Noorder Lekdijk die onlangs pliiats hadden tyn uu iugesteld onderzoek door deu hoofdingenieur van deu waterstaat iu Nooidhollaud uitvoerige rapporten uitgebracht aau ged staten Dsaroii blykt dat de verzakkingen zioh hebben toorgedoan iu twee rakkeu van deu in den loop van dit jaar verhoogden eu verbreedeu dyk Beide veriakkingeu bepalen zich tot de binnenzijde vdu deu dgk waar de verbreediiig is aangebracht aau de rivierzyde beeft de dijkakruiu hare hoogte behouden Beide verzakkingen zyu geschied iu dgkvakkeu waar blgkens de in dit jaar uitgevoerde grandboringeu op 3 en 2 50 meter onder het maaiveld eeoe slappe klei eu veenlaag ter dikte vau 3 eu 2 50 meter aauwezig was Zij eiu tligeu juist ter plaatse waar die slappe lagen door meer taste groudshigen werden vervangen Keeds iu den loop van dezen zomer is lueu lettende op de uitkomsteu der gioadboriugeu er op bedaoht geweest om de dgkvakkeu waarachter de slappe lagen aanwezig waren door zware binueiibermeu te versterken eu junt op d belde thans venwukte gedeelten waren zulke bermen ontworpen ten einde deu dgk te steunen eu de oppersiug van ondergrond aau de landzyile te voorkomen In het dykvak boven Vreeswijk was hel aauorengeu van deu biuuenb rm reeds voor de verzakking aangevangen en en is thans nagenoeg oltooid iu i Lt beuedeu Vreeswijk is na nog eea zwaarder eii breeder biunenberm dau oanvaukelyk uniworpen was aanbesteed en er wordt met kracht aau gewerkt Er bestaat dus geen gegronde reden om Z cfa over bet voorgevallene ongerust te maken Eu als men in aanmerking neemt dat de verzwaarde dgk r ls in deie maand een hopgeu rivierataud heeft gekeerd eu dat van ds 32 660 meter lengte die iu dit jaar zgu verhoogd en verzwaard slechts 376 meter eu an uog alleen aan de landzyde verzakt ziju mag meu gerust zeggen dut de dykverzwariug eea goed geslaagd werk is Staten Geaeraal Eiasiï Kakee Iu de zitting van Dinsdag werd beslaten het voorstel der bh Borsius de Raadt en Pické tot tgdelyke wyzigtng vau hi Reglement vau orde voor de behaudeliug van het wetboek van Strafrecht naar de afdeeliugen te verzeuileu TwzxDE Kameb Zitting van 1 December Iu deze zitting zgu de algemeeue beraadslagingen aangevangen over de staatsbegruoting De bh Schaepman eu Winigena critiseerdeu scherp de gevolgde ptlilitiek iu de laatite jaren die oorzaak was van het deficit De eerste bestreed doarbg de gedragsIgn der tegenwoordige regeerfug die niets gedaan beefl om aau de behoeften drs volks tegtooet te kamen en enkel eene allernoodloltigste schoolwet trvoeide Hg zou stemmen tegen de hoofdstTukken buitenlandsohe zaken binuenlandsche zaken en financiën Ook de heer van Baar bestreed de regeeriugspolitiek De heer Gleiohman drong aau op de bevordering van waterwegen Hg achtte de kamer wel geschikt om groote maatregelen af te doen en verklaard dat het vorig kabinet niet raar Jul j 1879 aan gfoodwets heftieaiag beeft gedaobt De heer Vermeulen protesteerde tegen de liberale beginselen en het optraden der regeering hg zon tekter deze waar bet mogelgk was stenuen De acte van beschuldiging in zake W M de Jongk ziet thans het licht verm ldettawaardige bijzonderhedan hebbeu we in het Igvige stuk niet aangetroffen Ala verdediger is besch toegevoegd Mr W van Rossum Bz De dag der openbare terechtzitting is raatgesteld op 23 dezer V or eenigen tijd werd gemeld dat door de aat cfaappg van Toonkunst eene commissie werd benoemd Oiiudtg irosd haé ene vergadering plaata Tan de kieifReeuiging Qeineealebeiuug teu eiude eeu eaudidaat Ie itellen voor de a a verkieiiug van eeu raadslid iu plaaU au mr F J Suel Alroreus daartoe orer te gaan prak de TOortitter da beer Sieena Zgueii eec wourd vau hulde aau deu beer Suel die uaaT zyn beste weteu eu uaar erino cu t n uiaudaat heeft ertuld troua de vergaderiHgeu bywooadu ea atceds ah acitQk en reohtschupeu mau ia deu rtmd de belaugeu der geueeuie beeft behartigd uodat hij meeot te spreken in deu geeat der vergadenug ula b j deu heer Suel daarvoor dauk toebrengt Oe vergiideriug doet door applaus ran lijne ift tiemniing met het gesprokene blgken Alsun tot bet noemeii fau ameu o rguade wordt r door de aauweiigeu geen andere vaam geuoemd dan die vau uir W Uemaing ontvanger der registratie Duaiop geeft de voonitter het wooiïl aan denheer dr W Julius ala voorsteller van deu heerHèmsing Du heer Julius Mgt dat niemand verwonderd tal sgu dat hg deieu ua m heeft geuoemd Reeds is iu de dagbladen op deun heer geweieu als een uitstekend lid eu had niet het toeval gewild dat spreker het dichtst by de bestuurstafel ut eu dus het eerst gevraagd werd dan tou dezelfde naam Tooraeker door anderen zyu geuoemd De heer Uemaing is algemeen iu ouze stad bekend als eeU bekwaam en eerlgk man die in de publieke zaak belang stelt Vau zgne bekwaamheid kan elk getuigen die hem in zyue werkzaamheden heeft gadegeslagen eu als bewys daarvan kau uog worden aangevoerd dut ook buitenaf de beer U als zoodanig bekend is zoadat hq herhaaldelijk door de regeeriug is benoemd in oommiisiën b v iu die voor de registratie eu die Tiwr het notariaat Van zyue eerlijkheid eu onaf hankelgkheid van karakter kau elk getuigen welke deu heer Hemsing kent eu aohoon allen niet het voorreohl gehad hebbeu hemreed ia agn studietgd aan da aoademie te kenueu zouuls preker is daarover in onze sla4 sleohls óéue stom £ r is tegen deu heer 11 ingebracht dat hg geen geboren Qou wenaai ia maar dat is geen argument om de belangen van de gemeente te kenueu eu te behartigen behoeft men er juist uiet geboren te zijn de heer Hemsiog is lang genoeg hier geweest om daarvan op de hoogte te zgu £ u mu betreft de mogelijkheid dat een bekwaam mau als de eaudidaat dieu spreker gesteld beeft wellicht spoedig tot aaotieulgker werkkring kan worden geroepen dat ia veeleer eu redea om den kiei rs op het ban te drukksa dat ag zioh moeten haasten gebruik te maken van de bvkwaamhedeu van een dergelgk medebarger als deze bereid kau warden bevuud gue lalantea ten natte der stad te besteden Hg KM das den kiaaers willen toeroepeu rept u eer h te laat is het ia van groot belaag dat zulk eeu man zitting hebbe in deu raad Tea slotte wgst spreker nog op het groote voordeel dat deze candidatuur heeft de heer üs is eeu manrao aigemeene kenuis maair in het bijtouder t hniaop bat gtbied der fiuaaciêu en een man vau speoislefinanoieele kennis kunnen wg uitstekend iu deu raadgebruiken v De heer Hemsing verdient dus zoowel om zgn bekwaamheid als om zyu karakter alle aanbeveling in alle opzichten verdient byde achting zyoer medebargcrs en zou dus een waardig lid van deu raad zgu Daar niemand erder het woord verlangt wordt er overgegaan tot stemming waarvan de uitslag ii dat de heet mr W UsHsnia met aigemeene U atemmen tot oandidaat wordt geproclameerd De vooizitter wenscht de vereenigiug geluk met de gebleken overeenstemming eu meent dus dat het niet noodig ia de aanwezigen op te wekken lot kraoktige onderstenaing vao deie candidatuur Het ia aller eaudidaat en de voorzitter rekent er dan ook op dat allea mét het bestuur auUen medewerken om door alle gepa te middelen aan den eaudidaat der TCtaenigiug de overwianing U bezorgen Tot leden van het bestuur der hier gevestigde afdeeliog vaó de OtutM Aéol erte iging zijn gisleren bcnoend de heerca dr C H vau Bbya en inr J H vau Mierop Donderdag 9 December e k zal de Vereenigiug Htt SeierUniteh Xixmtel bier ter stede opvoeren AtJ RfD AdhW laaneelspel in bed ö eot n hetThe tre Francis naar het FransoheXn doigU de lil van Scriba en Legonvé Tot deze voorstelling werken o a mede Mevr Kleine Mevr de Vries de dames Poolman en de heer Morin In bet begin van het volgende jaar zal Mnltatnli wederom ons land bezoeken tut het houden van voordraobten Maandag 7 Februari zal hij hier ter stede optreden tot reorganisatie van het onderwijs in des volkszang Deze commissie heeft thans eeu rapport uhgebraohl waarvau wg alleeu de conclusie kunnen Biededeelen a Voortaan worde van den onderwijzer lu delagere school eea veel strenger examen geéischt dantot hiertoe het geval was zoodat hg niet alleen bmwyzen zal moeten geveu vau tijue bekendheid metde theorie der muziek maar vooral zal moeten doenbigken vau igne bekwaamheid ten olpaiohte derpraktgk van het zingeu eo het zangouderwgs b vau alle huofdunderwgzers wyrde voortaan eenexamen in fiü rang geeisoht opdat by het verlee ueu der akte voor hoofduuderwgzQr daarop zou kunnenworden vermeld iu liuever de oandidaat blykeu vaubekwaamheid voor het verstrrkkeu vau zaugonderwga heelt gegeven c op plaatsen waar dit mogelgk Uijkt wordehet zangouderwgs in de hoogere klassen der lagereschool toevertrouwd aau musici vau beroep eeu afzonderlijk examen beslisse of de mate van bekwaamheid voor het verkrijgen van den rang van zangdocent bg deu musicus van beroep die zich daartoeaanmeldt voorbanden is De leden der Cuiniuissie achten het voorts wenschelgk in verband met e hierboven sub e bedoelde aanstelling van sang vakdoceuteu in overwrj iug te geveu Of uiet in de scholen waar rausioi van beroeptfhet zaugooderwgs aun de hoogere klassen verstreki keu het zangonderwijs der lagere klassen behoort geregeld Ie worden overeenkomstig de weaaoben en inzichten van den bedoelden zangdocent van beroep Door deu heer H F Monté telegraphist bg de Expluitatie maalsohappij is leu middel beducht om te belcttea dat eeu treiu ecu opeostall de brug nadert zonder dat dit door locomotief eu treiupersoued wordt bespeurd Genoemd middel geeft op eeoe hoogst duidcigke wiize reeds zi5d tijdig kennis van het openstaan der brug dat voor hel tot stilstand bieugeu van diea trein tgd in overvloed bestaat De gemeentekas van Hennaardaradeel heeft can nieuwe bron van iukomsteu gevonden die beleekenis krijgt Men moet ui weteu dat sinds Mei jL e a nieuwe politieverordening in werking is woariu bepaald wordt dat ieder persoon iKe iu bescbuiikra toestand zich iu het openbaar vertoont eeu boete zal ondergaan vau 10 Nu zgu er reeds persontit die deze boete sinds Mei al 4 maal hebbeu oeioopen Reeds ƒ 440 aan boeten zijn opgelegd waarvau SOft il voldaan De onbetaalde boeten worden met gevaiige nis verhaald Vergadering vaa dan Oemeenteraad WOENSDAG den 1 Dcoember ISSO Voorzitter de heer van Ber IJzendoorn Tegeuwoordig liju voorts de heereu Reiog Kist Noothoven van Goor Samsom Fortnya Droogleever van Straateu Kranenburg Oodgk Strarer eu Post Drost eu later dMheer dé Botte Afwezig jn de eeten Prinoe Muller Loijtea en vau Itersou Na opening der vergadering deelt de Voorzittermede dat bjj eeoe missive van den Coininissarisdea Kanings in deie provinoie heelt ontvangen meihet bericht dat 2 H K O het vooruejneu heeftop morgen eeu bezoek te brengen aan deze Gemeente l e ontvangst vau deze missive gaf aanleiding lothet beleggen dezer vergadering daar spr deu Raadiu overweging weuscht te geven eene Commissie aitzyn midden af te vaardigen om s Koniugs Coamisaaris te gaan complimenteeren waartoe spr nahet voorstel doet Hiertoe besloten zjjade nooiligt de Voorzitter de hh Fortniju Dioogleever van Straatan en Kist bedoelde Commissie te willen nitmaken De heer Fortugn Droogleever veronlsahnldigt zich eu verklaart de opdrouht uiet te kunnen aanuemea omdat zijne tegenwoordigheid morgen iu de Si Janskerk vereischt wordt bg de komst van den berr de Staera die met kerkvoogdeu eene Conferentie weuacht te hebben in zake de kerkglazen De beer van Straateu kan aithuofde van den marktdag geen deel uitmaken van die Oomraissie eu moet dns voor de eer bedanken De Voorzitter verzoekt daarop de hh Kranenburg en Post Drost om in de pUats der vorige sprekers te gaan De heer Ersnenbnrg verklaart echter aan het ver zoek niet te knnneu voldoen omdat zgne bezigheden hem des Donderdags niet vrij laten De beer Kist is ook verhinderd in die Commissie zitting te nemen daar hem zgne bezigheden zulks beletten om welke reden hg ook iu zgne betrekking van kerkvoogd de conferentie met den beer de Stuers niet zal kunnen bgwouen Daarua wendt zich ae Voorzitter met hetzelfde verzoek tot de hh Straver en Noothoven van Goor He met des heer Post Dnnl zioh bereid verklaren den Commissaris des Konings namens deu Gemeenteraad te gaan oomplimenteeren Hierop deelt de Voorzitter mede dat de hh Prince en Muller hebben kennis gegeven dat zg verhiurierd iqn de vergadering bij te wonen ds eer te wegens ougesieldheid de laatste wegens ambtsbezigheden Vervolgeds brengt de Voorzitter ter keunis van de vergadering dat de Gemeente rekening over het dienstjaar 1S79 door Gedeputeerden Staten is goedgekeurd en vastgesteld waarna de notalen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd De heer de Rotte is ter vergadering gekomen Ingekomen zijn 1 Aanbevelingan van de Besturen der Instellingen van Weldadigheid en van de verschillende Commissiën ter voorziening in de vacaturen in hunneCollegiéu outsuau door periodieke aftreding vanleden Ter vi ie en bssneroing in eene volgende vergsdering BiW aanbeveling vm de Openbare Gezondheids Comnitssie ter veTvulirKg der vacaturen ontataandoor het genomen ontslag van deu heer dr H IJsselde Schepper Idem Idem Ëene missive van de Commissie van toeaicht p het Lager Oiiderwgs houdende mcdcUeeling vandeu rooster van aftreding barer leden Ter visje Eeu adres van W van der Luyt en ZoOn teRotterdam houdende verzoek om bet stuk gemeentegrond aau de Papegaaisteeg voor 3 of 6 jare i temogen huren In banden van B eu W om bericht en raad 6 Eeu adres van J van Reedt Dortland eii 91 anden ingezetenen der Gemeente houdeude verzoek dat worde teruggekomen van het beslait waarbg heptald is dat iu het volgende jaar de kermiskramen weder op deu Kattauaiugel zullen worden geplaatsl Tar visie 6 Een voorstal van B en W strekkende om het gras c a taa dea Huogen Scbf d udseheu Zeedijk oriilerhauds voor 3 jarcu te verpachten aan O Stigler alhier voor eene som van ƒ 410 sj i irs Dit laatste voorstel wordt dadeljik in beh nd liiig genomeu Het wordt zonder disonssie algemeen goedgekeurd Aaa de orde is het suppletoir Kohier der Plaataelykc Di ncte B lasting dienst IgSO De vergadering gaat tot het behandelsn van eene daartegeu ingekomen reclame over iu ccue zitting et gesloten deuren Na heropeuiug der openbare zitting waarbg de keer Naothoven van Qour hiet neer tegeuwoordig is wordt met 10 stemmeu besloten deu aanslag vau G van Dam te vermiuderen eu dien te regelen naar een belastbaar inkomen van 1200 sjaars De leeren Fortayu Droogleever eu Kist outbjelden zich van Bedeatèmaaa Het suppletoir Kohier weidt daarop in stemming gi bruoht eu met BigemMM steomen op twee na daar de heereu Fonuijn Droogleever eu Kist buiten alemming bly e vasigeateld Asii do orde ia de banoeniag van een Lid Tan bel Burgerlyk Armbestuur Uilgehraobt sosdeu 7 stemmen ep deu heer H W G Kouing en 4 stemmen op den heer C vau Veen zoadat eerslgeoielde is benoemd Aau de orde is de benoeming van eeiien tgdelijkeu Ucraar in het teekeueu aan de Burgcravondscbooi Uligcbraobt wiwden J stemmen sp den heer W J Mali te Amsterdam eu 4 stemmen op den beer Wagner la s 6ra euhage soodat eetstgemelde is benoemd Kua de orde is de brnoemiug van eenen onderw zer aan de Burgtiaohool voor jongens Benoemd wordt de heer A H W de Book van s Oraveuhage net 11 stemmen Aan de orde is de beuoemiug van eenen onderwgzer aan de Tossobeasckool Benoemd woidt de heer B Ooeterliag te Gonda met 11 stemmen Aiui de orde la ds faewauing vait eenen nderwgzer aM de eeiMe Araienséliool Benoemd waidt de haer H Ouderkrit te Gouda nrt 11 stemsKu Niiis meer aaa de orde zjjode wordt de vergoiltriug gesloten KEN GOEDKOOP GENBE8MIDBEL lederMn weet hoe moeilyk gewoonjijk vtrkoadksden bronehitis en andere kwalen vau dien aard ta genezen zgn vanwege hare hardnekkigheid en fceeveel aftreksels siropen eu andere geaeesmiddaien Ben moet gebruiken om die ziekte kiiyt te rakta Daarenboven weet een ieder dat eeu vertraarlooade verkoadbeid heel liohl in eene bronchitis ontaardt ja zelfs aoms iu longtering overgaat De talryke ondervindingen hebben sinds lang bewezen dat de zuivere Noorwei gsche leer goed toebereid een byna wonderdadige uitwerking heeft op de genezing vou dr genoemde ziekten De teer kan niet in substantie gebruikt worden vanwege haar olMiig aa ea maak en kkrerige baalanddaeleu Beu pharmaccut te Pargs de heer QuïOT is op bet denkbeeld gekomen die teer te bmgeveu met gelatine ter grootte vau eea gewone pil Nieta i gemukkelijker on in te nemen De capsule lost ioh terstaad op ea de teer doet hare werking Twee of drie t rcaps les genemen onmiddellijk vóór den eten b geu spoedig verliohliug teweeg en zyn meestal Voldoende om de harduekkigst verkoudheid en bronchitis Ie genezen Men ziet zelfs dat het gebruik der reeds eenigszins gevorderde Uring geneest In dat geval belet da teer de decompositie van de tuberkels en met msAiwerking der natuur is de genezing dikwgls sneller dan men bad durven hopen Men kan dit reeds zoo popuhiire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoowel vanwege zgu uitstekende uitwerking als om zijn goedkoopen prgs Elke flacan bevat zestig capsules de geheele be handeling komt dns slechts op vijf of zeven en eeu halve cent daags eu outhefl vau het gebrtilk van afkooksels putes en siropeu Om zeker te ziju dal men de echte capsules Goudrou de Qdyoï heeft aioet men op de driekleurige hundteekeniiig van deu heer OvYOI op het etiijuetle letten Te verkrjgeu in dt Vooruaamste apotheken Met zekerheid hebben wij vernomen dat aan verscheidens personen die aau verkoudheid broncbitis of lougUring leden eu iu zekere apotheken teeroapsnles vroegen niet ait Ou e fabriek afkomstige capsules zyn verkocht Wij meenden deu patiënten daarom iu berinnering te moeten brengen dat alle teer op rerie na niet op dessifde wijze ia aiaeagesteld en de nitkomslea ervan dus ook niet bet zelfde ijjn Geen verantwoordelgkheid op ons willende laden welke uiet op ons rust verklaren wg bg deze dat wy alleeu knuoen instaan voor de goede kwaliteit en de geneeskrachtige eigeuschappeu tau de echteteeroiipsulus van GuroT die op het etiqaet van defiesch van onze iu drie kleureu gedrukte haudteekeBiug voorzien zgn GEVONDEN eu aan bet Burean van Politie gedeponeerd een DUIMSTOK een HOED en een 8LKÜTEI JHASKTBSaiCHTBN Gouda 2 Dteemher ISSO Tot ongeveer vorige pryzen Was de omzet uiet groot Polderlarwe puike ƒ 10 2S a ƒ 11 Mindere 9 60 a ƒ 10 Rogge puike ƒ 8 75 a ƒ 9 20 Mindere ƒ 8 40 a 8 60 Voer ƒ 7 86 ii 8 26 Gerat puike 6 75 è ƒ l m Miadere ƒ 6 T5 a ƒ 6 50 Haver zware 4 S0 k ƒ 8 Uchte 3 76 a ƒ 4 26 De veemarkt met weiaig aanvoer eerste qnaKleit vlug inferieure soorten mag te verkoopeu vette varkeus van 8 è 2 ent varkeus voor Londen fan 25 27 cent per half kilo magere rarkeua eu biggen alsmede sohapeu vtug verkocht Aangevoerd 40 partgeu kans eerste qasliteit van 34 i 38 tweede idem van ƒ 30 a ƒ 33 Goeboter I 6 i ƒ i Weiboter 1 3 a 1 45 Bnrgerlljke Stand Gouda GEBOREN 1 i Ho B rberi ouden C Koltttr ei F v a der VeldflD J t cc Cbn liua oaders J des Has t ea A C Putoori Msrgintlu oadsra 1 Uo i ea M lau Boon OVIRLEDEN O Nov A Kok 7 J II a 1 Dee U WecldoDbary 26 j GEHUtND 1 Dec A A na dsB Berg aS 1 de ieui J viu Buureu eu E Purtuyn Bnrgerlgke Stand van ondersiaande gemeenten van 26 Nov tot 1 Deo 1880 Moordrecbt GEBOREN s Cslhuioa ouden k Noortaader nJ Neerdofnwf 0VËBLEDEN J via Adricheoi haiivr vaa 1 Flsk 96 j Oouderak OVEBLEBEN J H Douker 3 m J dejoog i w Stolwljk GEBOREN Leeadert ouden C Sloof ea A Both Haastrecbtt 0EBOREN Maria oro lu oaden G Slootjst en i Doijs Jofaauua Aroold ouden J an Zuyleu en A via deaHouldyk Gnwiui ouders A Breuveld eu C Boere Jao Gerrit ouden P Goudkude en C Bookelaisn OVhKLWEN F SIooljn huuvr na U OsMrlikn 83 j Reeuwljk GEBOKEN Nicolus ouden P Blank en H Lexaood Johaiiuei Haodrikui ouderi A Matse ea A vau ehsik OVERLEDEN A Perridon 70 j Waddlnzveen OEBOBCN Corselis mim 1 TerMiij II M Jllll Jacob oaderi J vaa der M Min n Ó Lot PiHrlr ODderi il vaa Dsm eu M van Dan OVtRU U£N K hageakuriier wSd C Eoo Mj P Molenaar 8 m J Verksol 11 ni ONbEKIltODWD K Seksap as B J tiiitma B rsul ee 0 W Ra e J Veosvaaa a M EüktUita Zevenhuizen i Geen a ngi4ea hol beo pliali gehad ADVERT EMlfiNa Ma etsn zeer kortstoadig Igcle overleedheden myne geliefde Echtgenoote JOHANNA BOËM in deu ouderdom van raim 54 jaien J W B0B8T OudOfficier O I L Gouda 29 Novembar 1880 De S buldeischers in het faiUissement vait2 A MUIJS vroeger Spiegelfabriksntte Gouda worden OPGEROEPEN voor de tweede vergadering tot het ver ifleeren der ohuldvorderiogen die zal plaata hebben opWOENSDAG 15 DBOEMBES dee voormiddags ten 10 n e in het Gerecht gebonwaan het Haagache Veer te Rotterdam t De Curator ï i ÖRTOIIN DROOGLÖEVBB EËW JONGMEIÜSaH 23 jaar van iataoenlijken huize in het bezit van eenig kapitaal wenschte zich te assöcieeren in een of aadeie fabriekxaak hehtpapiermakerij omdat hg reeds 4 jaar in een der grootste Fabrieken als Reiziger eu Eaatoor bediende werkzaam geweest is Zich te adresseeren met franco brieven aan het Bureau dezer Ckmrant ouder No 511 w w I vm jww m Door d ce heb i daeor UËd to lkte ik voorzien ben van eene fraaye sorteennu GOUDEK EÏÏ ZILttiWÊ EN aliiaeda e n zew nette ke ae in uJa Datnes en Seeren fest Kettmg f EtTOENIe s NiELLÉ KETTIUOEWg ABMEANDEN imMLim Uandetbioopeii en Hordlo e i Alsmede soH irii i iD 1 met Ooud gemonteerde Voorwerpen zeer geschikt voor St SïcoUias Cadeaux My beleefdelyk aanbevelgj e vmU f iMi ah trfcd Dw bienaaC fG Ö EGE VAJf DE PavOORDT H00G8TOAAT A 130 J BREËBAART L iw 1 iConfiseur Patissier heeft de eer te berichten dat ague St HICOLAAS ITAU E gereed is en beveelt zich bgzonder tan tot het LEVEREN van goedgevaide Boterletters SPEITSLETTEES ISZ