Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1880

PRENTENBOEKEN voorSt NICOLAAS CABEADS in rele soorten voorhanden bg Lange Tiendeweg alhier LOCAAL TIVOLT Tan den Heer M tan LODENSTEIN iSatei 4 December ter gelegenlieid van het St Nicolaasfeest EJilö € Af 1 €® ieiBf MKT MEDEWJBRKING VAN FRAJVSCHE DUITSCHE kn HOLLANDSCHE ARTISTEN en den Ilotlandschen Komiek F KUAiHER Aanvang des avtmda ten ZES ure Entree 25 Cent L DORSMAN Directeur ESesvereenipig CrEMÊEITTEBELAITCrT In de Vergadering gehouden 30 November 11 is tot Candidaat gesteld voor de Verkiezing op 7 DECEMBER e k van een LID van den iGEMEENTERAAD die als zoodanig den Kieiers dringend wordt aanbevolen Bet Betiuur t t H US8EL DB SCHEPPER Voorzitter G J STEENS ZIJNEN F C Tiil ZEULEN K JONKER JACOB A ROEST tak LIMBURG SecretarU S PAEFÏÏMEEIE EITE et Savons de Toilette mCfAZUN WESTHAVEN B 193 Loms P WELTEE Fz biaakt z ne geachte Begnn tigers attent met M oog op h t St NICOLAASFEEST op zjlM nrkcjttige CoIlectiB Paffflnieriên en ToiletzeepeD Hdptiidé door goede qoaliteit en coniinrwerende pryzen met een mim bezoek eren alshert Toci jaren te beart Tiel Tereerd te wordm UEd Dr Dr LOOiS P WELTER Fzk iCUTAm HOSPITAAL te GOUDA AilIVÉESTEDIi G Tan het WASSCHEN Tan WOLLEN en LINNENGOEINBREN ten dienste van het MILITAIRB HOSPITAAL te Gouda Den 15n DECEMBER 1880 des middagsten 12 nor zal op het Barean Tan den Admistratenr Tan gemeMe Inrichting worden aanbesteed aan BLEEKBRfi het Wasschen Tan Wollen en Linnengoederen ten dienste rtn opgemeld Hospitaal De Voorwaarden der Aanbesteding liggen ter iMiiq Op gezegd BoMac Tan s morgens 10 tot i middags 2 uur alwaar tevens de gewenschte inlichtingen verkregen knnnen worden t De Chef der Inrichting Z Ü B L L ¥ mi iLmmi HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat honne ETALAGE Toor het ST NICOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van GOED GEVULDE OFBNEiBE mm en Verkoopingf BURGEMEESTER en WETHOUDERs van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 9n DECEMBER 1880 des voormiddags ten elf nre in het Raadhnis te VERHUREN lo Een STUKJE LAND gelegen aan het einde der Lazamskade te Gouda bg het kadaster bekend in Sectie K No 35 groot 7 Aren en 20 Centiaren 2o Het GBASGEWAS van den GOEJANVERWELSCHEN DUK voor zooverre dit het eigendom der Gemeente Gouda is en 3o Het ORASGEWAS van de BAARSLAAN van het Buis aEto Nieawe Baarse af tot aan den Reetiw kschen hoek Allen voor den tgd Tan DRIE of ZES jaren ingaande den In Janaarg 1881 en eindigende den laatsten December 1883 of 1886 En W VBBKOOPSN het GRIEND of HOEPHOOT slwuide aan den G0E 1AN VERWELSCHEN bUK onder de Gemeeilte Beeuwijk Waarvan de VOORWAARDEN dagelps de Zondagen uitgezonderd van düs voormiddflgs 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatse Igke Secretarie ter lezing zullen liggen EEN BEJAARD HEER zoekt EENE Cfemeulïileerde Kamer met ALKOOF of SLAAPKAMERTJB eigea beddegoed Opgaven franco onder letters L L ter Boekdrukkere van B A VEBZUL te Gouda W Al RMUMAilORS 17 Haven Haven 17 Banke akker heeft van af beden eene mime Sorteering Toorhandeo tan CHOCOLA A en S1uke Artikelen BONBONSVOZEN SURPRISES enz Maakt bgzonder attent op zgne Marsepain Harten gevuld met crème met verschillende smftken enz VER3CHB BOTEBLETTEES SAUSUZENBROODJES APPELBOLLEJf en Terschillend ander GEBAK zgn Toortdarend Terkr fbaar Adverlenlléii in alle Binnen en Suitenlandselu Couranten worden dadplijk opgezonden door dea Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda aUl A LAROCHB en Tterhoudende QUINA LAROCHE van KRAEPELIEN cn HOLV potk U Zeul I Opwekkend V nterkend Koortgverdr Jveiri Terkr gbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Gourfa by den Heer O Thitn Apot verder door het gebeele Rgk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekening € KRAEPELIEN HOLM voorzien SOJM en MAAGPiLLEX SCHREUDER S PILLEN zgn MAAGVERSTEREEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJH en bevorderen de SPIJ8VERTEERING 32 Ct per doos verkrggbaar te GOUDA ftlleen ba L SCHENK I nMttreehtTL Om Bt iBgiZet nkuue k Vtmt ütiyi ü Zfderlsan Uu de bekende depóu Jfcn wachte zicb voor namaaksels gtT Kik doosje ia pwlkkeld in een billet met de niUUnteekeoing an den rervanrdiger J J Schreuder Jpotkeker