Goudsche Courant, zondag 5 december 1880

Tb 1880 Zondag 5 December N 2S40 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken EXTRA IVlJMMER DEB GODDSGHE GODRANT Men seint ons nit sHage Amendement van Houten met spbamende ment Brediiw op Art 1 rentenwet verworpen en Art 1 der Regeering met 52 tegen 30 stemmen aangenomen Soelpersdrak tbo A Bkinxman te Oonda BUITENLAND Bultenlandscli Overidclit Op Griekenland bigft nog steeds bet oog Tan Europa gereatigd en bet kleine land kan lioh beroemen aan meaigen grooten staatsman ernstige betorgdheid te reroomken De Fransobe en de Dütsobe geutnt de heereu de Mony en Badowitt ondcollegi s als seoretarissni to het Berlgnsohe oougrei driugeB bij de Grieksohe Begeering ernstig r op aan Ual tq nog eenigeq tyd geduld lal oefeuen Wint indien Griekml ind zich onbetounen in een oorlog met de Porie werpt om Epirns en Thessalié te bemachtigen sou hel aan tyn noodlot worden oiergelaleo Willen echter de Grieken waobten dan luUen sij later tonder groote opofferingen bun xio kannen krqgcu Op 36 Not ksram d Turksoha ministerraad mier ooniliitg ntu den Suluu bgeen om te beraSdslageo over eene nota aan de mogendheden betreffende het Grieksoba fruagsiuk Daarin wordt erklaard at de Forte duor deu afstand fan Dul higao een bevys heeft gegeven ran baar goede troair Ue Punif weuaoht de Grieksohe aangelegenfceid op redelierende njiie Ie regelen op den grondslag der demarcatieljjii onlangs aan het oordeel der mogeudhcdeu onderworpen Zy doet ten slotte een dringend beroep op deie laatste ten einde Griekenland tot eene iredelierende schikking te stemmen Dit neemt eehler niet weg dat de Porte hare eeiustingeD net kracht roorttet de uit Syrië en Autolié komende rrcruten worden onmiddaUgk naar fl DwdaiK Ueu getuudcu aoi M g oi b m A ta f wapebd te worden Aan wapenen en munitie is geeu gebrtk en opmerking ferdient dat de lereriogen uit Amerika nut de grootste stiptheid betaald worden De Porie heeft besloten om bare troepenmacht aan de Grieksohe grenien thans reeds op 116 0 00 man te brengen ten einde op den uaborigen staat sekecen ledritjkeii dmk te oofenaa Volgeus de Pot Carr is ran den kant der Britsohe regeeriug rrn roorslei lig de mogendheden ingekomen strekkende om de eskaders der mogendheden elke tioh thans Ie Catiaro bevinden naar Terscbillende havea da lBen te lenden waarian onderling opgare lal geschieden of in ooraf bepaalde richtingen Ie laten kruisen aoodat eene soort au rrbiudiog tusschen de floten uil blyren bestaan fiualand heeft dit Toorstel sangrnomen Het bericfat dat de Fraosche getiint bij bet Yatioaan niet naar Rometou terngkeereo ordl tegengesproken De tegenwoordige minister van buileulandsohe raken is geen man ora tot uilke slappen over te gaan en geeft daardoor den radicalen nog meer aansloot De Fraiiscbe Kamer heeft met 307 tegen 107 slennea eene motie ran rertronwen ia den minister ran builenlandsobe laken aangenomen De Senaat nam de begrootiiig ran oorlog aan Te Londen wordt betwyfeld of men aan de Kaap dsn oorlog met de inboorliugrn tonder hnlp ran bet moederland tot een goed einde tal kunnen brengen No het parlement niet rergaderd is iu Ëngelnud gei fi de welsprekendheid tich lucht in openbare rcrguderingen of aan maahyden Eerstdaags lal te Londen onder rooreittiag ran lord Beacouafield eene reigadering worden gehouden ran de leden der oppositie in beide ihuiieo Daar tal het gansche reld der suliliek verkend worden In afwachting dnarvan hirld lord Salisbury eergisteren een ler diniier tpetci waaruit wy de hoofddeukbeelden der conservatieve party over Iwlaod willen mededeelen De reiieering zoo luidde het betoog in bet kort wil ceeB dwangmaatrtgelen v $or tegelykertgd iMMiMgNea tot verbeleriug Van den socUalen toeilaud kur ueu ingevoerd wdrdeii Indien hiermede eeue vermindering der pachten wordt bedoeld indien de rcgeeriag by parlementsakte iemand eene gelds aardige vordering outuecml tonder hem geld in de plaats Ie geven dan maakt ly tich ecbnldig am dat soort van diefstal dat doorstaten gepleegd veriMurdv rj l rijig wordt geuucmd Zy zou zoodoende liet kapilaol dat juist iioodig is voor lerlanda weltyu uil het laad verdryren Anderen leggsn weder dat er meer land beschikbaar moet komen voor de boeren telve om eigenaars te worden en de heer Bright wil daaraan wel tienof twintig millioen uit de itaatskas besU den Maar wat vaar oiidersoheid is er dan toch tnaSchen lersche boeren en Eiigelsohe boeren dat de eerste alh en san land moeten geholpen worden Ma oaderaobeid is er dat een Eiioelaohe boer een eerlyk man is die gehoorzaamt aa4 ti wel terwijl de boeren in de graafschappen tan Ierland waar de onrust heersobi uiet aan die eischeu voldoen Wederom anderen tien het geneesmiddel in de wijziging van bet thans heerschende erfrecht en de afschaffing van bet onvervreemdbare familiebezit maar ook daarin ligt geen heil £ r ia in Ierland geen gebrek aan laud dat te koop is maar aan Uenschen die bel koopeii £ n de groote fout is dat Sr twsft regeeriogen in Ierland tgn eene Ie Dublin die heet te regeeren doch maar beraadslaagt vergadert aarzelt en niet handelt en eene geheime iegeering in het westen die handelt met een bepaald doet en geen teéken geeft rau verdeeldheid of tan verschil ran gevoelen in haar boeieqi Zy gaal als het uoodig is te werk met moord anders met pijniging n vernieling ran eigendommen Et t systeem ia de uitingen der Land Leapue Uilroeiing dezer geheim regeeriag ia natuurlijk de slotsom van lord Salisbury s overdenkingen Of hy dsn laier sociale rerbeteringen wil zegt hy niet Wy gelooven het niet Ingrypende veranderingen op maatschsppelyk gebied liggen niet op den weg der tone De Bussische keizer is iu welslaud Ie Petersburg aangekomen BmmsmjANB OOVn K i Deoember 1880 Donderdag bracht Z lixd de Commissaris des Konings iu de provincie het door de Wet voorgeschieven bezoek aan deze Gemeente Na afloop der audiëntie waarvan Sleehls weinige sladgenooien voornamelyk autoriteiten gebruik maakten werden eecif e insteliugeu o a het weeshuLs bet oudeinanneohuis de wrkiurchting de hoogere burgerschool het gymnasium de school vuu den beer Leopold en de B K Kerk op den Kleiweg betooht Ook werd een bezoek gebraoht aan de pypenfabriek van de heereu Jan Priuc Cie waar Z Exc met belungsielliug het fabrikaat heeft nagegaan en lyu iugeuomenlieid te keuueu gaf met de ruime lokalen Tot ons leedwezen kouden y de vergadering vso de Goudscbe Kiesvereeniging op II Donderdag niet bgwouen en moeten onze lezers voor ditmaal roet een beknopt verslag van bet daar voorgevallene genoegen ne len De vergadering werd gepresideerd door den Heer H J Weunekes den eenige der vyf bestuurders die zyn oniskg niet h a genomen Als oandidateu werden gesteld de Heeren P C van der Mculeii door den Heer F N Maas Jr C J van der Kleyn door deu Heer J C IJsselslyn Hr W Hemsing door deu Heer M H Diepeveen H Jager door deu Heer H S Cats en G Toorovliel door den Heer Andr van Duiitzig Bij eerste stemming verkregen de Heeren Hemsing 6 Jager 4 van der Kleyn 3 Toornvliet 2 en van der Meuten 1 stem By de herstemming tussoheo de twee ee rslgeuoemden werd de Heer Hemsing met 8 tegen 7 slemmeu oandidnat gesteld Op voorstel van den Voorzitter werden hem voorloopig twee leden als bestuurders toegevoegd I w de Heereu G Overeyudcr en F X Mans Jr Wy ontvingen anonyme billetten en advertentiën Ier aanbeveling van den Heer Jager voor de vacature in den Gemceiileraiid Meermalen hebben we over dergelijke aanbevelingen ons oordeel gezegd Zij zyn compromittant voor den betrokken persoon en doen hem ook voor het vervolg meer kwaad dan goed Blykens achterstaande advertentie is de beer Jager van dergelyke aanbevelingen ook niet gediend Wy hadden daaraan trouwens niet getwyfeld Wil meu tegeno er den door de beide kiesverceui gingen gestelden candidi at een andere stellen men doa het met open vizier maar versohuile zich niet Het strooibillet dat wy gezien hebben vermeldt zelfs niet deu naam van den drukker Is de Heer Jager dan geen persoon met wien men vo r den dag kan komen ougetwyfeld doch men schaamt zich roor dal reageeien en die zich schaamt verbergt zich Aanstaanden Dinsdag zat de heer Böbringer predikant te Amsterdam in eene vergadering van onze afd van het Ned Protestantenbond spreken oreri het boek Job en de Prometfaeussage Deze rergdderiug die ook voor niel Iedeo i 50 cent toe gankelyk is tal ougetwyfeld door velen worden bezocht zoowel om de reputatie ran den spreker als om bet beUngryke onderwerp dat door hem tal worden behandeld Tot onderwgzer te Bhoou is benoemd de Heer C J Verschoor alhier Iu Zevenhuizen heeft zich deie week md geral vau mazelen voorgedaan By de Ned Herv gemeente te Wageningen is beroepen ds G Boer Ie Ouderkerk a d IJsel en by de Chr geref gemeente te Alphen ds Kleinen dorst te Arnhem Men meldt ons uit Zevenhuizen By de Hervormde Gemeente alhier zyn tot Notabelen herkozen de hb G Klapwqk A Panl Hz en h rau Leeuwen en gekozen de hb C v d Wilt G Bos en D Mark in de plaata der hb H Bipping on J Vente I die tot kerkvoogden gekoten lya au J Boa At orerieden Uit Gouderak wordt ons gemeld dat een raartnig door het mistige weer op een paal vastgeraakt zuflt en schok bekwam dat da schipper over boord rielv Hy kon gelukkig nog gered worden Als bijzouderheid meldt men ons dat men in de msa ran een koe die deter dagen by den landbouwer G Bos te Zevenhuizen geslacht werd een spyker vond van ongeveer zes duim lengte Dit voorwerp heeft het dier hoogst w arschynlyk een langen tyd by zich gehad daar h t beest deu gausoben tom r heeft loopeu kwynen Naar wy rernemen zal Nederland op het Sanitair Congres te Washington ten doel hebbende bet onvwerpen van een stelsel vau kennisgeving nopens besmetlelyke ziekten worden vertegenwoordigd door dea dirigerendeu officier van gezondheid 1 e klasse b f dB zeemagt dr F J van Leent Staten Oeneraal Eekstk Kaxxk iiittfaig vin 2 December In deze zitting werden aangenomen een 26 tal kleinere ontwerpen o a de bekrachtiging der provinciale belnsilugen van Groningen Thans zyn de verslagen gereed omtrent de ontwerpen der begrooting oier den arbeid der gevangen in 1881 de bepaliiigeu omtrent den aooyns op het zout eu het voorstel nopens de behandeling van het wetboek van strafrecht De beraadslaging is bepaald op heden TwiEOE Kamib Zitlingeu van 2 eu 3 Deoentbrr De dtscnssiëu over de Staatsbegrooting wenleu voortgezet De heereu Schimmelpenninck en van Honteu achtten den fiuaiicieeleo toestand niet oo onguns ig en geen belasiingverhooging op zicbzelve gerechtvaardigd De heer vali Houteu zou tegen alle begrootingen stemmen en betoogde de noodzakelijkheid eeuer Grondwetsherzienin voor het kiesrecht de belastiughervorming en de defensie Hy vroeg pertinentaan den heer Gleichman of deze door zyoe rerklariiig den laster heeft willen versterken dat de heer Kappyne eerst tegen zijn heengaan het plkinelje Grondwetsherziening opwierp De beer Blussé achtte deu fiuancieelen toestandtrel ongunstig en bezuiniging en belaslingverfaooging noodig De heer de Bruijn Kops wees op de nV icelÜkbeid eener betasliughervorming met het oog op do