Goudsche Courant, zondag 5 december 1880

didplnit i at wii QeJIcer Carver Hooft bespeurde in w Mg Mliiig geeu ciuui beid wet rerkviating üe heer Tuk van Poortvliet atoud krachtig de Qroudwetaheriieiiiug roor Hy beriuuerde dat reeds iu dou zomer rau 1878 door den Min rau Oorlus een looraiel dautoe ia deu Miuitlerraod wat gebracht eii drong aaa op kraobliga bsrorderiug vau de middelqi nu verkeer De beer vau Kerkwyk betoogdt dat deOrondwetahenieuing niet iu het program vau het Miuia erieKappcyoe kan eyu opgeuomeu gcweeat Se heer 8 rgeaiv bettreed de redeToeriag n ran de heereu Vtwtgcu eu Sobaepman eii kearde de oorlugapolitiek vau de Segeering af Pf hwr LohoiKu beatreed het betoog van deu heer Borgeaiua alt zou de anti revolutioiinaire partg aohViruilgaau H erdijdigde haar atrqil vuor de vig beid vau het underwna voor de alkomen gelijkheid ia bi t belang v u allen l e druk vau hen die de neutrale school bezigen om eeoig geloof te oudermjjnen moet opfaoudeu De beer Qleiohiiiau hundbaafde rolkomen zqn verklaring dat 5r JuIi 1 879 inden Ministerraad over Orundwetiherzieuiug niet is gesproken Alleen eeue not vau den miuiater de Roo over de groudwetsheriieniug oer de defensie is besproken maar ook ter zijde gesteld Vau erdafhtinakiug vau den heer Kappeyue kan bij spreker geen Sprake lijn Met dezen veraehiUle bij echter in meeniug dat in Juli 1879 Groudwetsherzieniug aan ie orde moeat gesteld orden Zeer verlangt hij de opheffing au de geb imhuudihg der atukken uopens de crisis De heer Keucbeoius oritiieerde de politiek der Ue rr iug vooral de officieele vertegenwoordigiu bij Belgische feeaten terwijl bij ook de isoheu laakie die aan den Indiscbeu zendrliug ten aanzien uu yacoinedwaug zgu gesteld De anll revolutiouaaiie party zou óór de amendementen tot bezuinigiug stemmen De heer Meet aehtte e belaatingrerhooging uoodlg obohoou de toestand des luuda niet zorgwekkend mag heeteu iu het belang der beluttiughervorining De heer au der Linden wees op de vrgmiiking ran den uitroer en de afarhaffing au de gertèentei uaen ten blgke dat wij wel de beUiigeli des c4ks faebben behartigd Voorts droug kij er op aau om alle persooulijke quaestiéu ter zijde latende enkel bet algemeen bdiing te betoogeu eu te rertegenwoordigen boven geloofsverdeeldheid De heer au der Hoop wijt de oorzaak der tekorten aau de liberalen ea acht do kiesrechtregeliug uoodig vóór eene Grondwetsherziening De minister au buitenlandaehe zaken verdedigde de houding der Kegeering en wees op huar arbeid Hg bleef oor dt Groudwelsherzfeuing thans het tijdstip nog niet gekomen sohlen eu verklaarde onpiieigd Ie ign ot eeue poblicecriug an de stukken die op de Oroudwetsherziening betrekking hebbeu als niet au in loed op s lands belang en tbaus tleohlt kunueude getehieden met het oog op perlooniyke quaeatiëu De kb van Blom en Boys an Bcerenbroek rtrden toegeUlen LOCAAL TIVOLI van den Heer M tan LODENSTEIN Zaterdag 4 December ter gelegenheid van het St Nicolaasfeest § BA1 € Af 1 € 0HeiEf MET MEDEWERKING VAN FRANSCHE DUITSCHE en HOLLANDSCHE ARTISTEN en den Hollandschen Komiek F RBAIHËR Aanvang des avonds ten ZES ure Bntree S Cent L DORSMAN Directeur VERROOPHÜIS Markt A i40 De endergete ende heeft de eer te berichten dat de ST mCOLAAS ETALAGE op MAANDAG 22 DEZER zal gereed zyn De raime keoze en groote sorteering der fijnste NOUVEAUTÉS van GALANTEBIËN LEDERWERKEN enz veroorlooft hem zgne geëerde Cüentèlle tot een bezoek aan ignMagazijn nit te noodigen UEd dr Dienaar Ph J vl DEB STOe Doaderd ig middag om 3 ntir is te s Grii euh ge in deu ouderdoii an bgoa 61 jaar overleden de heer h G Brocx ond miuister an marine Een k tkwagl waaraan hg reeds langt leed maakte een inde aau zgn leven Te Benoekom it in den loop dezer week de Print Altxauderaiiohting gropèud Deze iuricbling een asyl oor blinde kinderen beneden dS zes jaren au iedere geloofsbelgdenit tot hiertoe eenig iu Nederlaad f t doel de jeugdige ongelukkigeu voor t btreklen oor opleiding aan het Inttituut lot enderwgt an blinden te Amsterdam waarin zg met kaa te jaar kunnen warden opgeaomeu Au een bewys welke uitbreiding de fabricage nu de zoogenaamde konstboter margarineboteij tecds jWt Verkregeu iu de weinige jaren dat deze in dostrie hier te lande bestaat mag het feit worden genoemd dat langs de lijn an Veolo tot Esschen de ait oer naar België en Fr hkrijk alleen gedurende de maaiid October dezes jaars bedroeg 171 900 K G terwgl een enkel tiatiou au afzending Helmond daartoe bgdroeg oor 101 300 K G Uit het o erzicbt au het aantal potten an inleg bedrag enz an het sparen op de scholen te Botteidam au den 1 Mei tot den 31 October bigkt dat Ibant op 30 tokolen die bezocht worden door 7067 kinderen door IHO kiudereu gespaard wordt en dat door deze ia ingelegd een bedrag au 946 26 Ook in de gemeente Bleiswgk Ze enhuizeu Moer eapelle en Nieuwerkerk a d IJael bestaat het aparen op de scholen en worden gelden iu de Botterdamsche tptarbauk iagflegd Door eeuig j lMitep tapèea i ert 4 htfiea De Voa Sohulze tan eSooiihoten Clous Bossing èfa Ising de dames Tonia Poolman Auuu Sublairolles eu roe r De Vos Vslois ia eene ereeniging opgericht ondsr ïlen uiiam van Het juuge Holland Zg willen door deze ereeniging zju eel mogelijk medewetkeu om de Kederlauda he looneclapeelk nat aan hare roeping te dorn beantwoorden Zg stellen zich oor elkander in de beoefening an hunliekuntt met raad en daad te steuueu en hen alleen als leden te erkeunra en aau te nemen die er vau overtuigd zgu dat het oor een kunstenaar van groote waarde is eeu b aafd ontwikkeld tn moreel mensoh te zgu Te Amsterdam wordt een kustmatige achaalaenbaau gemaakt niet oor rolaohaataen maar een eefate gsbaan au kuuatija oor gewone schaatsen Uet gs eld zal 400 ierk ellen groot zgu Te Langezwoag in FrieiLtud waar alleen by hoog bottemwater zich eeue ysvlakte kan vormen geaohikt oor het aanleggen van hardrydera eu bijbaneu ia eeu stok Itiud ter groote au pi m i hectaren niet eeu dgkje omzoomd en daarop een inoleulje geplaatst teü einde zoo noodig bet land onder Water te kunnen muien Op deze wijze zal men apoediger en eiliger dan op kanalen eu diepe watereu yefeesten kunnen organiaeeteu I M I 1 INGEZONDEN Mgniter ie Rtdacteurl Eruaf en J zullen nu wel ingezien hebben dat Ie heer mr W Hemaiug niet zoo volalageu onbekend ia ala zg wel hebbeu willen doen gelooreu Iu kiecveieeuigingeu toch werd ZËd caudidaat geateld eii volgeus hunne ineenliig zul hij uu wel eenigszint kans au slagen hebbeu en mogen wij nu op hem uuze stem uitbrengen Duur waar i gevestigde ereeuigiugen de eeue met algtmeene de andere met meerderheid van aleniuen hem caudidaat atelden z il toch wel niet meft vau onbekendheid kunnen gtaprokeu worden Want olle kleaaeu der GoUdaehe Miulschappij zijn iu die 2 kiesvereei igingeu eitegenwoordigd Toch schijnt nog iemand eeue andere Candidatuur eu wel die vau den heer H Jager oorop te atellen eu daarom ruep ik uu vooral Ëruat op om met mg mede te werken om den eeuigen aerieuaen caudidaat tegenover dien au de R K kieavereeniging Becht voor allen de meerderbeid te doen verwerveu t la toch nu wel te vemvoehien dat de beer Hemsing t verder zul brengen dan een derde der stemmen die de heer Bonter op zich zal vereenigen welk aantal Ernst al zoo wat vooruit achijnt ie knnuen berekenen Als die berekening gebaseerd is op het stemmenaantal dat de heer Bouter bij eeue vroegere erkiezing bekwam dan moet ik zeggen dat er niet veel kiezers zullen opkomen Toen toch bad de heer Boutrr er circa 80 voeg daar uu bg het een derde t welk Ernst deu heer Hemsiug toekent dus 27 dan zoudeu Slechts ruim 100 van de 800 kiezers opkomeu neeu hoe slecht de opkomst der kiezcre gewoonlyk is ik heb toeb betere rerwaohtiug daarvan eu ik zou byna tol het besluit komen dat Ernst eeu vreemdeling is iu deze gemeeaie dat bg zoo n slechte opkomst verwacht eu aau de Goudsche Kies ereeniging en Gemetutebelaittg zoo weinig invloed toeacbrijft dat zy niet meer atemmen op bonnen caudidaat zouden kunnen zien toekennen Wat de oandidaiaor van drn beer Jager aangaat zoo zon ik dien beer welwillend lianraden e enaia de heer C J rau der Kleiju het gedaan heeft zich oor ditmaal terug Ie trekken teneinde geene rerwarring te slichten tusscheu personen die dezelfde richting oorataan Wanneer ZEd door bekende personen of door eene kiessereeniging caudidaat gesteld ware dan zou zgne caudidatunr raiaou d etre hebbeu nu evenwel niet want niemand weet door wie zijne andidatuur wordt oorgealaan en wy ge en hem dua in ollen ernst in orerwegiug zijne rienden aan te l radeu de andidatuur des neereu Hemsiug te steunen door die daad zal hg later des te meer in aanmerking komen voor een zetel in den Gemeeuteraad K Laatste Berichten Weenen 3 December Aau de Pdit Corrnp wordt uit Baosic gemeld dat iee admiraal Seymour heden aan al de eskader kommandanten de ontbinding der ereenigde loot heelt aangekondigd Het Britsche eskader gaal morgen loeg naar Malta het fransohe naar Toulon Parijs 3 October De senaajl heeft zander discussie de begrootiugen oor mariuei koloniën en onderwqs aangenomeu eu daarna eren ehs de begrooting an openbare werken en het legioeii an eer Ten slotte werd de geheele begrootiug an aitga en goedgekeurd Brape 3 Deonnber Ia de kamer heeft de minis ter Calroli in antwoord ep de raag of d rfg ering 0 rneitiens is de Itidiaaoscbe spoorwegm t doen aansluiten aan die welke Frankrijk naar fe TtaliaauMlIie grenzen zal aanleggen uitsluitend om een nieuwen weg door de Alpen te seheppsn gezegd dat de regeeriug tot dusrerre nog geen defiaifief iiesluit genomen beeft LIJST an BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de tweede helft der maaad October 1S80 nil Gouda verzonden eu door tuttobenkaratt au het Postkantoor aldoor terug te bekomen H Swarl Amsterdam J Kok id P H 8 Tan der Kraalt id N Sch wartt Gouda S Batettegii Qoudkade an Wegneu a Qra euhage Th Verhaareu Jutfaat P Preuger Oramersohaut B Peen Wcesp Vinkenberg A Peelers f üit GOÜDERAÏC K Koordegraaf Xralingen WADDINGSVEEN W Westbroek Sohoonderloo Gouda den 4 Deeember 1880 De Direeteur au het Poa ntoor te Gouda SIMONS Burgerlijke Stand GEBORENS i Dee Jiiilje otden P 6 h ii ke l h J C Morie Corselia Adrlaaa uien L 4e ün a w B Vonk JseuU oiulm A BeMia a C i H w Oeettrii Johuu ouden J Kcijae n C J de Aruio Corueiia ouden A Everliug ea A vso £ gk OVKHLEDENi 3 Dm O M L vsa de Pavoorit m 3 F Biirign huiiirr A l de Buijter 76 j dAJ V£RT£ltn ÈNa De ondergeteekeoden betaigen bg de hunnen harteijjken daiïk voor het BankbiljetgrOot f 100 gisteren avond ten hiiize van Dt SWAAN bezorgd ten behoeve van de Armen der onderscheidene gezindtea te dezer stede H W M 8TKEVENS A H TAN DILLEN C vaK BEOWEN E S CATS w VA UMBuaue H W G KONING J fl M JAMABR Gouda 3 Decamber 1S80 De ondergeteekende eaH hat verlangi t kennen bg de stemming voor Lid van deu Gemeenteraad Dinsdag 7 December a s NIET in aanmerking te komen H JAGER Gmiia 4 December 18 Ter bevoirlering eener loova mogelgk eeoparige keoze verzoekt de ondergeteekende bg de stemming voor een Ud van den Baad Dinsdag 7 December e k buiten aanmerking te blgven C J VAU DBE KLEUN EBN BEJAARD USGB zoekt EENB Gemeubileerde E swer met ALKOOF of SLAAPKAMEBfTJK igen beddegoed Opgaven franco ouder letters L L ter Boekdiukkerg van B A VEiaUl e Gouda hoog loon wordt te BoUerdam met Fabrnari GEVRAAGD eene allezins bekwame WERKMEID haar vak grondig verstaande van de F G boven de 25 jaar Kennis van de waach is onnoodig Brieven franco onder lett M B B aan het Algemeen Advertenti s Bureau van NUGH TAN DITMAR Rotterdam Bfl wVa H h T88 t aanatdimlii jP MCOLAASFaiST nim gesoitaeid in Sonden Ringen ICedaiUons EÜGÈNIES OHARIVARIES VESTKETÏI GEIX Portemonnaies Sigarenkokers en FLA OOT S Ook een ze nette Iceuze en gemonteerd Kristal alsmede een fraaie Collectie PU VI EELEN DELLEN Broches Knoppen Bootjes SBUISJX 8 ItiyQENen KNOOPJES Qouden en Zilveren Horlogiën met GARANTIE BEPARATIËN van bovengenoemde Artike worden ten spoedigste beverkst igd tl VAW DE PaVOORDT Dubbele Buurt Gouda wirm osFITAAL te GOUDA AAiVBESrEDI G faB het WASSCHEN van WOLLEN en UNNENGOEDEBEN ten dienste van het MILITAIRE HOSPITAAL te Gouda Den iSn DECEMBER 1880 des middags ten 12 nor zal op het Bnreaa van den Admistratenr vaa gemelde Inrichting worden aanbesteed UB BLEEKEltS het Wasschen van Wollen a Linnaagoedfna tek diepstp na opgfmeld Hospitaaf De Voorwaarden der Aanbesteding liggen ter lezing op gezegd Bnrean van s morgens 10 tot s middags 2 nor alwaar tevena de gewenschte inlichtingen verkr n konnen worden De Chef der Inrichting Z ü B L L SINT NICOLAAS CMU J E 49m i Photogi aaf MARKT Bericht dat bg hen vervaardigd worden Manclict Knofipen met Portret hetig van portret of persoon i 50 het paar Verzoeke eene vroegtgdige bestelling J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRÜMENTEELE IIIIVERA4R van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLSMENT Koipersteeg K 227 ura Met 3 jaar Garantie Het echt algemeen jjuqstig bekende UNIVERSEEL ZmVERING8 00T een zeker middel tegen Maaghecden Zuur Braking Harluater enz is thans echt verkrijgbaar in A d es a 15 C nt pakjes 27 Cent en 9 P lge a 50 Cent te Gouda bg J H BOERS Apoth Benthuitm bg Wed C den ft nwmeester Woerden bg J F Sweerman Bodegnnen bfi P Versloot Alpien ajd Rijn bfl L Varosaieaa Zaott EEN PAKHUIS TE HUUR achter de Vischmarkt alhier te bevragen in de Boelekade letter R No 164 mONIALEWABEH IEMAND van goede familie gehnwd zonder kinderen wenscht eene BETREKKING aan het Koloniale Vak verwant is ook gaarne genegen aU DEELGENOOT in ees flinke zibak te treden Brieven franco onder letters B L aan den Boekhandelaar A L A ra KAT te Bergm op Zoom HOÜTVEILIKG TE ROTTERDAM van Ca 120 000 stnks Vuren en Grepen Petersbnrger Croonstadtsche Zweedsohe Memelsohe Riga en Wjjbarger DELEN EU FLAm Amerikaansche Grenen DELENen PLATEN Riga en Amerikaansche BALKEN 8PABBEN 8PABHOUTEN Geschaafd en Geploegd 1 Vuren DBLMN Meuwe aa nvoer Sane lading Petersburger Vuren DELEN Op WOENSDAG 8 DECEMBER 1880 dqa middags 12 ure in het Veiikooplokaa £ Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COEVKAAD LACH bg wienopaanvrage Notitiën te bekomen zgn Gerniania te Slettin Deze Maatscbappg onder contróU van den Staat sluit op zeer voordeelige voorwaarden alle soorten van Leven ter ek eringen Hf f renen enz eu is zee geschikt om op oen zeker tijdstip de gelden voor uiUetalttudie voor de kinderen beschikbaar U hebben De iGermania onderwerpt Och bij eventueele geeciiUen aan dt uittpraak van den Nederlandtchen Rechter Inlichtingen en prospectussen gratis bjj den Hoofdagent A K vi DïU GARDEN Torfmaikt H lö2 Gquda ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droog leever Fortuijn fiötterdarp 3 4 Bente J époêitO a Opvraagbaar na drie dagen o één maand f twee drie zes twaalf Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente voornitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebbeu door tusscbenkomst van den heer Ma J FOBr TUIJN DBOOGLEEVER Advocaat te Gooda é9 De van ouds gerenommeerd mm THEEËN uit den Koninklijken Xederlandachea Wortembergschen THEE HANDEL van P VV TROUSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland ei Wurtembeig te Rotterdam steeds verkrggbaaji te Gouda bg J J v D 3ANDEN Botermarkt 4 200 stukken spelende met en zonder Expression inandoline trommel klokktn castagnetten hemelstemmen harptoonen enz Speeldoozen 2 tot 16 stukken spelende verder nefesH saires cigarenstanders zwitsersche huisjes photo afiealbnms schrg amituren handscboenaoozen briefdekkers bloemvftzeo eigarenkokers tabuksdoozen wer tascbjes flesschen bierglazen portemonnaies stoelen enz alles met muziek Steeds bet nieuwste en overtrefielgkste aanbiedende J H HELLER Beril BflF Wat wij direct afleveren is voor echtheid gewaarborgd Vreemd fabrikaat is ieder werk dat mgnen naam niet draagt Fabriek bg mij aan huis nepaozaSaoi oansij nspiuM na eQ fiftjid pja3j sn iaf pfoapjaA qaioiajd 8 b Utly o j3qmaAo jn 4 n3 aaMi96ds utiA Ktamsn fs japuo uspjOM soüBjf OOOOS SBapaq nea o j a9 i9AL ojsnooqos Jap 001 fl M iUSf