Goudsche Courant, woensdag 8 december 1880

Sgïlélb 0 S GEXOEGEN Zaïil KUNSTMIN Berde IfoorsteUiag ia bet Abonnement DOOB DS VEBIiENIGINO HET IDËRLA DSCH TOONEEL Kiesvereeniging GEMEEFTEBELAM In de Vergadering gehouden 30 November 11 is tot Candidaat gesteld voor de Verkiezing op 7 DECEMBER e k van een LID van den GEMEENTERAAD Wnmbi n DetMMr 1880 N Söél GOUDSCHE COURAMT NieHws ei Adverlentiéiail voor Gonda eo Omstrekeo Donderdag 9 December 1880 Tooneelspel in 5 Bedrjjven van het ThéatAiFranpais naar bet Fransche Lea doigUdeFÊ van Scribe en B Legoové voor het Nederlandsoh Tooneel vertaald door JoRts Aanvang ten HALF ACHT ure PBUZBN ME PLAATSEN Eerste Bang voor HH Leden hunneDames en Kinderen 1 10 per persoonDe loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 8 December 1880 des avonds ten 7 nre precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats M HH Inteekenaren wordt herinnerd datSleen des Woensdagt amndi nog DAMESKAABTEN ft 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen ziju Alleen HH Leden der Sociëteit knnnen lotenToor die BH Inteekenaren welke persoonlek verhinderd zgn Beproeft alles behoudt bet bei te De HeerH W Zlckeiilieiiner Mainz EWIJK by Nijmegen Müa Heer I Daar ik siuds het verloopco jaar sanhaadeuH aso korte arietnhaÜDg ladende waa zoo lab ik op naufnAta irari eeii mijner vrieudeo üw DKUIVEN ÏORSTHONIG gebruikt met dal gevuig dat ik kedeu uageooeg gebell hersteld beu UDd Ow Dienaar S VAN KORTENHOF Bij oDgeateldheden waar geen ander middel baat zul meu dit eeüvootfcg en uatuurlgk huismiddel nooit zondergunstig gevolg aunweiideu KIkf flesoh ls laor een metalen capsule gesloten waar neveualaand fubrickatempcl mif et IVJD ingedrukt i Vertrijgbaar i fl 8 fl 1 en a fl O BS de fle lh Te Gonda bij P H A Wolff Boskoop bfl 1 van Bergen Haastrecht bij J D den Hartog t Ondewater bg F Jonker Idenbarg De K K floftandarts Dr POPP s inatberin TAI D en IHOIVDWA fEIt V voorkomt haar steeds verdr lt Xtandsteen maakt schitterendwit te tanden versterkt ziek tand vleesch losse tanden voor V Ak komt bederfin het bloed ea V t d l86 l i 8 neemt t X terstond kwal k rie keilden ademweg 5 In flesschen a eoCent 1 20 l en 1 75 POPP S o Ta ndpoedei en Tand eep beproefde reiniging mi ddelen voortanden i5 V Poeder 80 cent ZeepinV V doozen v ƒ 1 20 Aroma Uache Tandmeep maaktVjïjk schitterend witte tanden 40 ct X Tandplombeèrsel om zelfX holle kiezen te vnllen p d 2 60 L yLeA Kruiden eep e r verfraaiing van de tint eo tegea alleonreinh d hnid 36 c Dvpoti viD alteen echte Anatheria Freparaleo xyo jerestigd eo te verkregen te Gonda b j L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Söhippeingn fc Co blauwe poroeeiuwiukel te s Hage by J L F Suabilié apoth te Delft bij A J van S n en J E Kanweuhfoven te Schiedam bij C Malta 0 te Leiden bq E Noordyt te Utrecht by F Altena en Kraan te Amsterdam bij F V Windheim Co en H H üloth Ct apotheek te Ondewater bij T J v n Vreumingen te SohooBhoren bg A Wolff mm t die als zoodanig den Kiezers dringend wordt aanbevolen Bet Bentuur Dr H IJSSEL de SCHEPPER Vgorzüter G J STEENS ZIJNEN F C VA V ZEULEN K JONKER JACOB A ROEST va LIMBDEG c tatit Medekiesers Voor de VERKIEZING van een LID voor den GEMEENTERAAD op aanstaanden Dinsdag wordt van verscMllende zijden dringend aanbevolen de Heer 131 O Jl O H Tl Fabrieknnt Lid der Kamer van Koophandel en Fabtieken Regent van het Bestedelingfanis en Bestuurslid van verscheidene nuttige Vereenigingen en inrigtingen deaei Gemeente die door zjjn helder oordeel en ontwikkeld verstand door bezadigdheid flink karakter en welwillendheii zich de achting en genegenheid zgaer medeburgeia Iieeft verworven eo alleszints in staat is den Heer Mr SNEL in den Gemeenteraad waardig te vervangen Met die Candidatnnr vereenigen w ons gaarne vooral omdat de Heer JAGBB een groot voorstander eener goede en spoedig opterigten waterleiding is Ieder volle dns met ons zgn stembiUet in met den naam van dien Candidaat en stemme aanstaanden Dinsdag tnsschen S en 4 aar zonder eenige aarzeling den Heer DE R K KIESVEREENIGING RCCHT VOOR ALLEN heeft op hare Vergadering van Vrijdag 3 December 1880 tot Candidaat gesteld voor het Lidmaatschap van den Gemeenteraad en beveelt als zoodanig aan den Heer HET BESTUUR D £ GOÏÏDSCHE IIESTEBEEUmmG heeft in hare vergadering van 2 December 1880 als Candidaat voor den Gemeenteraad bij de Verkiezing op 7 December aanstaande gesteld den Heer M W HEMSING en beveelt hem als zoodanig dringend aan H et STUÜR ADRESBOEE fidDDir ïê®ï De Uitgeve hebben de eer kennis te geven dat de jaargang 1881 eerstdaags ter persegaat Beknghebbenden m het ALGEMEEl worden beleefd Stgeno9digd verandenTgenof bsvoegingen en VEREENIGINGEN in het bizonder wjjzigingen in de respectieve staren ot opgave van meuw opgerichte Vereenigingen die men wenscht opgenomen te zien zoo spoedig mogelijk in te zenden ten hunnen kantore a d KleiwegK t wVT men attent gemaakt op de UITSTEKENDE gelegenhiid die het Adresboek aanbiedt tot adverteeren Voor eene geheele pag op gekleurd papier wordt berekend B halve 3 kwart l 75 k INZENDING TUDIG a G B VAN GOOR ZpNEN Uitgevers GooDA Dkuk va A Bbinkuait Aan offizc Lezers Gedurende de 19 jaren die de ÖOUDSCHB COÜRAÏJT nu weldra bfteft bestaan heeft het haar niet aan belangatelling ontbroken en sedert geruimen tijd waren hare ond nemers er op bedacht die belangst iflg op de eene of andere wgze te beantwoorden n aarzelde alechtfi in de keuze dor iddden Veel Tiel er te zeggen voor een grooter formaat Aiet minder voor eeae di gfelgk ehe ▼ erschijning der courant ook kon de irai van het abonnement worden verlaagd Viït ook ten gunste van een der beide eiste niAdelen mocht pleiten het laatéte belHaMö ten slotte de zegepraal D GOÜDSOHE COüRilNT zal derhalve met I Januari a s slechts kosten 1 25 per drie maanden fraa o per post IJÖ ZÏ Mgft drit malen per ir ek m Iwiwèm fonnut wmoh nen De ia an jaar versdignénde l ommérs wwImi pratü gssoaden aan ben iSe zich tejueR J Uiu o hq ap e c Een P iWxi Mat Ma oitvoerige ledeToering kndd het nieawe lid der kamer de heer ScoMpirian het btgtoetilifpdefaat io kg prak over a lauds toiltailii n de siMtkiutde dar ragaeiiag Oeti t itunlaehttel gevawrljik omdatwg ooMen en defieit tani al i dit dan de AtAtk mUlioen de ladische melkkoe is droog de i iltewét nmrdt niet behandeld en er ia slechts liooifitnii t e ton te beiainigen Eien sleofate poBtiek die ontevredenheid geiaaid heeft beeft ona dechttffinuieüa gegeven De ledekfoft w t Of het lager onderwgi die op het middelbaar hooger onderwgs dis waaier on spoorwegen ijwi ta leggen de afschaffing der difierentieele Makten in Indi de afwisseling der hooiden aan het Ministerie van Oorlog doen het volk wrokken het volk dat in zyn rechten en vrijheden vttlÜM Wordt door da kieswet Bb wat deze regetMbg betreft die niets kan dan een poging wegen om de wet op het underwjji in te voeren vth haar heeft spreker geen verwachting meer duvMa aal hg tegen de begrooting van Imitenhirtilscha saken temmen omdat die Minister het heoil ia van het kabinet o k de begrootihgen Van Iwaenlandsche zaken en van financiSn zal hg niet goeJkeQi sa omdat de eerste Minister de onderwgswet heeft ingevoerd en de tweede de overige ministers de gelegenheid verschaft de Rttemngloosheid te liestendijnin De tweede spreker de beer Wintgens was het geheel niet den vorige eens De middelstand e de belastingen Iwtaalt gaat achteruit t n flevolge van de toepassing van theoriën op be uattng handels ef koloniaal oebied Spoedig sml men sleditarjikenAn armen hebben de middelstand zal vwdwyaAk Alleen Van den terugkeer tt t de eonservatiet bepBaelen eooditnog mogelgk is wacht spreker heil Verklaarde die roreker reeds dat w $ aatt den raad van een i robd stonden de derde spreherde heer Gleichmaa ond minister van flnanciëB iajt selakkig Kehtpanten De opbrengst der mfldelen was gedurende de laatste jaren niet onbevredigelid Bad de vjojrige spreker op de verfumdering van het getal dienstboden gewezen als een Mwgs middelklasse de heer geen bewgs van ver t wees ten bewijze Ie uitbreiding Van vele art niet zoo groot toch i one middeten en voor ien In antwoord op van den ternggaog GleicWan hield dit mind e welvaart van h t tegendeel op steden Acht hg het t wil hg versterking dar J oorlogsuitgaven niet den heer § chaepinan tlsM hg op de vele belastingen die in oe Iwtm jpren zgn afgeschaft terwgl nog in bet Ii t werd gesteld dat zoo min de successie ablf de reaterbelasting op de min gegoeden dmklMn Is de handel met meer zoo bloeiend als vioeger op da oorzaken werd geweaea en tevens in h t licht gesteld dat de doorvoerfaandel was tailNiiomen eo dat dit nog beter zon worden ah t water n verbin den Rgn in orde dit ministerie wachtte opzichte der grondsen meer noemg zon ding van Amsterdam zonde gebracht zgn V spreker nog veel ook wetherziemng die bleken at happeiyk zede a 3er hhemlen en der lÜ zal temmen tegen Na de welsprekende i evoeriog van den heer Schaepman voerden nog twee Katholieken ds hh van Baas en Verme wn bet woord De eerste bespimkdeaDteoedi ta Tan sommige minister en aehttehat veAeeei è sg met de meerderheid WHdeb iegWtan alsof eea Ngeeien met de rpeerderfaeid mogeiyk waifh lWil Indische beiastiiigen o a eeiibelaetiB2eprDw tabak De tweede ver klaar de rtgeering ni de periiónen der ministers tè znllen bestrgflen 9 Ig k en ecenomis Sh deaeeget MtttiM brengt ig ie een aebeolwet manderh d biuientMidsche zaken en finaneiSo In de SitÜeig van Donderdag aid de toestand rooakleaiigeK Reeds de eente efffdwr de heer SohimaMlpeaDiiich voorstander van openbare werken eu tegaaeiiaider van het beknibbelen der leede ie kadfje MNtementen aoht de financieele toeriaad niet 100 sledit Is het tekort ongeveer 28 milKoen 25 millioen der niigaven sgn bnitengevone nbare werken defensie en amortisatie hóe kan men dan spreken van verhooging der belastingen T Uitgifte van ehatkistbiüetten kan het tekort gemakkeljk doen terdwgnen zonder nienwe tolastingen oibdat de inkomsten toenemen en de buitengewone niigaven zullen vermiuderea Uitvoerig beetraed de heer an Bonten het ntinistwie de regeering noemde zifh een ministerie om zaken af te dneo de kamer had meer recht op dien naam en zg zou noch meef gedaan hebben als de regeering betere wetten gegfsven had dan de rentewet de subsidiewet en de Wet op de maten en gewichten De verbetering van het kiesrecht is van deze regeering niette wachten omdat daartoe even als voor een goede defensieregeling grondwetsherziening noodig is betastingvermeerdering is voor hem iets anders dan belastinehervorming en toch sohgnt de regeering hoofScakelgk het eerste noodig te achten Ook deze spreker zag den financieelen toestand niet 100 zwart in en verklaarde tegen alle hoofdslukken te sullen temmen Ten slotte stelde hg ds aoodzakelgkheid in het licht om opeutiaarheid te geven aan de stukken betrefivnde de ministerioele crisis en de optreding van dit kabinet opdat men eiadelgk Mpt jcon weten welke bed ehngen het afgetrêdeirntini rie gehad heeft met de herziening der groddwet De heer Btussé is tegen de scheiding van wone en buitengewone uitgaven die moet eiden tot staatsbankroet vermeerdering der inkomsten is volgens dien spreker noodig en tot bezuiniging zal fajg gaarne mede werken De beer Urogn Kops aoht belastinghervorming mede noodzakelijk doch weerlegt tevens de donker gekleurde denfcfaeeUen van den heer Wintgens door op de veshonding der bedeelden op de gehedebevdhing tewgienmook de andere grondslagen der peraoneele behuting in zgn berekening op te nemen Minder rooskleurig was de heer Corvcr Jlooft gestemd die gewone en buitengewone nitgaven wilde splitsen en geen nieuwe ipeote opeabéire werken beginnen maar op betere tjiden wachten De heer Tak van Poortvliet wil zich van politieke beschouwingen ontbonden daar de flnanoieele toestand alle aandacht vordert al ziet quaker die dan ook niet soo donker in als veiige sprAer Met tal van egfera toonde hg aaa £t de volkswelvaart wd niet vermindert jnaar dat wij toch ver ten achteren staan bB BelgiS ett Bremen wat voomitgang betreft Spreker wil verbetering der spoor en waterwegen eenvormige ipoorw tMrieven en een dauraaaa n woakaoam to oeht op onae materieele im economische belangen opdat wg p oed voorhensid znllén zjjn op den Hrgd di n wg in de toekemst op handelsgebied zolkn moeten voeten De heer van Kerkwgk liet de financial msten en hesprak no eens de aftreding van het vorige ministerie Hg achtte dat het volk niet aist grondswetsheraening gediend is Ugkhair dt de verkiezing Van den heer Oleichmaa te Amsterdam en van den heer Van Bees te Botteidsm De hesr Boigesins wees er op dat av de positie den sUg op het gebied vfn hetmshsmrgs verloren heeft zö den strhd op finaneieelgsb ed id ausOmaam ijitrfin heaireed h rlierakeningen van den heSr Wintgens hg vond vermeerderde welvaart waar dene a htsnitgaag gevondeO bad Hg wil het ipinisterie laet we wiUent id behandelen al is hg ook vokitawkt niet ingenomen met de oorlogsb oöting Op den derden dag van het debat trad dsaatMSvolationaire partg bjj monde van denhjisrde Bitvomitt Lohman in het strijdperk De nHgfve van het onderwns maakten natanrlijk sehewing en uitslag van die redevoering nit spreker verlangde wezenlgke vrgheid en recht omdat hg overtoi is dat gerechtigheid een volk verhoogt Een nieuwe sti d wera aangekondigdi tensjj de liberale partg recht wildoen want daardoor zal zg baren naam van eerlgkb en isohtvaardi id herwinnen Ten slotte drong weker vf herziening er wet aan liefst met her ziening van art 194 der grondwet Nadat de heer Gleichman zich tegen de beeren van Houten en Tak omtrent het door hem gesprokene aangaande de grondwetsherziening verdedigd had en op c nbaarmaking der stukke liad aangedrongen sprak de heer Keachanina nog ens over Afjeh en de conversie vso oommanaal in individueel grondbezit De stroom der omwenteling en der godsverzaking het Inisndsoh ooderwgs en da bevordering van betldainiime werden niet vergeten om de regeerjng aan het verstand te brengen dat zg baar dagen meet tellen Kan de anti revolntionaire partg geen begrootingen om redenen daar buiten egeu afstemmen bg het voorstellen van becninigingen kan wen op haar steun rekenen De beer Mees bracht de discussie op financieel terrein terug bg achtte den toestand welzorgeiachend maar niet zorgwekkend en versterking der oiddeleu noodjg yolgens hem is bet eenige raidckl om tot belastiilgl oraing te komende aacueuing der reutèértil die in staat vanwjiaeu ia r is Yoq Door den heer van der jnden wordt r oppoutie de vraag voorgelesd wat s d n loch wel wil Hg heeft wel veel aanmerlungen gehoord maar middelen tot herstel ziJu met aan gewezen Wat moet godaau warden spreker de vraag