Goudsche Courant, woensdag 8 december 1880

Dansa voer slle satiéo vrij verklaarde Volant bettelfde traotaat wMen twee intrniii l Mh niiii miuic benoemd eene tot opruimioft dtW atliSijiiii aan ds ddta der rivier cd ecae tol uitwarkinc der vaMKhrifwi w r de Mhaepraart en 4 yii Mrp e BUITENLAND BuiteiUandsdi M m U i k de heet tjf Honten dringt er op aan AP o qpae8ti j e lateu maten en stelt in het licht dat de vertegeiiwoordiginj geen kerk of geloof vertegen ourdigt niaur boveu geloofsverde4dl iddo9crt geuwoenliging van llea Ï3 Nadat df hier t ii oer Hoop nog eng op kiesherTorniMg hal Jaagedrc vgea wuleid eli k de l TMMT lÊklifyWI Mli juLwootd Verschillenda sprekers beantwoordenae zeide de Minister vau baitenlundsche zaken dat de t jd voor de groniwetsharziening langzamerhaöd nadert teM dat c ferst behoorlyi tnoet roerbereid R déor de aatie geweuaclit worden Opheffing der geheiinliuudiag van de stukken MBIBWiiiiln dl ministeneel erim W de reoaering ongeraden achten daar bet niet ran InTloed kan sgn op s lands belang D minister Tan fioaocUiu toonde daarop ook de onjuistheid van veler pessimistische beschouwingeq aas Bezuiniging acht h niet wd mogeljjk teuzfl men Ue openbare werken wil staken of de defensie in gevaar brengen Wat belastiijighervorming betr versterking élnr middelen is noodzakelijk en een belasting p het roerend vermogen moet daarvan da grondslag ign De laohthartige financieele politiek van de haeren Schimmelpenuiuck en van Houten koa den niiaistec evenmin bevallen als de tabtdfsliefauting van den heer van Baar Ook kon h j zioh raoeielgk met ds scheiding van gewoneen buitengewone uitgaven vereenigen evenmin als met de samensmelting der Nederlaadscbe en Indische begrootingeu Een en ander achtte hjj nbestaanbaar onhoudbaar en bedenkelyk Wie zal ons van den tegenwoordigen gndemomliseerden en demoraliseerendea toestand verlossen rroeg de heer Heydenryck miu of meer spottende Alle ellende was door hem voorspeld b de invoering der schoolwet op 1 üov 1880 Spinoza en de Brnsselsche feesten dedeni weder dienst om het ministerie te karakteriaeeNn dat ixA de liberalen is overgeloopen hij hoopte slechts dat het zgn oude vrienden aiat zoo behandelen als Reindie de Vos toen die eenmaal zyn doel bereikt had Dat de bestaande verdeeldheid in da liberale partg wker welgevallig is is vry natourlyk De heer Wintgena kwam nog eens terng op de verdrukking £ r burgerklaaae en opdenachttraitgang in den handel dienstboden en diftrentieele rechten in Indië deden weder dieast atlsof er nog geen enkel woord over gesproken wia Na den ernst van den heer Wintgena Tolgd de korts gl van den heer Uafi mans die da liberale partg haar macht en tevens haar OoMlaeht verweet die over kunstmatige meerder Md sprak door het onkiesche middel van Terknipping der kiesdistricten verkregen en het ontstaan van dit ministerie nog eens ter sprake bracht De heer van Honten drong nog eens op opmbaring der stnkken aan die tot deopttèding van dit ministerie geleid hadden wanneer grondwetsherziening heteerst door het voitig ministerie is ter sprake gebracht is nog Aiet filoende beantwoord en toch het land heeft recht dat te weten Ook de heer Borgesins achtte zich verplicht nog eens er op te wgzen dat de oppositie de Sphoolqnaestie loslaat om zich met te meer gver 2 de financieele te werpen De heeren de Bmijn opa en Schimmelpeoninck herhalen hun financieele beschouwingen waarna de minister van koloniSn het goed recht der regeering verdedigt om de inlandsche bevolking te stéanen tegen vaccine hatende zendelingen wat den heer Keuchenias aanleiding geeft om een motie in te dienen omtrent de rechten der zendelingen in IndiS ook met het oog op de herfaaaldelgk besproken vaccinatieqnaestie Deze motie zal later worden behandeld Na replieken van de heeren Schaepman van der Linden van Houten en den minister van bnitenlandsche zaken die geen liieuws bevatten werden de disoaaaiën geslotep Vier zittingen reeds die ons weinig TCMer gebracht hebben Welk een verschil indien men deze discussie vergelgkt met die over het sirtkfwetboek wat vooral te betreuren is alsmen Ij enkt dat er niet slechts een tekort in geld maar ook in Igd Is Kullen de begrooting nog dit jaar kunnengoedj keurd zijn zooals de w t bepaald vqorschrgit Spo spoed mgne heeren I mochtde heer van der Hoeven nog wel eens hitenhooren It erpiicht la er onderwgi Dat dit oatwerp de rephteriijde heftig w rd a o vallfD laat zioh hooren ook daar biif inl nun te prata vau g dsdieaatlooie school omdat Bca eigeotyk aicl éei behoarl k bff js tegen bel vefphabt iHil iJ eoi aau te voeren Pt fli aae y e e m mi a ai e h eaaei l s ghiliypitiaaai lid an het linkermidden tot preaidaut Ue commiuiebealoot tot gehaimhoudiag I aiaaat die het vooi atel deed tot het instellen van eep eo nête uieerat orden gehoord Men gelooft dat de enquêteniets zal opleveren de eeulge getnigen van beteekenis tyn de ambtenaren van het Miniaterie van Oorlog en deae hebben reeda ten gauste van Cieaejr verklaringen afgflegd Veel opspraak verwekt te Pwgi de vrijspraak van Colton bisaohop van Ynlenee aangeklaagd wegena bcleedi iflg van den miniatcr vaW onderwqa De Ëngelsohe canaervatievea ign niet geiakkig in hun veldtocht tegen het kabiael Gladatone Sir Stafford Northoote waagde sioh oolaiiga aoó n ooniohtig op het tarrtiu der buitenlaudtclie politiek dat de bladen van ayna aigeoe kleur hem afvielen Ue nurkiea ran Salisbury ia niet gelukkiger geweeat in de redevoering welke bij deicr dagen te Woodatock heeft gehouden en waarvan de hoofdinhoud door ona ia medegedeeld De 2Tai i merkt op dnt de apreker ditmaal al zeer aleoht geïnapireerd is geweest hg sprak veel zonder eigenlijk lela te zegge en bepaalde tioh tot algemeenheden Sleehta op één pnnt Waa de voormalige niniater leer duidelijk namelijk in ign beroep op eenagesindheid onder de oouaervstieven en mea meent hieruit te mogen opmaken dat ciafa kenteekenen vaa verdeeldheid opdoen onder de voorataodert der oada overleveringen en gabraiken omdat andera talk een nadrukkelgk beroep aiet noodig soa geweaat syn Zijne spottende opmcrkiogea over de leraohe paohteragrondeigeuaara sobeDca niet volkomen in deu smaak lijner toehoorders te vallen en kü heeft lich kannen overtuigen dat de vrgmaking van den grond in Ierland eene quaeatie ia welka vrg wat meer beUngslelling wekt dan lord BeaoonaSeld en zijne voormalige ambtgenooten daarvoor betoond Lebben Mea ia het in het algemeen eena over de noo kelgkbeid eener hervorming van het grondbeiit in Ierland tleehta over de riddelen om dit doel te bereiken loopea de aaeeaingen BOg aiteea Zeker ia het dat alleen van naatregelca aa bedwang gtene verbetering te waohten ia Boitendiea dsgteekeot bet leraelM viaagatak aiet fan giateren Beeda lai vóór dea val dar oouservatieven waa Ierland aan eeue levendige omewondeoheid er prooi Zoo ooit dau ware bet loea het geaehikte oog nUik getTeeat voor middelen van bedwang indien de oooaervstiereD meenden dat deze voldoende waren Lord Beaoonifield heeft er zich wel voor gewacht terecht meeseade dat ondenirnkking geen bealeohting is Doch het gaat niet aan om de oriaia aan de agrariaehe wet van 1870 te w len en het tegenwoordig bewind va gebrek aan geestkracht te beaohnldigen Men weet dat na de oveidraoht van Dnicigno aan UoDtenegro nog eenig veraohil ia ontataaa ten optiohie van de overgave vaa de veralerkte atelliiig Sau Giorgio io de aabybeid vos DnlcigDo gelegen Id eene dépóobe uit Bagoaa aan Aiti ir Ntwi wordt gemeld dat de internationale commissie voor de TaikaohMontenegryosohe grenaregeling in die itail zal büeeukomen en beslissen of bedoelde stelling aan Tnrkge dan wel aan het voratendom zal behooren De commissie zal ook de grenslgn aatalellen van den mond der Boyana tot aan bet meer van Skntari Verder wordt gemeld dat de Montenegrijnen reeda weder hniawaarte zijn gekeerd twee bataljons en eene batterij te Unicigno aoblerlatende Sleehta vgftisa gezinnen hebben tea gevolge vaa de inbesitaeming van Daloigno door de Mouteuegrgnea die atad verlaten Het ooiait van de Albaneeaehe Liga ia Mtbondea Dea aantal Albaaeesohe insargenten bevindt lieb ia de nabjjheid van het meer van Skntari maar drae lieden hebben aan itt gebrek Naar men Mriekert heeft Derwiaohpacha veracheiden lbaneeSn die Turksohe soldaten verrjulerigk vermoord heb doen ter dood brengen Eene oude quaestis die wel altijd tot zekere verwikkelingen aanleiding tal blijven g ev n is die van de nitloopeude belangen welke de ofverstaten van den Donan bij die rivier hebben In vroeger tjjd heeft Ooalearijk door etn aantal tollen zicj allgd het privilege van da Donauvaart bezorgd toti de vrede van Farga in 1856 de aoheepvsart op di grondgebied wordt zouden moeten worden gealeobt terwijl geene niei e Aillcn mogen wordea gebontlJE Geene oaf Natuurlgk is er aan deze voorsonriftea heel wat it ts warkeii en dit is de taak cen r internationale oommissie Onder de bepalingen welke moetea wordea vattgeatdd is ook de tusttUiqg eener taate sommiaaie van de belanghebbenden bij de rivier welke zou beataan uit vier leden Ooatearijk Sinenië Bnlgarije en Servië IVgl nu bij ten oonniasie beataande uit een even aantal üdeu de stemmen kanoen ataken wil men aan den voorzitter eene beslisaende stem geven Daarmede is de twistappel in den toeh al aiet senagesindea kriag der DonaoBtataa geworpeo Da Oostaarijkaehe ragearisgstgt dat dit voortitteraohap al de minste vergoeding is welke meo baar kan geren voor het verlies van haar vroeger monopolie der Donanvaarl Hes verwijt na reeda in Oostenrijk aan graaf Aadassf Jat hij aitt genoeg heeft gesorgd voor Ooatearijjta brlangen nu aien den Ëngelsobeu ea Fraosohen invaer naar Servië Bulgarije en Bumenië nagenoeg bij den dag tiet toenemen ten koste aatimrlijk van de Oostear sehe aijveriwid De aiMess statot venetien ziek tagea het loo aneu van het sresidinm aau Ooatenrjjk wijl deu staat dan feitelijk eene dietatunr op de rivier soa altoefencit omdat tg n belang allioht ton stroohea lael dat vaa een der aaüere leden en aoo bij voortdariag aan Oostenrijk eene raeerdarheid in de oommiatis ton verzekerd zijn il ii torkt thana een oompiomis waartoe verschillende denkbeelden worden aangegeven De Rosaiaohe Begerring heeft den acoijua op hel tont afgcashaft ea bet iavoerrcobt p bet to t verminde i eea healait dat overal met vreag e tal worden begroet want reeda lang ia oier het drikkende van die btlaaiing geklaagd BINNENLAND QOODA 7 BeÉMher t 8IN Wy berinnerra bjj veraieawing onse letrn er aan dat op 1 Januari 1881 de fnaijn verstrijkt waarop alle bypotheeaii insebrgviugen die vdór 1 Janaari 167 bestondea vemianwd wraetea zijn Bü Verzuim van emiaowinK loadea die insehrgviiigea aa 1 JaaaaH 1811 krachleloaa ea vaa onwaarde zijo Tot Ud vaa het bargerl jk anubeatnnr te Haastreoht is ïirnoeBd da beer Jok van Dam Sea prettigon avond hadden de leerlingea der openbare school te Haastrecht gitlemt Dpor de bemoeiingea der 3l Kloolaa oon mtsaie weftt door Kaja een Voorstelling gegeven Ia de varige week had te Slolwijk eeaa vergadering plaala van de ledea van Btólwijka I laalab Onder de bealniten op die vergailering geuomcu is er een dat voorteker allerwege uavolgiag veniient anmelgk diti soodra voortaan bruikbaar iJi mocht Ottdaraoeeuwen zal het beatnur van genoemde dnb oadefttroad door eene iubsidit uit de geancetllekaa trachten te torgen dat door de geheele gemeente zoo mogelijk maar in de eerale plaats laugi de hoofdraarteu banen worden geveegd ten eflide de passage te vergemakkelijken Zelfa wil men traehten zich bier toe te terbindea met nabarige gemeenten ten einde allerwege voor eeu braikbare ijsbaan te torgen In de sohoolipsorbank te merttol rerd gedarendt de maand November ingelegd Si t1fl t Sedert den aanvang der matelen epidemie te Waddinxveeu Zijn 351 gevallen naiurégerai waarvan sleehl twee met doodelijken afloop Than eehter heeft de Inspecteur van het geneeskundig staatatoeiicht in de provincie Znid Holland doen bekend makeo dat de ziekte in die geneeate niet maar ala pidemisoh heerscbeada kan beachoawd wordsn Zaterdagavond onsteeka 9 qre brak er brand uit ep de hofttpde van den landbouwer Blom te Bietveld nab Woerden Vooral tengevolge der beeraehende windstilte heeft de brand zich Bepaald tol twee hooibergen en een schnur Huis en olerhnis zgn behoudens eenige schade bewsaid ge Het b ra p naar de B monttianttol s j emeentf te Botterdam is door de J H Maroniil pred te Mtt0n GènénUtl latlingen van 4 en e Dee SsüiasTX Kaxzs heeft Zaterdag beraadslaagd lo Ovei 4 n vaa wal keende nadase bcpalin PtMit Sm a p jv km D lainister van financiën beeft ook uu verklaard dal er een ontwerp lot wijziging der wet omtrent dea üigua op het nut in bewerkiag ia aa dat bij dia galegenheid kan worden overwogen of het bedrag van den aooijna veriaagd zal Icunnen worden In omvrage gebracht werd het ontwerp aangenomen met it tsgen 7 a i eii io Ov Iet voa sl vaa drie Itden V l wgzigiiig van het r lement van orde 4oor de behiinaélnig Van bet ontwerp vaa een Wetl k VU Strafreahi Ifa diaooasit werd het oangeooi lea met H tegen 11 stemmen Dientengevolge is da eommiasie van rapporteura voor dat ontwerp door den oorzilter aamengesteld nit de heeren Borsius van Akerldken Ves de Waal en ïhoofl Gisteren werd de Indisohe begitaating et algeneene stenfben aangenomen na een uitvoerig debat over de ooorerve tusschen den heer Fransen vaa de Pntte die de joiy aie circulaire betreed eu op de regeling aandrong en dea minitier van lioloaiëo dia de ontgdigheid der oinialaire verdedjigds eu weet op de moeilijkheid om vaale regelen la ttellea tonder ia te grgpen in de inlandsehe baiShOiHiing be kaaxV is op reees uiteeagagaan Iwuiw IkAMMl In d zitting vaa Zaterdag ijjn na teer uitgsbreide replieken en na verdediging der fregeering ter zake van haar optreden eu hare houding de algemeene beraadatagiiigeK Sver de tae grootiag gesloten Door den heer Kebchenlns s eeue motie voorgesteld ter take van voocine dwang il ludif doch dete ia tot later vertehoven Ghtereu it heoMstak 1 aangenomen met alge Meee stemmen aa een debat ever het ia gebraik Mosea der koaioktüke aullea ea verUariog vaa dea tw ait l n r vaa fiaaaaija dat bij daarvoor gtsa gelden meer zat aoavragea Bij hoafdaWk II a met 41 tegea 27 stemmea verworpen eeu voorstel van de commissie van rapporteurs om personele toelage a traetemcutaverhooging ad 1150 voor eomoitaen grilBer en ambtebaeeu der kamer Ie weigeren Daarentegen ia aangekomen haar voorspel tot fsraiaderiag éu bégraoting Aki 100 lea bekoeve lu twee badra kg dra Eaad Vaa State Uoofdiisk II ia oaugeiiumeo De aangekondigde motie van den heer Keaohenius laidt aldos 0e Kamer tan oordeel dal de toeiatiug van eeaen Chriaieuzeadeliug fot de ttitoefi iiiug vau tijo dienstwerk in Nederiandaob Indië met bekoort af hoakelgk gemaakt te worden vta de geinoedaof andere bezwaren bij hem ol derden tegea eeiuatie en rrvaentna ja beataande gMt over iM de tirde van deu dag v Ti Amiterdan weid SiMPlag in hst lektkl SentfTiiMfMTeett lalr k IsiotMweergdlSliarirthonden Ügeaekrevea door kat heafdeomilé voor de Naordpoolvaart De heer JtnSaan opende haar bij afwetighrid van de heeren Fraosea van de Putte en Van Waaseaaar Galwijek ithooCile vau tittingea der StatenGeneraal als voonitter Hij bracht eersteot eea woord vaa hulde aan dea afgealorven penningmeester jkr r Da Jonge ea heriohtie dal de kafr mr B If Bahatea in diens plaala tls pcaningiaeetter e IM f OU 000 4 jaMNrwd De klM iW daHl van de If illcm Bvndi de luitenant ter lee Vaa Broelrhuiten bracht düarop rijn verslag uit ovefr da Isalat tollïhiehte rsitea m de ilaarop o rvonden reedt bekende ongelegenheden Hij deelt voorts me le dat de heer Leigh Smith ren ondernemend EngelsChaiaa eea stoomjadit de fXra heeft aitgennt om daarmede ea toabt naar de Noordpool la ondernemen Toen de Bartndt in Augustus 11 in het ijs der Barendtee betel raakte bevond de tlirw tlah ill de opeu lee uaii hrt ans Joiepha land H j heeft hel vrnler deel der knal van dat land ontdekt en aedert kon vaa dal aohip geen nader beiieht gageveu worden omdat de lerugtoobt nog Biel aanvaard was S med deeliiigtn amlrent de kaïl van Ifova Zembla waarvan verschillende platen ter vergadering aanwezig waren eindigUe spreker tSn verslag De president bedankte hem v or den moed en de gNttkraoht door hem op deze rtis betoond en aar lede hy zijn lohip uit het gevaar gered en behouden te bnia heart gebracht Hij wees er op dat dé tocht van de £ f waU en hoeft plaala gegrepeu in navolging van de tochten der l ilUm Barend ornaat tij door die kennil voar lieh h staat Wat tdt hot I rani Joaepha land door Ie driegen Hierop veczaobt kg dea peuoiogmeeiter zQn Veislag uit te brenfieii Dne weet op den finauoiéelen toestand en arklailrde dien niet ongunatiger ditn het vorig jilar Hij achtte k mitadieu gereohtigd een vierdea tocht per trüln artndi aan ie raden De heer SlefEeni gaf $ i daa ensoh te kennen een sftiomiohip Ie doen hogvnio De praeideat ÉWe de d ea wegens feMi san middeltn airt voorloopig lot hel uitzenden der Wiflo Barendt moest bepalen Om zoo iets als een stoomsohip tot stand te brengaa is de pers de bette hefboom Alleen die is ip tiant om het volk neer dw gevoelen ea meer enthootiatme te doen krijgen voor de verbetering der Noordpoolvaart Om de peiï aandeel Ie gaven in dat gewichtig belang is 4e heer Ch Boifsevain hoofdredacteur van bet Alfm MiuidtliUad tot lid van het comité benoemd Op een raag van den presideinl of bet 1l wensobelgk lou lija om de erkenning als zedelijk lichaam te verkrijgen werd dqor mr J tahuten bevettij nd gevilwoord Dit deakbeekl vond algemeen bijval Vt heer Braad wenscht de oaderneniiiig door papulaire volkavoordraohteu te steunen Met een woord van dank ook aan de opgekomen leden der suboomilé s werd de vergadering geatoten Door Hoofdingrlauden en Hoofdlngebind FlAatsverraugers van Delfland is ren adres aan de Tweede Kjimer der Staleii Generanl gerioht waarin allereerst in herinnering wordt gebracht dut in de rergaderinf van Uoofdingelaudeu aii S8 Mei jl een voordracht voor Hoogheemraad it opgemaidtt bevallende de namen van J J Duijnslee D van der £ gk en ü Buijleweg allen Hoofdingelauden van Delfland en dje voordracht rolgent de ttepaliagea van hcÉ reglement vaa Delfland is ingetondeu waar hel behoort De daarop gevolgde benoeming v n den beer mr G J K Graaf van Bylandt bij Kouinkl bealuit van 1 October U oltoo eeue benoeming buiten de voordracht doet srirestanten tich tot de Kamer wenden en einde daaromireut eeilige inlichtingen van den belrakkeu Minister te verkrijgen Onder verw ting aaar ari 6 van het reglement vaa Delfland wijzen tij er verder op dat de beBoemiog van een Uoogbeemraad niet moei geaahieden na aatimlmg uumj op vtordraeU vaa drie pertouau door de vergadering van UoofdiugeUpdeo Ue benoeming vau deu heer Graaf vai Bylandi ia alioo In atrijd met genoemd artikel In overeenstemming met die bepaling gewagen de artl SS en 80 van genoemd reglement van eeue voordracht irtot benoemiag en art 61 van eeite vooidraeht ter vervulling Bene benoeming buitelt de voordracht kan dua deze bepalingen uiat strookea KittdaiÜk de bevoqrdheid vaa dea Hinitler e kennende om de voordracht ingeval tjj peraontti vermeldt tegen wie redeaeu van uitsluiting beslaaa als oBvoldoeade lenig te ienden meeuen adresuuten Ie mogen belwijfelea of een voerdracbi ter benoemiag vaa eeu Hoogheemraad van Delfland eenvoudig mag Arorden betchonwd ala eene bloote iianbeveliug Uil eea particulieren brief heeft het JKèl vernoiaaa dof te Sarinoioe diamant ia gevonden en wA 1 eea traoS toebehoortnde aan de heeren Smith ra Fiulj Twee ruwediamaagrs werden uaar Antlerda gnoodea en in de fabriek vau den Heer ZwaakVattenbargerstnmt geslepen deie gaf tehnfielijk deverklaring dat et van de ateealjes van het zuiverste walei maar dat hel aadere minder kuttbaar wal m WÜ aatKaflgea het eerste nummer van den tienden jaargang vau HttiMntt hel bekende weekblad Tuor damea onder de verdieuatelyke leiding van n evr ü vaa Amslel We behoofen niet lot de geregelda lekera van dit blad doch rien bet vaki tiJd lot lijd ill en vonden gewooulgk behalve vele bêlaiigrgke mededeeliiigeu voor dea kring waarroor het beateind ia ook nog wel iets voor anderen Dd ËfecteiLl eiirs XIV Amsterdam December 1880 W rde IMactear De afgeloopen week vaa voor Europeetche fondsen vad geouimerrder daa da vorige weken Er was V al kooplust en daar deM lich toowel bier nis in tel buileulaiid openbaarde waa er eene bijna algemeene rgzeude bewe riB Toornl gold dit voor Turkeu fl k Venezuehi s en Columbiaiien waren ferm en Oe Zoid Amerik I ndsea werdea mede tot hoogere prijtea verhandeld Amerik tporen daareuteg n waren minder geanimeerd zoodat voor versohleidene een daling moet worden geconstateerd In onze fondsen was wei lig variatie ArfIR loten Verhieven zieb t Volksv otea 1 DeCeniraalsporen nioeateo weer een de 1 van hun avaua derven ui 1 ü V Vf i WtR HI i o O grooteudeels op vorige dusirierie Waarden Weven kersen verbeteringen Valden te vermelden voor Bk vaa 3 eu do Bolt dpid Ned eu do Amtt iv van l Vo Turken stegen mim i doch tlalsn iVedi wstr iait bger Hongiren en Ootteurijkers wares étt hooger doch Butsen waren meer gezocht de Goudl 80 noteerde de Oosterieeningeu 1 hooger Spanje was onder verandering doch jrpte was wederom ongeveer 1 hooger te plaatsen De meeate loten deelden in de rgting Knatltdhe stegen 8 Madr 1 Theitsl i Va Aatw en Bratt mde iets hooger Aileea Oosteur 64 na de loling S o l er Ook de Surop Spoorwegwsardea waren h wMger stemming vooral de Butsische die allen tot hoogere prijten gevraagd werden de voornaamsta rÜB iigen iielreffen aand Gr Mij die tich B i a dw verheflen en Brest Graj die S j o stegen Th iss aand l do Warschau Bromb IJ hooger Tbettt 1 waTea ieti flauwer nd Slis Gisela daaldeoi aa lot 77 gerezen tijn weer op 73 4 Duitache en Oott Hoig bank oagdeeleb wtka 1 j hooger te plaatsen Gelgk reeds biet e n enkel woord gezegd werd was de beurt vooral willig voor Zuid Aoerikkansche fonttlen OalutnbiSnen waren ï Ecuador l j Peruanen 1 hooger Belangrijke handel werd in Venetacla a gedievea de E lesniogen stegen i alle overiseu 1 a Vt Ook Mexicanen verboden Iets Ifenug 51 V laenmg 88 o Van de Amerik sporen hielden zich fllhk bl eo eert Catro en St Lonii IJn Pac hoofdl aiiUd Pad Memph en Elizab town daoh alle ovaiigea verkeerden in gedrukte tten ming Vereen Ara fondsen Se Serie monteerdea t do Amerik H p spw wsarden 3 Colorado s obl en aand waren evenals LouiaiaasBauk annd beter ie plaatsen doch Mhkwelrs waren flauwer Geld op prolongatie was weer lot 4 gealaflen t P S Heden waa er weinig veraaderiag l e meeste atoatsfondsen en sporea bleven vyt Turken waren aangeboden de 8Sers die Zatfrckw 10 Vis aloien openden heden lO t stegen wel V doch sloten IO De 8 Florida tloten if dot V hö er doek de 7 a oi da tpé obl ea eert slsgawte langrijk de rste ruim 9 de laal ste 14 Aand Bolt Hv wjiren weer Vi lager do Haadclam tijd t s hooger Prolongatie 3 i è 4 AtmkumZtkV J Hlle1miÉ léftt ijige i gegeven warden omtrent een grooleo VS aa tiaod met bruine vlekken B99 B 1 l Ji miUL III i I Ifl llll f BurgerlijJce Stand GEBOREN i Dec PelroDtlli iieobi ogder l W Zal teofüch I M H rnifr S Mrianai airfevt A FriahdIwv en i Okkerie 4 ria Friociaa onders K F Himner ea M Binee Willna métn C na der qmt ea G M de Bande Johsaiea Wilbelmos oeders M W Koot ea t HocIl OVERLEDEN 3 Dec A Nobel 25 j 4 l 1 In BHrseel Dj A J HooiiaeOer 7 ah 6 T TrUt wed A alphtnm M J ADVERTEWTIÉN Bg vonnis van de Arrondissements Becbtbaok te Rotterdam van 4 Aeu t THBODO US JACOBUS van VVXJBtUf ini iiAch Kramer te Gouda verklaard in dcmt van faülis emetU sedert dienzelidtnt dagj 4gn benoemd tot Becbter Commissaris den S A Heer Mr E BERGSMA e tot rwiitor ondergeteekende Advocaat te Gouda De Schnldeischers in dat failltssémeni wbrdm opgeroepen voor de eerste Vergaderiof tot het verifieeren der schbldvorderingen Wein is bepaald op MAANDAG 3 JANDAIU a s de8 voormiddags teh 10 ure in het GerechtsgiMuw tan het Haagsche Veer te Rotterdam Gouda i December 1880 t t iU Öe CifrttSr ilr J FÖRtüLTN DRüÓdttókVjïR WÖTMIÏPÏfï uUaluUend in K oldrttk SPECIALB INRIOHTINO voor zeer fijne vergrootingen ONViBBANDERLIJKE l ORTKÈTTBNi F Harling Oostbaveu fi t4