Goudsche Courant, woensdag 8 december 1880

Kiesvereenlglng Burgerplicht Ter Toldoeniog aan de bepaling van art 13 ▼ an het Reglement boricht het Bestnur b deze dat lij die alsnog Leden der Vereeniging wen ohea te worden zicb ter ballotage bg ketfie tnnr knnneo aanmelden róör bf op OINS DAQ U DECEMBER a NsmeiM het Begtnnr ehuJ H JAGER 6 Dec 1880 Secretaris Sociëteit hO S GË Oi GËi Zaal KUNSTMIN A r4e ïsorsfetling initef Abonneitiienit DooB OS Veeeemoing fllT MD MLAISCH TOONEEL Donderdag 9 December 1880 Tooneelapel in 5 Bndrgven van bet Theatre francais naar bet Franscbe Lee doigts de Fée van ScBiBS en E Lsoocvi voor het Meder laadieh Toobeel vertaald door Jou is AAnvaag ten HALF ACHT ura PRIJZEN DEE PLAATSEX Sente Rang voor HH Leden hunne Dames an Kinderen ƒ 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH 3nteekenaren zal plaats b bben op Woensdag 8 December 1880 de aronds ten 7 nre precies iegen betaling ran 10 Onts Toor elke plaats 0 BH Inteekenaren wordt herinnerd datalleen des Wotntdagt mondt nog DAME8JKAARTEN i 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENlNGteTerkriJgenzön Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten VOor die HH Inteekenaren welke perfoonlyk Wfhinderd iqn mSSm WABEN IBMAND Tan goede familie gehnwd zonder Idodna wenscht eene BETREKKING aan hetKoloniale Vak verwant is ook gaarne genegen UDBELGENOÜT in een flinke zaak te tteJen Brieven iiranoo onder letters B L aan dfm Boekhandelaar A I A de KOK te Ber h djp Zoem 4A van de 761 Xy etiii eii HOOFOHAAB L frq ondergetedceuden erken ueu Uut de HAAlt Ibat ikkelingsbaltem tot HEB6S0GI tuu hoofdhaar 4ns d waarheid is W authoriseeren deu Heer IIHGOPHILI dete Terrasaeude uitkomateD door ooa AÓdervonden te publioeerea Alplmi lï Deo 1889 Mr C TAN l BIET Anuiterdaill Deo 1873 Dochter vaa W J pRIENEN Postbeambte tacek M Mei 1874 Mr B KBOON Beambte hoia t Arreat Plll lim 10 Feb 1876 Mr W S v D VELDE MeUskcrkc bij aMddbUf Februari 187 Mej M SONIÜS Anuterdun Aug 1877 Mr J BLEEKEB Beutenier reiltM 10 Feb 1878 Mr W J VEBHËlJEN Jtardrecht 16 8 pt 1879 Mej H van DEE en C NEENKEMPERS RMerten fr A HOONIKG Jb V Mr i H BBUMMKLMAN Almelo Mr A J 8TEFPENS K lnigen H J SMITS barbier Zoetenneer Mr l moleman Hootrevcea Brenthe Mr J se VRIëS Uitval vtu Haar Roos of Sebtlfers duin aar Kale Plekken pyn in de Schedelhuid aarof Aaardwonn llnidüeer rroegtljdif rgs worden i de flacon Kleurmiddd ƒ 2 Bawdgroei baUem ƒ 3 Huilè CristaHia fijue Odeur ƒ I JUier Olie ƒ 2 Dames Zeep fijne Odeur 60 Cta Scheerzeep 60 Gu Brooburta gratis Franoo aaovraag tcgeo poatwiasel pmtzegela of mnbonn b j THEOPHILË iluarkuudige Frederikt laiu No 32 Amaterdam N Er bestuQ tjcan DépSta onthand dit goed Nationale Militie Verzekering Hoofdkantoor P W de JOITQ te Sreda De Ondernemer maakt bg deze bekend dat van af hedap Contracten knnnen Troidm gesloten Toor de LICHTING 1881 op leer aannemelgke TOMiraardaa bg den Heer S BOOT Spoorstiaat Q 200 te Oo bg wien tevens Terden inlichtingan tot h t slniten der Contracten kan worden ontTBogen S Vr IDEI J OIÜTQ PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWÏSSELAARS kunnen dadelijk aangenomen worden bij 8 BOOT Spoorstraat te Gouda DANKBETUIGING Wg dndergeteekenden Ie PIETËR DB ZEEUW Azoon Vlasboer wonende te Rytoord Gemeente Ridderkerk 2e JOHANNES TAN DDIJVENDIJK ScheepstimmemiaB wonendete Ouderkerk a d IJhI en 3e HARMEN db GROOT Landbouwer wonende te Lexmond Betnigen bg deze oasen innigen dank aan den Heer PIBTXS WILMELMVS de fTONO Commissionnair Toor bet stellen van Plaatsre angen en NntamerterwiHelaars Hoofdkantoor hondende te Breda TBI ZjAuKS Als dat getemde U er P W oi JONG voor de lichting 1880 voor onae tonen zonder eenige kosten een plaatsTerranger heeft gesteld ter Toldoening aan den inb md T b onderhandsche Contracten welke wg op den 15n Febniari 1872 den 12n Maart 18 i7 ea den 13n Janaari 1869 met wglen den Heer JAN di JONG OTerleden te Ridderkerk hadden g sk ten en daarin bedongen dat niet alleen de Loteling maar ook de oprokende Bloeders zonden gerrgwaard ign doch dat de gestelde PlaataTorrangers aan de lai ite varplieUiagea niet hebben voldaan en door boTengenoemden Heer 9 W db JONG is Toonmo WeshaWe wg Terpiicht cün meergenoemden Heer P W di JONG in de pHUt van die Ouders of Voogden wier Zonen of Papillen voor de volgende lichting in d bl o door het stellen van een PUatsvervanger of Nnnunerverwisselaar moeten voonieo vrgdgk aan te bevelen wegens agn betoonde Souditeit get P BK ZEEUW Aï A va DUUVBNDIJK H i aBOOC J7 B De Ondernemer of zgb gem achtigde de Heer J C vak dsk KOLK zal fe preken of onttned zgn MAANDAG te Gorinckem bg den Heer BRES8EB in de cBaoat Langend DINSDAG in het KofBehnis cCaiI sns Cokhebck bg den Heer VL E vak dev DOOL Steiger te Rotterdam DONDERDAG te Gouda in het Hdtel dk Zal bg den Heer PETERS en Nïtioiale Belooiim 16 600 VRUOAG te Dordrecht in het NsiaLANpscK KoFriminu bg den Heer ZABN MENQIfOlPri AANGEBODEN met gebruik vaaVRUEKA MER aan fatsoenigke Peiw nen Te beviageo bg den Boddiaiidelaar J W KNIPSCHBBR Jr Westhaven rertterkend tpijnirierend toortneririhend Dit wtinha de d tttkiter beTatalIehoedanghedeader 3 vèrscbiUende Icinasoorten Tereenigd het Is zeer aangenaam en wordt eer door de geneesheeren aanlieTOlen tegen Blotit etrei felnrtlL M kraehU tithaijU bUtUuid aaniotHmj en va de maag iloedarmoede gnolge va het kraamied aauAoudende koortie Umgtame herstellint eni TÏ FAaitiBKSMxuc = sL ö fc oabBi N B D J irc T y OTLf Ta FAHUS la na Droaot ta la ilU N4a qalUua NatioialeBfflsMiig TAHEfiNMBTEIUJ Bovenstaande aiRdre woidt TE 00lf VBAAGD te Gouda qt Omttrtien toymi Mdai prgs Vereischte een flink bnrger beataaa n ninw behuizing liefst tegen Mei of eeidtnr Franco brieven worden ingewacht oi dar Lett V bg B H de RONDEN Bo khawdnlair te Amtterdam Dtrechtschestraat 54 Sociëteit hOXS GËIVÜËGEIV YZERHOUOEND EUKSTER Spygvtrterend versterkend en koortiverdrtjvend een zout met yter vereenzelvigd en mft e Kina vermengd vormt het zekerst en krachtigst gcnccsniiddel tegen Bloedigehrek Bloedarmoede ffeèrek aan krachten aandoeningen dermaag langzame urslelimgen gevolgen van het1traat ied en PABBIEkSMEKK OKDErONPBSD U PARIJS 22 rue Droutt ei li iUi Nili afnlMn Commissarissen der Sociëteit Ons OtiMgen brengen ter kennisse van HH Ledeningevojgs Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid vanfttö 3de Abonnements ToopeelToorstelling opiioNDERDAG den 9n DECEMBER 1880 de SOCIËTEIT van de avond ZJB8 UUB af ma GESLOTES xijn Namens CoidmissariNen H JAGER SeeretarU Gouda 7 December 1880 ÖODKA DatiK VAK A Beihimah EXTRA NUMMER VAN DE 60DDSGHE GODBANT at Bft sc sv UITSLAG der VERKIEZING voor een LID lan den OBMEENTERAAD op 7 DECEUBEU 1880 Uitgebracht 377 Stemmen Van onwaarde blanco 2 075 Geldig 188 Volstrekte meerderheid Gekozen de Heer Mr W HEMSING met 226 stemmen Voorts verkregen de Heeren G A BOÜTER 111 H JAGER 20 H W OTTO 8 en een groot aantal andere personen ïninder stemmeor Oonda Druk van A BBINEHAN