Goudsche Courant, woensdag 8 december 1880

1880 VrUdag 10 December N 2Ö4S GOUDSCHE COURANT Nieows en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgaTe deier Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geachiedt de nitgBTe in den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prflg per drie maanden ig 1 75 firanco per post 2 ADVERTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regeU a 50 Centen j iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsniimte i Afzonderlflke Nonunere VIJF CBNTElf De insending van advertentita kan gesobieden tot één uur des namiddttgs van den dag der uitgave Aan onze Lezers Gedurende de 19 jaren die de GrOÜDSCHE COURANT nu weldra heeft bestaan heeft het haar niet aan belangstelling ontbroken en sedert geruimen tijd waren hare ondernemers er op bedacht die belangstellbig op de eene c andere wijze tog beantwoorden Men aarzelde slechtR in de keuze dor middelen Veel viel er te zeggen Toor een grooter formaat niet minder voor eene dagelijkBche verschijning der courant ook kon de prüs van het abonnement worden verlaagd Wat ook ten gunste van een der beide eerste middelen moekt pleiten üeflaat behaalde ten slotte de zegepraal De GiOÜDSCHE COüftANT zal derhalve met 1 Januari a s slechts kosten f 1 26 per drie maanden franco per post f 1 50 Zij blijft drie malen pér week in hetzelfde formaat verschjjnen De in dit jaar verschijnende Nommers worden gratis gezonden aauvhen die zich tegen 1 Januari abonneeren INBICHTINQEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NAUElili K ÜNXEN VEROORZAKEN BirRaEUEESTEB en WETHOUDERS vtnGouda Gelet op artt S en 7 der wet van den 2a Juni 1875 StaaUblad no 95 Btanjcen ter algemeen kennia dat op da Secretarie ter viaie ia K 1 verxoelc met bgla eu van Dijkgraaf en Hoogbeemrnileu van R inUnd om ven i V ot II plaaiseu v n een kleinen atoomketel tot het in beweKiojt brrnj n eener pomp in hst peroeel frelefteu aan din Fluweelen Singel wijk B tio 60ï 0 kadaster aectlu C no 2309 Dot op Woeuadug Jen 22 December 1880 des namiddaga ten 1 ore op het lUodhnii gelegenheid it om beiwaren tegen de gevraagde veignnniug in te brengen en dat gedurende m dagen voor dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter takr ingekomen aohrifturen kan worden keonia genomen Gouda den 8n December 1380 Burgedeeater en Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWEB BUITENLAND BuUenlaiidScli Overzicht In de Frausclie kafocr zal binnenkort de bohandi ling nauvangen van het voorstel vjin den heer Barüoui om Frankrijk in grootere dan de thans bestaande enkele kicuiistrislen in te deelen Dat worden moeiUike dagen voor een groot aantal heel iroeraie kamerleden die niet veel verder bekend cijn dan een steenworp ran hun stadstoren en toch de noodiakelgkheid met iaiieu dut juist zij tin bate van een beginsel bonne aaugenutne t n invloedgevende betrekking moeten verliezen Stemmen ze voor den tertitin de lulii Am loopt hunne herkieaiog gevaar en stemme t er tegen dan hebbeu zij ook kant om de sfinpathie der kiezers te verliezen Het ia een lauijg geval waarop men ecue slimme oplosaiug gev adM heeft die echter ook al niet tegen de oppotitia dar pert tal bettaud zyu Sommigen willen eaue gelaime stemming uillokkcu dan valt het voorstel lektr en heeft men geen controle op de teganstemmert Het middel ia zoo onedel mogeljgk mau woht tot parlementair lelfbehoud geeft aomt tot Hseinde dingen aanleiding I a kamer ia nog bezig net de bespnjking van de f k o L Aw iBerpUdit iriwrby ook v rbsdeil ordt dat geeat ïylMD lager ouderwga geven In ieUer opzicht ia men over de houding vuu den Senaat weder minder gerust De bureela van de drie fracttea van de luikerzyde van deu Senaat hebben uamelgk een r ocloopige vergadering gehouden om haar houding ten optichte ma de wet op de zuivering van de rechterl ke macht vaat te stellen er werden eenige umendemeuten vastgesteld welke het Kamferontwerp nog ui belangrijk w zi eii zoo o a om de afzetbaarheid der rechters in plaats van een jaar toouls de Kamer wil te beperken tot een half jaar Sommigen gelooven echter niet dat de Senaat den moed zal hebben het ontwerp belaogr k te wyzigen daar de rechterlijke macht vooral ia deu laatateu t jd zeer onpopulair is De vrijspraak van den bisachop van Valence is nog altgu bet onderwerp vau veel geschryf zg die twyfelen aan de uoodzakeljfkheid van de reorganisatie of liever zuivering van de rechterlijke njaoht beginnen lieh te bedenken en het feit moet de goedkeuring van het bekrnde ontwerp door den Senaat ten goede komem Zelfa de Parlemenl het orgaan van Dufaure verklaart dat bet gerechtshof een treurig voniiii heeft geveld Te Berlijn wordt zeer geklaagd over dejy der parlementaire werkzaamheden EeLhe Afgevaardigjeu TCEtlfvgT weken bijeen Hb ï be mtt aêu eriistigiu arbeid uaawelijksee PMIPtg gemaakt Na de iiittrpellatie betriftende de Isriiélieten welke vef soheideiie zittingen heeft iugenomcn zonder tot een praclisch resultaat te leiden wordt de beraadslaging over de bcgrootiiig waarmede veel baast is eiken dag opgehouden door nietige discussien welke tol in het oneindige dreigen voortgezet ite worden £r £ is dan ook reeds sprake van bet honden eener buitengeivoue zitting De goedgezinde bladen zonder onderscheid van staatkundige kleur bftreuren dit veraojiijnsel als uiterst naded ig voor het algemeen belang De bcliandehng van de nieuwe lersche landwet zal waarschijnlijk niet terstond ua de heropening van hel Parlement plaats hebben men spreekt van een verdaging van ilc tweede lezing voor den tyd van drie wekea opdat intusschen het bekende lersche proces kan aüoopen De veteeuigde vloot der groote Europeeacbe mogendheden heefi verleden Zondag de bocht vau Citlaio verlaten om yKu hare vetaohillende stations terug te keeren Het congres van de Vereenigde Staten ia Maandag geopend met een Boodschap van den President waarin op een zeer gui stigen toettand vooral ook van de financiën kon worden gewezen Het overschot zal worden gebezigd voor een conversie BINNENLAND G0ÜD 1 9 December 1889 Per Extra nummer deelden wü gisteren den uitslag r verkiezing voor een lid van den gemeenteraad in hoofdzaak mede Wg laten haar thana volledig volgen Er werden uitgebrncht 377 stemmen van onwaarde blanco i geldig 375 stem V Volstrekte meerderheid 133 steramen Gekoi£n de heet mr W Hemslng met 226 stemmen Voorts verkregen de heereu G A Bonter 111 H Jager 20 H W Otto 8 O J na M ElelJH È C C Knoop t C SteÜemaf er F C m d r Meuleu F H Peters K jonker en C S van Vliet elk éêue stem De beer J A Bohringer Ev Luth predikant te Amsterdam trad Dinsdag j l als spreker op in de vergadering van de Afdeeling Gouda en omstreken van ileii Nederl Protestantenbond Z jn rede was even schoon van vorm als belangrijk van inhoud keurig gestyleerd werd zij boeiend soms wegslepend voorgedragen De Jobifde eu de Proinoiheussage plaatste spreker naast elkaar Het Isnielietisch leerdicht waarin de angstkreten van de sm irt en de nanklauken van den twijfel werden opgelost in den juiohtoon van het geloof in God en de tragoedie van Aeschylus waarin de lijdende meuschheid zich landeukiiarsend bigft verzetten tegen de oppermacht eener OLreobtvaardige Godheid Welk beeld trekt ons meeat aao zoo vroeg de spreker in het 2de deel tguer rede Vinden We Promolheus ons ideaal of zullen w j het geloof der Semieten zoo heerlgk ontwikkeld door den grooten Profeet Tan Nazaretb hoe langt zoo meer tot het onze trachten te maken P Het antwoord op die vraag was door de vergeIgking van beider leTcnsbesohouwiug reedt gegeven een voorrecht dus eindigde de Spreker na en dan te reizen en veel te zien en te hoorea om daaruit nut en leering te trekken niet minder groot is It voorrecht een t huii te hebben eeu heiligdom wnar men tot zich telven komt en zich zelf kan zijn Zulk een tempel is die der innige vroomheid zulk een heiligdom ohttlnit out het geloof in do Vaderliefde Gpds Dat de spreker van t begin tot t eind set gespannen aandacht werd gevolgd spreekt van zelf Zijn gehoor was dankbaar in deu dabbeleij pa vau hel woord Dinsdagavond kwam schipper van Veen van Botterdam met zga vaartuig geladen met tar we vanBotterdam vlak voor de sluis in den IJsèt in botsing met een ander vaartuig ten gevolge waarv inhet schip vun van Veen bijna onmiddelijk zonk Naar we vernemen was noch schip noch lading verzekerd De uitslog der herstemming in het faoofdkieidis Iriot Tilbut voor de verkiezing van een lid lor Xweedt Kamer is geweest dat de de beer mr B