Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1880

M Bahlmana van Rotteidam ia ekoien met 1486 viin de 3517 K ldigü ateminen De heer J H A Diepen die renooht had niet verder ia aanmerking te komen had lOSO atemmcn Staten Generaal Twebw Kauii Zittingen Tan 7 en 8 December By het hoofdituk buitenlandaohe uken ign door bel aannemen isa amendementen geaohrapt 2200 tot erhooging der traotemeuteu Tan ambtenaren eu 88 000 Toor erkooging Tan het trnotement Taa den geiant te Parga de veetiging Tou geianlaohappen te Rome en te Konatautinopei en de aanatelliiig van een ziiakgelaatigde te Buohareat Daarna werd een amendement Tan den heer van Kerkwgk om een crediet Tan ƒ 6000 toe te ataan Toor de veatiging van een o meer oonaulaten in UuiBenit aangenomen Het hoofdatuk ia aangenomen met 57 tegeu 7 atemmeu De anti reTolutiouaire leden onthielden zioh van atemming ale proteal tegen het hoofd van het kabinet De nienwbenoemde Gouvernear generaal van Ned indie de beer a Jaoob ui van Xapela met het etoomaohip Kmug der Ntdtrlmim van de maataohapfy NeitrUni dat 26 Febr 1881 Tau Amaterdam vertrekt de reia naar i jue beatemming ondernemen De temgkeerende OanTeroear Qeaeraal de heer Van Laoabergen ui waaraehgnigk met de Prvu Jtatdrii de reia maken In het tgdperk Tan 81 October tot 17 NoTtmber 1880 t n bg het minieterie Taa binnenlandeche taken weder geene ambiaberichten omtrent hel voorkomen Tan gCTallen Tan longciekte ouder bet rundvee ingekomea De Nederlandaohe harddraTerij Tereeui ing heeft bealoten tot het houden Tan een nniioiialeu en internationalen wedren in 1881 met prijien en premiën ten bedrage Tan tien duizend gulden Ta Amsterdam wil men op nieuw veatiging beproeven eener geregelde Amaterdaipach Amerikaauache loomvaartlgn Op aandrang van eeuige atadgeuooteii heeft oain ijk de kon MederUudache atoombootffloatachappq lich bereid Terklaard ééu jaar lang met drie ran bare booten de Caalor de PM eu de SMla ea too noodig met gelgkaoortige andere bootsn eenmaal in de drie weken geregeld tochten aran Amsterdam naar New ïork en terng te ounderneraeu te begiunea met 1 Maart 1881 onder Toorwuarde tegen een mogelgk verlies tot een maximum Tan ƒ 125 000 te worden gewaarborgd De Kon Ned atoombootmaataehappg lelve ia bereid Taa die aom eeu TJjfde b dragen eu door een twintigtal firma s eu maalachappgeu ia reeds Toor ongereer 50 000 Toor het waarborgkapitaal geleekead o a door de Ned haudelamaataehappij voor 20 900 Bgns allen hebben lieh tot medewerking Terbondeu TOor een tweede jaar Indien i 17 leiien winat oplereieo wordt deie naar ferkoudiag der inaohrgving verdeeld Den 16c Deeember ui eeu totale maanaverduiatering plaat hebben die ia geheel Europa riohtbaar ui ign De eelips begint te 3 u U zoodat de maan bier te 3 u 39 geheel verduiaterd opkomt Te 5 a 63 ia de maan geheel uit de schaduw getreden en te 7 u 6 ontvang ig weer keil Tolle lioht der ion Men aohrqft un het L D Siot NieoUaa ia dit jaar in de war en met hem het weer Hedeo 6 December iga Tele landbouivers druk aau den Teldarbeid Door de stormachtige koude en oatte kerfatdageuwoa Teel noodig werk ongedaan geblcTen Nu haaltde boer de aokade weer in Het Igkt meer naar September dan naar December Alleen de kale boomen en de korte daten herinueren one dat de wintermaandkireu intocht gedaan heeft De oogat gaf Toldoende reden tot tirredenheid de urdappelen iqu in de Meer goed gelakt de suikerbieten gaven eene hooge opbrengat Voor de veeToederiug groeiden daar bietenTan 30 pond Zong Tee loopt nog Teel buiten enlooals Tandaog danste het nog door de weide Denachten tqn echter TOor de dierea te lang ea tekoud Uet kaar wordt kroes ea borstelig toodatde beesten met diea winterpels er niet aangenaamultiiea De prgiea Tan het Tee tga redelgk vette kopien en vooral de Tette rarkena worden buitengewoou goed betaald Wederom bcTat de Ank Cl eea brief uit NoordBrabant over de valkeu Wg laten hem hier Tolgen rlugcTcAge mgn laatste achrgTen ui ik thaua ieta meer teggea over de valkeu eu de TalkeuTangst De Talk ia een trekTogel Tweemaal per jaar eu wel in het Toor en najaar trekt hg Tooroamelgk lauga d Btreken om zich naar zaoktei klimaat te begsTen In bet Tooijaar eohter den t dat hij eieren moet leggen heelt de Talk weinig tgd eu Terblgft dus alechta korten tgd bier zoadat het najaar bq igu terogkomat de meest geaebikte tgd is Toor de Tulkenvangat waarmee dan ook gewooulijk in October een begin gemaakt wordt Ala roofvogel voedt bq ziok voornamelgk met klein wild en ia de achrik Tan het Togelheir dat hq door lijn kracht eu Tlugheid apoedig weet machtig te worileu Ouder Talken vindt men veraCheiden aoorten In vroeger tgd togen de valkeniera zelfa uaiir hel hooge noorden sooals Schotland Noorwegen en IJaland waar zg volwaaaeu Talken Tingen of de jongeu uit de nesten haalden Voor de groote jacht zooals op reigers worden gewoonlgk de wijljearalken gebezigd die gruoter ign dan de mauneljesTalken Dit veraohil zag achrgiet nog onlangs te Valkeuawaard waar de vriendelgke gnalheer de beer Mollen ona eeu bijzonder kleine en toch volwaaaeu maniieljcavalk aunweea Behalve de valken heeft men nog kleinere aoorten vau roofvogels die men eveneens voor de jacht africht bijvoorbeeld op leeuweriken terwql de havik eu aperwcr ouk dienst doen bg de jacht op patrijzen hazen en kougnen De meest gobruikelgke wgie om de valkan die doortrekken te vaugen of zoonla de Tsikeniers zeggen te tobben en die men ook hier in praktqk brengt ia de Tolginde Op de doelmatigste plek Tan de beide aloul de Talkenier iqu hut op ongeveer 3 meter boog groot genoeg Toor i i 3 persouen De hut zelf ook wel tobhut genoemd ia Tan graszoden gebouwd terwgl de zoldering uit eeu rad bestaat dat ereueena met graszoden is bedekt Eene deur leidt naar binneu en door eeu kleine opening kan de Talkenier zien wat er op de heide TOorTalt 2ooala ik reeds ia mijn Torig schryven deed opmerken is de klapekster de rechterhand Tan den jager Dicht bq de bat worden eeu paar euTeltjea opgeworpen waaraan en pur klapeksters worden vastgemaakt die zich zoo noodig in eeue kleine opening van den heuTel kunnen versohniteu En die voorzorg is noodig ook Waut wuuiieer die kleiue vogels door hun scherp gezicht deu ralkenier waarschuwen dst er eeu valk nadert verbergen zg rich wanneer de roofvogel dichter bij komt Het oog van den Talkeuier is dus gestadig op zgn helpers gericht opdat kg ia tgds gereed zij wanneer de Talk nederdaalt Een eind Tan de hut af worden drie staken tobroeden opgericht wier behandeling door middel vau touwen in Terbindiug staat met ds k Aan kat eerste touw wordt eeu duif Taitgekëoht uu bet tweede eso tamme valk en un het derde een kouten valk doove genaamd met eene gekleurde vederbos op den kop Zoodra uu de klapekster waarschuwt dst er een Talk op komst ia begint de Talkenier met deu bouten Talk te roeren of te tobben Niet laug daarna Tertoout tioh de roofrogel die door bet geziekt tsu den Tederboa mialeid de gedurige bewegiug TOor eene welkome prooi aanziet Komt uu de ralk nederwaarts dan wordt de tamme valk iu bewegflig gebructlten eindelqk wordt met de duif getobt deze trekt tick echter loodra bur vijand nadert ia eeu hutje nabq de stuk terug Wanneer nu tie Talk ouder zqn bereik komt is het gewichtig oogeublik Toor ïlen jager aangebroken Oumiddellgk brengt hg een andere duif te Toorschijn aan een touw bcTestigd De Talk schiet neer Talt op de duif a n eu houdt zqn prooi zoo hardnekkig Tast dat de jager in staal is duif eu Talk te gelgk sur zich toe te trekken zonder dat de Talk loslaat Hij trekt beide terug tot op de hoogte Tan het net dat door gru of heidemid bedekt is bult dit door middel Tan Ijzerdraad eensklaps oTer en de Talk is gcTangeu Intussohen kan bet ook gebeuren dat de Talk op da duif misalut De jager laat dan opnieuw eeu duif los en met behulp Tan eeu tWeede ja soms een derde net gelakt hel hem dikwgls den ralk nog meester te worden Tooral wanneer deze hongerig en gretig is op buit Is een der roofTogels gcTangen en in handen Tau den ralkenier dan doet hq hem de lederen kap op en bergt hea iu een uk Daarna begint de jager op nieuw met op zijn post zittende te turen nur de oi tea onrechte aldus geuoeifede klapekster tot deze hein aadermul ket seiu geeft dst zqu tui geduld met rangst ui beloond worden Eu dat de Talkenjager geduld ja aomS Teel geduld moet hebben leeren beoefenen kan meu oagun waaneer men bedenkt dat er dogen soms weken knnnen rerloopen lóói hq in zgn kut zelfs een enkelen Tslk te zien Jirggt ofsohoon ket bg gelukkige omstaudigheden ook gebeuren kan dat bq per dag meer dan ééa ralk meester wordt Ten slotte nog een ek ander brer ket tam maken der Talkeu en kunne africhting Toor de jaoh Het is noodig dat de TalJ jager kent en zich aan kem leert gewennen en om durmede te begiuneu iittet bg ket Toedsel uit de kand van zgn meester weten te ontvangen Deze bedekt hond en arm zooals ik reeds Trofger zeide met een lederen handschoen waarop de Talk acbqnbaar rostig gezeten is met een lederen kap orer de oogen Het ia thaoa un deu ralkenier om kem tot bijten te bewegen wurom kij den Talk plaagt en aart Bijt deze toe dan kondt hy hem plotseling een atuk rauw rleeacb roor ook wel een dnirenbont waarop hy graag is en gretig toehapt By gedurige herhaling raakt nu de rogel ran licrerlede gewoon om het eten uit de hand ran den valkenjager un te nemen Is de valk meer geweud gawofdeu dan krggt bq lichter kap op de gewoae of steekhnif genaamd die spoediger opgezet eo afgenomen kan worden terwgl hg bet vleeacb verder in stukjea geaueden roorkrggt Des duga blqrea de Talken opgealoten bq elkander in een donker vertrek zitteade op eeu rek en un da poolen Tutgemaakt Heeft nu de ralk geleerd het Toedsel ran den jager totx zich te nemen dan is wel reeds reel gedaan mur het eigeniyke tam maken begint toch eerst Om de valken zooveel mogeiyk aan aanraking te gewennen strqkl de jager hen gedurig met een eeudenvleugel zgn zq wild eu woest dan mukt een koudwsterbad keu rustiger Om den rogel aaa mensoben te gewennen leert de jager kem bq roorkeur ia de huiakamer Eeuige maleo per arond ontdoet bq den ralk ran zqn huif opdat hy aan de kttiaelgke omgering gewoon lal raken Ia hy nu geaoegzum te vertrouwen dan begint de eigenIgke dressuur Dit ia eehter gemakkelqker gezegd dan geduu en weken soms maanden konneu rerloopen ger de ralk roor de jaoht in het open reld geschikt is Iu rroeger tgd werdeo de Talken door den alhier gereatigden ralkenier geheel onderricht afgelererd thans echter worden zg alleen in tammsn staat rerkocht terwgl de kaast ran africhteu geschiedt door de valkeoiers iu dienst der Engeladte of Belgisohe jagers De eerste wgu nn africbtea heeft pluts binnenskamers wurom men daa ook wel deu oum geeft rau kamerdressunr Den ralk wordt geleerd op den arm ran den ralkenier te springen ran daar op den grond om rerrolgsns op kleiner of grooter afstand een duif Ie leeren rangen Deze metbode wordt dlia later in ket open reld herhaald allqd iudiea dor rogel te rertrouwen is i ia ieder geral wordt hq bq bet begin dezer oefening un een touw rastgekoudeu opdat de ralkenier hem meester bigve Gut deze dressuur nu nur wensch dan wordt de ralk in rrgheid gebruikt en juftt al uur mate hg roor de groote of kleine jacht bestemd is het wild na wurop de ralkenier hem wil leereu jaekt te maken Dit duurt zoo lang tot de ralk geuoegzum is uugeleerd doch dur zgn woeste aard weder apoedig riStt boTcnkomen ia het noodukelqk dat de lesaeu aanhoudend worden roortgeset opdat het aangeleerde niet un zyn wilde natuur worde opgeofferd De meest gelief kooade uitspanuing voor de jagers by de bo ge jacht is die om met de ralkeu reigera te rangen Bg het onderricht warden ralk en reiger eerat Taslgemaakt mur i bigft de reiger gebonden tot eiadelqk talk eu reiger beideo los iu de rlucht komen opdat de ralk als rrqa leerproef jacht op hem kaa maken Heeft nu de luiste na herhaalde proereu bat bewgs gelererd dat bq het wild wurroor ky vard afgeridit weet meestar te worden dan is hy roor de jaoht gesckikt en kan dus in rrq gebruik worden genomen Intuaachen blqft de jaeht met ralkeu allqd een koalbare liefbebbery en met recht kan men die wyze ran jagen een jaohtHrnoal noemen Vooral de jaoht op reigera wUr deze ULde rangat dikwgls weder loagelateu wordeu doet leer zeker un eene dare uitspanning denken De beate tgd ran den dag om reigera te vaugen ia iu den jachttqd i die in Engeland zelfs vau Murt tot Norembrr plun heeft iu deu uamiddag waaaeer de reigers op hun rooftocht ran rivier of moeru tetugkeereu en zich uit jic riachvangst hebben Ie goed gedun om zich rerrolgens nur hun ackuilpluts te begeren Dan rerumelt zich de jageratoet zoowel te puid als te To rergeield ran hun ralkeuiera eu deze weder van hun helpers Zoodra de jaoht een aanvang neemt gut een der helpers rooniit altqd iu de richting van wur de reigers komen door twee valkeniers te purd gezeten en met du ralk op deo arm gerolgd Zoodra nu de keiper eea reiger gewur wordt geeft kq durrau seiu aan ket gezelsilbap Ieder zoekt nu eene gunstige pluta op waar kem niets ran ket untrekketyke schouwspel dat Tolgeu zal kan outsuappen De beide ralkeniers wodhten dan op bet oogeublik dat de reiger ken zoo na mogelgk Ta bq rliegt dan ontdoen tg hun ralkeu Tan ds kap en geren kuo de rrykeid die deo roofacktigea rogels mur al te welkom is Aonraiikelqk rliegen zy lug langs den grond alsof zy den reiger niet bemerken om rerrolgeas al booger eo kooger te siygeo Het sckerpe eg wantrouwende oog van den reiger heeft mur al te apoedig zgn rerrolgera on r dekt Hq tracht zich d ior een snelle rlnoht te redden ea om daartoe te geraken en zich lichter te maken geeft hq de iagttwolgen risek tnng die kg kort U roren heeft gerangen Als uit iualiuet weet bq dat de ralk hem alleen van boren nur beneden kan unrallen en nu truht bg door al hooger eo kooger te rliegen aan ket gesicht zynen rgauden te ontkomen Maar de reiger heeft by zgn hooge rlucht ook rekening te houden met den wind soodat de beide krachtige roofrogels veeUl vurt op hem krggen Ia nu een der valken tot boven dep reiger genaderd dan achiet hq op lyn prooi nttti miat hg door den angst en de vlogheid van den reiger dan is de tweede ralk intuaachen op ijjn pluta gekomen die den aanrat herhull en soa de reiger ook dezen te rlug af is dan komt de eerste ralk weer Ie roorsobqu zg rerTolgen bun sbabtoffer dan zooUing tot het een ran beiden gelukt iqu scherpe klauwen in den reiger Ie drukken Oamiddeliyk komt de tweede ralk Ie hulp en beide rogels klemmen zich thans aan den reiger rast wurmee zg als een lichum ran uit eene duizelingwekkende hoogte nur beneden dalen ViSor zq echter den grond raken laten zg deu reiger loa uit rreea ran in hun rurt rerpletterd te zullen fcrden Zyu zq neèrgeduld dau ralleu Zy weder op hun met loareel moeite Terworren prooi un Inmiddels anellen de jugera toe ea lokken de ralkeu door middel ran duireu rsn bun buit af Heeft men den reiger niet noodig om dien Zooala ik hierboven zeide by de afriohtiug der valken te gehraiken dan geeft men hem de Trqheid terug met een herkenningsteeken uo eeu der pooteu Soma kan het gebeuren dat de ralken door hun rerrolgingawoede zoo wordeu meêgealeept dat ig afdwalen en roor de jagera rerloren zgn IKe wqze ran jageu blgft dua altgd eene kostbare liafhebberg alleen roor de rgken der aarde weg gelegd En hiermede wil ik mqn sehrqren orerde Talkeu en alkeiqaekt bealuiten waardoor ook Nederland eea zoo groote rermurdheid heeft rerkregen ea olaehxnn de ralkeigaaht in ons laad is opgeheven blqft de oude roem nog altyd gehaadhufd door den handel die ia deis kostbare rogels gedreren wordt INQBgQMDEN Als een staaltje ran den weinigen ernst wurmej ea de rreemde maaier waarop in de Soudaohe kiesvereeniging door aommigen wordt omgeaproogen met de roor te stellen eandidateu renoek ik u detwee rolgende uittreksels uil bet rerslag der Vergaderingen dier kiesrereenigiug in Uwe eouraot tewillen opnemen i t kan zqn out hebben roor i ra Tolg te welen boe men te oordeelen beeft orer taldur gesprokene t Eerste rerslag is ran da rer gadering ran Donderdag 10 Juli 1879 te vinden iade Gtuiteit Couraat ran Vrüdag 11 Juli d a r No 2320 De Heer H S CaU bereelt daarop den Heer Hr W Heinaiug uau die zoolang spreker hem kent hem gehikt roorkomt Hq heeft nooit anders dan goed Tan hem gehoord Uq is een goed adminis traleur en durft rondborstig roor sgu geroeleu ait komen Deze eandidatuur wordt bestreden door den Heer Wennekes die niet weet of de Heer Hemsing leeds Isug genoeg iu de stad woout om zittiog te mogeo nemen in deu rud maar die iu allen geral meent dat hq nog te weinig bekend ia by de kiezera dan 4at zgne eandidatuur kans van alagea sou hebben Durop antwourdt de Heer CaSI dat de Heer Hemsing laag genoeg hier woout om verkiesbur te syn en als mU a fer m de rigutratie als ware bq iedereen bekend is Het tweede rerslag is raii de rergadering ran Donderdag 2 DeoenlMr 188U dut bgii a derk f jaar later tn te vinden iu de Goevenaar ran Zondag 5 Deeember jl No 20 IT De Hrer M K Dieperem rerdedigt 8ea Heer Mr W Hemaliig aldua Uy ia eeu bekwaam man op adiniuisiralief gebied humaan eu beleefd eeu Tooralander der waterleiding ea rerdieut verder om vele redenen unbeveling De Heer II S OatS besirqdt de kaodidatuur om reden hq eea rieemdeliug ia eu dus niet genoeg op de hoogte raa dediogen die de gemeente aangaan Verdera toelichting is orerbodig K g g gggggg I I lil I II I I I II 1 a Gfemengde Hericl en In de fiftr laat Ie Mr de I Orciêitu prinses Amaznla een der doohtera rau Cettiwayo Koning der Zoeloes te Farya in gezelachap van haar intendant het opperhoofd looomo de vooratelliugen in den eohouwburg bezoeken Zg woonde dan zoo doet de schr het voorkomen onder anderen de 104e nitToering run de Mouafuetairea au convent by en de l ifaro deelt nu een allerourieneten brief ran kaar un hur rader aan de Kup awde wurin zq sohryft hoe wreed de Pargzenaars de misdadigere behandelen Zg hield namelgk de aobonwbnrgvooratellingeu roor alrafoefeniugen Alle avonden zoo leest me in dien brief geleidt men op hetzelfde uur de ongelukkige reroordeeldeu nurrreeaelgk warme zalen wur zy genoodzukt warden op zeer smalle banken plaata te nemen en waar zy dan alletlei beleedigingeu moeten unhooren ran de planken Op die wyze gut Ie Meiuimr de V Órcitilre roort Amazula woorden in deu mond te leggen die haar vader nuMten orertuigen hoe genadig hy in zgn rijk d ffioedoeaers behandelde Om te zien of koffie met chioorei rermengd ia neemt meu alechta een gUs wateren strooit daarop wat fljM koffie Ia zg onrermengd dan ui zg op het water biyreu drgren ia er durentegen chioorei in dan ukt deze en kleurt het water lichtgeel Het middel is zee gemakkeiyk toe te paasen en niet koatbaar Die wat te koop heeft moet adrerteeren Hoe gut hel met uwe zuk P rroeg eena een Amerikuu uu zgn buurman Niet best I was t antwoord Murgg adrerteertook nietl zeide deAmrrikun Mur ik keb durtoe geen geld klugde de winkelier Oy zoudt geld hebben als gg hadt geadrerteerd hernam de Ameritaan Hoe te adrerteeren P Dat is eea stadie rrug geworden Zoo h d het ütrecUKk Dagblad dezer dagen eene adrertentie met roodea inkt gedrukt t Was opzicbleHjk naar dat wilde men ook hebuen t Besultut moest lyu dat ieder die advertentie Iu ea dat is geschied Veleo zonden bet roorbeeld misschien wel willen Tolgeo maar de kosten 1 Eeo te Oadewater woonaebtig jager had onlange ereo buiten de gemeente een haaaje opgejugd de langoor hoewel uogesohoteu kooa oog ket kazenpad en rluohtte binnen de bebouwde kom dier gemeeole alwaar hq aau de IJaelbrug gekomeu door eeuige zich aldaar bevindende peraonen werd opgekeerd en durdoor ran de brug in de r ier den IJael terecht kwam Afgemat door de vlucht en reraohrikt door den ral was hq op het punt ran te Terdriukeur waren niet ha paar personen met behulp rau haken er iu geslaagd om den drenkeling op het droge te brengen teker met bet doel om kem DU den Abruikelgken hazenweg te doen puseereu Twee Drigadiers ryksreldwachten berouden zieh juist iu de nabgheid die na ran een en ander kennis Ie hebben genomen zich naar de woningen der bedodde redders iMgaven loodst al spoedig het gerecht de ronde deed als zoude iu deie ran jacktorertreding sprake zyu Daar echter in de jacktwet ran niets anders gesproken wordt dan ran gnttadeu en reld wurop het rerbo en ia hazen Ie bemachligen te rangen oi te doodeo hadden bedoelde beambten zich zeker wel de moeite kunnen besparen naar deze zuk een oudersoek in te stellen Sfiixmi a Een Londenaeh uitgerrr heeft een nieuw teataraent tot den ongehoord lagen prqs ran een stuirer uitgegeren eu heeft durrau reeds 400 000 exemplaren rerkocht Hq hoopt hel biuuen eeu jaar uog tot eeu millioen ex te brengen MABKTBEBIOHTEM Gouda 2 December 1880 Tot ongereer rorige prgzen wu de omzet klein Polderlsrwe puike 10 25 il ƒ 10 76 Mindere ƒ 9 a ƒ 10 Rogge puike ƒ 8 80 k 9 20 Mindere ƒ 8 26 a ƒ 8 75 Voer ƒ 7 86 i ƒ 8 20 Gerst puike ƒ 7 a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 s ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 26 a ƒ 6 lichte ƒ 3 25 a ƒ 4 De veemarkt met weinig Mnroer de kai del zeer lusteloos rette rarkeua van 2 il 83 cent rarkeua roor lauden rau 25 i 28 cent per kalf kilo Telle ackapen alamedf magere rarkeua eu biggen rlug rerkocht Aangeroerd 28 partgen kaas eerste qualiteit rau ƒ 33 il ƒ 88 tweede idem ran ƒ 29 a f go Goeboler ƒ 1 65 ü ƒ 1 66 Weiboter ƒ l i5 a ƒ 1 46 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN I Deo Pielor Paalni ouden B Fnng en A N Broawcrt Adriina ouden A I ieier en O Mgngaerd 7 Maria Adnaua Elizakath ouden H Dtkliinga eo G C ven Lterop Jaoob oudere H Marks en A K Gramig OVERLEDEN 8 Dto F F yan dar Uacr i n Borgerlgke Stand ran ondemtas de gemeenien van 1 tot 8 Deo 1880 Moordreoht OEBOREN Cornel aden C na der KaU aa J V Heef Adrians Maria oodtra J Bakkir aa H vau Sliia OVEHLËDEN K d Oreer 18 j G Tm i m Goudarak OEBOSEN Bailiun ouden C Borger ea A Ooatrom Handrik rndari W de KwaadateDlet ea U Broiid StolwUk GEBOREN Mtrgja onlan W Anker ea A Terbiig Johannei CJornelu ouden G Streng en O de Keiler Hilligjo ouden ouden Vf vsn Meiieren en B van Laenvan OVERLEDEN L Honkoop m ONÜERTKOÜWD C Huijiraan ea J raa Dyk Haastrebht GEBOBEN TboBM ouden N ru TIM aa S Stent Reeuwijk GEBOREN Annigje ouden H Broawer aa W Baveitain Jobinnei Hitheni ouden A Verkleü en H Moona OVERLEDEN A Ferridon wed WiUbaissn 70 i A van Spengen 8 w T Hoekeel 3 m GEHUWD A Kniukelenberg en W Haravald o ZeirenbulwB GEBOREN Hendrik ouden J van dar Smit en G van der Hoeven Zweierini Catlurina AIMa ondera J A Keti en K Droat VERTENTIfiNa V Heden overleed PIETERNBLlAZONNB gedurende ruim Veertig jaar trouwe dienstbode van wfllen den heer Jan Peincb Namens de familie J Pbinci C J C PEINCB Gouda 8 December 1S80 D Heer en Mevrouw db JONG Schotsman betuigen hubnen dank voor de vdtó bewezen van deelneming ondervondeif bg hunne 12V JARIGE ECHTVEREENIGIHG Goudoj Q December 1880 Door een Heer woidt t n 1 JANUARI a s EENE GEMEUBILEERDE KAUHER gezocUt Adres met ttmuo brieven onder No 512 aan het nreau dsMK Couiai Openbare VerUoopiogf op MAANDAG 18 DECEMBER 1880 Toorm ten 11 ure in het Koffijhnis aHAUcoNiB te Gouda van een hecht en sterk modem gebouwd met ERF en TUIN aan den Fluweelen Bingel Wgk R no 5 3 te Gouda bevattende vyf Kamers Keuken met Pomp Provisiekamer Bergplaats enz Te aanvaarden 1 February 1881 Inlichtingen geven de Notarissen va WUNGAARDEN te Rotterdam en KIST te Gouda GOEDE ¥ UN BEHOEFT 6EEN KRANS Lofapraak of aanbeveling zonde geheel orerbodig zgn roor de reeds lang gerênomaiearde Absbanbblnsorinti Rhomatisehe WATTEN Dezelre worden steeds m t het meeste succes aangewend tegen alle Bhumatische aandoeningen Verkrggbaar a 30 ets per pakje bg T A 6 van Deth Hej de Wed Bo mMi Gouda W F J denUgl Sohoonh A Friui Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendgk Oappelle C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J rac Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen 1 B E C Schlattman Bodegraren K Oosterling Haastreckl S T d Kraats Bleiswgk jW d G Wilkelraus Woerden Men zg gewaarschuwd tegen nSmaaksela en lette rooral op de onderteekening ran lk pakje A BBEETVEI T Az