Goudsche Courant, zondag 12 december 1880

Zondag 12 Oecember 1880 N 2543 € a inXi i a ul VERKOUDHEID BRONCHITIS op 4 rt eiH mij ih tu uA ASTHMA CATARRH GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad veor Gonda eo OiDstrebeo TeerkapsQles van Gojot Teer van Gnyol likeor itC AutiJiCü 9yt eA i Ae U AUt 24M1 einJ fuJ irp da eZl ie De iniendiQg van adverteatiën kan geschiedea tot é n nor des namiddags van den dag der nitgave Oe OapaulM O tiyot 70i4 n allean varkooht per flAoon ▼ bb 60 oaiwales a ni t bl oerinffw bovaaUMld VERKRIJGBAAR IN AUE APOTHEKEN t A CSA Sociëteit ONS GE OEGE Buitengewone Tooneehoorstelling door het Gezelschap de Vereenigde TooneelUsten Tan den Nibüwen Schowwbubo te Rotterdam 20NDAG 12 DECEMBER 7 uur Het WEESKIND van GEMÈVE of de Moord op de Pdchthoert Drama in 3 Afd Öaakna EUVÉEEN VEOÏÏW Blgape met zang in 1 liedrijf Evtree Leden ƒ 0 80 Niet Uden 0 75 Bagpreking der plaatsen Zondag 10 3 uur il pmiifii 1830 81 2de uitvoering op Donderdag 16 December 1880 des avonds te half acht ure in het Lokaal Nut en Vekmaak Pbogbamva Koren en Bas Aria uit tÉlias van Mendslssobn € der blinde König van Rich Hol dU ertte Walpurgisnacht van MlNDELSSOnif Directeur de Heer S van MILLIGEN Solisten Mej G K v o L alt de Heeren C C H P tenor en A J NIEUWENHÜIJS van Hoorn bat ILOEKlinEIWO u ERSTEm aD EUIER lood met Xtna vermengd is oen dor beste geneesnuddelen legen a doenintren veroorzaakt door coagulatiiiir d rvochten kHerBohtlgheid opgablaceaheid Bweercn r achitt am ciak tan in de baen d nn krofge Ci j nreUan eni £= G £= COryfl Paiiis M r n f P BI 01 mi VoobMaamsti de apothekih EOLONIALE WAEEN IEMAND van goede familie gehuwd zonder kinderen wenscht eene BETREKKING aan het Koloniale Vak verwan is ook gaarne genegen als DEELGEKOüT in een flinke aak te treden Brieven frane onder letters B L aan den Boekhandelaar A I A de KOE te Berffen op Zoom É @ @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bg G QyEREUNDER Ju Markt 148 Gouda Geneeskundige verklaring Den Heer Dr J G POPP K E Boftandartg te Weenen I Stad Bognerstraat No 2 Als Geneesheer over meer dan 3000 arbeiders heb ik uw echt ANATHERIN MONDWATER bvj t los roken van t tandvleesch of de tanden bij kwalgk riekenden adem by scorbuth en andere mondkwalen steeds aangewend en daarbg den besten baat gevonden Sedert 10 jaar maak ik dagelgks van nw Anatherin Mondwater gebruik kan zjjn nut niet genoeg prgzen en beveel het iedereen aan als t beste Med en Chir Dr WOLF Lid van t Weener Med Doktoren College Geneesheer aan de Priv Keizer Ferdinands N oorderspoorweg FïOBiDSDOBE bij Weenen 17 Mei 1878 Dcpoti rto illecB ecbte ADatheria Preparkten zijn gflvfBtigil en te verkrijgen te Gouda bij L ScheiHc winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F Ë van Santen Kolff apoth CU A Schippereijn Co hlauwe poroeeinwinkel te s Hage bij J L F Suabilié apoth te Delft bij A J van Iliju en J £ KauwenhoveD te Sohiedam bij C Malta Os te Leiden bij £ NoordijiC te Utrecht bij F Altena en Krnau te Amsterdam bij F V Windheim Co en H H Uloth Ct apotheek te Oudewater bij T J van Vreumingeu te Schoonhoven bg A Wolff GoDDA Deuk va A Bbinkhad Nederiandsche Rhtlnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AMSTERDAM ARNHEM en UTRECHT hhi ROTTERDAM s HAGE en SCHEVEN ING E JJ Het Tertrek van Amsterdam is opjcegeveii van het station Rijospoor Het vertrek van bet ocatraal station Westerdok is 16 mj vroeger VANi Ahstxbdak 6 80 8 10 9 80 11 25 12 60 3 5 8 15 B0 Aknbem 6 66 8 62 10 36 1 46 680 6 46 9 7 Utbecht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 6 35 8 36 10 12 Hormeien 7 22 8 46 12 8 1 36 3 48 9 10 80 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 65 9 8 Oudewater 7 86 1 56 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 3 59 4 20 7 6 9 86 10 63 Naab Moordrecht 7 63 Ï 18 9 42 Nienwerkerk 7 53 2 18 4 23 9 42 Copclle 7 63 2 18 9 42 RoiTEBSAM 7 63 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 6 67 9 42 10 69 ZeveuhnlttnMoeroapelle 7 66 2 2 4 26 9 39 ZoelermeerZegwaard 7 56 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 66 9 13 12 84 2 21 4 86 6 9 39 s OeavenHAOI 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 4 26 6 7 9 9 39 10 68 Scheveningen 7 66 10 52 12 84 7 9 VanROTTERDAM SCHEVENINGEN en s HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM VaN RoTTEEDAM 6 30 8 16 8 50 10 30 10 40 11 60 2 3 4 30 6 50 7 36 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moonireabt 6 67 11 4 2 23 7 14 Auukomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 22 4 52 7 26 7 66 9 27 Scheveningen 9 40 11 50 1 45 3 46 6 8 26 sGkavenhabï 6 26 8 B B 85 10 10 10 30 11 46 1 60 2 60 4 15 6 35 7 80 9 Voorburg 6 32 10 87 1 67 4 21 8 42 9 5 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 50 2 10 6 56 ZeveiihuizeuMoercapelle 6 65 U 2 20 7 7 Aankoriist 7 13 8 32 9 6 10 48 11 18 12 11 2 38 8 19 4 49 7 28 7 58 0 30 Naab Oudewater 7 18 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 3S Harraelen 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 3 26 4 56 7 81 8 1 9 S3 Amsterdam 7 36 8 36 10 62 18 13 3 36 8 1 9 33 Utbecht 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 26 4 55 7 3 9 33 Abnhem 7 16 9 n lÓ 52 11 21 8 26 4 65 7 S1 De aitgave dezer Cotirant geschiedt ZONDAG WOENSDAG tfa VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden is 1 75 franco per post 2 B j deze Couraut behoort een Byvoejpwl Aan onze Lezers Gedurende de 19 jaren die de GOUDSCHE COURANT nu weldra heeft bestaan heeft het haar niet aan belangstelling ontbroken en sedert geruimen tijd waren hare ondernemers er op bedacht die be langstelling op de eene of andere wijze te beantwoorden Men aarzelde glechtt in de keuze der middelen Veel viel er te zeggen voor een grooter formaat niet minder voor eene dagelgk che verschgning der courant ook kon de f rys voa bet yj emeat wor4ea v l d Wat ook ten gunste van een der beide eerste middelen mocht pleiten het laatste behaalde ten slotte de zegepraal De GOUDSCHE COURANT zal derhalve met 1 Januari a s slechts kosten 1 25 per drie maanden franco per post f 1 50 Zy blijft driejnalen per week in hetzelfde formaat verBchijnen De in dit jaar verschijnende Noramers worden gratis gezonden aan hen die zich tegen 1 Januari abonneeren Begrootings dlscnssiën De eerste kamer is Maandag uiteengegaan na de Indische begrooting goedgekeurd te hebben Na de langdurige discassie in de tweede kamer kon er noch van de zjjde der kamer noch van die di r regeeriag veel uieaws gezegd worden De heer Uuyuiaer van Twist achtte den toestand niet zoo bezwarend als men dit heeft willen doen voorkomen Ook de heer van Voortbuijsen verzette zich tegen het staken of verminderen der openbare werken in Indië de heer van Naameu wilde wegens de vele snppletoire begrootingen voor Indië wijziging der comptabiliteitswet waarna de heer de Sitter de conversie besprak De minister verklaarde geheel in te stemmen met de beschouwingen van den heer Duymaor van Twist over den financiëelen toestand al denkt hg dan ook niet zoo licht over Indische leeningen Met den aanleg van spoorwegen zal worden voortgegaan en de zoo noodzakelijke havenwerken zullen niet over het hoofd worden gezien De heer iVansen van de Potte besprak uitvoerig de circulaireo ver de conversie die hjj betreurt hjj wil den nieuwen gouverneurgeneraal geheel de vrjje hand laten en is dan zeker dat door dezen spoedig vaste regelen zullen gesteld worden De minister verdedigde de circulaire en noemde de uitvaardiging een daad van welwillende onzgdigheid van groot belang voor de toelcomst De verschillende begrootiigen werden met algemeene stemmen aangenomen alleen de heer van Naamen verklaarde s ch tegen het hoofdstuk middelen in NederlaÉl In de tweede kamer schlnt de lust tot afdoening van zaken teruggekei Na de vierdaagsche discassie der voorg kande week werden Maandag in de namiddag tting de twee eerste hoofilstukken der begrootuii huis des Eooings en hooge collegiën van wat en kabinet des Koningsc met alge meene rtcmmen aangenomen Bj het eernte hoofdstak kwamen weder de reeds bekende koninklijke stallen ter sprake De stallen zjjn nog altijd niet in gebruik genomen er zgn nog eenige eigenaardige gebreken en ottvolkomenhedeo die dit beletten zooals de minister den heeren Schepel en Kerkwyk antwoordde die op de lydeu schiedenis dier geboatvaB en WihtejUfrh Kerkwyk die voor cavalerie of artülerie staDen bezigen de minister achtte ze daarvoor te kostbaar doch verklaarde toch op een vraag van den heer fiergama dat hjj niet voornemens is voor die stallen nog meer geld aan te vragen Waarlgk 600000 is ook geid genoeg en dit toch hebbeu zü reeds gekost De bijeenvoeging van zoovele coU ën in hoofdstuk II kon den heer van Eek niet bevallen evenmin als het waarnemen van kerkelijke bedieningen en ambten door leden der statengeneraal Discussie lokten echter zgn opmerkingen niet uit De traktementen en toelagen van de ambtenaren by de kamer wilde de commissie van rapporteurs met 1150 verminderen ala prikkel voor de regeering om toch zoo zuinig mogelijk te zyn De heer vnn üouten wilde de vermindering tot 650 bepalen De heeren Scniramelpenninck van Eek Mackay en van Gennep vensetten zich tegen die amendementen Die zielegrootheid in kleine zaken stuitte den laatsten spreker tegen de borst en met 44 tegen 27 stemmen werden dan ook de amendementen verworpen Een ander amendement evenwel om een verhooging van f 100 voor twee boden by den raad van State te doen vervallen werd rav t 37 tegen 34 stemmen aangenomen Nadat de heer van Kerkwgk nog over bet uitreiken van de orde van de nederlandschen leeuw gesproken had werd het hoofdstuk aangenomen Twee oude boden waren de slachtoffers der bezuinigingswoede de kapitale som van lUO Vas bespaard De algemeene beraadslagingen over de begrooting van buitentandsche zaken beteekenden niet Veel er zjjn dun ook geen brandende quaestiën aan de orde waarbjj ons land betrokken is de geUlquaestie was hooidguaestie De heer Heydenryck sprak over de diöerentiëele rechten in Amerika over het handelsverdrag met Japan over de opzegging van het Duitsch Belgische httudelstraktaat en over de spoorwegtarieven De heer de longe wenscht een in het Fransch geschreven bl d om het l uiteulaud in te lichten omtrent handel en ngverheid De heerGleich AD VE BTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afzonderlgke Nommers VIJP CENTEN man besprak ook de difierentiëele rechten in Amerika en achtte den tyd geschikt om daarover onderhandelingen aan te knoopen De minister stemde dit toe en verklaarde de zaak niet uit het oog te verliezen De verantwoordelijkheid voor een particulier blad kon de refeering niet op zich nemen Omtrent een andelsverdrag met Japan heeft overleg met de andere mogendheden plaats Onderhandelingen over andere traktaten hebben niet plaats De heer de onge repliceerde nog waarna de heer Keochenius misschien om de discussie te verlevendigen de Belgische feesten en de nieuwe spelhng ter sprake bracht Omtrent het gebi nik der onde en nieuwe spelling is nog geen beslissing genomen omtrent het eerste feit verwees de minister eenvoudig naar de vroegere discussi Tot de artikelen overgaande was duorde ËomTnissie vm rapportenif een verqijjidering van 2200 voorgesteld op de post jaarwedden van ambtenaren aan hift ministerie De beer Rutgers van Kozenbntg lichtte het amendement toe dat meer het beginsel van bezuiniging dan wel het cijfer betreh Nadat de minister had verklaard dat die gelden alleen noodig waren om eenige traktementen te verhoogen en de heer Roëll had verklaard dat het voorstel geen wnntronwen in den minister bedoelt werd het met 07 tegen 6 aangenomen Op de kosten der gezantschappen werd een amendement voorgedragen tot vermindetiugmet 30000 zijnde de voorgestelde Verhooging van de diplomatieke vertegenwoM digers te Pargs Rome en Konstantinopel De heer Rutgers acht gezanten te Rome en Konstantinopel onnoodig nu wij het reeds zoo lang met een mini ster resident gedaan hebben evenals de verhoogiug van het traktement van den gezant bg de Fransche republiek De heer Bergsmti wil ook de post van 8000 van een gezant ia finmenië schrappen De heer van Èok toont weinig vertrouwen te stellen in de diplomatie hg prijst arbitrage aan de heer de Oasembroot daarentegen is huiverig den minister te belemmeren door op de trakte menten te kniblielen De heer Lenting verklaart zich voor de amendementen al is hg ook voor een goede vertegenwoordiging in het buitenland met het oog op de handelsbelangen de heer van Wassenaer daarentegen wil den minister het gevraagde toestaan Uitvoerig bestreed de minister de araendementen te vergeefs bet amendement der commissie werd met 67 tegen 7 dat van den heer Bergsma met 41 tegen 33 stemmen aangenomen Na de diplomatie het consulaatwezen In de zitting van Woensdag wees de heer Tak op het groota belang voor onzen handel en weWaart dat in den vreemde geschikte consols zijn Spreker wees er op dat de regeering in deze zaak niet genoeg dóet In 1874 moesten nog 10 of 12 bezoldigde consols benoemd worden en tot nu toe zijn er slechts 4 in het leven geroepen De opleiding der leerling consiils wordt door de regeering niet ge