Goudsche Courant, zondag 12 december 1880

noeg behartigd Ook de heer Virnly pr st Termeerdering van het getal consnlatea aan en beveelt de consuls in de belangstelling der regeering Slechts een dertigtal van de 500 hebben het recht de Nederlaudsche ridderorde te dragen De heef van Kerkwijk beti art de opheffing van het consalaatschap te Parijs en acht een consal te Galatz of bucbarest zoo dringend noodig dat hij daaromtrent een voorstel zal doen De minister verheugt zich niet zonder ironie over de veranderde strooming in de kamer Was men in de vorige zitting zeer zuinig gestemd nu waren uit de kamer stemmen tot meerdere uitgaven opgegaan de uitgave der conculaire verslagen zal zooveel mogètgk bespoedigd worden Omtrent de leerliug consuls geeft de minister een gunstige getuigenis Oe opleiding zal hg naar aanleiding der wenken door den heer Tak gegeven niet uit het oog verliezen Financieele bezwaren houden echter veel ook de oprichting van een museum voor den handel tegen £ en consulair tractaat met Portugal is gesloten De heer Tak dringt nader san om het examen voor leerling consul p vaste tgden af te nemen nu is het in drie jaren niet geschied Door den heer van Kerkwijk wordt voorgesteld om de begrooting met 6000 te verhoogen ter bezoldiging van een consul generaal in I menië De heer Hegdenrgck vraagt of dat geen terugkomen is op het besluit in de vorige zitting genomen hetgeen den heer Boëll in de gelegenheid stelt het verschil tusachen de diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging in het licht te stellen Den heer van Houten was evenwel het amendement te onbestemd hg wilde liever dat het voorstel van de regeering was uitgegaan dan van den afgevaardigde van Zierikzee De heeren Cremers ep Viruly Verbrugge daarentegen verdedigden het amendement dat in weerwil der bestrijding door den heer Keuehenius met 38 tegen 32 st wordt aangenomen Bg de eindstemming over het hoofdstuk verwgderden zich de anti revolutionairê leden enden heer van der Schriek nadat de heer van Wassenaer van Catwgck verklaard had dat dit beschouwd moest worden als een protest van die leden tegen den minister die vroeger een der hnnnen nn den druk der schoolwet als een voorrecht had willen doen voorkomen Met 37 tegen 7 stemmen werd de begrooting aangenomen Op verschillende volgende hoofdstukken zgn reeds door de commissie van rapporteurs bezninigingen voorgedragen L BUITENLAND BuitMlandseh Overzicht Altijd blijft er noK veel dat de gemoederen arm maakt in de Frausehe politiek De kamer heeft eene et op de rechterlyke organisatie aaugenomen waarin de gelegenheid wordt geopead om de m gielratuur te taiveren vao vqsaden van deu aaugenomen ttaatsvorm Dit ontwerp heeft den euaat beraikt di blqkens de benocmiBg der rapporteun er niet meé ingenomen is l e heer Jales Simon staat hierbij weder aan de lijde der oppositie In de kamer zal spoedig in bebaodeling komen de nieuwe iadeeling van Parqs in kiesdistricten voor de verkiezing van deo gemeenteraad De zaak heeft haast daar men de nieuwe regeling zou willen toepassen b j de verkiezingen op 9 Januari a s als zij tot stand komt altijd £ en kleine wysiging is dien gemeenteraad zou geen kwaad kannen £ r was slechts eene meerderheid van vier stemmen te vinden voor weigering van een verzoek tot plaatsing van een gedenkteeken voor gesneuvelde communards Het socialisme breidt zich volgens eene mededceling uit Berlgn aan Daüf Aim in ZuidDuitscfa land op bijsondere wgze uit Dezer dagen Zgn te Dannslad vier sooialislen gevat onder beschnldigiag van hoogverraad Te Ffonheira tgn dertien penoueu in hechtenis gesomeu wegens bet in omloop brengen van revolutionnaire geschriften Te Mainz zyu sooialistisohe vlngsohriften ontdekt Hen beghit ioh in Engeland reeds ernstig betig te houden met de aanstaande pailementszittiug Hoewel tij eerst in de volgende maand zul worden geopend worden de meerdere of mindere kansen vau de miuisterieele voorstellen betreffende de agrarische hervormingen in Ierland door de bladen gewikt en gewogen en geen wonder want deze quaestie beheersoht alle andere De Kmet merkt op dat indicu het den heer Gladstone mooht gelukken om hi t Verzet der tories te breken hij eene overwinning Men weet dat de Eegeering eene commissie vau onderzoek benoemd heeft ter opsporing van de oorzaken der kwaal waoroau lerlaud lijdt en tot het uitbrengen vau rapport Deze oommissie heeft haie taak volbraobt Iii eeue dezer dagen te Dublin gehouden vergadering heeft tg uls hare meeuing te kennen gegeven dat de beroering iu Ierland op kunstmatige wgte is uitgelokt door personen die bet zioh tot laak stellen de gemoederen op te winden en deze beroering in hevigheid is toegenomen sedert de opheffing der Peoi prtiervalio Act De oommissie vestigt de aandacht der regeering op den slaat van regeeringloosheid waarin het Uud verkeert en op het gebrek auu openbare veiligheid Haar rapport zal gedrukt en openbaar gt maakt worden Inmiddels verbetert de toestand ifi Ierland niet Ondanks het zenden van troepen eni andere militaire moalregeleu sohgnt de antiohie eer toe dan af it nemen Tot dusver meende men althans te Dublin veilig te zijn j dooh een oorrespondent van de Timtt meldt dat zg die er een toevluchtsoord tegen de kogels der sluipmoordenaars op het platteland zochten ook iu lersohe hoofdstad genoodzaakt waren de bescherming dei politie iu te roepen Borendieu sohgnt het door de LandUague gevolgde stelsel van vreesaanjaging zich niet tot het agrarisch gebied te bepalen maar zich ook tot de gewone betrekkingen tnsschen meesters en dienstboden te willen uitstrekken Zoo heeft onlangs dr Orimshaw directeur vun het Ierache statistische bureel te Dublin eeu dreigbrief ontvangen omdat hij t ju tuin ontsUgau had Iu de diplomatieke krtugeu te Berlgn hebben de oorlogzuchtige verklaringen an den Urieksche minister üoumondouros slechts weinig milruk gemaakt Meu ziet daarin grootendeels het verlangen van den Oriekscheu Premier om de mogendheden indachtig te maken aan hure belufie dat zg Griekenland niet in den steek zoudeu laten Dete belofde is waarsobgnlijk te Athene in eeu te ruimen zin opgeval eu de regeering vun kouiug George scbgnt te vergeten dat de hulp van Europa ondergeschikt is verklaard aan de voorwaarde dut Griekenlaad geduld zal weten te oeCeueb eu sich voor elkeu overijlden itap al wadhieu Men is oVerigeUS ta Berlijn overtuigd dat de mogendheden en vogrnamelgk Dnitscblaud binnenkort zullen Iraehleu eene schikking tussohen beide partijen tot stand te brengen De Orieksche kamer der Afgevaardigden heeft hare goedkeuring verleend aan vaofstelleu der regeering botreffeude twee nieuwe kredieten het eene van 44 millioen voor het departenent van oorlog en het andere vau 6 mUlioeu voor het departement vau marine Het congres der Vereenigde Staten werd Maandag geopend door deu preiident der republiek Hayes welke voor de laatste maal dete taak verruil Hjj hield eene uitvoerige rede waarin hg het land gelukweuschte met de vermeerderde welvaart met het vreedzaam karakter der afgeloopeu verkiezing voor een nieuwen president en de verblijdende wijze waarop alle partijen iu den uitslag hebbeu berust Wel verzetten de blanken iu het tuiden zioh nog tegen de uitoefening van de grondwettige rechten door de negers maar het algemeen stemreoht gesteuud door algemeen onderwijs zal dat versohijusel doen ophouden Waar sommige staten niet in de kosten van hun ouderwijs kuuuen voorzien anet het congres te hulp komen Ook drong de president aan op eene nieuwe wetgeving voor de arabienareu in burgerlijken dienst met vaste regels voor benoeming en ontslag welke beide thans zeer willekeurig worden toegepast en de anibteiiaren door de onzekerheid van den duur humier betrekking demoraliseeren Vergelijkende examens moeten voortaan hjj de benoemingen in practijk worden gebracht volgens het gezonde beginsel dut den overwinnaar de buit toekomt Het belangrgkste uit de rede van den president was wel de ziusuede omtrent de financiën De fluancieeie toestand der Vereenigde Staten zeide hij is gunstiger dan die van eenig land in onzen tijd en was nimmer wanneer ook beter in eeuig land ter wereld Alle takken van nijverheid bloeien de rente staat laag nieuwe spoorwegen warden aangelegd landverhuizers vloeien toe ep groote Behaal een aantal nieuwe ondernemingen worden opgezet en de handelsbetrekkingen met andere landen gaan vooruit De inkomsten van het afgeloopeu financieele jaar waren 838 000 000 dollars en de uitgaven bedroegen 367 000 000 dollars terwijl het overschot is gebruikt tot inkoop vau staatsschuld Voor het loopende jaar z ju de inkomsten geschat op 350 000 000 dollars en bet overschot op 90 000 0000 dollars Gelukkig komen deze ruime overschotten iu een tijd waarin zg dadelgk tot betaling van schuld knnuen kunnen aangewend worden de eerste en liefste plicht vau deu staat Biuneukort luUen 600 000 000 dollus vgf eu eestig peieents schuld aflosbaar worden en deze gelegenheid is eeue gunstige om hst totaal der scbald verder te verminderen De aandacht van het cougres Wordt gevosligd op de plaunen vau den minister Sherman tot eene geheele conversie der staatsschuld Het onafgebroken volhouden der betaling in specie heelt groateljjks bgdragen tot de herleving vai handel en ngverheid De vermearderiug van edel nelaal gemunt en ongemnnt in het Tand sedert 1 Januari 187 wordt geschat op 827 000 100 dollars TOOiTEJBXi Het tooneelspel Akbzid Adzlt naar het Pransch i Let doiglt dt Fét van Scribe en liegouvé Donderdag jl bier door ktt Nederla dnk Tooaul opgevoerd heeft de groote verdienste te amuseeren Op de intrige eu den bouw van het stuk moge menige gegronde aanmerking te maken zijn reeds iu liet eerstu bedrgf geraakt men in een prettige stemming die den ganschen avond door bigft heersohea en vau tijd tot tgil uiting vindt iu eeu harlulgkeu lach Meu ziet taken geschieden die rg fterk zijn zaken die ook deu eenvoudigsten minst geruuliiieerdea schouwburgbezoeker onwaarscligulgk voorkomen dooh daartegenover staan zulke aardig gat ekende tuoneelijes zulke geestig geschetste figuren dat men teu slotte lioh gewonnen geeft eu eindigt met eeu welgemeend applaus Wanneer wij een modiste tien tij t dan ook een meesteresse iu haar vak die een too grooten invloed heeft dat zg ene vergaderiug vau vgf groote heeren kan doen besluiten overeenkomstig haar wil dan trekken w ongrioovig ds schouders op voor eeu schrijver die ons zoo ieta wil doen aannemen voor goede munt doch wauacar wg dan weder denken aan tooneeltjes als die tnssoheu de dames de Menneville en de Berny tussohen Berthe en hare grootmoeder tussohen Kiohard ea Urlèiie dan zeggen wg van ganscher harte Aaazio Adzlt is een ainusnnt stuk dat vulkonieu iu staat is eeu genoeglijken uvoud te bezorgen aun een uit versohillende beslaiiddeeleu sameugesteld publiek Mevrouw de P riet vertolkte de hootdrol De arme nioht die bij hare tante het genadebrood at onnoemelijk veel arbeidde voor de huisgauooten eu tot belooning op hare kamer mocht elen als er gasten op een gelegeuheidsbed slapen als er loges waren werd teer verdienstelijk door genoemde setrim wefr gegeven Het geheele stuk door wist tij den reahlen toon aan te slaan Hartelijk tegenover Biobard en Berthe fier tegenover dea graaf en gravin flink tegenover de markietin de Menneville was tij voortdurend uitstekend iu haar rol en het was ons reoht aangenaam weder eens iu de gelegenheid te qja haar te tien optreden ia ecu karakter waarin haar talent zoo goed uitkwam Mevrouw AMs deed niet voor hare kuntttntter ouder Meenden wy bij de vorige voorstelling sr op te moeten wgzen dat de actrice die toen voor het eerst hier optrad te veel lich tclf was t weinig zich vereeiitelvigde net de persoon die zij voorstelde bij deie voorstelling konden wij opnieuw tien koe een wure kuusteuares opgaat iu haar rol Was BJ die thans voor de Gravin de Lesneven speelde dezelfde die out onlangs als vrouw Georges tegemoet trad Wus deze trotsohe koude deftige dame deielfde als die rondborstige spraaktame ouopgeroede boerin Mevrouw Kleine heeft teker meer dan iemand de gave om ia allerlei rollen te schitteren en haar Ijverig streven om haar rol in alle détails tot haar recht te doen komen werd ook Donderdag avond opnieuw erkend Mejulltouw Tonia Poolauu verwierf teer veel bgval als Berthe Beweegt ijj zich steeds met de meesta bevalligheid over het tooneel en Iaat haar tehalksche voordracht telden ua den vereisohten indruk te maken vooral iu een rol uls die welke zij bij deze voorstelling verluide was zij uitstekend op haar plaats Hoe aardig keuvelde zij met de Gravin Hoe harleIgk was zij tegenover Helèue I Hoe ondeugend tegeuorer Tristan I De dames Ckr Pqolma eu v Sluytert kweten zich evenerus goed van haar taak Wanneer het publiek van Donderdagavond moest verklaren wie het meest in zgn smaak viel dan zou de meerderheid waarschijulgk den eereprljs toekennen aau deu heer Touruiaire wien de aardige dooh teer moeilijke rol van den stotterendeo Bichard de Kerbriand was opgedragen Hjj vervulde dete uitstekend Zonder hinderlijke overdrijving en met den meeaten eenvoud gaf hg genoemden persoon weer en hg wist een kracht te geven aan sommige tooneeltjes die tonder zgne keurige vertolking vrg kleurlooe tondea geweest tqn Meer en meer blijkt dat dezen aeMut een lohooue toekomst is weggelegd De heer de Jmg speelde veel beter fi blJ d vorige voorstelling Toen te koel voor een minnaar was hg thans vlug opgewekt levendig De heer JforM dié da rol van Oraaf de Lesneren ia handen had wal verdienstelijk als altijd De keer sa Sckiiankotmi die soms iets stijfs over zich heeft voldeed als heiftog de Penu Mar vrg goed Ëiudigitea w j de bespreking 4er vorige voorstelling net eeu wnsch het is niet meer dan behoorlijk dat wij thans met erkentelijkbeid eooslateeren datua ous verlangen hetwelk door veleu gedeeld werd werd voldaan Het einde der pauze werd uu bij tgds geannonceerd I Blijkt voortdurend het streven van Ous Genoegeu s Directie om ten opziohte der tooneelvoorstellingenolies te doen wat het pibliek in billgkheij wenseht welk streven o J ook hieruit bleek dat de leeiyke galerij werd wetgeraimd waardoor het voor veleu binderlg ke voetge rappel heeft opgehouden ij mesneu de tolk te ijciju vau de Goudoche ingelelenen wani wr wg haar jvierzekereu dat hare goede zorgen idgemeenJword i erkeud en teer g waordeerd I 3 Twee of wie teercapsufet jvan GnroT genogien onmiddellijk róór hei eteu w agW spoed verlibM tiag teweeg In tg n meestal Wd nde aW de h risekkigste verltoudheid eu brouMiitis te geueifea Melr tirt zelfs Am het gebruik Sf reeds een izinltwilorderde terifg geo t In dat gevali bfHt dal tewlde dee mpoaitie vau de tube rkels en mefmedewerkiiig iti natuur is de geueuiig dikfljls Jtidlet W men hati durven kopen fl Hen kan dit reeds u popïl ire geneeSn kUel qiet genoeg ubevflen tuu l vaawege ign uflptekeiida litweriiiig als om zgn gpedkuopeu prqs Daar iedere Isoon 60 capsules bevat kost de geheele handeling du sle t vgf i aevail ea ce halve cent per dag en ontstoai van het gebruik van afkooksela pltes en siropen Met zekerheid hebben w j vernojDen dat aan verscheidene penoueo die aan verfcoudlieid bronchitis of ionglering leden eu iu zekere apotheken taeroapsales i vrurgeu niet uit onze fabriek afkomstige capsules 1 tiju verkocht Wg meeuen den patiënten daarom iu heriunereug te moeteu brengen dat alle teer óp verre na niet op detelfde w jze is samengetteld en de uitwerking er van dus ook niet hetzelfde kan z jn Geeu versotwoordelgkheid op ons willende laden rike niet op ous rust verklaren w j bg deze dat Ij alleen kuone instaan voor de qualiteit eu bggevdi de geneeskrachtige eiaeusehsppen van de echte tereapsales vau UuroT die op het elif aet van de fetch vau ouie in drie kleuren gedrukte baudleeieniug voorzien igu KaRtongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 8 December 1880 Kantonrechter Mr J H TAM MIEKOP Ambtenaar van het Opeubaar Ministerie Mr W C A BCHOLTËN te Botterdam VEBOORDBELD P B dienstknecht te Ze euhuizen tot eeue boete vsu 10 of gevangenisstraf van 3 dugen en esuf boete van 3 of gev van 1 dag wegens zonder eenig recht loopen over eens anders land bezet met klaver en gras ia den Eendrachtspolder ouder Zevenhuizen eu niet beletten dat de drie houden twee brakkeu en een boerenbond die hg b j zich had op aldaar gelegeu jachtvelden vau anderen htieu dreven zouder dat hg Waa voorzieu van een jachtiikie A H jager te Delfshaven tot twee boeten van van 40 of gev van 4 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring vau het gebezigde jachtgeweer Ier waarde vau ƒ 30 wegeus jagen op eens anders jachtveld ouder Xoord Wadiiinxveen tonder jiiohtokte eu tonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende op bel jachtveld eu met opgave au een valsebeu naam aau den jaohtopiieuer Doeleman A II van L arbeider te Bleiswijk tot eeue boete van f IB of gev vau 3 dagen met verbeurdverklaring van het geweer wegens des nachts met een geladen jachtgeweer tonder jachtakte zich bevindeu op eeus anders jachtveld in deu polder de 140 Morgen ouder Bleiswgk C J arbeider te Moeroapelle ot twee boeten van ƒ 6 of ger van 2 dagen voor iedere boete en tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag met verbeuidverklariug van den gebezigden aaltoliiitr wegens drs nachts zonder eenig recht loopen over eens anders weiland iu den polder de Honderd Margen ouder Moeroapelle en aldaar isscheu in eeus anders vischwater tonder vischakte eu tonder schriftelijke vergunning van dea rechthebbende op het vischwater P O arbeider te Beeuwyk tot twee boelen van 8 of gev vau 1 dag voor iedere boete met verbeurdverklariug vau deu gebrzigdeu fleur wegens vitsc ien in eens anders vischwater ouder Beeuwijk tonder vitohakte en zc van deu reohthebbendej L P vau £ arbewl van 6 of gev met een schakel iu eej Beenwijk tonder scijl rechthebbaode op het £ van D arbeidi van 3 of gev met schakels in eens ai tonder schriftelijke vel op het vischwater H van D arbeif van 8 of gev i met schakels in eeus zonder schriftelijke vel per schriftelijke verganaingb bet vischwater p te Beeuwijk tot eene boete u 2 dagen wegens visschenanders vischwater ouder telg ke vergunning van deu isohwatar te Beeawgk tot eene boete in 1 dag wegens visschen x vischwater ouder Beeuwijk uing van deo rechthebbeijde Beeawg k tot eene boete tt 1 dag wegeus visschen rs vischwater ouder Beeuwijk uing van den reohthebbende qp het vischwater E V arbeider 1 ƒ O BO of gev iht loopen over lie van B visscbl vjin ƒ 3 of gev z jn geit op eens i Ier daartoe eeai frl K arbefder tf I eit te Üebbeu l was ouder Bceui d ttittiitjblaekl of aebrmkraan Vf I loercapelle tot eene boete 1 kg wegens kouder eenig faders Weiland ouder Mo r Beeuwijk tot ne 1 dag wegens laten graf éf grasgewai ouder Beeuwf t a hebb f I I vgk ran e 4ank Igrtzen Ap een ai uder daartoe edi lieti dat a den rrï te wgtJm Heden yerli MJlDa ben kortstondig mianuut l lgk Igden mgn griefde Echtgenoot V BRKEVOORT in den ouderdom van mim 44 jaar Allen die den overledene in zgn werkzaamleven hebben gekend zuUen eenigszins beseSenwat ik én mgne Kinderen in hem verliezen Wed C BREEVOOBTG Mda 8 Dec 1880 Kdmpik j Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van ons geliefd jongste kind betajgen Krg onzfen hiitelgken dank 6 JUS J C JOB V D Rke Gouda 11 December 1880 De Heer en Mevrouw DB03SAEB8 TIN DEK Gasdih betuigen bun bartelgken dank Toor de Tele blgken van belangstelling bg de geboorte hunner Dochter ondervonden Q nei n 10 December 1880 De COMMISSARISSEN van de HULPBANK alhier maken bekend dat zg krachtens machtiging van het Departement GOUDA der Maatschappg tot Nut van t Algrmeen op Donderdag den 30n DECEMBER a s des namiddags ten 3 ure in hun gewoon vergaderlokaal in het Gasthuis znllen overgaan tot de UUIotliig van ürie Aandeelen De houders der aandeelen worden nil enoodigd bg deze uitjoting tegenwoordig te zgn Van de uitgelote nummers zal opgave worden gedaan aan hen die als de houders van die nummers bekend zgn Gouda 9 December 1880 Commissarissen voornoemd J FORTUIJN DllOOGLEEVER Voorzitter D RUIJTER Secretarie IEMAND die bekend is met Landbouwers tot den VERKOOP van FüLFE mmii tegen billgke voorwaarden Adres letter A Bureau Nieuwe Pelft che Courant te Deljt Maateciiappij lot PT van t ALGEMEEN DfS PAETEMENT GOÏÏ DA OPENBARE VERGADERING op Dinsdag den 14 December 1880 d avonds ten T uur precies ia het Locaal NUT mh VERMAAK op de Haven I Spreker de Heer f a LAMBERTS Jr I nit Amtterdam ENTREE Toor Vreemdelingen Leden der Maatschappg zgnde 0 25 Voor Vreemdelingen Niei l den ijder Maat bappÖ 0 5 j Voor Stadgenéoten Heefeh NieiLeden en Oamea T n Miei Leden 1 I L fh j De iLrekrip n N BBdjqWEB Weet aaflieid Burgeiilicüi I In plaats I van Vrijdaig avond jjwordi de ffewone Oefeningen ehapden des WoEirDAos ATOirpe van ê s lO IÜre HET BESTUUR J EKIEBERT UIIITMU Beverit zich voortduiend aan tot het nakeB van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER en KOOLDRUK Alamede fijn geretoucheerde SALON KABINET n ALBDlfPOftTltBf TEN MASCHETKSOOtfEN net Portret en £ rene oortan vu mm ktte I aUa W iié é Atelier geopend gedurende den Wiirfqr raa 9 3 uur Met MEI a a wordt te huur GEVRAAGD op een goeden Stand ËEN NET HUIS met TUIi bevattende vgf a zes KAMERS Brieven worden vóór 1 Jannari 1881 ingewacht ui hei Barean dezer Courant onder No S13 Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandoeningen enz Mgnheer Het is mg een viafix genoegeih D te kunnen mededeelen dat mgn tweejarig Boontje volkomen genezen is van een Slgmhocst en koite ademhaling na het gebruik yan 4 flesschen RIJNLANDSCHE DmJIVBN BORST BONIG volgens de daarbg gevoegde gebruiksaa wgzing Zijue eetlust heeft hg daardoor direct weder teruggekregen J HOOGGEBOREN Alleen echt verkrggbaar in flesschen van 2 Gulden 1 Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel Te Gonda bij F H A Wolff Boskoop bg 1 van Bergen Haastrecht bij J D den Hartog Oudewiater bij F Jonker Idenburg