Goudsche Courant, zondag 12 december 1880

J BUlil 1 Zondag 12 December 1880 HAZEWIITDHOITD muisklenr 4 witte pooten meêgeloopen van Gouda naar Woerden tnsschen Donderdag en Vrijdagnacht Terug te bekomen tegen betaling der Advertentiekosten Adres bjj den Boekhandelaar D KRAAIJEN BRINK te Woerden SOST ENINWONINO AANGEBODEN met gebruik van VRIJE KAMER aan fatsoenlijke Personen Te bevragen bij dên Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr Westhaven BiJ den Boekhandelaar A BRINKMAN is te bekomen Tramway en Oorlogsspel PRIJS 2S CENTEN 14 i in do Zaal TITTOLI ZOXOAG 12 DEGEMBEK s avonds ten 8 uur ENTREE 25 CENT RASHOENDERS Voor billijke prijzen TE KOOP twintig soorten alsook RASEENDEN en DUIVEN ZANG en SIERAAD of sterke OOSTEBSCHE VOGELS in verschillende soorten Ook jonge Uaawe PAPEGAAIEN die enkele woorden spreken en n tweejarige jBIX groote taille mak in het tuig en op stal bij N DE V Room GOUDA Sociëteit Ozi s G enn oeg ennL Zaal KUNSTMIN Boelekacte Letterliovende Vereeniging SS © if iHÏS BlAEf EïïlSf van Rotterdam BUITEïT EWOïrE TOOUEELVOOESTELLIITG met bereidwillige medewerking van den Heer ANXON Ji te Gouda Op ZO D4G 19 DECEMBER e It 4e avotwln ten 7 ure ÊiiTirTEï r IDE szooi=ivd iNr Drama in 3 Bedrijven rnn mmmm voos namceinbi I e Singer Manufacturing Company te JffeiV York heeft de eer té berichten dat door haar jjn uitgevonden en sederteenigen tijd in den handel gebracht eene nienwe soort ONDEKSTELLEN VOOR NAAIMACHINES waarmede nu hare machines wordenafgeleverd Deze onderstellen vergemakkelijken tengevolge van belangrgke verbeteringen bet trappen en zijn tot lichtere verplaatsing dermachine van rollen voofïien zjj overtreffen verreweg alle andere trapJtoestellen in deugdzaamheid sierlijke afwerking en zachten gang zoodat SINGER S ORIGINEELK NAAIMACHINES behalve de andere grootevoordeelen welke zij bieden thans ook bepaald de aachtstlooperide machines zijn die bestaan i Depot te Gouda Wijdstraat 41 Rotterdam Hoóg straat 346 f Oudewater bij den Heer H Linnebank BOTERLETTBItS 8AVSIJZEH BROODJES APPELBOLLEN enz versoh bg HAAIJMAAKERS Haven 17 Depot van THEE L tJIT HET MaOAZHS van S Êt M Ravenswaay Zonen HgaEgBf GORINCHEM V3 Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van v ijj twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prfls voorzien van nevenataand Meïk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BR EBAART LZ Botermarkt te Gouda 1880 81 2de Uitvoering op Donderdag 16 December 1880 des avonds te half acht nre in het Lokaal Nvt en Vebmaak Pkoobahma Koren en Bas Aria uit tEliat van Mendelssohn tder blinde Köuig van Rich Hol tdie erste Walpurgienacht van Mendelssohn Directeur de Heer S van MILLIGEN Solisten Mej G K v d L all de Heereu C C fl P tenor en A J NIEÜWBNHUIJS van Hoorn bas J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMENTEELS ZllVËRMR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEüBLEMENT Kuipersteeg K 227 niet 3 jaar Garantie Nederlandsche RhÜnspoorweg WINTERÖIËNST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM en ÜTEBCHT nur BOTTEKDAM H AGE en SCHEVTSNINOEX Het ertreb ron AnMterüam ii opKtgeveu van het atalion Kynipoor Het vertrek van bet oeutriutlslBtiou We lerdolc ia 15 m rroegw Va Amsteedak 6 80 8 10 30 11 2S 1J 80 S 6 8 16 60 Arnhem 6 56 8 62 10 36 1 46 5 30 6 46 è 7 Utbïcht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 8 28 6 36 8 36 10 12 Harmclen 7 22 8 46 12 3 1 38 S 48 8 10 30 Woerden 7 28 1 44 3 88 3 66 8 8 Oudewater 7 3 i 65 4 3 9 19 Aankomit 7 60 9 10 I0 4 ll 2t 3 3 119 4 20 7 5 9 36 10 63 Naae Moonlreoht 7 6S 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 48 Oapelle 7 53 2 IS 9 42 KüïTïttDAM7 63 9 16 10 30 12 81 2 18 4 6 4 23 B 67 9 42 10 59 ZereuhttiienMoeronpelle 7 56 2 21 4 26 9J Zoelermeer Zifiwaurd 7 6 i 2 21 4 26 9 39 Voorburj 7 6 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 3 s Gbavenuace 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 4 26 6 7 0 9 1 10 56 SoheveniDgen 7 66 10 62 12 34 7 9 VanKOn EEDAM SCHEVENINGEN en HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en Van RottEedam 6 30 8 16 8 50 10 30 10 40 11 50 2 3 4 30 6 60 7 36 9 Cnpelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk fl 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 57 11 4 2 23 7 14 Anukoniit 7 10 8 34 9 8 10 49 h l5 12 9 2 36 3 22 4 62 7 25 7 55 9 27 Sclievenin en 9 40 11 50 1 4f SAS 6 8 26 aGBAVENHAOE 6 25 8 6 8 35 10 10 10 30 11 45 1 50 2 60 4 16 6 36 7 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 9 6 ZoeteraieerZpjjwanrd 6 45 10 50 2 10 6 66 ZeveuhuizenMoercnpclle 6 55 11 2 20 7 7 Aankomit 7 13 8 32 9 6 10 43 11 18 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 58 9 30 NaaB Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Hatinelcu 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 4 56 7 31 8 1 9 33 AHSTEaDAM7 6 8 36 10 52 12 13 3 25 8 1 9 38 UÏKECHT7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 25 4 65 7 31 9 38 Aenhem 7 16 9 jl lÖ 52 11 21 3 26 4 6B 7 31 GovoA Deuk vas d B inkmaii BÜRGEMBESTBRen WEtHÓÜDEItS an ïoada hiengen ter opeukire kennis dat ter ldorniii aan art 69 der Wit van deu 4 Julij 1850 SttaUUad No 37 abohriftaa vu de Praoesieu verbiial betreffende de beooOBing van een lid vsa deu Gemeenteraad kedoi de Mrtikelen 6 ft 7 dier Wet zijn aaniceplakt B wlks au den xnftut iii im Korten Oroeuendaal alunede dot elgke aJsehiirteM op de Stcrelmrie der Gemeente lijn uederj elcj d alW iar daarvan insa kan worden genomeu op iedeivn Vf ric lag van it morgens tie tot de oamiddagten ure Gouda den U Deoember 1880 Burgeaectter eg Wethovden voomocmd Vaü 3B GBN IJZENDOOEN De SeoretM ii BINNENLAND 1 OUDOl U Detiemlwr i8g Bq tminkllik büdiH ié af nol l K rerlread m itm 2n tuiteaaat d ag ia l r alhier i Switier A 1 Kiiar w TCruemen hebb n de h nD A MB Veea 1 en A van ïeedi Dortlaud de ber oeming tot Lid der tCamer van ICoaphamfel dhier angeiiamen De nitvseriug der ZaDgvereeniging o i aanstaanden Ponilenliij be1ao4l wederom ern avond van r V 1 genot op te ievenn Gedareode den korten tijd lai dcse refeenigiug in ou midden JMttwt heeft 1 reeils in ruime mate de sympnthlv der k nst niiuueude lalTFCrtniieu verwerven Dat de aVood vaa Pouderdag opnieuw die syinpathie lat beveatigea ea itUreidru rtoge we in om dea peraooa aa deC I iri steur èa sut de SuUsten du oo oUea vau wroeger bekseni n en vier veruieowd optreden ongetwiifrUI ii ingfunysheid foidf tfCgiroet rol komen rerttouwen I Nur wq vernemen kebben üch in de Se khote dar Rijks hoogere bai enek l l er ol e gevallen vo irgedaan ran grao teiite oogontsteking Dfentengeralgk lip iagev lf watoltrijfing v o dm mi lister UA binotal lakiai jij in fwaahting van na lere ooatregelea de lessen p dete kloHe vo rloopig tot IM d keiMvècaotie gMtottt Het dcfwgt ia de beide andere klaaaea wos t va rt c c VERGADEtlNQ van ben GEMEENTERAAD mmtimH mmim m m IMniMica jvoorttel naar aanleiding van doorkeerea Ge e Staten mn Zuid Holland gemaakt bexw de begraotingen war bet Barger jV Arra I n het Weet en Alemoeseniershait dienst reoLnm vaa den heer P 9 A O E van Hal i a van l tgens ei Sluipwyk tegen deu aanslag I ju4 êehtgeuoote op het suppletoir kohier der plaattelyp directe hefottiiij op de iiilwmsten d nat 1880 Te benoemen lm Markteoeetters tl Waagmeester gn Wocfater gaarder aan de Haattreohtaohe brag p in venohlBrpde Bestoreu eu CoUegié ter lerdag veniieitgde d érreadiaiegiuitt rHblT Rotterdam en voasia van bet kantoBgere At waarbü W v L bs ket viaüAet lelling Mi flvlef den ttiA net vergtin de Bteenfabrikanlen igentan dier telling irdedd De rechtbai MktUdaorhetO H iM bot visekr e a Ul die celting aooMHii ander toekwam tiArijft ons uit Ze eDhoiten Xerlepg tal onze gemernte door een ttoorabootdie i j j vetUndiag komen met Rotterdam De Heereu Stal fVarnóar eu vod dei Sohift te Sottèrdim voo Miing in vaealareii door periodieke aflrediug tuilen een vervoer voor penonen en goederen openenin het laaiat deter maand De dienst cal dogelykt plaats he b i Genoemde heeren hebben deler dagen het gemeeuiebestanr fengaht m hao hulp te yaIreuen in het verkrjigeu vao eene oanlegploats aanhet dorp Dete dienst Mi in eeae laag gereddebehot fte voortien j Bij openbare verpachting vaa de Cotgeibnig en vnu bet Cati esveriaat te ftveuhuiteu lijn pühter itwonlcii L Verhoef voor ƒ 180 en A Voorwimicu i4 r 150 Uit OudewaUr meldt mei on dd 10 Dee Hetleu bracht Z £xe de Commissaria des Konings Mr I oök feil beturk an dete gemeente Van de wpenbaWi gebeaweu el Ée woningen vaa MneheidBBe pariiculiei wa bjj dKe gelegecheid de rlag uitgestukeu Ds C de Vij er te Bcheveniugen beeft iiedankt vour het beroep naar Oudewater Tol oaderliugen by de Hervormde gemeente te Zsireuhaiien tyn gekotea de Meeren A Prins en O vaa dei ViM in de plaat der aftredende Heeren Elahoal d A Vent In it plaatt van den Heer Q Heemkerged i tot DiakM gekoua 4e Ue r i Bo Tot oyUbdea by 4 Ned Uerv goaeeate te Bvrg AAkwht t JB berkoua de heen F vao Wyngaarden At en D BoelhoBwer Ia plaat v b den odredenden heer K den Besten is gekoien de keer € Benschop 8r Te ZevenhaiieB is gisteren een timmerman van e B steiger gevallen en ernstig gekwetot Alt eii lelduam voorbeeld tan vruchtbaarheid 100 oude roedes akkergMud toebehooiende aan den landbouwer I Ventc te Zevenhuiten hebbeo opgebracht 480 HX siiikerbieteu van buitengewone gfootle verseheidents deter gewassen wogen 13 H G tia soikerbiet oog raim 14 H O Te Alphen tgu Maandag nacht by den bouwman 1 L de koeiao die op liil stonden door onbekenden oitgcatolken Staten Oenersal TwBEm Kamib Zittiogea f u 9 eu 10 Deoember 1 Het algemeen debat over bet hoofdstuk Juititie ia afgeloopen nadat de minister uitvoerig de versohitlead sprekers had beantwoord Hy verklaarde steeds Baar elk te mllen loisteren eu waaiheid te Mekeo miat door niemand tioh te laten beheer sta De UaehteB over de openbare veiligheid achtte hy teer orerdreren Tegen een internatisnalen mei eshandel loaden maatregelen genomen oiden By het departement tijn gereed o a d ontwerpen tot beperking der preventieve heohtenii biünenfitscherü msrkenterdeeling kinderarbeid vica1 rMa BH dan tainisterraad is aanhangig het ontwerp op het knnktinnigeuweeen in take procesaiia treeft hy Baat regeling Zoowel de wet als de geloObotertnigiug van anderen tou hij eerbiedigeo Te ilotte tpooKle hy lot endraoht aan met tet lydesteUing van peraoonlijke rancanes en gemeeB sohsppelijken eerbieti voor en haodhaving an recht om sociale gevaren te keeren In de tittiog van gisteceo ia na verwerping vra Ue amendementen tot veimia ring het hoofdstak I Justitie aangenomen met 71 stemmes tegen 1 de he van Houten olamede de begrooting voor Om mersobaus en Veeghuiten met algemeene stemmen SV beb ndeliug van bet hoofdstak Binnenlandache laken ia aangeraugcn Bi het algemeen debat weid de houding van den minister ernstig afgekeurd ia I uke de weigering tot publiciteit van de kohieren I der plaataelyke belaatingen De minister verdedigd I li en wees op Je oaageboden wetsvoordrachten I dieaeade tot oploasing van het verschil van gevoelen t fs eu de k er en het gemeentebeatuur van I Amsterdam Onder de amendementeu tot aoorapping der posten vooi teld door de eommiaaie van rapporteurs op I de rooting van binnenlandsche taken komen voor ƒ SOOOe v or gymnasia eu ƒ 7660 voor de restaoratie vaa de gloten in de kerken te Gonda eu te Kampen in afwaohting van den afloop der onder handsliBgeB De oommisaie van rapporteurs voor de begroeting vaa Oorlog de heeren van Kerkwyk Kool Lieftink a vaa der Sehrieck hebbende de heer HrydenrHek tioh ontbonden heeft voorgeateld te sehrappea ƒ 66 000 voor het plau van verbetering van katerntering in afwachting der goedkeuring van s Ministers didocatieplan voorts 286 000 voor het bouwen van een oavoUerie kaieme enz te Haarlem verder ƒ 2800 op den post van f 4600 voor bet maken van een privaat by dekaxeme te Gouda UezeUde ooBimissie heeft op de vestingbegrooting de volgeode verminderingen voorgesteld 250 000 I voor de eigenlijke stelUug Amsterdam 150 000 voor de verbetering van de stelling op den tuidelykeu oever van het Hellandtcb Diep 150 000 voor bet maken vau eeu werk by WiHemadiirp De plannen voor het eerate en bet biatsie werk ataan naar bet oordeel der meerderheid van de eommiaaie nog nog niet gen rg raat en het tweede ligt b i niet in de bedoeling der vestiagWet Vanwege de Hul andsiihe Maatschappij vau landbouw tijn de bepalingen vastgesteld voor de beproeving vau taaiwerktuigen die znlUu worden iugflcoudea op de algemeene tentoonatelling der maatI schappij ia September 1881 te Schagen inilende de beproeving plaats heboen ia het vooijaar van 11881 op nader te bepalen plaats en i By het I programma voui de algemeene teutooustelling iu September 1881 tpUen als prijzen voor zaniwerktuigen worden uitgeloofd Ie prijs ƒ 200 2e prQa 100 3e prys 60 4 prijs 25 I Het hoofdbéstnur der Hollandache Man ichappij I van landbouw is Van meenlog d dt in verband met de gunstige resultaten op de Vee eii Zuivillentooastelling te Londen verkregen het zaak zoude I lijn ook op de in het volgende j Sr te Birmiugham te houden tentooustelliug voor eene goede intending lorg te dragen toodoend ton men onzen goeden naam bestendigen eu oote prodncteu iu Ëugeland meer en meer ingang doen vinden Al de leden van dat bestuur deelden de mecliiog dat hei op den weg lag vaa de groote maatsc iappyeu van landbouw te tamen de Nederiaudtche lutendiugen te bevorderen en te stemien daarom heeft het hoofdbestuur ish gewend tot de Friewihe en Gciderache maatachappyen ou daarover iu overleg te treden Te Loenen aaa de Vecht i d or de ommiasie die lioh daartoe eeoigeu tyd geleden gevormd bod een gedenksteen onthuld in deu gevel van bet huis dat de heer Cremer aldaar gedurende de jaren 1862 B7 heeft bewoond Een blok xaodsteen met eènige erlyke krullen bevat eeni dig de woorden i 3 Cremer 1862 67 Hen meldt uit Gioningea Tep gevolge van het voorkomen van mond en klauwteer by kalveren die iu Oldenburg uit ous luud tijn ingevoerd ia thans de invoer van alle vee uit Nederland iu het groothertogdom reeda weder verboden en tijn de ingeeeteneu gewaaraohawd geen fee uit Nederland aan te koopen Enkele wetsprekendb cijfers De burgerlyke ambtenaren tullen in 1881 door korting op hqnne tractemeoten aan het pensioenfbuds bijdragea ƒ 1 670 800 terwyl de uit te keerea penaioeoeu bedragen ƒ 260 000 Commentaar overbodig Wie of toih dè mathematicus is geweest die de grondslagen voor de pensioen kortingeu heeft vastgesteld P Die had er slag van t En dan weigert de regeering nog steeds het pensioenfonda te veranderen in eeu fonds voor de wedaweu en weten der ambtenaren I 2f jf I I De heer L R C De Jong t Poramar bh heeft lioh met een adres tot de Tweede Kam tf jreiyegd ten geleide van afsobrift van een requat aan den Minister van Koloniën betreffende de uitgifte van grond in Wcst Iudié De adressant begeert daariu I dat iyn belangen tija benadeeld door den OourerQ ur