Goudsche Courant, zondag 12 december 1880

WoeMSdag 15 fteecmier N 2Ö44 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDlieblad voor Gouda en Omstreken mtft tappergen in De minister van I de vaststelling i ewerkt en niet r der ïumu liéikiBg hst siraf Üligeaoiiien zon zjjn Hg verzocht den rechtsgebonwen teverbii justitie bracht allen dank van het wetboek bodden het minst aan den com zonder wiens gverig n wetboek zeker nog niet Ter verbetering der veili id dringt hg op de vermeerdering van cellen Mn daar de gemeenschappelijke gevangenissen de broeinesten der misdaden zgn hg acht ie veiligheid niet in gevaar 10 gevallen van noorden en inbraken in de laatste dagen vermeldign gebleken onwaar of zeer overdreven te zgn toch wenscht ook de minister uitbreiding der kspolitie BelgiS wordt door den minister jf ignaleerd als bet land van den meisjeshandd een internationale regeling tot het bestrgdw van die uisda d acht hg wenschelgk Aan bet ministerie zün genoegzaam gereed ontwéi Mi tot beperking der preventieve gevangenis de Unnenvisscherijen de markeverdeeling den IcindeMrbeid de vicariën en den raad van State Een ontwerp regelende het krankzinnigen wezen is In den ministerraad aanhangig Met het detakbeeld van een verbod aan de notarissen om als kassier op te treden kan de minister zich wei rereenigen bg de benoemingen is hg zich an geen partgdièheid bewust Afschaffing dw uticnUere coUatierecbten tegen scbadelooHtuling door den staat acht hg wenschelgk Omtrent de processies merkte hg op dat gedgy de 15 maanden van agn ainisterieal M nn ig geen ffea tilfiu vervolgd is Ten slotte wees de minister er op dat eene sociale revolutie dreigt en deze niet door herziening van wetboeken en wetten maar door rechtvaardigheid te betrachten jegens elkander en niet het minst jegens de minbe voorrecbte klassen der maatscbappg te voorkomen is Na korte replieken van eenige sprekers die allen lof brachten aan de schooue en doorwrochte rede van den minister werden de algemeene beraadslagingen gesloten Nog grooter succes had de minister in de zitting van Vrgdag toen alle bezuinigingsamendementen werden a estemd geen woord gesproken werd over de groote sommen door den minister aangevraagd voor den bouw eener cellulaire gevangenis te Groningen en eindeüjk zgn begrooting werd aangenomen met algemeene stemmen min één De heer van Bouten bleef zich gelgk geen der ministers behoeft op zjjn stem te rekenen Zal de minister van binnenlandsche zaken even gelukkig zgn Het begin der algemeene beraadslagingen zal hem zeker niet gerustgesteld hebben de toon waarop die begonnen zjjn is toch alles behalve mm immi m mm mm Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BOBDKADXWUN van f 26 per Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proeffleesohea kwart en half ankers Frij u3oar nten worden gratis en ihuiko verzonden Alles wordt franko t huis geleverd Lange Ttendeweg D 00 GOtJBA iMnge Ttendeweg 2 60 Alle BOEKEN en TIJVSCSMIFTBN vorioa binnen den kortst mogeljjken tgd geleverd recommandeert zich voor vredelievend geen woord van lof alleen berisping ja meer dan berisping viel hem ten deel al had i hem gesproken het kenmerk draagt van waarde voorzitter der kamer ter bekorting aange beid en oprechtheid Na deze ontboezeming drongen om het onderwjjs te laten rusten tot de daarover handelende artikelen aan de orde waren een verzoek dat de heer Hegdenrijck niet scheen begrepen te hebben althans hjj begon terstond over de schrikbarende opdrgving der kosten voor het onderwjjs De beer Insinger verklaarde mede tegen de begrootiiig te zullen stemmen en wel om redenen daar buiten gelegen Hjj meent geen ander middel te hebben om zjjn afkeuring kenbaar te maken over het niet handhaven van de wetten des lands De A msterdamscbe gemeenteraad legt de kohieren der beliisting slechts open voor iederen belanghebbende wiit zijn aanslag betreft velen kunnen zich met die weisuitlegging niet vereenigen en ook de tweede kamer heeft haar afgekeurd de minister daarentegen wil die itlegging wettigen Ziedaar het onderwerp van een heftig debat tegen zeer billgke prgzen Meeft mede voorhanden tMe aoorten van A T vnm F TrFmsr T T mTsr in alle BINNEN en BÜITENLAND8CHE COURANTEN worden dadeljk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende ii ter Kille rao des b er 8 L Hymaua die e iials hij K oad ia pacht hud miigevraagd ten einde goud te delveo en drtmaat geeft te keiiuen dal de OouTerneur penoonlyk uordeel heeft by de oudernemingeo Tan den heer Hij aua Uit de inededeeliageu ran den heer De leng cou folgeu dat de Jieer Van Sypeateyn uer partydig in deie taak beeft gehandeld u bestaande rechten niet heeft geëerbiedigd Se rr j iiif tiriklcelde uak wordt door den adreaaant in alle byian derheden medegedeeld en do6r terreinteekeuingeu toelicht JAARLIJKSCH VERSLAG vaa de Vereenigiog tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen ran rerongeluiite visaohera der Baeder eu te Catw j aau Zee en Noordw k aan Ze In het afgeloopen boekjaar e n ontrnugen aan contribuliëii ran de reeders die ullie gedeeltelyk ran de inkomsieu d r vieschuri ufliouden vau 57 boniaobuiten te Katwijk a ƒ 3 ƒ 171 ran 14 bomachuiteu te Noord w jk i ƒ 42 ƒ 213 aau jaarlyksohe bgdi u van 50 centa of hooger 689 90 legaat Tan Mevr de wed B Eigeman geb Haan 268 60 aan renten 1347 31 gift by dr K Laurillard 9 95 door de oommiaaie te Soheveniugeu van L 4 95 ƒ 2528 71 Bit jaar zyn onderatennd to Noordwyk aau Zee 4 weduwen 7 weeieii en 1 bejaarde te Katwyk aan Zee 21 ireduweu 9 weeicn tynde de nagelalen betrekkingen van de reroogelnkte bemajiniiig der bomschuiten èh IndutrU ie drie Gebroederi Zorg e Vlijt Vrouw Nedije Katwgtt IVelvartn de Jonge Dirk de JdriaHa Kalieijk fVehijn de vier Getuileri de drie Gebroedere V ictor Jacob Vrome Jacob de hopende Viêtcier Vrome Joianna Vro K OatkariHu en Leendert In dit b ekjaar is uitgekeerd ƒ 2140 10 gedurende de lomermaandeii per week ƒ 1 25 roor elke veduwe ƒ 0 87 oor een bejaarde en ƒ 0 2S voor elk kiud gedureude de riutermaaudeo ƒ 1 58 roor elke weduwe ƒ 1 10 roor een bejaarde en ƒ 0 36 voor elk kind Het kapitaal bedraagt aan Inschryring op bet Grootboek der Nationale Werkelyke Sobuld 2Vi P t ƒ 4o 000 nominaal a n belegging in de Iieida$ he Spaarbank ƒ 2900 aan belegging i deposito ƒ 4454 77 en aan oontanlen ƒ 368 77 De Vereeniging betuigt hare erkentelijkheid aan allen die hare pogingen hebben ondersteund en weoaoht dat men blyve medewerken om het fonds door jaarlgksche bjdrageu giften in legaten te atruneu De Vereeniging roornoenid SA MUE4 LE POOLE Voorzitter A VAN DRIIlk Secmtaria Leiden 16 Juni 1880 De Gandsohe Subeommissie vau de bovenbedoelde Vereeniging brengt ter kennis van de leden dat eerstdaags orer de jaar ykacbe bydragen cal worden beaohikt Ia het vorige jaar werd aan de Hoofdconiminie te Leiden overgemaakt de som an ƒ 50 De oudeiyeteekenden meeneu iae goede zaak met recht aan banna liefdadige stadgenoolen te mogen aanbevelen en hen tot deelneming te moeten aansporen De joarlyksche contributie van miustena 50 cent wordt door de leden eelven bepaald elke bytondere gift in eena wordt door ons gaarne in outvangat gnomen De Snboommissie voornoead M A G VORSTMAN A 8CH0NEVELD van nu CLOET H IJSSEL Dl SCHEPPER Ome Deo 1880 Op de Turfmarkt gevonden en aau het Bureau Tan politie gedeponeerd een KISTJE met KRUIKEN en FLESSCHEN lil II 1 JL II J BurRerlijke Staad G£uORt N 8 Dec JacoK oadcn N Kikle en M L P van Ro ene vao tieat O Serrit oaders A de Brain en £ van Nm 10 Bernardus Jobaunei oaden B J van IremilMriceii ea A J Berlija OVEBLEUEN 8 Dat a Braevcxirt 44 j T G Frndi o S n P Zoaae 72 j A J vaa VVukom 1 B A van dai kicy 2 m H Hlok 3 a I C dl Jong 2 A M Sigouni IS d NOEKTROUWDi 10 De J SiaimMa ii j en J M n dar Vliat 21 j 4 M Kiltenliarii 1 i ea j A dverteni ién Sociëteit ONS GENOEGEN Builengewone Tooneelvoorstelling door hei Oezelscb de Vereenigde TooneeHUsten van den Nieuwen Schouwbübo te Sotterdam ZONDAG 12 DECEMBER V uur Het WEESKIND van GENEVE of de Moord op de Pachthoeve Dramnin 3 Afd Daaiiita ZLAVEEEN VBOUW Bljjspel met zang in 1 bedr f Entree Leden 0 30 Niet Leden 0 7S Bespreking der plaatsen Zondag 10 3 nor HE LAIIDBOUWEES die genegen zgn PBRS en DIFFUSIE JPXIItPE Snjjpalp te koopen adresseeren zich b C KOPPEftT Veemarkt te Delft aUiXA LAROCHE en Txerhoudende QUINA LAROCHE van KRAEPELIEN en HOLM poth te Zeitt Opwekkend Versterkend KoortsverdrUrend l IJl QOCDA DaUK VAN A BSINKUAM verkrijgbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Goudahg den Heer O Thim Apot Terder door het geheele Byk in de bekende depots tedere fleach is met de handteekening KBAEPELIEN HOLM voor OPENBARE AANBESTËI L 6 BURGllltllSTEB en WtmOVDBRS ran Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 3aea I ECBMBEB 1880 des namiddags ten 1 ure in het Baaihuii aldaar bg inschrjJTing AAN TE BESTEDEN De Lerertntie ran de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1881 benoodigde MATERIALEN ah lo Hoatvaren 2o Ijzerwerk 3 Spijkers en llgte IJMrvaren 4o Lood Zink en Soldeer So Verfwarea en Olas Bo Teer 7o Kalk 8o Orlnl 00 Zand lOo Pijne puin UOO W 11 o Plantsoen en Boomgewas alsmede het Onderhoad der Straten gedureade 1S81 met venroer en byleverlng van Materialen De monster wt No 8 0 en 10 en die van de materialen voor bet onderhond der Straten ïgn aan de Stad Timtnerwer te bezichtigen II mimi De Bestekken en Voorwaarden liggen dage yiB de Zondagen uitgezonderd dei loormiditga ran 10 tot des namiddags 1 are ter Secretarie der gemeente fia aan de Stade Timmeraerf ter inzage De Insohrörings Billetten op zegel geschreven geteekend en gwloten moetan den 21en December 1880 uiterlijk des namiddags ten 5 nre op gezegde Secretarie ingeleverd zgn Begrootiogsdiscussiên Was het nog een pyl tegen het hoofd van het ministerie B eschoteu toen de heer Schimmelpeuainck r d Oije de discassie over de begrooting van justitie openende verklaarde dat de kracht van bet ministerie in den minister van justitie lag Tegen dezen minister zou hg noch zgn partg oppositie voeren hg besprak daarom slechts de vicariën het particuliere collatierecht en de markverdeeling in Gelderland en Utrecht die de algemeene welvaart van den minderen boerenstand niet zal vermeerdereu Nadat de beer Gratama gevraagd bul of de bibliotheek van den raad van adel rgks of particulier goed was besteeg deze afgevaardigde zgn stokpaardje het notariaat de verkeerde of misdadige handelingen van sommige notarissen deden hem vrMen of daartegen geen middelen zgn De beer Eysinga juichte de benoeming eener oommissie tot onderzoek der vicariegoederen toe door den heer de Vos van Steenwgk werd de preventieve gevangenis besproken de beer de Beaufort wenscbto verdeeting der markegronden volgens vaste bg de wet gestelde regelen de heer Rutgers van Rozenburg wilde verbetering van de wet op bet notariaat omdat het vriJe notariaat tucb vooreerst nc niet zal komen en althans de notarissen verbieden zich met bankierszaksn of andere ftaancieele ondernemingen of zaken iu te laten De heer Schimjuelpenninek v d Oge sprak nog eens over de nailMigfondeB tui tegen eonversie te waarschuwen waarna de heer van Eek waarschuwde tegen particuliere herziening van het burgerlgk wetboek In de zitting van Donderdag werden de algemeene beraadslagingen voortgezet en na eennitstekende redevoering van den minister gesloten De heer Brouwers wilde de godsdienstoefeningen buiten de kerkgebouwen geregeld hebben De heer Dijckmeester verklaarde zich zoowel tegen het vrije notariaat als tegen vermeerdering van bet getal notarissen liij kon zich echter zeer goed vereeuigen met het denkbeeld van den neer Rutgers om den notarissen het doen van bankzaken te verbieden en beval een strenger toezicht op hun handelingen aan Verandering der procurrurawet acht deze deskundige alsnog niet noodig De heer Mackay wil bepalingen tegen den hiindel in meisjes faü wijst op liet toenemend getal misdaden en vraagt of die wel roet de noodige kracb vervolgd worden als voorbeeld wijst by op den Delltscben brandbrief De beer Patijn andere onderwerpen latende rusten verdedigde de preventieve gevangenis als vooral in gronte gemeenten noodzakelijk Een algemeene n itiewet achtte hg noodig Omtrent den uelftschen biandbrief verklaarde hg dat het onderzoek nog niet gesloten is terwgl de handel in meisjes volgeus de ondervinding door hem opgerlaan niet zoo ontzettend is als wel eens beweerd is Verder drong spreker aan op spotdige invoering van het strafwetboek waartoe partieels herziening der wetboekeiT en aanbouw van cellea noodig is En wat de begrooting üelve betrof hoewel niet aangetast door de bezuinigiiigakoorts verklaordehij zich toch tegen de post van 25000 voor ameublement van een ydeel van het departement van justitie en tegen delgroote sommen voor den bouw eener cellu laiitb gevangenis te Rotterdam öe heer van der Hoeven verdedigde de procureurswet de heer van Nispen de preventieve gevangenis hg wil versterking der rgkspolitie de heer Sickesz verdeeling der markegronden omdat zucder individueel landbezit geen ontwikkeling vun den landbouw niogelyk is dat niet kalmer werd toen de minister in zgn antwoord aan den heer Insinger de onvoorzichtigheid beging bet oorded van den Amstérdamscben gemeenteraad even hoog te stellen als dat der tweede kamer Drie jaren lang wordt art 254 der gemeentewet geschonden door dengemeen teraad van Amsterdam door Ged Staten vaa NoordHolland en vooral door de hooge regeering zeide de beer Rutgers van Rozenburg na eerst op bittere wgze het doel van het bestaan van dit ministerie in het licht gesteld te hebben Intrekking van bet wetsontwerp vóór de executie raadt spreker den minister aan De beer Oorver Hooft vro den minister of hg na verwerping van het wetsontwerp Amsterdam zal noodzaken de gemeentewet te eerbiedigen en niet langer te dulden dat men voor een itder niemand leest Ook protesteert spreker tegen de opdrgring der uitgaven De beer van Houten protesteert tegen de gelijkstelling van de kamer met een gemeenteraad Wilde de minister zich niet onderwerpen aan de uitspraak der vertegenwoordiging dan moes hg aftreden de handeling van den minister is in strgd met allen constitntioneelen zid De minister achtte de aanvallen op bet wetsontwerp op zjjn minst voorbarig bg verdedigde lich tegen het verwgt van geringschatting der vertegenwoordiging en wgst er op dat de begrooting wel 2 millioeu hooger is dan hei vorige jaar doch dat denitgaven vooronderwös ruim 3 aiülioea hooger zijn zoodat het eindegfw beMdcelgk minder H Wat da nüniatet zal doen na verwerping der voordracht zal hg dan beslissen De heer Insinger wil niet niedewerken dat regeeringlooaheid verandert in toetieloosheid Niets zal hem aangenamer zjjn dan van dwaling overtuigd te worden Een beroep van den mmister op Thorbecke lokte een vinnig protest uit van den beer van Houten De beer Rutgers tartte den minister één vriend te vindbn die een motie durfde voorstellen om de gedragslijn van den minister goed te keuren hg raadt aan de voordracht als doodgeboren kind in de catacomben van het ministerie bg te zetten Om met kennis van zaken te kunnen antwoorden op een vraag van den beer van Eysinga vroeg de minister uitstel van de discussie In de zittjng van Zaterdag sprak de heer Patgn ouze a evaardigde een bezadigd w rd als protest tegen de uitdrukkingen in de zitting van Vrgdag gebezigd Nooit zou hg medegaan met hen die een ministerieel leven opr speldeprikken willen verkorten wel zal bg èeea motie voorstellen zooals de heer Rutgers weuschte maar toch kan hg verklaren dat het dezen minister niet ontbreekt aan tal van vrienden die hem in zgn beirekking hebben leeren hoogachten omdat ieder woord door kreeg de minister het woord hjj liet de brandende quaestie rusten en beantwoordde eenvoudig de vraag van den heer van Eysinga dat bet niet noodig is den raad van state te hooren omtrent vernietiging van besluiten van gemeentebesturen Hiermede was de storm ecpter niet bedwongen nu moest de heer Patgn bet misgelden wien de heer van Nispan toevoegde dat het door hem gesprokene een voorbereiding scheen voor zgn taak als hg wellicht eeniiiaal ann de groene tafel zitting mocht neihen Wetsschenning en wetsverkrachting waren voor dien spreker m de kohieien quaestie duidelijk doch de minister behoefde niet bevreesd te zgn voor zjjn ministerieel leven omdat hjj spinozist en uitvoerder der schoolwet is Was de heer Piityn een ofEcitus verdediger der regeeiiug genoemd de heer van Gennep