Goudsche Courant, woensdag 15 december 1880

ksrskter beeft aaageaaaen ea de behandeling der beesten op de stallen gemakkelijker is dan iu de weide létwijl de beftnrtting zooveel mogelijk wordt beperkt woekert zij steeds door Eene voordrac door den districls veearts Hengeveld uit Alkraaorza in de afdeelmg Hazerswoude Ko dekerk der Holl maatsohappij van landbouw op den 11 Deoeniber 1880 s avonds ten 7 are warden gehouden over moad en klauwzeer Ook bier zal die spreker betzelfde onderwerp be bsndelen in een vergadering onzer Afd van1 die maatschappij op aatistaanile Vrgdag Gistellen morgen is te Schoonhoven een schippersInecht dobr den feilen wind over boor l geïlagcu ilwA da r bij zwemmen kon gelukkig hoewel Iiraar gefcêeasd gered Te Woifrden zal de tooncelvereeniging Oiider Ons deull7u jfuliarij eeu prijskamp houden iaa yoordrach len in o e Üaorvoor zijn verguld zttvcr4 en ijliroiizcii iLdailles uiigelaofd terwijl ook r or dames ua eene tio elvereeiiigiug verbonden dergelgke eere blijken tel e halen zijn Dit denkbeeld om d n iugmteuen Mp eeae stad waaruit di aard der zake de ifiulertwapanningeu van dezen aard cildzaam zijn op die w jjz lelterliuiidig genqt te yersohi feu verdiolt alkziiis vermeldibgi eu ilialvolgilig Néltrt iuli tingaa zijn te verkrgien hjj bel bes uur der vereeniging de beeiin P C Huyvei iuir V oöl zittel J H Ifietirunds Se c ciaria en N Blok B Bi nin meester De Jam s dMeclrieea der Naai en breiseaool voor lindereo uit Mi beh j ftig n stand te frpefd i hebben ter gdegenbJidf vaé bet SiDterklaasfetsl ven als vorige jaren Wre laerlingen op cbocJoladeJ Sinterklsaskoek eu ktjsnteubrood onthaald Aan allen die flob door vlijKleu goed gedrag onderscheiden baddea werden bmreudien nog prijzen uitgedeeld bestaande in kleedingslukken door de leerlingen zelveu vervaardigd Aan twee kindereu die gtfdurende bet geheele jaar de sobool uiet hadden vp tuimd werd aog een extra beloonicg geschonken Te Bleiswijk is in de vorige week de nic w gebouwde kBooI no 1 in gebruik gesteld De openiné werd bijgereoad door de raadaleden met hunne eeblgenootên ca de aehooljeugd werd bij deze gelegenheid op de lebruikelgke ohocolsde eu krentenbrood onthaald Drze aebool voor 220 kinderen bettemd en bestaande oitfijf lokalen eu groot portaal mag zoo wat uiterlijk ahinnerlgk betreft een flink gebouw genoemd wordea Us afloop der bgeenkomsl stelde de burgemeester ook bet publiek in de gelegenheid tot besicbtiging der nieuwe lokalen De arbeidende klasse te Oiidewater is leer gebaat door de onlangs opgerioble stoom korkslagerij daar bet belangrijk debiet dez r nieuwe onderneming aan ida Heden brood geeft genade in de oogen der kamer Waar Leideiv jkodsdienst en hup recbt van eigendoni jberast d i en Groningen zich op een lectoraat voor dezöY jlpjl slechts op eene wiUokearige verbeordverkhiriw taal mogen beroemen mocht aan Utrecht tfie f Mpp7 reuiste d jrevelddadige en wettelo w glorie niet worden onthouden Dezelfde aigevnardigdc leed een tweede echec door de verwerping van een amendement wnat door 32750 kon worden bespaard Öetbetrof de aankoop en inrichting van het ridderschapshuis te Utrecht ten dienste van verzameHngen voor het Hooger Onderwgs I Bij de post subsidiën ann gemeenten voor progymnasiai had de commissie van rapportenils voorgesteld het bedrag voor nieuwe en verlhoogde subsidiën ad 84 768 uitgetrokken met 30 000 te verminderen De heer van Gennep verklaarde zich hier tegen daar hij Amsterdam en Rotterdam wilde snbsidieeren voor hare gymnasia daar meer en meer blgkt hoe hoog de kosten voor een doelmatige inrichting dezer scholen zijn De minister nam tot tijdsbesparing het amendement over Hjj verklaarde zonderling genoeg dat het verlaagde bedrag hem voldoende voorkwam Bij de algemeene beraadslaging over het middelbaar onderwijs besprak de heer Lieftinck het zeevaartkundig onderwgs dat hier te lande zoo stiefmoederlijk wordt bedeeld in weerwil dat onze jongelui liever op zee dan in de collegekamer voor het Sanskriet zitten Dé heer Bredins wenschte de plannen van den minister te kennen omtrent de wgziging der wet Hy bespreekt vooral de examens waarbij veelal te hooge eischen worden gesteld en wgst op de behoefte die er vooral in bet Zuiden bestaat aan uitbreiding der inrichtingen van het middelbaar onderwgs Was de heer van Eek dit laatste met hem eens deheer Vermeulen natuurlijk niet Inkrimping van het middelbaar onderwijs is zgne leus Ook hg komt op de ongunstige resultaten der examens doch gaf de heer Bredius meer aan de examinatoren de schuld hg weet het meer aan de veeleischende programma s De heer Haffmans zag ter elfder ure in den waren zin des woords van het woord af en de kamer kon tot heden morgen rust nemen L Staten Qeneraal Tweede Kamer Zittinlea van 11 en 13 December Zaterdag is het algemei u di bat over hoofdstuk V geiloteu na hcrh iulde afkeuring van de bundelingen van den minister in zake de pnbliciti it van de kohieren der plaatselijke belasting De hh Fatijn van Olennep en Cremers verdedigden de hsudeliiig van den oiinister die zi If ontkende welsverkracbtiging te dulden duch irrkluardr juisl wegens een leemte in de wetgeving aanvulling te hebben voorgesteld Een mrmoriepoti voor de verbouwing der looalea van bet departement is verwoipen Kveneent tijn verworpen de voorgestelde vcrhouKingeo van de tructementen der ambtenaren ter grittien in Noord Brabant Zei land Groningen en Limburg en de post voor een centraalbureau voor statistiek listerru lieifi de bnr mr B ihlmann na het afleggen der gevorderde ecdiii zitting genomen De beraadslagii g over hoofdstuk V is voortgezet By de algemeene dicciisdie over bet onderwijs constateerde de heer Heydenrijok dat de eventueele beInslingrerhüuging volgens de eigen verklaring van den minister gegroiid zou zijn op de uitgaven voor de uitvoering der schoolwet Bij het hooger onderwijs werd hrt amcuilenu nl van de commissie om de kosten tan het ondirhoud van het akademisoh zicleiiliuis te Leiden met ƒ 22000 te verin iideren aaiigei unicn niet 61 legen 9 stemmen In de avoiidziiting nam de minister een amendement van de commissie van rapporteurs over om het oor tubsidiün aan progyinuasiun uitgetrokken bedrag met ƒ 30000 te verniindereu De algemeene beraad laging over het middelbaar ouderwijs is aangevangen s Lands middelen over de elf eerste maanden dezes jaars hebben opgebracht ƒ 98 872 210 3S jjnde ƒ 3 723 Ï46 98 meer dan in hetzelfde tijdvak Wn 187 11 12 der raming bedroeg ƒ 90 132 242 86 I n vijftal leden der tweede kamer hebben een amendement op hoofdstuk VI Marine voorgesield iet zioh daardoor niet afhouden om ook zijn stem voor de begrooting te motiveren al was h het iu de bestaande quaestie geheel met de heeren Kutgers en van Honteu eens Hr is tooh een verschil tusschen verschil van opinie en gemis van constitutioneeleu zin Zyu ledevoeriug bezorgde hem van den heer Insiuger de opmerking dat slechte handelingeu alleen door slechte argumenten kunnen vergoelijkt worden Verschillende replieken volgden de heeren Cotver Hooft van ISispen en Heijdenrjck verded dea nog nader het standpunt d r appositie de heeren Ci oniers Patijn en van Geuaep spraken nog van hun standpunt Was de discussie buitengewoon scherp geweest en was de verdediging van den minister waarom het te zwijgen zwak die voldoening had deze toch dat slechts dat eukele punt ter sprake werd gebracht Met 45 tegen 16 stemmen werd de memiiriepost verworpen uitgetrokken voor de verbouwing van lokalen van het departement i De verbouwing van het Knaenhof is aan waterstaatj ciet aan binii zaken opgedragen J In afwachting eener nadere algemeene regeling werden de verhoogingen der traktementen van ambtenaren der provinciale griffie met 81 tegen 27 stemmen verworpen op voorstel vanrde commissie van rapporteurs Voor een centraal bureau voor statistiek as ƒ 10 000 uitgetrokken üe heeren KutgerS en de Jong bestreden de post de laatste stelde voor 2000 uittetrekkon als toelage aan de bestaabde vereeniging voor statistiek De heeren Eoëll Borgesius Sickesz en de Uruiju Kops verdedigden de aanvraag te vergeefs het amenofement van den heer de Jong werd met 41 tegeu 21 stemmen aangenomen heteiudcijferder begifooting zal daardoor weer 8000 minder zijn Gisteren werd de discussie voortgezet nadat de heer Bahlmann had zitting genomen en nidal besloten was in de volgende dagen ook avondlittingen te houden en met Woensdag te beginnen reeds des morgens ten 10 Ure aan te vangen De beide laatste besluiten hebben vermoedelijk medegewerkt tot de meerdere spoed waarmêsde kamer voortging Zelfs bij de algemeene beraadslagingen over het onderwgs sprak alleen de heer Heijdenrjick Wederom oordeelde de Nijmeegsche afgevüirdigde het noodig óver de hooge uitgaven Voor onderwijs te klagen die het deficit veroorzaakten Ook bij de onder afdeeling Hooger Onderwijs opende dezelfde spreker de discussie hij dr ug aan op een iiauwkenrige opgave van hetgeen voor dat onderwijs nog noodig zou zgn Na bespreking vttü een paar ondergeschikte punten door de hebren Kool en öickesz werd met de artikelsgewjjze behandeling voortgegaan We moeten ons alleen tot de hoofdpunten beperken Een amendement van de commissie van rapporteurs om de post voor het academisch ziekenhuis te Leiden met 22000 te vermindeijen werd toegelicht door den heer Sickesz Hjj herinnert hoe dit ziekenhuis ook een merkwaardig voorbeeld is van de overschrijding der oorspronkelnke raming üeraamd op 27s tOu is er nu reeds 8 ton voor uitgegeven Hi h eft daarmede tot op zekeie hoogte vrede daarl de uitgaven veelal noodig bleken te zijn thans is dit echter het geval niet De minister h eft geen andere verdediging van de post dan en beroep op de vorige begrooting Br is minder noodig want 1 is de kostbare administratie vereenvoudigd en 2 komt op de begrootjng voor 79 22000 als buitengewone uitgave voor üit laatste cjjfer is dan ook de maatstaf geweest bg de voorgestelde vermindering Ook de heer Wintgens verdedigt het amendement Hij treedt in eene trouwens mink gaande vergelijking van het academisch ziekenhuis met hpt Haagsche en ondervraagt den minister omtrent de controle voor die dure instelling De heer Kombach bestreed het argument met de vrij zonderlinge vraag hoe weet iien dat de gevraagde som nut noodig zal zgn Als of dit de vraag moest zijn Slen raamt de gewone uiljgfcven eh dé buitengewone die m n kent het overige moet door suppletoire begrootingen worden gevonden üe minister was wederom zeer zwak in zijne verdediging Hij toonde niet aan dat de voorgedr igen som noodig was Zelfs aan de controle schijnt veel te ontbreken Alles wordt gedaan om de administratie voortaan op behoorlijke wijze te doen geschieden Een inventaris ia aanwezig en zjj wordt bijgehouden Ontvangsten zgn er ookj hoeveel weet de minister echter niet veel kan het z i niet wezen daar velen kosteloos worden verpleegd Is htt wonder dat na deze verdediging en in weerwil van den steun die de minister vond bjj den heer üonner het amendement met de groote meerderheid vftn 61 tegen 9 stemmen werd aangenomen Een amendement der commissie om eakele verhoogingen van salaris te zaraen 700 tê schrappen waarmede een paar academische beambteji zich reeds hadden verheugd werd aangenomen Doch een voorstel van den heer Corver Hooft om den lector in het Sanskriet aan de ütrechtsche Hoogeschool te supprimeereo vond geen BUITENLAND Itulteiilandscli Overzicht Men begint ie Parijs over de verwerping van de nieuwe wet op de rechterlijke macht duor den Senaat te spreken als van een hoogstwaarschijnlijke zaak IJe llegeering werpt de sobuld op de Kamer die bet oorspronkelijke ontwerp verwierp en eeu nieuw maakte naar haar eigen zin Süinmigeu geven de Kamer den raad qa de verwerping in den Senaat het oorspronkelijk ontwerp der Eegeering aan te nemen maar waarschijnlijk zal bet zoover niet komen l e Belgische Kamer der Vertegenwoordigers heeft Vrijdag ua een langdurige en heftige discussie het adres van antwoord op de troonrede met 63 legen 46 stemmen aangenomen De minister van buitenlandsche zaken tic heer Frèrc Orban is zeer gelukkig geuetst in de bestrijding der aanvallen en bescbuldigingeu zijner legenpurlij zoowel wat de afbreking der diplomatieke betrekkingen met het Vatikaau als de schoolwet betreft en algemeen is men bet ee dut de tegenstanders vaa M ki biuet er slecht ziju argeïomeu Heden begint de beraadslaging over de begroeting met de wet op de middelen Met het oog op de hertatting der zitlingen van het ËugilsoU Parlement op 6 Januari aanstaande heeft do heel Gladstone do aanhangers van het Kabinet sohriftelgk tot eeue trouwe opkomst aitgenap ligd omdat ie onmiddellijke indiening van hopBt belangrijke wo tellon kan verwacht worden IMt deze voornanftlijk betr king lulle lebbes op Ids lersohe aangjaegeubeden geboefl gij n betoog I Ëeu der uden van bet Engelaibe Kabinet beAi zich dezer Ipen in h t openbnuj l over bet lersohe vraagstuk uiiaelaten namelijk de hed Sbaw Lefevre de nieuwe raUiister van openbare eAeu In eenï op 8 dezer e Reading gebonden r eroering veililaarde hy lch voor efhe wijziging Ver agnrisqba wetteA en Hing eeu laber tufereejl op n ti lijden der laidbouweude jberolking iu Ierland aar hdfii sleobts 2 00U ro eigenaars vour 600 000 a 700 000 pa tera vinilt In Ierland is bet aaulat éigi uuark ii t verhoutjiug nog pleiner dau in Engeland l me telt er sipchls 3200 die niin ler dan SO akkers wziil ei l terwijl ei op het kleine eil ltd ersiy 40001 zijn De meeate der lersche gniM eigenaars befouéil bun eigendoiA niet zij ma oikoineu vreemef akn de bevolking t oor Ma iiliiddeleu afkeureitde i tjutvta de Luilitguii lAh bedient ora to ene oplossing van bet vroagMuk genaken weifsebte de apreker dat aan de paobten de mitldeien wierdk o veraéhaft om eigenaars te wolden en dat ladlea in het werl gesteld werd wat tot ver betering van hun lot kaï leiden Ondanka de beroering waarin het land ve de hield hg zich overtuigd dat de maatregelen welke de Regeering p dit oogenblik in gereedheid bracht nfti m welvaart zonden herstellen In den aanvang zgner rede brrinnrrde hij welke betrekking hij vroeger bij tien ll ind d r Arliniraliteit bad vervuld en uam daaruit auleiding om mede te deeleu dat de Uegcering voornemeua waa de straf van zweepalagen by de Ëngelsoke marine af te scbattea De Tima heobt aan deie redevoering eene bijzondere bateekenis omdat de nieuwe minister zgne benoeming vooral daaraan te danken beeft dat hg eepe bijzondere studie van de agrarische quaestie beeft gemaakt Men mag dus aannemen dat tijiie ziensnijze die van bet kabinet zelve is De Landleagiie neemt iutussoheu maatregelea ala ware zij met wettig gezag bekleed Zij beeft rechtbanken ingesteld om vonuis te velleu over personen die zich niet naar hare voorsohriften gedngeo deae reohtbaakea leggen boeten op eu bcstraffea de terdedigers der regeering De Italiaansche Kamer h cft Zaterdag de begrooting van oorlog aangenomen In zeven afdeeliugen der Kamer is bel oud rzuek van het wett outw rp lot opheHiug van dan gedwongen koers der luiikbiljetleu afgeloopen en een gunstig advies uitgebraobt In een telegram uit Petersburg aan de K Z wordt beweerd dat met het Basiische Nieuwjaar groote veranderingen op handen ign De opperste raad van state zou voortaan onafhankelijk van den Czaar alle vraagpunten beslissen uitgezunilerd oorlog en vrede Als voorzitter van dien raad zon de grootvorsttroonopvolger optreden onder de voornaamste leden noemt men graaf Loris Melikuff de ministers van iinapciën eo von oorlog Verder wordt in dit telegram gemeld dat de prinses Dolgoruki onder den tilel van hertog n van HolsteinGotlorp tot reehimalige gemalin des Keizers zou orden verheven en hare kinderen gelijken titel zouden outvangen De Keizer zelf zou zich aan de staatszaken onttrekken en zich uitsluitend aan zgn geiiu wgdeKi In boever deze berichten waniheid bevatten zal nader moeten blijken BINNENLAND 00 r U D o rabcr 1880 Bij kon besl is benoemd tol pluatsv kuntonrrchter alhier Mr VV Heinsiiig ontvanger der registratie eu domeinen alhier Naar wij vernemen ud op 30 dezer de laatste vergadering van de afd Gouda en Omstreken van yoltumdtrmjt plaats bobben en over worden gegaan tot de oonstituiie der plaatselijke vereeniging De collecte voor den schipper wiens vaartuig onlangs in den IJsel is gezonken beeft opgebraoht ƒ 182 60 Te Hazerswoude neemt de tongblaar onder bel rundvee zeer toe Ofschoon de ziekte geen cruslig üy wenschen ƒ 7000 Ie zien uillrekkcn voor zeetraclement enz van officiereu en mindere sqbelielingen die dienst doen b het onderzoek van de N4ordpoolzee De toelichting wijst op het groote voordeel van deze oefeniugstoohten voor de marine 1 De geheele Schcveningsche vloot is aan den wal Bij globale berekening bedragen de b ommin en ƒ 500 000 minder dan het vorig jaar I en meet veilies van netten üeen vaartuig ging verloren 1 Afloop van Openbare VerkoopingenJ van Onroerende Goederen 1 VEILING 13 December 1880 i i Huis eu Tuin Il 593 Huweelen Singe ƒ 40001ks G Toomvliet en H J Nedérhorst D lEffectenTjevirs i XV If Arasterdam 13 Deoeiiiber 18$0 Ecu drukke week ligt achter ons In de meeslWrden wa 8i tamelijk veel handel die zoowel doibinnenlandéhe als buitenlau dsehe koop en spfoula ieliisl voofij versehrideue soortt u hoogere koersen le ig Alge bad pnie sta tsfondl meer voor belegging dan fculutie geschikt ondervonden weinig ofj u veijanderiug Zij Iverden nagenoeg legen vorige ïrsen omgezet doch W giug betrekkelijk wcinigjl om Bpo ook in binnenl loten behalve iul otefi jdie 8 monteerden binbènlandsche sporen ging meer om vooralj in de di rse soorten Ctsntraal Spoor die allen ta i hoogere fijeisen werdeh gevr gd de obligatien t g n Vs de aand en de nitgèst soh ruim 3 U db Eijuspooreu Ncd Ind sp Aand Staalsap 2 1 toiler Mindeél geanimeerd Was de handel iu Ifinnenl in dustrieele waarden Voor aand Kanaal mij Ncderl Stoomb mij Rolt H Stoomv Java eu Zeeland valt een verbougiiig van ongeveer o te noteren Aand Afrik Hv gingen 3 ao leruit Aaiid Amst Omnibus mij waren meer geanimeerd zij monteerden 10 g Iu deze week wordt door den gemeenteraad over de 40 jarige concessie beslist j er is nog al oppositie Mocht bet vOvrstel vullen dan ia eene belangrijke daling van deze ufindeeleu te wachteu In Uongaarsebe eo Ooslenrijkschc fondsen was de handel tamelijk en met rijzende koersen Kussen doareutegeu waren veel gevraagd de leening 60 64 eu 66 waren zelfs 1 7o booger genoteerd De meeste handel werd voor dit soort van fondsen evenwel gedreven in Turken die aanvankelgk terugliepen maar aan het einde der week nagenoeg op gelijke slotkoers als de vorige week bleven Egypte bleef ook gewild en noteerde miii 1 0 5 hooger Spanje daarentegeu verloor s Vur De meeste loten waren borger Oostenr 58 4 Kussen 64 en 86 8 Oostenr 64 1 Hongaren en Madrid 1 o Kussisobe sparen waren eenigszins gezocht hetgeen een prijsverhooging van 1 a ten gevolge had Aand Theissmij verloren g doch de obl wonnen Vs Da Elisabetb spw eu de Giselalijii ziju door de Oostenr regeering overgenomen zij staau 74 genoteerd In de Overige iporenging nagenoeg niets om doch van hetgeen er omging warende kousen Kist i Zuid Amerikaausche fondsen hebben hnn entrain weer verloren Colnmbiaiien riruaiien en Venezuela s waren weer lager iiahgehodeu de eersten zelfs H s De daling had evenwel in het laatst der week weer eenige meerdere rrrag ten gevolge De 8 o Florida waarvan bet P S in niiju vorige reeds een rgzing kon aankondigen bleven tol 29 monteeren doch daalden spoedig daarna weer tot 25 3 a 26 Louisiana s waren 1 j hooger doch Mexicanen verloren met weinig handel a s De handel in Amerik sporen heeft zich weer gebiel hersteld Iu t begin der uck vult nel eenige daling op te merkeu d9cb voor de meeste soorten wu zij van korten du r Zeer veel ging ook bier ota iu de Florid i s De rijising hiehl stand tot J5 n toen vieleu zij meer eu meer terug en sloten wec r dp 28 Canada South sli Chv Cülumb Cititcinn en Missouii dito waren 2 ii 3 q liuoger ooit de obl gatien waren geanimeerd C ntraal Pacilic sh werden ii SS verhandeld Ongiuisiig nas fle week voor pref aand Chic N VV die 4 eu Cairo sh die 3 j veiloreii De eert Vereen Am fondsen Ie serie was 2 do 3e serie 1 j Louisiana Cit Bk obl l a hooger Colorado s en Maxwell s uiet geanimeerd en a lager Oreg Calif Comilc eert 1 lager Voor het eerst wuren Panama s ann de beurs Do openingskoers van ƒ 68 per fr 125 gestort viel echter terug op ƒ 60 De groote speculatie deed veel vraag naar geld opprolongatie ontslaan dut tegen 4 s a 6 wtl waste krijgen ï P S Heden was er met levendigen handel toch een neiging tot achteruitgang voor verscheidene fondsen Onze staatsfondsen ondergingen weinig verandering zij noleerden de 2Vj 84 8 de 3 76V3 de 4 0 0 lOl g èn do 78 102 De binn premieleeningen waren grootendeels rijzende j de Amst van ƒ 1000 noteerden 106 die van ƒ 100 lOg Hott 102 gemeente crediet Se i volkavl 1291 De gest obl GeutriiAl waren weer g hooger zij sloten ö aand do Sa j uiig sch 36V4 Overigens ging in binnen sp weinig om Aand Handelsraij tijd stegen j Hott Hv en Ind Bk 1 2 a V4 lager Bussen noleerden j a j lager Oostenr Spanje en Portugal onveranderd Tnrkeu met veel aanbod 6S sloten lü 69 121 Egypte Vi hooger 89l c ïhi iss luten weder hooger zij slaan ongeveer 92 Madr loteu mede hooger zij werden voor 75 vethuudcld In Europ sp ging weinig om bier hield de rijzende beweging mce aan dan bij staatsfondsen Morseh Sijsr aam dfe Waterdag op 68Vs loten bleven heden op 73 zoo ook Rias VViasm aand In £ hï kmenk foi itseu bleef de handel nogal geanimeerd Colainbianen stegen weer iVo i n 35 Peruanen 70 la 72 H s Venezuela s 62 19 Van Amerik sp stegen All Miss Ohio Canadaa Mich Cèntr Elisabelhtown en Huron j jl doch Gert Florida daalden 1 Cairo s GEVONDEN en aan bel Bureau van Politie gedeponeerd een Ceutuur met gesp gevonden in het stadsplantsoen en eeu gouden Oorringeije gevonden op de Markl I H O E Z O N D kW Mijnheer de Redacteur I Gisteren zag ik in de Sociëteit uw uienwe ooncurreut de Gouicenaar een ongelukkige naam naar t mij vaorkoint in en toevallig viel miju oog opeen pbraze iu het Beursbericht welke mij zoo zonderlingvoorkwam dut ik dezen en genen mijner vriendeu ominlichliug vroeg doch zander vrucht Misschienkunt u mij helpen Iu bedoeld overzicht wordtover de uandeelen en obligatien iu den Centraalspoor geliaudeld en dan lees ik Vooral op deaand wezen wij een jaar geleden herhaaldelijk Hoc is dat mogelijk De bedoelde conrant draagt no 22 er komen 2 urs per week dus bestaatde courant eerst elf weken Hoe dat te rijmenmet op de aand wezen wij een jaar geleden P Zonbet blad soms zijn beursoverzicbt st overnemen uit een ander blad Maar is er dan eenigewaarborg dat niet alles wat daarin voorkomt opdezeltde wijze aau ons wordt opgedischt In iedergeval zou het feit dat ik overigens uiet wil qualificeeren bewijzen dat het blad slordig samengasteld wordt Gg mijubeer de Kedactenr leest meer bladen dan ik en mijne vrienden zoudt gij ons ook het kanaal kunnen noemen waaruit dat overzicht iu het genoemde blad wordt overgenomen Gg Eondt er mede verplichten Job en zijne vbiendbn Aanvankelijk maakten we bezwaar het boven i staande op te nemen duar bet wellicht meer op zijn plaats zou zijn in bet blad waartegen de op merking gericht is Daar we eveu vel de vraag van Job en zijue vrienden kunnen beantwoorden heboen we ten slotte gemeend het stukje toch maar te moeten plaatsen De zaak is vrij eenvoudig Het blad gaat vandezelfde ondernemers uit als en is een overdruk van de Sticktache Courant behoudens nntuuilijk bet lokale nieuws Het BeuTsoverzicbt isin beide couranten gelijkluidend De fSÜoittcke bestaat ruim anderhalf jaar ziedaar de verklaring Beu Er zijn weinig ziekten welke zoovele geneesmiddrleu in het leren hadden geroepen als het Asthma De meeste dezer middelen min of meer onvoldoende zgn in een welverdiende vergetelheid geraakt De bewondciensvvaarilige werking der teer op de tongen en de shjmdeelen in bet al j emeen heeft tolrijke proefuemiogeii uitgelokt waaruit thans blijkt dat eeu der beste behandelingen tegen Asthma bislaut iu de aaiiwcuding der Teercapsules van GuYoT In de meeste gevallen gt ven twee of drie c ipsules bij eiken maaltijd ingenomen e eu snelle verlicbtieg wij voegen er echter bij dat wauneer de kwaal reeds verouderd is men gedurende eenigen tijd met deze behandeling moet voortgaon overigens na de spoedige icvlioliliiig die zij dnnr an ondervindm zijn de zieicen zeiden geneigd het gebruik der Teercapuks f e ecbaffen alvorens zij geheel zijn hersteld l t wijze vuil bihandiliug komt op zeir geringe kosten te staan ongeveer B ü 7Va i t per dag