Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1880

1880 Vrydtg 17 BeceiDber N 2Ö4Ö GOÏÏDSCHE COURAMT Nicüws en Advertenliebladivoor Gonda en Omstreken GEHEEL NIEUW EEOSSE MÉCANIQTTE Systeem Ch POIKCET d Parl i LOUIS P WELTER ma tkt zgn geachte cli entelle bekend dat van af heden zgn Salon geopend is met Brosse Mécanique Abonnementskaarten pour Coupe met Brosse en enkel Brosse zgn bg hem verkrijgbaar LOUIS P WELTER COIÏÏEUR 193 Westhaven 193 Openbare Verkoopingp T GOUDA op DONDER AG 16 DECEMBER 1880 voorm ten Elf ore In het Koffijhuis Hab H0NiL aldaar vin eenige perceelen in éénkoop Eietland Dijk en Water ia den Veenpolder in de Broekvelden en Vettenbroek onder Zwammerdam Kad Sectie C No 485 490 500 508 groot te zamen 5 H 98 A 75 C behooreude aan de Erven van den heer W C BRACK Te aanvaarden en te betalen 15 Jan 1881 Nadere inlichtingen geven de Notarissen J A vak dek LEE te Aarlandemeen en Mr KIST te Gouda Miti de heer Oevot hel gebruik van leer opgang heeft doen maken door het toe te dienen ouder den Toim van capsules tgu er talrijke namaaksela in de wereld gebracht Ofschoon zgu fabrieksmerk gegeregeld iu Holland gedeponeerd is heeft men getracht het zoo goed mogelijk na te maken De vervalscbers en namakers hebben slechts eeu doel uamel k het publiek op eeu dwaalspoor te brengen Ten einde het publiek in de gelegeuheid te stelleo de eohle Teercapcules yau Guïot te herkennen brengen wg hen in herinnering dat de etiquetten lier flacdbs de driekleurige haudteekeuiug dragen Tan E GuYOT Laatste Berichten LondeO is December De hertog van Cambridge en de Minister van Oorlog hebben heden in het Departement van oorlogeene conferentie gehouden Nakr men venekert igu de noodige beschikkingen genomen om nog twee regimenten naar Ierland Ie lenden De Kabinettraad is heden namiddag vergaderd geweest Alle luiuisters waren er aanwezig Omtrent het verhandelde is ugg niets bekend Londen 13 December De staatkundige kringen Bgn bedeu druk in de weer over de ouverwachtte bijeenroeping van den Ministerraad en het gerucht dat Forster etellig overtuigd is van de oumogelgkheid om voort te gaan met Ierland te besturen als niet onmiddellgk toestemnniig wordt verleend tot bet gebruik maken van dwaugmaalregeleu BurserlijKe Stand GEUOBEN 10 Dec NicolassJohiDiiet ouden J I Dgkhhd cd i van yk 13 Jacobui ouders J Wildsohut eu ft van Ham 13 Adnaua ouders L bcneer en J A filk OVERLEDEN 11 Deo W Kort 11 w 12 P van Schcudereu 4 j ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon I EEKMAN v D BgKG Briuul 12 Deo 1880 1 De ondergeteekende Schipper van het gezonken schip in den IJsel betuigt door deze zynen hartel jken dank aan het Bestuur der tiemeente voorde aan hem betoonde gunst tot het inzamelen van Iden by de Burgerjj en dankt allen die hebben bijgedragen om hem in zyu droevig lot geldelyk te steunen üit naam van Schipper Vrouw en Kneaht W VAN DEE VEEN HE UNDBOUWEES die genegen z n JPEBS en DIFFUSIEPU LP E SngpBlp te koopen adresseeren zich bü C KOPPERT Veemarkt te Delft i OdM taaven B n 14 Pour portraits paysagcs et reproductions Artistiques en noir et en couleur Les portraits sont garautis absolnment inaltérables F HARTliVG Genila HEEBESTEDmG VA LEVEI S1IIDDELE enz ten dienste van het Militaire Hospitaal te Gouda Den 18 DECEMBER 1880 des middag ten 12 ure zal op het Bnreau van den Administrateur van gemelde Inrichting in het openbaar worden HERBESTEED de levering van het benoodigde VLEESCH en BOTBR ten behoeve van dpa dienst van bovengemeld Hospitaal De voorwaarden der aanbesteding liggen ter lezing op gezegd Bureau van s morgens 10 tot s middags 4 uur alwaar tevens de ge wenschte inlichtingen verkregen kunnen worden De Uhef der Inrichting ZÜBLI WÊ HH VEEHOUDERS Een onover offen krachtig en gezond Voeder voor Paarden Koeien i$chapen en Varkens is he SFAANSCHB VEEVOEDER Geen ander Voeder wordt met zooveel graagte door r pt Vee genuttigd en ook geen ander Voeder bevat looveel voedende bestanddeelen als wg in het Spaansche Veevoeder Utaarborgen Een groot aantal verbruikers getuigen de deugdelijkheid van dit Voeder hetwelk nog kortelings op de Tentoonstelling te Ooderliout van 28 29 September 1 1 met den Eekstbn Paus werd bekroond Prösopgave attesten en andere inlichtingen zenden wg ftónco op aanvrage L A L KORTMAN Co Bergweg liotterdtm N B Solide en actieve personen bekend met den boerenstand en in de gelegenheid om den ALLEEN VERKOOP van dit artikel voof Gouda en Omstreken flink waar te nemen worden verzocht zich persoonljjk of met firanco brieven tot ons te wenden DANKBETUIGING Wy Ondergeteekenden Ie PIETER DE ZEEUW Azoon Vlasboer wonende te Rijtoord Gemeente Ridderkerk 2 JOHANNES VAN BÜIJVENDIJK Scheepstimmerman wonende te Ou i r rio i JW ea 3e HARMEN ns GROOT Landbouwer wonende te Lexmond Betuigen bg deze onzen innigen dank aan den Heer PIETER WILHELMUS de JONG Commissiounair voor net stellen van Plaatsvervangers en Nummerverwisaelaars Hoofdkantoor hondende te Breda TEE Z A KIE Als dat genoemde Heer P W de JONG voor de lichting 1880 voor onze zonen zonder eenige kosten een plaatsvervanger beeft gesteld ter voldoening aan den inhoud van onderbandsche Contracten welke wg op den I5n Februari 1872 den 12n Maart 18Ü7 6a den 13n Januari 1869 met wglen den Heer JAN de JONG overleden te Ridderkerk hadden gesloten en daarin bedon en dat niet alleen de Loteling maar ook de opvolgende Broeden zouden gevrjjwaard zgn doch dat de gestelde Plaatsvervangers aan de laatste verplichtingen niet hebben voldaan en door bovengenoemden Heer P W de JONG is voorzien Weshalve wg verplicht zgn meergenoemden Heer P W de JONG in de gonst van die Ouders of Voogden wier Zonen of Pupillen voor de volgende lichting in de behoefte 4oor het stellen van een Plaatsvervanger of Numraerverwisse aar mo n voorzien vrgelgk aan te bevelen ji geus zgn betoonde Soliditeit get P DE ZEEUW Az A van DUUVENDIJK H de GROOT N S De Ondernemer of zga gemachtigde de Heer J C vak de KOLK zal te spreken of ontbieden zgn MAANDAG te Gorinchem bg den Heer BRESSER inde Bkubw Langendgk DINSDAG in het Koffiehuis tCKtk du Commebcei bg den Heer H E van dem DOOL Steiger te Rotterdam DONDË lDAG te Gouda in bet Hotel cde ZAtH bg den Heer PETERS en VRIJDAG te DordrecM in het NeIelandsch Kophkhhis bg den Heer ZAHN Openbare Herbesteding Op MAANDAG 20 DECEMBER 1880 en 12 uur s middags zal door de GabnIzoims ToEDiNOsCoHUissiE te Gouda onder nader goedkeuring van den Minister van Oorlog op nieuw worden AANBESTEED De levering van het benoodigde Vleescb Vet Spek Boter en Brandstoffen benoodlgd voor het OarnlEoen ouda van af 1 Januari 1881 tot 31 Deceiiiber 1881 en van Aardappelen van 1 Januari 1881 tot 1 Juni 18 1 De voorwaarden dezer Herbesteding liggen voor gegadigden ter lezing dagelgks van af 10 uur des morgens tot 2 nur namiddags op bet Bureau van den Garnizoens Conimandant De LuitenantKolonel A W GREVE Voorzitter De 1 Lnitenant Kwartiermeester N W TORRE Seaitari Met MEI 8 wordt te huur GEVRAAGD op een goeden Stand ËEN £ T HUIS meiTl Ii bevattende vgf ti zes KAMERS Brieven worden vóór 1 Januari 1881 ingewacht aan het Bureau dezer Courant onder No 513 IEMAND die bekend is met Landbouwers tot den VERKOOP van FULFE 7EE70ESEI QouDA Dkdk van A Biinkhan tegen billgke voorwaarden Adres letter A Bureau jSiieuwe Deljttilie Courant te £ et t KEXmSGEriXG INBICHTINGEN WELKE GEVAAE SCHADEOP NADEEL KüNüEN VEHOOKZAKEN BURGEMBB9TBK en WETHODDEES van Goads Qelet op artt S n 7 der wet u d n 2n Juni 1876 SUtt iMad BO 96 Breniteu ter nlgemeene keauis dat op de Secretaria ter visie it gelegd een verzoek met bglagen vaa P Goedewaagen k Cie om vergunniDg tot het oprichten van een StoomirerktDig iu het perceel gelegen aan den Kaam wgk O no 167 kadaster eetie D uo 1808 Dat op Woensdag den 39 Deeember 1880 des namiddags ten 1 ore op het Kaadbuit gelegenheid is om bezvareo tegen de gevraagde vergnnnicg in te brengen en dat gedurende drie dagen vóórdien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen aohrifinren kan worden kennii ge Gouda den ISn December 1880 Bargemeester en Wetbondert voornoemd Van BEBGEN IJZENDOOBN Be Secretaris BBOUWEB INSCHRIJVING VOOB DE Nationale Militie EKRSTB EENNI80EVIN0 BURGEMEESTER eo WETHOUDERS der geneeaie Gouda Genen de Wet van den I9dea Augastus 1861 StaattUai m IX betrekkelijk de iVatKMa e Jftfttw HerJanena hü d M i Ma h a l asn hA a i i 1 if wr ie r pligting lol hel doen vaa aangifte ter inaeliriJTing Tool de Nalionale Müitie m de maand Jainary 1881 I en brengen ter bunoer kennis de volgeode bepidingen der genoemde Wet Art IS Jaarlyks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelgke iDgeietenen die op den islen January van het jlar hun 19e jaar waren ingetreden Voor ingesseten wordt gehouden lo Hij wiens vader of ia deie overleden wiens voogd ingeteten is volgens de Wet van den 28 ten Juig 1850 SlaalMai no 44 j 2o H die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatsie aan het in de eente linsnede vaa dit artikel veioielde tydslip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblyf hield 3o Hlj vuu wiens ouders de langstlevende ingezeten WHS al is ign voogd geen iogeeeleo mits hg binnen het rijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de Nederlander niet aan de erplioble krijgsdienst is ouderworpen of aar ten aanzien der dieniipliehtigheid het beginsel vau wederkeerigheid is aangenomen Art 18 De iDBChryvlng geschiedt Vo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of lija beiden oierleden de voogd woont 2o Van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont 3o Vun hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deu is aohtergelaleu of wiens voogd buiten s lands getestigd is ia de Gemeente waar hij woont 4o Van den vbuitey s lands wonenden zoon vaneeu Nederlander die ter lake van s lands dienstlu II II vreemd land woont in de Gemeeute waarzgii vilder of voogd het laattt in iVetfer it gewoondkeift Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven lo De in een Treemd Rijk aohtergebleven zoon van eeU ingezeten die geen Nederlander is 3o De in een reemd Rijk verblijfhoudeude ouderlooze zoon van een vreemdeling al is z jii voogd ingezeten 3o Db zoon van den Kederlander die ter zake van s lands dieost in s Bgks overzeesohe bezittingen of koloflicn woont Art 18 Elk die volgens art 16 behoort te wor den iogeschreven is verpipht zioh daartoe bijBuigemeester en Wethouders aan te geren tusaohen den Isteu en Sisten Jannanj Bg ongesteldheid afwe jgheid of ontstentenis is tlja vader of is deze o ïrieden zijne moeder of zijn beiden overleden zgv Vuogd tot hst doen van die aangifte verplicht De wijie waarop van Im doen van die aangifte bigken moet wordt door pos bepaald Art 20 Hg die eent ia het intreden van zgn 19e jaar doeh voor het tolbreugeo van zijn 20ste ingezeten wordt ia verpli t noh soodrs dit plaats heeft ter iiischrijring aaa te geven bij Burgemeester en Wethouders der gemMlte waar de iosofargviug volgens art 16 moet geMbieden Uoarbg gelden de bepaüsgen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zjjne insehrgving gessUedt in het register van het jaar waartoe hij volgens zijnen leeftijd behoort Butgemeitler en Ifelktmitn wtemoemd roepen dientengevolge de ingeieieoeB die hun 18de jaar hebben bereikt dat ujn zij die in het Jaar 1862 zijn geb l en overeenkomstig het vorenstaande in dete enuente tot aangifte verplicht sgn op um zioh t i de volgende dagen ter Secretarie aan te melden v n des voonniddags 10 tot des namidd f 1 ure en lioft in de daarbij vermelde orde te doen inschrgven te weten die hun geslaohlsnaam be nt met de Ijetter A B C D Ë F a U I J K L n Uiussehendeu 2en 15 January 1881 die hun geslaehlsnaam b int met de Letter N O F Q R 8 T U V W X f en Z tussoheo den 16 en 31 Januiwg 1881 Vwrto rtreUtoiiaiarmaltowtMde belanghebbenden dat het register vau lusebrgviug op den Sisten Januarg de namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en zj die abloo verzuimd hebben de voorschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet verVallen in een boete van ƒ 2o tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zieh behoort te voonien van eeu extract uit het geboorteregister hetwelk bg de oiiugifte moet warden medegebragt dat dit extract aan ben die binnen deze Gemeente liju geboren op hunne aanvrage op het Bnreau van den Burgerlgken Bland gralu zid worde uitgereikt terwgl zg die elders geboren zijn zicb ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden trn einde geuoend extraet van het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is te zorgen dat hg bij de insehrgving Wgk en Nominer zgiier woning juist kan opgeven Gmida deu 16 December 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Begrootiogs dlsciissicn Laten we bei nnen met een rectificatie Hot besluit om in de volgende dagen avondzittiugen te houden werd niet genomen Het besluit gold alleen voor Maandagavond De algemeene beraadslagingen over het middelbaar onderwijs werden Dinsdag voortgeïet Ook de heer Borgesius drong aan op her ieniug der wet doch daar die taak zou veel omvattend is wenschte hg een voorloopige regeling van het zeevaartkundig ouderw s De minister was dankbaar voor alle wenken de herziening der wet van 63 is vrg ver gevorderd en het zeevaartkundig onderwijs sluit zich daarbg loo zeer aan dat hg partieele regeling daarvnn niet knii toezeggen Nog eens was de benrt aan de kamerleden Eerst de heer Hatfmans die het noodig vond nogmaals uiteen te zetten waarom zgn partg van Let staats middelbaar onderw js niet gediend is Daarna de heeren de Cnsembroot eu Licf tinck die nogmaals over het zeevaartkundig onderwjjs het woord voerden zonder dat zg den minister tot meer stellige beloften konden brengen Bg de artikelen nagenoeg alleen oppositi van de tegenstanders Vier amendementen waren voorgesteld Eett van de commissie van rapporteurs om de post opleiding van landbouw onderwgzers met 2000 te verminderen De regeering bad zelf erkesii dat de cursussen over landlranw niet aan he £ doel beantwoorden handhaving dier cnrsnsaeii zou dus weggeworpen geld zgn Dit amendement nam de minister over Een tweede van den heer Schimmelp nninck van der Oge strekte om de subsidie v n 2000 voor de Arnhemsche handwerkschool voor meisjes in te trekken Na bestrijding door den minister en een paar leden werd het amendement verworpen Een derde van den heer Vj Asch van Wgk om dfi subsidie v n 4000 aan de middelbat school voor meisjes te Utrecht te onthoadat werd mede verworjpen Eet vierde eindèlgk van den heer Bactert diende om de spbeidie van 5000 aan de kweekschool voor machinisten te Amsterdam met 1500 te verminderen daar dan toch het tekort dier school is gedekt De heer Holtwuan betoogt als lid der commissie van die school dat de voorgedragen 5000 niet kunnen worden gemist De kamer was h t ntet hem eens het ameodefflenf Bastërl verwierf slechts 10 stemnea Daarna bet lager onderwijs Over de strek king der algemeene beraadslagingen zal genoeg gezegd zgn als slechts wordt medegedeeld dat daaraan deelnamen de heeren Schaepmao van Wassenaer Keuchenius die natuurljjk buiten de orde was en door den voorzitter opder luide bravo s gedreigd werd met een vQomtel om hem het woord te ontnemen Hsgdenrgck van Nispen van Asch van Wgk en de Jongs Het waren de onde grieven thans vooral out leend aan de uitvoering Is het wonder dat zg hoe welsprekend b v de heer Schaepman ook ware de belangstelling der kamer eiet konden trekken Een intermezzo naar aanleiding van een request van het NederlandschWerhliedenver bond verdient nog een korte vermelding Datbond vroeg de uitgave van een goedkoop analytisch verslag van de handelingen der kamer Voorzeker ma het merkwaardig heeten bg degeringe belangstelling oudar een groot deel derkiezers in de handelingen der kamer dat vaüwerklieden een dergelgk verzoek uitging Decommissie voor de verzoekschriften wilde het request ter griffie deponeeren men weel watdit beduidt Doch de heer de Beaufort wildeineer hg wilde de zaak aan de orde bonden ea stelde das voor verzending naar den mipister om inlichtingen Dit voorstel werdaangenomen Na aanneming van een aantal kleine wetswerpen werd de beraadslaging over de begrootiiig van biiiuBuIandsche zaken gisteren voortgezet en nog niet ten einde gebracht Üe heer de Brujjn Kops deed een goed woord voor de opleiding van gymnastiek onderwgxers dat bjj deu minister in goede aarde viel Later zal bigken of het ook vruchten droeg Voor gebouwen vnn rgks kweekscholen was uitgetrokken 194 000 doch de minister verminderde dit bedrag met 40 000 ten gevolge van veranderde omstandigheden en nieuwe gegevens Den heer de Jonge was dit niet genoeg bg wilde nog 24 000 schrappen te tezuinigen op de 54 000 die voor leermiddelen op de scholen waren uitgetrokken