Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1880

dus van tgnen zetel dat het geoorloofd is de zegels te verbreken welke door de vertegeawoordigers der wet zgu gesteld Ernstiger praiiag van de burgert tol verzet it nauwelijki denkbaar Met behoeft niet gezegd te wo d n lat de verordening van den rechter Coutarier i vernietigd dooi het bof vso catiatie waarnaar z j door den miuitier van jttstiti verwezen was maar bet bit bntoat en mea kas uit et voorbeeld van 4 Rchter Couturier afleiden door welken geest een deel onzer magistratuur beheerscht wordt Zulk eeo toestand raag niet voortduren De Staat kan dit zonder groot gevaar voor ziobielvea niet gadoogau Welk betlnit de Senaat ook moge neoieu hierin moet ten spoedigste worden voorzien Intustohen il bet all i behalve leker dat de Se naat tick met het optwprp over de onajbetbasrheid tooals hel door M Kaaer laagenoaieu ia vereenigen zal Wordt het voontel in aga tegtowoordigen vorm verworpen dan aoa de linkerzgde van den Senaat aan de Kegeering eu grooteii dienst kunnen beMijten door bet oorsproukeigk ontwerp vau d B minister van jnttUie te heniellen Volgens eene andere lezing zoo de Begeeriog vaoriiemeut tgn om bg verwerping van het ontwerp dour deu Seuoat op eigen gezag de onarietbaar Vlield op te heffen op grond dal die in geene enkele wet bepaald wordt Door den koningvan Italië it eene welverdiende oodertoheiding verleend De heer Arthur StrntI eec bekend landsihapschilder heeft gernimea tgd lich bezig gehouden met bet iuroereo van verlieteringen in den wguboaw der provincièn vso Home en vooral er lieh op toegelegd om het bewgs te leveren dat de wgn naar alle deelen der wereld kan worden vervoerd wanneer hij maar goed wordt gemaakt De Italiainiebe handel heeft daaiuit reedt groota voordeelen getrokken Alt bigk van waardeering ii de heer Strutt benoemd Ia de ide van d Kroon van Italië Voor andere wgnhouwende lauden cal bet voorbeeld van deii heer Strutt een nieuwe iiioorilaK liju om het vooroordeel te besirgdeji dal suininige wgn soorten allgd ouvervoerbaar moeten blgvcn Do onderhandelingen tutichen Deorraarkeu en de Vereenigde Staten vau Noord Amorika over het sluiten van een verdrag tot uitfevering van miidadigert tgn mislukt omdat Amerika weigert da kosten voor het vatten vau boosdoeners op zgu gebied te dragen ofschoon Denemarken dit van zgn z de voor Amerikaanscbe miidadiMri doet BIgkeus eene mededeeling van den leer Ie Lealepi aan den Parijicbeu berichtgever van Ztot jr Vtut hebben 200 0OU pertoneu voor 1 300 000 aandeelea der Panama Kanaalmaattchappü ingeschrevea Het grootste cgfer werd in frankrijk geplaatst daarop volgt Spanje waarbg Barcelaao Malaga Cadix 0evilla eu Madrid bovenaan itaan Ieder der 200 000 inachrijvert heeft gemiddeld tel andeelen genomso Bg de iuichrgving voor het Suez kauoal wat bet gemiddeld getal vgf BINNENLAND OOÜDJl 16 Deoember 1880 Bg kon bosluit is benoend tot Sn loitesant bg hel 3e regiment infauterie de heer Ii W Cb O van der Garden van bel Ie ragimeat verleenen niet alleen aan bare leden maar zoo mogelg k ook aan hnnne weduwen en weezen De aanleiding tot het oprichten dezer Vereeniging moet gezocht worsten in de wet van 29 nui 1877 dis de peusioenea der militairen van de landmacht nader regelde eu aanmerkelgk verhoogde doch de gepeniioueerden vdór dat tijdstip hun karig pensioen liel behouden Het beginsel om aan een wet geen terugwerkende kracht te verleenen mag in sommige opsiohten gerechtvaardigd zgn met betrekking tot eene pensioeniverhooging il dat begiaiel hard co onbillijk In Praokrijk ea vooral in België denkt mee er ten minste anden over daar in België het beginiel van terugwerking bg verhooging van penaioea steeds van kracht woi terwgl in den aanvang van dit jaar dit beginsel wederom door de Begeering van dat Rijk in een voorstel tol verboogiug der pensioenen werd gehandhaafd welk voorstel ua een schitUrende verdediging d or d minister van Finantiin werd aangenomen met 98 tegen 3 atemmen Het ontbrak hier Ie lande don ook niet oon openlijke baalrijdiiig deter karde bepaling iu de eerste ploata door den oud minister von Oorlog Weittel ea vervolgeni door den gepeniionaerden kapitein van Sloten en meer andereu Allea werd in hel werk getteld om dea ongelakkigeu toettond der oad gcpensioneerdeo eenigcrmale te venaohten doch te vergeeCy totdat in de zitting van 1 Julij 1880 de heeren de Biebenteiu de Caierabaaot v d Schrirek aa Kool bg amendement voontelden de wel von 39 Hei 1877 attnog terugwerkiug Ie varleeaen Het amendement viel met 49 tegen 6 itemmen Na dit votum besloot de reedi genoeinde Vereeaigiog dea 28 Febraari 1879 Ofgericht eo den 28 Maori d a v ala rechtopertodn erkend gedachtig aan de ipreok Help n zelren ec God zal o bgitaon door het bijeenbrengen von kapitaal den meest hulpbehoevenden onder hen een toeloge te vertrekken zoolang dit niet von Bgkowege ploala vindt Zg reorganiseerde zich oulingt geheel verkreeg de medewerking roa verschillende hooggeplaatale penoneu terwgl zich eene Bereeommiaaia aou het hoofd atelde bestaande iit de baioa D J V van Sgizamo kamerheer det Kouiugs in bniteagewonen dienst oud wachimeester bg de Isuoiers ala e re voorzitter benevens de gepensioneerde luilenautgenersal oud minister van Oorlog A Engelraarl jhr H k D Coenen lid der Eerste Kamer burgermeester van Zatphen oud sergeant bB de infanterie ea Cs da Groot gepemioneerd hoofd ingenieur oh vaa bèt m owetea in Ned Iudie oad opperwaeb tm a e i k r bjj if laacieti ali eeK aaaimiMiriiaeu Deze eere commistie is iu hel bgionder belast aul het toencht over het inantieel hehatr der Veteenigiar Volgeaa de atatuten bestaat da Veteeniging alt gewone leden donateurs beschermers eu leden von verdientle Tot de gewone leden behooren alle gepeuaioueerde onder officieren en minderen van hrl uederlaudsche leger dus geen marine Indisch leger of mariniers die ticb als lid aanmelden legen eeue Jaar Igkscbs aaalribaüa van 1 mor daoudarencie ren en van 0 50 voor de gepeusioueerden benedes den graad van onder officier Donateur der Vereeniging kan zijn ieder burger of militair die bebrng iu de Vereeuiging stelt an daarvaa doet bi$ken door het schenken eenerjaorIgksche bijdrage von minstens O öU of zooveel meer ola men bg inleekeoiag zal geliavee Ie bepalen De titel van beschermer der Verrenigiiig wordt verleend aaa ieder helsH iiurgar hetzg militair die door aeoe jaarlgkoehe bgdrage van nisstena 10 of dodr eene scheiikiug in eens van minstens 25 van tgna bgtsndere helangstclliug in de Vereeniging doet blgkcu Ia ds msetle plontaea det Bgki z n of wurdto afdeelingen opgericht terwgl hel geheel wordt bestuurd door een hoofdbestuur van 12 leden allen gepensioneerde onderofficieren iu de versohilteude graden Vooditter vau dit bestuur is onze stadgenoot de beer H J Steenbe rgen Ibar de A R Ct vi meldt is de oveicenkoffitt geteekend waarbg de firma Ie Gros van Zt n fc Hoipeli roet uil Augustus a s wordt ontboodiu De heer von Zuylen zich uiet met het denkbeeld van aaneeiisluiting aan de Vereeniging Het NedtrUmdtei Too ieei vereenlgetide stelt zich voor met een zelftlaudig personeel te Rotterdam gevestigd ie blijven Dinsdagavond trad de heer F H Umberts Jr uit Amsterdam als apreker op in eene vergadering vau het hier gevestigde Departement der Mmttchapfij tot Nut va t jlganee Na eerst een enkel woord gewijd te hebben aan den oniergetelgken J J Cremer droeg hg dieni novelle Do rechte Jozef voor ipraarop bg liet volgen bet gedichtje De Ziener Na de paute gaf hij drie Betnwache gediohtjea van B van Meura getiteld Weel je Hoe de droom uitkwam eu Vader en Dochter m Ie eindigen met de voordracht van Cremrr s bekende novelle i Gerrit Meeuwien met ijju zoon Ogi aoar de Amiterdarasche Kermis Is het een haohtlgke zsak Betuwsche novellen voor te draden daar vele hoorden zich de prachtige wgze herinneren waarop Cremer dat deed en dan onwillekeurig in vergelgkiug treden het is ons aan genaam te mogen verzekeren dat de heer Lamberts tioh op loffelijka wgie kweet van zijn voordracht ea met de grootste aandacht werd aangehoord Het was jammer dat de zool niet beter bezet wat VerKadertng vaa den Oemeeutaraad DINSDAG den U December Voorzitter de heer van Bergen IJzeudoorn Tegenwoordig zgn voorts de heeren Remy Kist Noothoven van Goor Samsam van Stranten Oudgk Prince Sirarer Maller Lnyten Post Drost en van Iterson Afwezig z jn de heeren Fortagn Droogleevcr Kranenburg eu de Rotte Na opening worden de uolnlen der vS ige ver Wij vernemen dat de vereeniging Uiterlijke welsprekendheid alhier zal mededingen in de door de TooneeHereeniging Onder on te Woerden uilgeschreven prgakamp op Maandag 17 Januari 1881 bestaande in voordrachten pqczie Bij koD Wait ia benoemd tot burgemeeater der De minister betoog dedat het hooge cper noodig portejrs dat de BtrekkiAg haj om de uitbreiding van het bouwkundig bntiau voor scholen tegen te gaan werd aangenomen Het laatste artikel dezer afd gaf den heer Schimmelpeooinck van der Oye aanleiding een dergelijke verklaring af te leggen als de heer van Wasseuaer bij het einde der beraadslaging over het derde hoofdstuk Toen wilde de anti revolutionaire partg niet stemmen vertrok plechtstatig Nergens be alve in de eigen organen vond deze revolutionaire hondifg sympathie thans is daarop ten deele terug gekomen Althans de heer Sohimmelpenninck vau der üye verklaarde voor de begrootiug te zullen stemmen iu weerwil dat hij tegen al de ouderwgs posten zgu stem had nitgebracbt Hjj betreurt doch eerbiedigt de beslniteu der kamer Dit eenvoudige doch juiste woord zal ongetwgfeld meer indruk maken dan de flauwe ceremonie bg de stemming over buitenlaudache zaken i diwr weer twee nienwe kweekscholen zyn opgteickt waaraan türena leerscholen verbonden iga üesteaad door de heeren HerdenrijckMivan Baar meest de voorsteller zgn amendement toch met 43 tegen 28 temmen ïien verwerpen De post voor snbsidiën an kweekscholen nitgetroikan ad 171 000 werd door den minister verminderd met 50 000 daar het overig voldoende bleek BUITENLAND BtiUeulaiKlsuli Ovcrzli lit Thans von de heer Kebchenius het wederom een geschiké gelagenfaeid o m ter verpoozing zijlier medeleden eens buiten de orde te gaan Herhaling der oude grieven zoo mogelijKjIiog bitteHler dan vroeger geuit o a werd de nieuwe onderwijswet genoemd de Wet die voor Nederland en gehtel Europa verhaast het oogenblik der revolutie waarop de minister van justitie wees De voorzitter liet hem aitapreken omdat zjjne onpartjidigheid was verdacht gemaakt doch hg waarschuwde onder luiden bjjvalj den spreker met den meesten ermst dat hjj het reglement zou toepassen als de apreker lich weer dergelgke afwykiugen veroorloofde Uc Ëugdaohe regeeriox heeft besloten geeu aitgeWeiilcr toIuiucIii te vragen auii het parleinent tot ouderdrukkiug der ouiusteit iu lerlaud Het parlement tal uiet vuor het bcgiu vau Jausari byemikomeu eu ODmiUdellyt zul ecoe uieuwe rcgelitig vau het groudbetit aan de orde gesteld worden It de toealauü dan uug Ireigeud dan tut tegelgkertijd de ophïftiug der Meaa eorpuuicte gevraagd worden Zondag vierde te Par t de Mfocialim fol technijHc een ainbnohtsuihaul op groole schaal haar rijttigjarig fceal Da heer iainbelta aprak er eene tohouue redovoenug uil wauriu hg weet op de inaatKfaappelyke de wgtgeerige en want eeae redevoeriiig tonder politiek te Parg mitt alle lantnkkel kheid de politieke zijde an het skonderwgs uuu ambachtalieden Ue gedachte waaruit de instelling iu 183U Zoo wat de gedaohtengang van deu heer Gambetta in het sooiaal wgsgeerig doel igoer rede Het politiek deel was schoon van vorm doch bood niet veel wat hijiondere opmerking waardig sehijnt De leden der Fransohe magistralnur leggen bg voortduring jKivijs af van tunne vooringenomenheid tegen de rcpublikeinache instellingea van Fronkrgk De Bép Jr laat zich daarover ala volgt uil Er zou een bgzouder dagblad noodig zgu Voor het aanteekeurn en bespreken van de handelingen eener magistratuur welke geen breidel meer kent In hun afkeer van het republikeiusche legeeringsstelsel iu hun elcricalen hartstocht aanelea vele raagistraatapersonen niet om het verzet tegen de wet aan te moedigen en de openbare zaak te benadeelen Ben nieuw voorbeeld daarvan levert de rechter van instructie lau Bressuire de heer Couturier Deie wat belast met het onderzoek van het verbreken door een oubekende van de zegels aan de poort eener kapel behoorende aan de kanunniken van St Jan vau Lateraan De heer Couturier heeft eene verordening uitgevaardigd waarin hg verklaart dat daar de Maart decreten nietig tgn geen vergfgp heeft plaats gehad en derhalve geen reden tot onderzoek bestoiit Deie magittraatspersoon verkondigt Bg alle volgende artikelen werd op verzoek van den heer Keuchenini stemming gehouden en dien met ongeveer tegen s der stemmen aaiigeno men t Voor normaallessen was uitgetrokken 550 000 De beer Heijdenrijck wilde dat bedrag qiet 46 000 verminderen die voor nienwe normaalscholen zgn uitgetrokken De heer de Megier bestreed dit amendement hj herinnerde dat het normaal onderwijs ook ten bate komt van het byzonder onderwijs Van conservatieve zijde werd dit amendement mede gesteund Do heer Bagtert w a haar tolk en betoogde dat een zekere overdrijving een zekere weelde b de inrichting van het onderwjja heerscht die vooral bg dit artikel uitkomt De minister doch vooral de heer van Kerkwgk Verdedigden deze scholen met het gevolg ïat het amendement met 45 tegen i stemmen werd verworpen Van de conservatieven stemde alleen dö hete Corver Hooft tegen Bier werd de beraadslaging geschorst ten einde eerst een ontwerp tot verhooging d fr begrootiog voor het loopende jaar te behandelen Deze asuvullingswet had betrekking op alles wat in dit jaar krachtens de nieuwe wet nog moest uitgegeven Ue subsidiëo aan de gemeenten ad 200 000 gaven aan de oppositie gelegenheid om bg vernieuwing te klagen over ongelijke vérdeeling Sr was iets waars in dezen klacht Art 36 der 6ode wet heeft wel eens tot misbruiken aanleidiDg gegeven Wel nu met deze post is afschmd genomen het was een woord van den heer van Ëysinga van dit artikel maar dat afscheid mocht niet met leege handen geschieden De voor dit jaar toegekende snbsidiën moeten ten volle worden uitgetaald Het artikel werd met 47 tegen 32 stemmen aangenomen Na behandeling van een paar ondergeschikte punten werd mei 54 tegen 23 stemmen het ontwerp goedgekeurd Daarna kon de behandeling der begrooting voOr 81 worden voortgezet Wederom werd 2 ton voor snbsidiën aan gemeeikten voorgedragen doch dit artikel zou ni t tüo zegevierend uit den strijd tredep als het zoö even aangenomeue voor de loopende begrooting Wel werd een amendement van den heer de Bmgn ora de post met één ton te verminderen verworpen doch een ander ym den heer van der Feltz om althans een halve ton te schrappen werd aangenomen met 47 tegen 32 stemmen Subsidie moet voortaan uitzondering worden na alle gemeenten 30 7 der uitgaven voor het lager onderwgs iemg krggen Dit beginsel der wet wordt het best bereikt door de kas waaruit de snbsidiën gepat moeten worden niet al te ruim te voorzien Zoo sprak de beer van der Feltz zoo oordeelde de Kamer Het artikel waarbij voor de zoo even genoemde 30 drie millioen wns uitgetrokken op verzoek van den heer Wintgena m stemming gebracht werd met 49 tegen 28 st aangenomen Een amendement van de commissie van rap geiKUie Bodegraven de kaer Itr H A ran de Velda Advocaat te i Gravenfcage Xer aanvulling van het bericht is oaa vorig Nr ooinnt de prijikamp uitgeachreven door de vereesiging 0 dtr oni te Woerden deelen we bet volgende DO mede pa voordrachteH moetao zga in de Nederlandache of Vlaaaaache taal en uit midatens tachtig regela beltoon De voordrachten kannen dramatisch of ko niteh lün en moeten minatent tien dogen te voren aan en der heatnarileden franco worden toegezonden met opgiva vaa bel aantal Uien die dezen wedtirgd zullea bgWonen Ieder werkend lid eeaer iHedewerkende tooneelHeKeoiging heeft ep vertooa vaa inaigne of diploma vrgeu toegang De prgten aan detea weditrgd verboaden zgn oor dnniatiiohe voordrachten i £ eu vergald tilvercn medaille Toor komiiohe voofdiaohtan Een verguld rilvelea medaille Eene eerralle varmeldiog Voor damea werkende leden eener tooneelvereenigiag tgnde zullan als prijzen warden nilgareikt Toor dramaiitebe of komiaohe voordiashiea Eenfllrenn medaille Ken brontea medaills Ktne eervolle vermelding Da beer Romana vaa Sehoik vaa Anuneratol ia tol onderwijzer aan de aehoal voor g en m u 1 0 te Bnrg op Texel bcBoemd Oedep Sloten van Zuid UolUod hebben bepaald dol de jacht op klein wild in deze provincie wordt gealoten op Vrg dag 31 December met lanaonder gang met aitaondering van het vangen vaa honlaa o met laat waa of voUlaawen dat Ugft toagelaten lot en net tS Maart 1881 Staten OenerMtl Twnut lUiua Sttiogen van U en IS Deeember Bq de voortielting der beraadalagiog over bet niddelbaar ooderwga verklaarde de minister spoedig da wet op hel middelbaar onderwijs te zallen berliea maar intnsschen niet eene partiële hei eniag van bet zeevaartkucdig onderwgs te kanoea toeteggen Alle amendementen tot aehrappeo vaa tubaidien zgn verworpen Bg de beraodalagiagen over het lager ooderwga beilreden de hh Schaapman na Niipen van Waiaenaar Gatwgck Keuchenini vaa Awh van Wgok en de Jonge iterk da lehoolKt en hare itrocring zooaede de keaoemiog van it personen met hel toezicht betast De minialer Bdedigde de onpartijdigheid der benoeming en Mende dat men zieh san de Vet raaesl handen Gisteren zijn versehilleDde wela ontweroea van inder omvang aangenaaeii aoomede eene aupple aire begrooting van hoofdstok V van 1880 mei il tegen iS stemmen na eene breedvoerige beairgding der hooge nitgaven voor anbaidtCn aan geaeenlea 40lgena art 36 der wet van 1857 By hal voortgezet debat over hoofdatnk V der kegróoliag vaa 1881 vemJaderde de mjiniater dea paal voor de rgkakweekschoten met ƒ 10000 en de sabsidiëo voor kwtckschoten met 50000 De amendementen tot meerdere vermindering vaa d hk de Jonge en Heydeorgek werden verwdrpe Het artikei Subsidièn aan Ie waar gedrukte gemeentea werd vernriuderd met 60000 Art 133 30 pCt uitksericg aou gemceuten werd aangeaomeu met It tegon 28 stemme De Minialer vata jaatilie heefi b j beachikking van 3 Dee madelten vaatgealeld voor lo het register tot aaateekening van da inzending ter griffie der recblhpakeu vau de afbeelding en beschrijving van hoadels delsen fabrieksmerkea bg ail 1 dar wel vaa SS Mei 1880 bedoeld 2a hft regisier tot inaofargviag van haudela en fitbriekamerkeu of van rertoekea tot vernieawing van inaohrgving ter griffie dn Kchtbanki u ingevolge artl 5 9 en 12 dier wet De Miniiter heeft aan de procureurs generaal eiemploreu dier modellen gezonden Ier verzending aan de grifliert der rechtbauken met eenige exemplaren van eea bijgevoegde cireabure waarin kg aededeelu 1 dat bai l regiWei vrf s fa van tegrl 2o dol de aanleekeiiiog der verzending van het twecile regiiter en die der vernieuwing oon deu kant der oorpronkelgke iiiichrgviiig vrij zgu viin rtgistr iiie 3a dal de akte vuu inachrgving van hel merk en die van iuachr jving van l verzoek tot vernieuwing aan een vaal registratierecht van 1 60 zijn onderworpen 4o dat de door den griffier nf ie geven bewgteti op zegel moeten Wor den geschreven en aan eea vaal regiilraliereeht vac 0 80 zgu onderworpen De koninklijke goedkeurig is dezer dagen verleend aan de gewgzigdeStatuten der Verteenigiug voor gepensioneerde onder ofSciereu eu minderen van hei nederUndaohe leger welke Vereeniging ten doel heeft de atoffelgke belangen barer leden Ie behartigen en bioaen de grena van baar vermogen onderatand te gadering geresumeerd waarop de Voorzitter mededeelt dat bel Baodsbealult van 19 Xorember jl tot wijziging der Begrooting voor bet loopenda dienstjoar door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd De heer Post Droit het woord verkregen hebbead deelt mede dat de Commisaie in de vorige vergadering benoemd om den Commissaris dn Konioga bg zijn bezoek san deze gemeente te complimcnteetea liob van die taak heeft gekweten dot i Koainga Commiatarii daarvoor dook beeft gezegd en de verlekering heeft gegeven door woar bet mogelgk ia de belangen van de gemeente te zullen bevorderea De Voorailler alelt voor deze mededeeling onder dankbetniging aan de Commisaie voor de vervillipg horer opdracht voor kennisgeving aan te nemen Aldua beolotn Ingekomen tgn 1 Eene miiiive van B en W waarbg du Baad een viertal cone pl verardeningen ter behandeliiw vasUtelliug wolden aangeboden betrel nde iw li i r I I n i 0 M acHjj Guuucii neireneaae ae regeling von hel Lager Onderwijs in dele geoieente Ter viais i Een voontel van B ea W tot wgtigiiK dargemeentebegrooting dienst 1880 troetemeaten dar teeraren van hel Progymnasinm Ter viaie 3 Eene missive van de Commissie von Toeziclit op de Stads Mnziekschool hoadende nitnoodigiag tot bgwoning vau het examcu op 20 Deoember a a NotiSoalie Een adrea vaa 8 Lafeber koopmoo alhier bondcnde venoek om verlenging von den termga binnen welken hg overeeukomstig de koopvoorwoardea hel door hem oangekochte terrein oi n de Crobelbstraol moet bebouwen waarbg behoort een ra ortvan B en W strekkende tol afwgting van bet vertoek Ter viaia Een odrea vaa J Geliasei lainman alhier houdende verzoek dat hem het onderhoud dar plantsoenen onderhands voor drie jaren worda opgedragen op dezelfde voorwaarden volgens velka b ilol attimo Deeember e k oaaaemer vaa dat wericzot zij a gewent waarbij bekoort eea rapport vai B ea W itrekkeade tol iuwilligiag van het veraoek Ter viiis 8 Een voontel vaa B en W waorbg z i da vergadering in overweging geven ken te mochtigea oon een doof D Huurman olhier gedaan venoek te voldoen en een boom staande in de onmiddeHöke nabijheid van het hem toebehoorecde nienwgeboawda perceel op het Veenlal hoek Bogen Ie doen opraimea Dit voorstel wordt op verzoek va den haêr Noot hoven van Goor dodelyk in behandeling genomen De keer van Iterkon geeft in overweging om eo de hoornen oon hel Nieuwe Veentol bg de oantq aatt von de otoombool de IJtsel te dóen verwgaeragl dit zoo z i de toegang die thans tij U fh I worden zeer verbeteren De Voonitter merkt op dal door bet Msiea vande noodige politiemaatregelen terg wordt gedngaadol de passage niet gealrnnd wordt an aeht bat voorts niei weaacbelgk dal de bedoelde Booie boMiaM worden geveld Hal loontet va B en W wordl btera sowIm hoofdelijke sleasmiug oougeuamen Made z jn iagekomea i Ean adrea vaa U J Waard Meitfft i Hboodeade venoek om te worden baneemd iol Waarmeaater NotUealiÉ Een aantal adnaaen van veiaahilleaite ttfSzelaiien die verzoeken om geriaieeidan gnlA tt gebrnik In mogen hebben Dcze adrenen warden geileM ia haodea vao S en W ten einde daarop Ie diencu nt béridhl aa lUfi Aan de orde it een voorstel vsn B Sn W Mutf aonhiiding van door Gedepnieerde Stalen genaakte b twaren tegen de begrootiagéu vaa bet Bttg rl jk Armbestuur eu hel Waea ea temoaaaaieiabai voor hal jaar 1881 Geilepuleerde Suten barnitsn uamelgk na de Mdei toeliohting op de begroolingea dar getnhiidiëafda Instellingen van weldadigheid in de aabtidiea door da Gemeente over 1881 toegekend aan de bddt Gaiflinizen het Bestedeliugshuis en het Waëliatisela Armbestuur doeh hebben nog ernstige betlaakingeai legen de subaidiëa v rleend aan hel Baigerljik Armbeatnur e bet Vereenigde Weea n SMo senierahuia Z j dringen nogouula aan op kejüening en vermihderiug daarvan Hierover geraadpleegd verklaren de Beatnrea vaa laalstgemelde instelting B aiob aa hoewel naad beroid eenige poalea is ailgoaf knnaer be oolia tot eea lager bedrag uit Ie ttekkea waardoor de gcMiarli telgke subsidie voor hel Burgerlijk Armbesinar met 170 en dia voor bel Weeskais nwt IKl kunnen worden verminderd Zich vleiende dat uu de bexwarcb van Qedeptleerde States tullen worden opgeheven alellen È ea Vf thans voor de aldus gewgngda bqgrootiagea dier instellingen goedtekenren Dien overeenkomsllg wordt bestolen Aan de orde ia de behandeling van eeue door dra