Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1880

25 jA RIGrE VAN JAN os BKUIN SN CÊLIA ANKER Oouda 16 December 1880 1880 Aan ODzc Lezers Gedurende de 1 9 jaren die de GOUDSCHE COURANT nu weldra beeft bestaan heeft het haar niet aan belangstelling ontbroken en sedert geruimen tijd waren hare ondernemerB er op bedacht die belangstelling op de eene of andere wijze te beantwoorden Men aarzelde slecht in de keuze dor middelen Veel viel er te zeggen roor een grooter formaat niet minder Toór eene dagelijkiche Terschijning der courant ook kon de prijs van het abonnement worden verlaagd Wat ook ten gunste van een der beide eerste middelen mocht pleiten bet laatste behaalde ten slorti de zegepraal De G0ÜD8CHE COURANT zal derhalve mot 1 Januiiri a s slechts kosten f 1 25 per drie maanden franco per post 1 50 Zij biyft drie malen per week in hetzelfde formeutt vercchijoen IJe in dit jaar verschijnende Hommers orden gratis gezonden aan hen die zich tegen 1 Januari abonneeren Bcgrootiu discuiS lén Slechts een der kleine wetsontwerpen in de zitting van Donderdag afgedaan wedervoer de eer van eea debat ja zelfj van een amendement Toch kwam het ongerept op de ministerieele tafel terug De begrootingr voor waterstaot van het loopende jaar blijkt te laag te zyn geweest vandaar een ontwerp tot verhooging De door i braken in den vorigen vinter vorderden ook van de sta Uskas meer geld te veelgeld volgens sommige leden wier tolk de heer van Houten wa toen hy voorstelde de subsidie aan het waterschapsb iLuur vau Uuog Hemaal eu Oijen ad f 33000 te schrappen De voorname grond van dit voorstel was gelegen in do lage polderlasten die dat waterschiip hett en waardoor de heer Uredius wee er op zorgeloosheid wordt gekweekt De heer van Baar gaf een andere voorsttlliiig uun de znak Vol eus hem lijdt Noord Br ibant schade door de ieerewaardsche overlaten die Gelderland ont I lasten hulp is dus hier even als in lö55 toen zg ook wenl verleend billjjk Ook de minister van waterstaut veirledigdu de subsidie opgrond van het onvermogen der polders eu de groute opofferingen die Noord Brabant zich getroost Met ó4 tegen 18 stemmen werd daarop het amendement verworpen en het ontwerp aangenomen met algemeene stemmen behalve die van den heer Oorver Hooft Daarna weder de begrooting voor binnenlandsche zalton en wel de 6e Alueeling Kunsten en Wetenschappen Geen algemeene beraadslagingen werden gevoerd De tyd dringt dan ook meer en meer Eene breedvoerige discussie werd gevoerd over de provinciale archieven en in bet byzonder over de archieven van Noord Brabant welke provincie dus ten tweeden male het centrum der beraadslagingen uitmaakte De commissie van rapporteurs maakte bezwaar om de l 000 die voor deze archieven waren gevraagd toe te stam daar geen globale raming van het werk was overgelegd Wt HH VEEHOUDERS Een ono ertroffm kr8chtig en gezond Voeder voor Paarden Koelen Schapen en Varken u het SPAANSCHÉf VEEVOEDER Geen ander Voeder wordt met iooveel graagte door het Vee genuttigd en ook geen ander Voeder bevat zooveel voedende bestanddeelen als wy in het Spaanache Veevoeder waarborgen Een groot aantal verbruikers getuigen de deugdelukheid van dit Voeder hetwelk nog kortelings op de Tentoonstelling teOosUrJu ut van 28 29 September 1 1 met den Eeesten Pews werd bekroond Prasopgave attesten en andere inlichtingen zenden wy franco op aanvrage L A L KORTMAN Co Bergweg Rotterdtun N B Solide en clieve personen bekend met den boerenstand en in de gelegenheid om den ALLEENVERKOOP van dit artikel voor Gouda en Omitreken flink waar te nemen worden verzocht zich persoonlyk of met franco brieven tot ons te wenden heer F D k O E van HalUren van Vrgene en Sluipwyk Burgemeeater vaa Boakoop bq Gedeputeerae Staten ingedieudg reclame tegen den aanslag lÜuér echtgeuoote op bet suppletoir Kohier aer plaatselijke directe belasliugeu op de inkomsten dieiut 1880 De vergadering guat over ia eene zitting met goloteu deuren Na heropening der opeuhare titting bealuit de vergadering oouform het voorstel van B en V zonder hoofdelyke s emmibg dat geadviseerd zal worden tot afwljiing vau het verzoek van dien reolamaut Aan de orde lijn hierop eeuige benoemingen Aohtereenvolgena worden benoemd tot Marktmi eaters T Kruisheer L Biunecd jk n C Barueveld tol Waagnieesler D L Cats tot Wacbter gaardcr auo de Haastreohtsohe brug H Sluiter alleu met 13 stemmen en evenals tot nu toe WO geschied voor den lyd van S jurec tot Leden der Openbare Geiondheids Commissie de heeren G A Moller met 12 stemmen tegen 1 tem op den heer J M Noorhoten van GoorJ en Mr D if Brouwer met 13 stemmen en iu de vacatureIJssel de Schepper de hrer J H Becking met 12 stemmen tegen 1 stem op den heer K Verlaan tot Lid der Commissie van toezicht op het Stedelijk Unseum van Oudheden de heer 1 J vau Vieuniiu en DJtn met 13 stemmen tot Lid der Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwys de heer Mr A A van Bergen IJzendoorn me 12 stemmen terwgl 1 blaooobiljet is ingeteverd dt Lid der Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs de heer Mr W Uemsiug met 13 stemmen töt Lid der Commissie van toezicht op de StadsHnziekschool de heer F Harting met 13 stemmen tol Lid van het Borgerlyk Armbestuur de heer J Kortenoever met 13 stemmen tol ïegent der Beide Gasthuizen de beer W Post Drost met 12 stemnieu tervryl 1 blanoobiQet is ingeleverd tot Regentes der Beide Gasthuizen Mevr HaverkaOip Begemann Csldemeijer met 13 stemmen tot Segent van het Wees eu vlDlemoeseuiershuis de lieer M H Kluitman met 13 stemmen tot Regentes van let Wees en iElemoeseniershuls Mevr vau Zuyleo Scheuk met 13 stemmen tot Bigenl van het Bcsledeliugshuis de heer H Jager met 13 stemmen tot Begentes vau het BestcdeHngshuis Mevr de Wed A Lunenburg Gabry met 13 stemmen Kiets meer aan de orde zynde wordt de vergadering gtaloten $ ABKTBS RICHTEN Gouda 16 December 1880 fiA ongeveer vorige prijzen was de omzet niet groot faldertarwe puike 10 25 a 10 70 Mindere a i lü fiogge puike ƒ 8 80 i ƒ 9 20 m tAvt 8 B0 k 8 7S Voer 7 90 i f 8 40 Gerst puike f 1 i f 7 60 Minder ƒ 6 26 a ƒ 8 Haver zware 4 2S ƒ 5 Lichte ƒ 8 25 ü ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer de handel traaft Toonl in inferieure soort vette varkens vlug van 23 a è oeol varkaos geschikt voor Londen vau 26 a Sg o Bt per half kilo magere varkens eu biggen alsiBaite vetU iphapen vlug verkoeht 4t ng oerd 72 partyen kaas eerste qnnliteit van ƒ 33 a ƒ 37 tweede idem van ƒ 29 a f 38 Zwue hooger Goeboter ƒ 1 40 a ƒ l SO Weiboter 1 20 it 1 8U CORRESPONDENTIE Fhalsiiakrek aooft oai h t iifmondra atuk van N N en de bargerlyke sUod der omliggeade gemeenten tot een volgen ar ifte stellen Burger Ij ke Stand GEBOREN 13 Dec Gerrigje onden J an Dam en F E Verkerk U Wilhelmoi ouden A de Jong en A M Jongtlfng Gerrit onderi tan den Hrnoel en A vau Speagn IS Jan ondera J Vonk en H J Flink Giidtja onder G Dorllncd en J an der Lam OVEBLBDENi U Dee B M Snila wed H C Vorrijn j P Dijtenkroek 1 j 8 m 16 F C Sehra e liaiiir van H Hondijk 27 j GEHUWD 15 Dec J Poot en M 00 Megeren 10 C Frit en k Loer ADVERTEWTIÈN ♦ Voor de bewflzen van belangstelling ontvangen t r gelegenheid zgner benoeming tot Lid van den Gemeenteraad betuigt de ondergeteekende x weigemeenden dank Oouda 14 December 1880 W HEMSING Bevallen van een Zoon H J VONK Plink Gouda 15 December 1880 Zuiidag 19 December e k des avonds ten 7 ure in de Lniberscfae Kerk zal de Heer N GRAAFLANü Zendeling van het iNederlandsche Zendelinggenootscbap eil Directeur der Ktveekschool voor Inlandsche Onderw zers te l anawangko op uitnoodiging der Vereenigiiig ter bevordering der Eendingstaak alhier eene SPREEKBEURT vervullen Het Bestuur der Vereeniging M A ü VORSTMAN Voordtter J H SMIT Seerelarit Openbare Verkoopingp op DINSDAG 21 DECEMBER a s s voormiddags 10 ure in het Venduhuis in de Nieuwsteeg alhier vau MEUBILAIRE en andere GOEDEREN en VERWERSÜEBEBDSCHAP s Morgens vóór de Verkooping te zien TE HUUE GEVEAAGD met Iftnuari a s een PAKHUIS met WONING daarboven Adres met opgave van hnnrpr s en waar gelegen onder letters M K P aan bet Algemeen Advertentie Bareau van NIJGH van DIÏMAR Uotterdam GEHEEL NIEUW BEOSSE KËCAmOUE Systeem Ch FOISCMI è Pari LOUIS P WELTER mankt ztjn geachte cli eutelle bekend dat van af heden zyn Salon geopend is met Brosse Mécanique Abonnementskaarten ponr Coupe met Brosse en enkel Brosse z jn by hem verkrygbaar LOUIS 1 WELTER CoiïïBua 1 93 Westhaven 19 3 it @ ig uit het MAOAZUN van E BRANDSMA QOODA Dbdk vak A Bbinkmah te AMSTERDAM Verkrijgbaar bjj G OVEREIJNDER Ja Markt 148 Gmda Sociëteit OtXS GENOEGEN Boelekade Zaal KUNSTMIN ZOINDAG 19 DECEMBER 1880 des avonds VL ure OP HERHAALD VERLANGEN Buiteagewone Tooneelvoorstelliag te geven door de Letterlievende Vereeniging OEFENINSBAABTEUNST van ROTTERDAM met bereidwillige medewerking van den Heer ANTON DIAMANT te Gouda PROGRAMMA E irW E E Y DE KOOPMAN VAN HaVRE of de Gestelene Portefeuille Drama in 3 afdeelingen naar het Frtnscb van Bonlé Rembant en Duprédoor J P Hagen Ie Afdeeling De Diefstal2e De Opofiering 3e De Misdaad gestraft Het stak speelt in den tegenwoordigen tjjd te Havre PRIJZEN DER PLAATSEN Niet Leden der Sociëteit Ons Genoegen 0 75 Leden der Soceiteit Ons Genoegen 0 50 3e Rang 0 30 Kinderen beneden de 12 jaar half geld Plaatsen te bespreken op den Speeldag van 103 ure h 10 cents extra voor ieaere plaats Kaarten voor deze voorstelling te verkrijgen bjj den heer H van Santen Koffiehuis Harmonie Markt al hier TE ÏÏtJIJR ongeveer IJtS HECTARE hooff gelegen 9 gelegen iu den Folder Blokhknoaal langs den WiNTisawjK Het perceel is nitmuntend geschikt Toor Tninland Te bevragen by den Eigenaar den Heer P KRAAN te Waddinxveen Tot het verrichten van eenig Loopwerk en verdere opleiding in een net vak wordt een FAT80ENLUKE Jongen gevraagd Adres aan het Bureau deyr Courant AA IIESTËDII iG van SULPHAS CHININE LEVERTRAAN SUIKER RUW CARBOLZUÜR en IJZERCHLORIDE tot het zuiveren van drinkwater in 1881 benoodigd voor de Stads Apotheek te Gouda op WOENSDAG den 22 DECEMBER 1880 des namiddags ten 1 ure De voorwaarden liggen ter inzage op de Ge meenteSecretarie 305 STAATS LOTEEU De TREKKING der Eei ste Klasse begint MAANDAG 3 JANUARI 1881 N 2546 Zondag 19 Daceniber GOUDSCHE COURANT Nieows en Advertentieblad voor Goada en ömstreiicn De minister trad in eenige becyferingen waaruit bleek dat de geheele raming ruim een halve ton Is en eindigde met de toezegging dat zoo de raming te laag blgkt het meerdere vooraf zal worden aangevraagd Het amendement werd daarop ingetrokken Nog twee andere onderwerpen werden bij dit artikel besproken Ook hier blykt alweder dat niet altyd met lands gelden naar InQykheid wordt omgesprongen Sedert 5 joor is een half millioen voor nieuwe archieven toegestaan waarvan 3 ton is uitgegeven die ipootendeels aan het Archief te Arnhem zyu ten koste gelegd Mogen wij ook weten vrqeg de heer Borgesius wat voor die drie ton is gemaakt Ook wilde die spreker gaarne weten hoe het met de Utrechtsche archieven toad enof bet cijfer voor het personeel reeds tot een maximum is gebracht De minister antwoordde hem door te wijzen op de are hief gebouwen te Arnhem Groningen Utrecht ert Maastricht die iet stand zjjn gekomen of in voorbereiding zgn ferwijl thans ook het plan voor g Bosch geiejd is Ve l ia er das nog niet gedaan Ojpfrent Utrecht worden onderhandelingen met het gemeer tebestaur gevoerd en de minister vlwt zich dat die naar wensch zuUeu nfluopen De vermeerdering van het personeel eiudehjk is het gevolg van denj wenseh ua r meer archivarissen Het andere onderwerp bracht de heer Bastert ter sprake Voor een verbouwing vau een archief te Utrecht was een aanlicsb ding gehouden en het bestek dnsrvsC Mf nog n eoMtie veroorzaakt wegens een ruchime die daarin voorkwam ten voordeele eener Belgische firma De minister betreurde dit evenzeer hg had last gegeven bg de aanbesteding te zeggen dat de aannemer aan die aanbeveling niet gebonden was en tevens om voor t vervolg dergelijke auubevelingeu weg te laten Een poging van de commissie van rapporteurs om de 9 500 uitgetrokken vuur bewaring van en toezicht op historische gedenkteekenen te doen vervallen mislukte doch een poging der commissie om het artikel snbsidiën te verminderen had gunstiger resultaat Zy stelde bij monde van den heer Borgesius voor het artikel met 7 500 tevennimleren eu geen gelden uit te trekken voor de gia ien der St Janskerk te Gouda en voor de kerk te Kampen Zoolang de onderhandelingen niet tot een gewenscbten uitslag hebben geleid acht de commissie het toestaan van een tweeden termijn bedenkelijk De minister voerde aan dat die onderhandelingen reeds tot een resnltuut hebben geleid en dat dus het crediet veilig kan worden toegestaan duch de commissie handhaafde haar amemlenient De heer Borret vroeg of de veiligheid der GoQdsche glazen wel genoegzoam verzekerd is De heer van der Kaay ilde de subsidie voor Gouda aanhuuden voor Kampen toestaan daar de zaak aldaar geheel in orde is De heei de Jonge meende dut de minister in deze quaestie achterhoudend is en zou dus voor het amendement stemmen De minister ontkende dat hij iets achterhield De onderhandelingen zjjn indei daad aljjeloopen Hy voegt er bjj en dat weten o ze lezers beter dat men de Goudscbe glazen aan gevaar bloot stelt door het subsidie te weigeren Men waagde het er op bet amendement werd met 42 tegen 80 stemmen aani enomen Een paar minder belaugriike zaken voorbijgaande bjjna bji ieder artikel bod du cumniissie van rapporteurs een be uiniging voorgesteld soms ging de kamer met haar sums met den minister mede vermelden we nog 1 de ver BU deze Counmt behoort een ByroeiseL werping met 40 tegen 39 stemmen van een amendement der commissie op art 175 voor een normaalscbool voorteeken onderwyzers 12 0W nittrekkende De commissie wenschte er een memo riepost van te maken uit belangstelling in deze zaak Ue minister meende dat uitstel niet gerechtvaardigd zou zijn het teekenonderwgs kan verbonden worden aan de Rtjks academie ie Amsterdam Lokalen zjjn al zoo niet noodig alleen personeel en daarvoor is 12 000 voldoende 2 de verwerping met 41 tegen 37 stemmen van een amendement der commi sie om het art kunstnijverheid in plaats van voor 12 000 uit te trekken voor memorie daar het eene geheel nieuwe zaak is De minister beweerde dat geen zaak ooit zoo goed is voorbereid als deze Bg de 7e Afd kwam nog een opmerking van den heer Wintgens over de Slaat Courant en de Handelingen der Kamer en een p oimpje van dien zelfden afgevaardigde aan het Dagblad dat echter gepaard moest gaan met een onheuschen uitval tegen de andere bladen die partijdige verslagen zonden leveren Het bewgs zou de pr leveren doch de voorzitter belette het hem Het geheele Hoofdstuk werd daarop in stemming gebracht en aangenomen met 45 tegen 30 stemmen die der aanwezige aoti revolntiouairen beholve den heerScbimmelpenninck v d Oje roomsch katholieken en conservatieven en van den heer van Houten Onder de kleine wetsontwerpen die gisteren aan de orde waren vermelden wg dat tot wijziging vnn artikel 70 der wet tot regeling van den dTenst eh het gebruik der spoorwegen waarbij de toegangswegen tot de stations in onderhond worden gebracht bg de gemeenten De heer van Eek bod tegen dit ontwerp bezwaar daar dat onderbond rust op de eigenaren van den weg en het vooral voor kleine gemeenten niet alleen een onredelgke maar ook een drukkende last zal zgn Door den minister van waterstaat en enkele andere sprekers wordt het outwei p verdedigd De wet i noodig omdat omtrent wegen na de wet van 75 aangelegd twgfel is ontstaan omtrent den onderhoudsplicht flet outwerp werd met 56 tegen 7 stemmen aangenomen Verslag werd uitgebracht omtrent het door ons medegedeelde request van den heer de Jong te Paramaribo betreffende de uitgifte van gronden iu Suriname Op voorstel der Commissie werd bet adres met verzoek om inlichtingen gezonden aan den minister van koloniën Daarna was de begrsoting voor Marine aan de orde Bij de alsjemeene beraadslagingen werd slechts door de bh de Cisembroot van Rees en den minister het woord gevoerd De afgevaordi de uit Delft verheugde zich niet in de bezuiniging van 7 9 ton die de minister op de ie begrooting had oaugebracht Zoolang Nederland is de tweede koloniale mogendheid von den eersten rang zoolang moet het voor een hostbare marine zorgen Hg zou wenschen de departementen van marine en knioniëu in een hand te vereenigen dan bestaat er meer kans ja oote zekerheid dat de verdediging van Indië die door de marine zal moften worden begonnen voldoende zon zijn Het is spreker onverklaarbaar hoe men voor lüdië tevreden kon zijn met een anxiliair eskader en geen vlnchthaven noodig acht Doch de afgevaardigde wees ook op het vele goede dat dezen minister kenmerkt wat op zijn initialief door de marine te Atjeh is gedaan de veAeteringen der pensioenshepalingen enz Tbj slotte komt hij nog terug op de afgeschafte lijfstraffen die door hem nog steeds worden betreurd en vraagt den minister naar de werking der nieuwe strafbepaüugen