Goudsche Courant, zondag 19 december 1880

De heer ran Bees verklaarde zich voor het denkbeeld om de beide departementen terereeui f eii De verhouding van den gouverneur generaal ie als opperbevelhebber der zeemacht ia Indië in betrekking staat tot het departement van marine ndiestatflwaria als hij de koninklgke Mullii ten hem door minister van koloniën opgeOntgen niet ai Toert tot beide departementen is londerling De minister ontkende dat het lagere cijfer een uitvloeisel is van bezuiniging het ia een gevolg van het stelsel vun aanbouw in 1871 aangenomen Ue minister staat er voorin dat de marin voor de binneulandsche verdediging gereed is Omtrent de marine in Indië vergglÜkt hy den tegenwoordigen toestand met den vroegere en dan komt hu tot het resultaat dat er voor die verdediging door hem even noodig geoord id e b door de sprekers voldoende gezorgd wordt Omtrent de werking van het nieuwe strafstelsel deelde de minister mede dat zich sedert de wüziging geen lydelyk verzet van eenig belang had voorgedaan Over de vereeniging der beide departementen liet spr zich niet uit hg zou de gegeven wenken in den iiiiuisterraad brengen Daarna ving de behandeling der artikelen aan Ook op deze begrooting had de Commissie van rapporteurs een tal van bezuinigingsameu dementen voorgesteld soms zeer kleine sommen betreffende zg werden deels aangenomen deels verworpen Aangenomen werd ook het amendement van een vüttal leden om 7000 uit te trekken voor de expeditiën naar de De minister had tegen het amendement geen bezwaar en was bereid enkele andere artikelen t verminderen ten einde het eindcgfer niet te verhoogen De heer de Brugn Kops was nog niet genoeg ingelicht Volgens hem hadden de expeditiën zooals die thans plaats hebben geen voldoend resultaat en was een stoomschip voor die tochten noodig Ook de heer Insinger had bedenkingen hg vreesde vooral dat de aanneming van dit amendement de eerste stap zou zgn om te komen tot expeditiën naar de Noordpool van staatswege Door den minister en den heervau Wassenaer werd nog nader aangetoond dat de zaak geheel blgit in handen van het Noordpool comité en op de vraag van den heer de Urugn Kops antwoordt de minister dat een stoomschip natunrlgk grooter diensten zon doen doch dat de WilUm Sarendi zeer veel heeft gedaan en men o a in Ëpgeland de verkregen uitkomsten heeft bewonderd Het amendement werd aangenomen met 43 tegen 24 stemmen Het genomen besluit zal ongetwgfeld sympathie in het land verwerven Do Noordpoolexpeditiën zgn in de laatste jaren meer populair geworden en bet lag na de flinke ondersteuning Van het publiek geheel op den weg van den staat om deze zaak ook geldelifk te steunen Bg het artikel materieel brengt de beer de Brugn Kops de quaestie der aanbestedingen ter sprake Het toezicht daarop komt ten laste des rgks terwgl deze spreker het ten laste van den aannemer wil brengen De heer Tak nit den wensch dat niets in het buitenland zal worden aangeschaft wat hier kan worden verkregen De beer de Casembroot drukt den minister op het hart voor nieuwe transportschepen te zorgen De noodzakelgkbeid daarvan wordt door den minister erkend en op het verlangen van den heer Tak antwoordt hg dat dit geschied In de laatste jaren is voor 15 raillioen bg particulieren verwerkt en de minister wenscht voor zooveel s lands belang het medebrengt de belangen der particuliere industrie te blgven bevorderen Heden wordt de discussie voortgezet en vermoedelgk ten einde gebracht Vgf dagen resten dan nog voor financiën oorlog waterstaat met de spoorweg begrooting koloniën en de wet op de middelen us de kamer voor kersmis nog gereed wil Kgn met defaegmoj ing Hetiabgna onmogelgk en zeker kon h niet geschieden indien de discussie niet nog meer word bekort Of dit echter in s lands belang is mag worden betwgleld BUITENLAND Itulteulandscli Overzlclit Se Bngelsohe danbhdea tgn b voorldnrioK opgevuld locl beriohtea over de miadrgven en geweld ludigkdeu vun allerlei aard in Ierland Met ia onmugelyk van al die gevslleu sfiouderlijk melding te mukeu Oenoeg lij de mededeeling dat volgens eene ofiioleele iiutisuek iu de ier laiiMte muinden alleen in bet graafaohap Maya 236 miadryren eu eigrijpeu zgu gepleegd eu de justitie sleohia een twaalftal der b oadoeuera op het apoor kon komen zoo zeer ia de berolkmg het met de LanttUague eeua om de miadttdigers aan de vervolging der juatitie Ie onttrekken Dezer dagin sga ook versolieidene verguderiugeu gehouden om te proteateereu tegen het bekende rei ulaitoir van den lord ohief juatice den heer M iu zake van bet proces tegen Farneli 0 a Iu eeu Diuadag te Ballina gehouden lueeliug ia o B verklaard dat de beer May verdient afgezet te orden omdat h j bg voorbaat tegen deu heer Pariicll een requiaitoir heett genomen waardoor het hof in een onpartgdig n ouafhankelgk vonnia belemmerd wordt Geheel Parga ia vol van onthullingeu met belrekking tot Boobcforl Niet alleen dat uit eigeU handige brieven bigkt dat de tautareuBMa aan Gambetta hulp gevraagd heeft tgdeua de oommune ook ia gebleken dat deie hem na zgne outvluohting uit Noune a 25 000 franken heeft betorgd Zgu latere houding ateekt hierbg zeer f eu gelgk vao self spreekt heefi Rochefoit het un ook bg tgue partggeuooten geheel verkorven Oe Franaohe Kamer der Afgevaardigden heeft de beraadalaging over het tweede der wela ootwerpen van deu miniater Ferry betreffende het lager onderwga aougevaugeu Du ontwerp airekt om het godedieaatonderwga van de aoholen uit te aluiteu en hst onderwga verplicht te ttellen In het tweede artikel van het wetsontwerp wordt den bedienaren van den godadienst het bg de wet van 1860 hun toegekende reo t ontuomeu om de openbare en bqioudere seholen Ui bezoeken tu toezicht t boqdeu op het onderwga In de zeatieu overige artikelen der wetavooidracht zgn de bepalingen vervat betreffende de verplichting der oudera of voogden om aan de kinderen onderwga te doen geven en de atraSen voor wederapannigeu Deze atraffen bealaan in f vermaningen van den bnrgemeeater aanplakking van den naam der aohnidigen aan de deur van het gemeentchuia en etnvoudige polilieatruffeu door deu vrederechter op te leggen Dinailag zgu in de Belgiaohe Kamer de algemeene beroadalagingen begonnen over de wet op de middelen wuarbg van gedaohten ia gewiaaeld over iuen uitvoerrechten beschermiiig en vrgen handel enz Pe belangen van het gzer het hout de katoenen gareua werden Over het geheel ia den geeat dea vrgen handela ter apraak gebracht De Miniater van Fiuanoieii in begihsel met de vooratandera van vrgheid eeuageziud meende eohter dat men met het oog op hetgeen in het buitenbiiid getohiedde niet liohtyaardig met hel afiohaffeu van rechten te werk luoeat gaan aangezien het geval zioh zou kunnen voordoen dat die ola doeltreffend wapen ter zelfverdediging souden kunnen dienat doen Ook wat den toeatand der industrie en der aohatkiat betrof meende bg dat het tgdalip voor zoodanig afaohaffen min gunatig was In proteclioniatiaohen geeat liet de Uemptiune von 6enl zioh nit De Fruiaiache landdag kaa voor Keratmia niet met de begrooting klaarkomen de rest zal na Nieuwjaar moeten worden afgedaan en wel met spoed om den Bgkadag niet in den weg te ataan De Kamer heeft geweigerd de wgzigingen door den Senaat in de begrooting gebracht goed te keuren De zaak van het Panama kanaal kan nn ala verzekerd worden beacbouwd Deukelgk zullen de aandeelhouders één aandeel krggen voor iedere drie welke gevraagd werden Men weet dat de aandeelhoudera der Suez kanaal maatschnppij en de houders van opriobters oandeelen in het Panama kanaal den voorrang hebbeo zoodat hunne aandeeleu eerst van bet geheele bedrog der inaohrgringen worden afgetrokken INOEZOND N De Goudscbe KiesvereeDiglng UIjnietr de Stiacteur Ia OW jongate Yrijdags Nommer heeft K een paar citaten geleverd die mij hartel k hebbes doen lagchen De heer M 8 Cats die op den 10de Julij 1879 deu heer Mr W Hemaing aanbeval totCandidaat v or den flenMeuteraad bealr fdt die Candidatusr op dea 2de Deeembsr j L m l de argnmenten van hen die kü op eerstgemcMaB datum poogde te weérleggeo k Verbeug mg 4 t aog Iemand die oude veralagen iaziet ket kaa tiju aot hebben daarvan een goed gebruik Ie maken Maakt £ eohter eeu goed gebruik er ran P Ik meen dit Ie moeten belwgfeUu Had hg eeuvondig die aitalea medegedeeld londer raaer hü had zeker nog meer de Uigohera aan zgne sgde gehad Ware hg zelfa nog ieli verder gegaan en had dit medegedeeld ala eeu staaltje aa de innnna i ncmls Vau den heer Cata dan zou tegen die gevolgiiAking niets te zeggen zgu geweest Maar let wel I het door £ gelereide moet heeten een staaltje van den weinigen emat waarmee en de vreemde manier waarop i de Gomdteht Kieêterenigi g door aoramigen wordt omgeaprongea met de voor Ie atellen Cdudidaten Ea verder t Kan lija nut hebbeo votr het tervolg te mleu hoe meu te oordeelen heeft over het aldaar geaprokeiie t Is daidelgk dat hel JT minder te doea ia om den heer Cats en diens iueonaeqaentie neen hg heeft een wapen gevonden om den invloed der Ooudaohe Kieavereeniging te beatrgden bet ia als of hg zeggen wil Lieve stadgenoolea I stoor U voor het vervolg niet meer aan die Gondache Kieavereeniging Zie eena met hoe weinigen eruat en op hoe vreemde manier men de zaken aldaar behandelt I Tegen zalk een ndeaseriag aoht ik m j verpUgt op te komeB Of weet de heer £ iéua vereeniging vau 50 peraoiieu te noemen van welken aard ook waaronder geen lid gevonden woidt liat zich niet aan inoonaequeutie aohnidig maakt of wiens woorden vaa weinigen ernst en vreemde manieren gelnigeu Hy zal mg verptigleu er ééne te noemen Onat het na aau als één lid iels zegl wat f te krureo valt daarvoor de Vereeniging waarvan lig u gcriug deel nitmaakl veraiiiwoordclgk te stellen f Op die wgze zou men over onze Kerkrradeu ooze Schooien gesMidheids oommissién over e eu in Kamer Ministerraad e l een erOordeelend vonnis moeien vellen 1 De Qoadaebe Kieavereeniging verdient integendeel lof dat zg dezelfde man ali haar Candidaat aanbeval die ook door de Kieavereeniging Gemeentebelang werd geateld en daardoor artikel 1 van haar reglement aitatekend handhaafde Ik vereenig miJ overigsna gaarne met bet oordcel van M in de Gonwenoar vnu 9 dezer Êrign in elke Kieavereeniging alhier nog veel te weinig leden zonder gevaar kon ieder 4 maal grooter ziju lün bü de goede eigenaobuppen die M aan de Qottdaohe Kiesvereeniging toekent wil ik nog dese in mijn oog niet de minste voegen Zg heeft vAn af hare geboorte in alles openbaar gewerkt £ u juist door die openbaarheid moet haar gehalte verbeteren Aeeds nu K moet bet reeds opgemerkt hebben heeft het spreken van iemand wien het aan ernst ontbreekt geen invloed op het rcseltuut der slemmingen Blgft de vereeuisiog op dim weg voortgaan dar lal zij zioh bg toeneming magen verheugen in het vertronwen van Gouda a burger Gouda 14 Deo 1380 N N roer M mnelf De baar K Wfil ia I 0 Ct dflD h er nr W HsoiiiDg oaa üe Ooudiclw KitavvrscBigiDg volgdfl zga voorbcvld kantongereclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 15 December 1880 Kantonreohter Mr 1 H van MIE OP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOl fEN te Eotterdam VEKOORDEELDi J K baaospinner te Moordreobt tot eeae boete van ƒ 3 of gevangenis van één dai wegens iu een lijnbaan te Moordrecht in d eiiat hebbeu vun een jongeu beneden 12 jaren oud 11 jaren bezig gevonden met het draaien van het wiel J B basnapinner te Moordreeht tot eene boela van ƒ 3 of gev van één dag wegeua in eea Igubaan te Moordrecht het wiel te doen draaien door zgn dochtertje zjnde eeu meiaje beneden 12 jaren oud 10 jaren J van der W baanniinner Ie Moordreeht tot eene boete van 8 of gev vao één dag wegena ia eea Ignbaau te Moordreeht het wiel doen draaiea door zijn zoon zgnde een jongen beueden 12 jaren oud 19 jaren D van P boekverkooperajoDgen te Gonda tot eene boete van 1 of gev vun één dag wegens niet binnen 24 urea an den Commiasaria van Folilie ter handalellea van sea door hem op de Oonwe te Gouda voor ds Katholieke kerk gevonden ondeistok van een goaden oorbel i V en W van der V werklieden te Gouda ieder 1st eene boete vaa S of gev van dog wegens jn een geheel open vaartuig van een ton met beer gebaald uit het Mkreet in de werkinrichting op den Groeaeweg te Gouda 0 L vrachtrijder Ie Gouda tot eene boete van ƒ 3 of gev van één dag wegens op den Kaltensiagel te Oooda gilheel zonder toezicht laten staan van z ja sleeperswagea bespannen met eea paard li h vraehtrgder Ie Gonda tot eene boete van ƒ 3 of gev van één dag wegens op den Fluweelensingel Ie Gouda geheel zonder toczioht laten liaan van sija sliapenwagen bespannen met een paard K van Z lenstbode te Gouda tol eene boete van 1 of gev vaaééii dag wegens uitkloppen van een vloermat op de Markt te Goads as des morgens 11 uur Ë van I huisvrouw van W J J te Gouda tot eeoe boete van ƒ 1 of gev vaa één dag wegens uitkloppen vaa vloerkleedeu op den Bleekers iagel te Gouda na des morgens 11 uur G P dienstbode te Gouda tol eene boete van 1 of gev van één dag wegens uitkloppen van eea vloerkleed tegen aan boom op de Turfmarkt ts Gouda na dea morgens 11 aw A G weduwe van H van B en bare zuster F G haiavroaw vau 1 van U ts Gouda ieder tot eene boete van I of gev van één dag wageaa in grmernaehsp ditkloppea van een vloerklSMt 4if de Markt te Gouda aa des morgeoa 11 nar T van der K koopman en zgne haiavrouw te Owida ieder tot eene boete van 1 of gev nn één dsg wegena in gemeeoaohap nilkloppen van en vloerkleed op den Qroeoeweg te Gooda na des aorgens 11 ar 1 8 koopman te Nieiwkoep tot eene boete van 1 of gev vaa ééa dag wegene zoader noodzaak rgden over de ktiukeratraat op den Kleiweg te Gouda met eeu kor betadeo met eenden eu kippen 8 den U koopman te Woerden tot een boete vaa I of gev van één dag wegena wateren op den Turfungel te Gouda legen een aekatling ADVERTBNTIÊN STABS MEKSCnOOL OI Ei BAA i ËXAMËW op MAANDAG den 20eo DECEMBER 1880 des avonds te e ure in het lokaal ïKctnstuih delSociëteit 0ns Girdiobii OPENBAHE GUnniASTIËKLES op DINSDAG den 28en DECEMBEB e k des avonds ten ö i anr in de Zaal xKonsivmin Sociëteit Ons Oenoegs5 H J STEENBERGEN Openbare Verkoopinj TE GOUDA bg opbod DINGSDAO 11 en bg afOag DINGSOAQ 18 JANUARI 1881 telkens des voormiddags ten elf ure in het Eoflghuis dii Hiufonia aan de Markt aldaar van Een HUIS GEBOUW en ERF aan de Karnemelksloot te Gouda Wgk R No 289 waarin drie goede Kamers een ruime Kelder en t geen verder tot eatgemakkelgk ingericht Woonhois behoort Eeae UMANSWONING met STALLING Wgk K No 287 en 288 ERF en een perceel TDIN en WEILAND daarachter groot 29 Aren Centiaren staande en liggende als voren En een perceel WEILAND en een SCHUUR liggende als voren groot I Hectare 95 Aren 80 Centiaren De Landerijen zgn terstond en de Gebouwen 1 Mei 1881 te aanvaarden Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUUif DfilOüaiiilE VM te ifiudu Schroefstoombootdienst SCHIEX AND ZEVENEUIZEN EOTTERDAH en insschenliageitda pUtotten WINTER D lENS T Aanvangende MAANDAG 20 December 1880 Vui Zmenkuüen naar Rotterdam Maandag en Dinsdag 7 niirv m en 11 nnrT m overige dagen alleen 7 nor v m Van Rotterdam naar Zevenhuiztn Maandag en Dinsdag 9 v m en 2 j nar n m Woensdag Donderdag Vrgdag en Zaterdag telkens 2 uur n m Zondag 3 anr n m Tnsschenatatiott Terbreggenea verdere gelegenheden Aanlegplaats te RolUrdam Strooveer Aanlegplaats ta Zevenhuieen bg H Jonoihiei De Ondernemers A J STAL W VAK DB SCHILT C WARNAAR Eene Buitenlandsche Fiima en gros wenscht PBÜSOPGAVE van GOIJDSCHE KAAS in verschillende zwaarte en onderdom Franco brieven onder No 514 aan het Bnreaa dezer Coorani Mejufvrouw vav DORTH VRAAGT tegen 1 FEBRUARI at of eerder eene NETTE DIEIVSTBODE liefst niet des nachts Adres Dubbelebnurt No 7 Tot het verrichten van eenig Loopwerk en verdere opleiding in een net vak wordt een FATSOENLIJKE Jongen gevraagd Adres aan het Bureau dezer Courant EOSTININWONIHS AANGEBODEN met gebruik van VRIJE KAMER aan fiatsoenlgke Personen Te bevragen bg den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr Westhaven ÏÏEBANUS PILLEN bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zgn zeer nuttig tegen onffesteldlieden der maafff ieilzaam voor de spijsverteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed ea huldultslaff zacht laxerend en sUJmnfdrijoend ti7 Ct d Doos verkrijgbaar te 9 oordrt rJit G H Po t Otfdewater Vr Vree oerdeik F W bwtermkD Züvenhunen K Pnui Benihmten W J Boow nieviler Bletvoijk S vwi der Kruis Bode rmMn P Venloot Uaaatreckt K Oosterhog CD IU k Wkeodi depuü in audffe pUatten Men wMlite xlcfi voor uamoaksels ï t 91 Elk dookje is gelakt fn yettemjjeld net dti handUekentng vaa de vervaur li i rit Wbb KüENEN ZOON CImmwUn mU alleen bij L SMEM De nog voorhanden zgnde Dames en Klodermantels JONSE mm JASJES worden tot vermiiiderde prgzen opgeruimd Alsook ene groote parg divèrsa LAPPEN BAHLMAJJN C OPENBARE P AANBESTËDIWti BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gotfda zgn voornemens op WOENSDAG den 22en DECEMBER 1880 des namiddags t i nre in het Raadhuii aldaar bg inschigving AAN TE BESTEDEN De Leverantie van de ten dienste derj Gemeente gedurende het jaar 18S1 benooqkrdt MATERIALEN tla lo Houtwalen 2o Userwerk 3a Spijkers en Ugte Uierwmi en 4o Lood Zink en Soldeer So Verfvaren en Glai öo Teer 7o Kalk So Grind 8a Zand lOo Fijne puin 1500 M llo Plantsoen en Boomgewas alsmede bet Onderhoud der Straten gedurende 1881 met verroer en bijlevering van Materialen De monsters va No 8 9 en 10 en die fan de materialen voor het onderbond der Straten zgn aan de Stad Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIgks dé 2Umdagen uitge onderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ore ter Secretarie der gemeente en aan de Stad Timmerwerf ter mzage De Inschrgving BiUettea op zfgel geschreven geteekend en gesloten moeten den 21en December 1S80 t rlijk deJ nftmiddags ten 5 ore op gezegde Secretarie ingeleverd zgn 3 mmmm omtrent het gebruik van VERVALSCflT ÜNATOERlMOKOWATEI hetwelk schadelgk werkte waartegen liet Dr Popp s Anatherm Mondwiter nooit zgn heilzame werkingen missen zal Heer Dr J P POPP K t Hoftsmdarts te Weenen I Bognerstraat No 2 Beleefdelgk verzoek ik U mij tegen bggaand bedrag 3 flesschen vr n nw heilzaam onovertroffen echt Anatherin Mondwater en 1 doos van Uw uitsluitend vegetabilisCh Tandpbeder te vrillen zenden De proef die ik met het vervalkcfat Anati erinMondwater nam heeft helaas mgne mondkwaal werkelijk verslimmerd zdodat ik de openbaarheid moet aangrijpen om het lijdend Publiek tegen het koopea van zulke waardeloos en schadelijke namaaksels te waarschuwen Met hoogachting i L LAMPRECHT Bottingen bg Zuriek Seltweg 54 Oepola allWB echte AnatheriB PrriMriïen i q t vrifljEd iS te verkrijgen Ie Gouda bg L Sohenk winkelier op de Hoogatnuit A 123 Ie Botterdam by F Ë vun Bouten Kollf poth en A Schippereijn fc Co blauwe poroeeinwiiikel te a Hage bn J L F Suabilié apoth Ie Delft bij A 1 van Bi a en i E Knuweiilioven te Schiedam Ih G Multa Gz Ie Leiden bij E IfoOrdiji Ie Utreeht bg V Alteua eu Kraan te Ainaterdam bj F V Wiudkeini Co en H H Uloth Ct apotheek te Oudewaler by ï van Vrcumingen Ie Scbooohovea bjj A Wolff