Goudsche Courant, zondag 19 december 1880

NATIONALE MILITIE Verzekering JMaatschappij EE DUAGT B1 DT s Gravenhage Heerenstraat No 15 Deze Maatschappij levert door het geheele Rijk enorm veel PLAATSVERVANGERS en NUiMMERVERWISSELAARS Zondag 19 December 1880 Bewijzen van bgzondere goedkeuring over prompte bediening hg duizendtallen ter inzage ten Kantore en bg vernieuwing de verzekenng van hoogst soliede en goedkoope Bediening De Directie s Regleracnten gratis en franco en faan men deel nemen te GondabIJ den heer G OVERËIJiXD Ëll Jr op de Markt n 148 Wf HH VEÊTlOÜDËRSr Een onovertroffen krachtig en gezond Voeder voor Paarden Koeien Schapen en Varkens is het SPAANSCHE VEEVOEDER Geen ander Voeder wordt met zooveel graagte door het Vee genuttigd en ook geen ander Voeder bevat eooved voedende bestanddeelen als wg in het Spaansche Veevoeder waarborgen Een groot aantal verbruikers getuigen de dengdtelijkheid van dit Voeder hetwelk nog kortelings op de Tentoonstelling te Ooêlertiout van 28 29 September 1 1 met den Eeksten Peijs werd bekroond Prijsopgave afteateu en andere inlichtingen zenden wfl franco op aanvrage L A L KORTMAN Co Bergweg Rutlerdum N B Solide en actieve personen bekend met den boerenstand en in de gelegenlieid om den ALLEEN VERKOOP van dit rtikel voor Gouda en OmHreken flink waar te nemen worden verzocht zich persoonlek of met franco brieven tot ons te wenden GEHEEL HEUW EROSSE ICËCAITIQUE Systeem Ch J OINClST d I arU LOUIS P WELTER maakt zjjn geachte cli entelle bekend dat van af heden zgn Salon geopend is met Brosse Mécanique Abonnementskaarten pour Coupe met Brosse en enkel rosse zijn bjj hem verkrggbaar LOUIS P WELTER CorFFIVB 193 Westhaven 193 J H KIEB£RT HiRKTmA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER en KOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINET en ALBÜMPORTRET TEN MANCHET KNOOPEN met Portret en diverse soorten van compleete Lasten Atelier geopend gedureude den Winter van 9 3 uur ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droog leever Forluiju JKotterdam Rente d Deposito Opvraagbaar na drie dagen Vo één maand 3 y twee ay 7 drie 3 7 zes 4 7 c twaalf 4 Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsschenkomst van den heer Ma J FORTÜUN DROOGLEEVER Advocaat te Godda cietdt ONS GE 0E6 t Boelekade Zaitl K JNSTMIN ZONDAG 19 DECEMBER 1880 des avonds 7 ure OP HEKHAALD VERLANGEN Buitengewone TooneelToorstelling te geven door de Letterlievende Vereenig ing OEFENINS SAABT EÜNST van ROTTERDAM met bereidwillige mede werking van den Heer ANTON DIAMANT te Gouda PROGRAMMA ENNEEY DE KOOPMAN VAN HaVBE of de Gestolene Portefeuille Drama in 3 afdeelingen naar het Fransch van Boulé Rembaat en Duprédoor J P Hagen Ie Afdeeling De Diefstal 26 Dê Opoffering 3e De Misdaad gestraft Het stuk speelt in den tegenwoordigen tijd te Havre PRIJZEN DER PLAATSEN Niet Leden der Sociëteit Ons Genoegen 0 75 Leden der Sociëteit Ons Genoegen 0 50 3e Rang f O 30 Kinderen beneden de 12 jaar half geld Plaatsen te bespreken op den Speeldag van 10 nre a 10 cents extra voor iedere plaats Kaarten voor deze voorstelling te verkrjjgen bg den heer H van Santen Koffiehuis Harmoie Markt alhier Openbare Verkooping te Gouda op DINSDAG 21 DECEMBER a g s voormiddags 10 uur in het Venduhuis in de Nieuwsteeg aldaar van MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN benevens eenige VBRWERSGEREEDSCHAPPEN een Notenhout KABINET GOUD ZILVER en JUWEEL Alles te zien MAANDAG 20 DECEMBER van 10 12 en van 2 4 uur J de JONG Ax y Mr TIMMERMAN INHRDMEMEËLË ZDIVËRAAR V an HUIZEN SLAAPKAMERS en MEüBLEMENT Koipersteeg K 227 Met 3 jaar Cüarantie 305 STAATS LOTEEIJ De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 3 JA NUARI 1881 Germania te 8tetUn Deze Maatschafpjj onder controle van den Staat sluit op zeer voordeelige voorwaarden alle soorten van Levensverxekeringen jmfrenten enz en is zeer geschikt om op en zeker tgdstip de gelden voor uitzet oiitudie voor de kinderen beschikbaar te hebben Je Germania onderwerpt zich bij eventueels gesehilten aan de uitepraai van den Nedertandsehen Rechter Inlichtingen en prospectussen gratis bg den Hoofdagent A K VAN pïB GARDEN Turfmarkt H 162 Gouda Tegen de billijkste prijzen ZEKERSTE WAARBORG en betaling geheel naar verkiezing na 5 jaren of in termijnen Boekhüuden Handel8rekenen opleiding voor den Bandel en voor Examens Privaat en in Curtna F J BOER Gouwe C 180 Leeraar M 0 Prospectus wordt op awvraag trauco toegezonden Abshaubbins of Anti Rhuniatiscbe WATTËi ¥ De Rhnmatische lijders worden op de krachtige werking dezer WATTEN attent gemaakt Prjjs 30 Jt per pakje Hootddepot bij A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrijgbaar heeft 1 A G van Deth nej de Wed Bosman Gouda W F J deuüiji Sohoonb A Friris Zevdiliuizeo M J Goudknde Boskoop C B Vvheul Oudewnter A Boa Berkel i raB Dorp Zottermeer A KuuliiiK Alphen J B Ë C Sohlottinuu BodcKruren O Hoogetidijk Cajjpelle K Oosterling Hatuirechi S ï d Krant Bleiswijk iW d a Wilbtlniui Wocsrdeu Opmijk rer ooiJt men ouAsr den naam van KINa LaIlC 1 1 2 ben iiHikal dat wat l ru l aaDg aai uicts gelijkt op het LLHTE praei arcat nairraa het noheim uitsluitend is bowaaM g ebleven bii don uitvinder LAROCHE die er een nationale belooning van frs 16 600 en op veraeliUlende Tentoonstellingen ACHÏ OODDE medailles voorhoeft verworven s üouDA Deto taw A Bsimkhan Om die nam aaksels te vermijden eiselie men bet kleine maatglaasje dat zich op eiken flacon bevindt en dehiernevenstasnile handteekeniug van Laroche op de enveloppe en bet etlkot BINNENLAND aOUDA 18 Deoember 188U MaandagaTonH ten Zn nre lal het openbaar exuraen der Stedelijke muziekschool in het lokaal Kniistmiii der Sociëteit Oni Oemefem plaat hebben Het programma belooft we lerom een avond die niet alleen een eschikt oveniebt ft ran de vorderingen der leerlingen maar die teveoa veel ui aanbieden dat goednitgeroerd en daarvan zün de onderwgsers der whool vertroawbare borg en moiikaal genot tal sebeukeu Blgkenadein dit nommer voorkomende ad rerteatie lal morgen aTond de Rotterdaoische verecnigiog Oefening iaarl Kuntt eena tooncelroonlelUnggeren in Óns Genoegen De vcreenigiug heeft te decer slede meermalen getoond tot eene verdienstelijke opvoering iu staat t Ei il Ook thana tal onie atadgenoot de heer Antou Diamant lijne bereidirillige en haog ge aardeerde medewerking verleenen B t gezeliohap zy een druk bezoek te aebten I VERGADBBING van dM GEMEENTEEAAD Dinsdag den 21 December 1880 des namiddags teu1 ure ten einde te behandelen Een voorstel van Bnrgemeeater eo Wethoadsrs tot wyziging der Qemeeute begrooting dienst 1881 naar aaideiding van eenige opmerkingen door Gedeputeerde Staten gemaakt Het voorstel van Bnrgemeeater en ethoadera tot rg igiug der Qemeente Bagrootijig dienst 1880 Het adres van 8 Lafeber b treÉeade het verlengen v i den termijn voor bet bouwen van woningen aan de ürabelbslraal Hrt dre vaa 1 6 lia D headeada vcnoak om met bet onderhoud der plantaoenen te worden belast Het adres van W van der Lugt Ie Zoon betreffende de huur van een stuk weiland aan de Papegaaisteeg De ontwerp verordening betreffende het getal der opcabare lagere aoholen en de rakken welks op die aobolen warden onderwexeo De ontwerp verordening regelende de jaarwedden van het onderwqzend personeel aan de openbare lagere ocholen De ontwerp verordening regelende hrt getal onderwijsors ei onderwijzeressen die de hoofden der openbare scholen bijstaan Het outwcrp Kglement op de openbare lagere eholen Den 27 stett Deoember a s ten Il g ure col aan het prov gebouw te s Hag worden aanbesteed het onderhouden en het doen van eenige herstellingen aan hel gebouw van s Eijks Hoogere Burgerschool alhier purende 1881 eu 1881 Baoiing ƒ 187C De heer E A Bemy predikant te Hengelo is beroepen te Dokknm Eergisteren werd te Berg Ambacht de 3e leeavergadering gehouden der Vens niging Winterleiingen Als spreker trad op de heer J Benmer hoofdonder wijzer te Beijersohe welke eene keurige door hem xdven vervaardigde novelle uit den Oeutentijd voordroeg Met algemeen genoegen werd deze novelle door het talrijk publiek aangehoord zoo ook na de pauze de bijdragen van den spreker eu van de heeren D Blonken Az J G Bettiuk eu J ö Bettink Jr In de vergadering er Pomologiaohe Vereeniging Woensdag te Boskoop gehouden zijn tot Men van het bestuur herkozen de heeren K J W Otlolander en P van Ne Az en is tot eersten secretaris in de plaats van deu overleden beer J van Groos Jbz wien door den Tooi tier weWerdiende hulde we td gebradit gekozen de heer P A Ottolander Donderdag had naby het Station Zoetermeer eene ontsporing plaats van den sneltrein die te 8 8 s morgen uit rieu Haag vertrekt Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen daor alleen de voorwielen van de locomotief waren gederailleerd Jtet den trein die ten 8 3B uit deu Hang vertrekt werden de pa agier verder vervoerd Wederom komen van Haas en Uael berichten omtruui schrikbareuden hoogen waterstand Te Tenio was het giateren namiddag tea S j ure sedert s morgens 30 O U gewassen De peilschaal teekende I OS M boven normalen waterstand De meeste kelders zijn ondergeloopeu Uit Maastricht wordt bericht dat de Maas 16 0 M gevallen ia Te Deventer was gisteren nai niddag op denzelfden tijd de Uael 11 c K gewaaseu sedert a morgens eu teekende de peilschaal 5 M boven A P 1 Staten Oeneraai Tvceus Kaheb zittiogpn van Ifl en 17 December Donderdag zijn aangenomen verschillende ontwerpen ook eene snppletoire begrooting voor het dep waterstaat 1880 Bij het voortgezet debat over hoofdstuk V der begrooting zijn verschillende amendementen tot vermindering aangenomen o a het snbsidie voor de kerken te Gouda ea Kampen en voor het tractement van den direetear van het ethuographiach museum te Leiden Mat geheele hoofdstuk Binnenlandsche zaken is ten slotte aangenomen met 45 tegen 30 stemmen Oisteien werden eenige naluralisatiewetten en met 56 tegen 7 stemmen een wijzi ing van art Ti der wet op de spoorwegdiensten van 1876 tengevolge waarvan het onderhond van alle toegangswegen ten laste der gemeente komt Bg het boofdituk marine der Stoatsbegrooting verzekerde de Hinieter dat de toestand der marine hier te lande uitstekend en in Indié voldoende is Enkele verfaoogingeo van tractement werden geschrapt Toegestailn werd een gevraagd bedrag noodig voor tractementea van offioierea deelnemende aan Noordpooltoohten De diaouaMie i genaderd tot art 34 De commissie van rapporteurs orer hoofdstuk IX waterstaat enz der staatabegrooting voor 1381 heeft met het oog op den tegenwoordigen stand onzer finoociën verschiUeude amendementen voorgesteld tot vermindering vau art 2 Jaarwedden enz met 6860 art 4 Beis en verblijfkosten en daggelden UMt 2000 art 6 Jaarwedden van den hoofdinspecteur enz met ƒ 72000 art 10 Waarneming vau waterhoogten enz met f IGOOQ art 42 Onderhouden ent met 100 000 en art 96 Kosten van het toezicht op de diensten met ƒ 2566 Ook de oommissie van rapporteurs over het ontwerp houdende vaststelling der begrooting van uitgavenvoor den aanleg van ataatapoorwegen dienst 88l heeft als amendement op art 1 uitbreiding van het personeel eene vermindering van ƒ 16000 voorgeateld De Eerste Kamer der Stalen Generoal is opgeroepen tegen Maandag 27 dezer s nam ten half 3 ure Giateren is de heer mr J Heemskerk Bzn overleden Van 1849 af wu hij lid der Tweede Kamer van de Stoten Geneiaal voor de hoofdkiesdistriclen Aoaeterdam en Haarlem welke betrekking by bleef bekleeden tot den jare 1872 toen hij benoemd werd tot lidvan den Eaad van State Hy was vereerd met het ridderkruis der orde van deu Nederlandschen Leeuw Zooala men weet schaarde hij zich in de Kamer nooit immers uiterst leldzaam onder de sprekers maar in de afdeelingen en in commissiên nam hij een werkzaam aandeel aan de overwegingen en belastte hij zich dikwerf met het opmaken der verslagen Ouder deze laatste is in herinnering gebleven dat over de seheepvaartwetten Als schrijver deed bij zich door merkwaardige stukken ia onderscheiden tijdschriften kennen Het weekblad ie Buimrou deelt een adres mede door de dames jkvr J de Bosch Kemper L F Wjjnaendt P H Wolterbeek N Testas M M van der Boay Bitkauter en D Sueb aan deu miniater van binnenlandsche zaken gericht ter zake van het onderwijs in nuttige handwerken Zij verklaren met de grootsUi iugeuuoieubeid bet voorschrift van art 2 der wet van 17 Augustus 1878 te hebben begroet volgens hetwelk het ouderwija in de nuttige handwerken oor meisjes onder de verplichte leervakken ia opgenomen doch ontveinzen zich niet het gevaar dat bet onderwijs in dit vak niet telden aan onbekwame en onge schikte personen zou worden toevertrouwd daar toch krachtens art 16 litt a en art 86 Ie lid vaa genoemde wet het onderwijs in nuttige handwerken kan worden opgedragen aan personen die nooit eenig bewijs hebben gegeven van de daartoe vereisohte bekwaamheid en geschiktheid Zij meenen dat deze omstandigheid allicht aanleiding zal geven tot geringschatting van dit vak door de examencommissie die daarom bq het examen bedoeld in art 60 van genoemde wet onvoldoende bekwaamheid in de nottige handwerken niet ala een reden zal beschouwen om de akte van halpogderwijzeres te weigeren indien de kundigheden in de overige vakken voldo ide zijn Doarenboveu loopen zij die in het bezit zijn eener akte van hulponderwijzer maar geene oanteekening hebben voor de nuttige handwerken hoe bekwaam en geschikt ook gevaar van achtergesteld te worden bij minder bekwame en geschikte onderwijzeressen die zoodanige aanteekening bezitten Adressanten achten het daarom zeer wenscfaelyk dat er alsnog gelegenheid gegeven worde om zoodanige aanteekening te verwerven overeenkomstig art 89 van de genoemde wet eu verzoeken den miuister lo dat van de overgangsbepaling in art 89 der wet van 17 Angustns 1878 worde gebruik gemaakt om tot 1 Jauuari 1883 aan de bezitster van de akte van bekwaamheid als hulponderfgaetèa volgens de wet van 1857 de gelegenheid te geven tot het afleggen van een examen in de nuttige handwerken voor meisjes 2o dat het vast te stellen programma voor het examen omschreven in art 60 der wet van IT Augustus 1878 de nuttige handwerken voor meiqes worden opgenomen onder de hoofdvakken in dien ziu dat aan haar die in dit vak geeiie voldoende bewijzen van bekwaamheid hebben gegeven de begeerde acte niet kan worden uitgereikt gelijk dH kan besluit van 28 Mei 1879 Stil no 106 tea aanzien van het examen bedoeld in art 63 derzelfde et is bepaald bg onvoldoende bewijzen vai bekwaamheid iu de Nederlandsche aal het rekenen en de theorie van onderwijs en opvoeding De miuister heeft aan de adressanten te kennen gegeven dat vermits reeds beslist is dat van den overgangstermijn bg art 89 der wet op het lager onderwgs van 17 Ang 1878 Stbl no 127 toegestaan geen gebruik zal i orden voldaan dat bü het ontwerpeu vau het Programma teruitvoering van art 60 vau voorschreven wet hettweede verzoek der adressanten in overweging tal worden genomen Naar men verneemt zullen tegen den 22en a s te s Hnge eenige marechaosséea worden gedetacheerd om den beschuldigde de Jongb naar en van de gerechtzaal te begeleiden eu om hem daar te bewaken Eene zeer belangrijke vergadering werd Donderdag te Zwolle gehouden in het hotel de Zeven Provinciën De Hollandsche Geldersohe en Friesche LandbouwMaatsohappijen waren door een tiental bestuursleden vertegeuwoordi r i Op initiatief der eerstgenoemde maatschappij had deze bijeeBkomst plaats De vergadering werd geleid door den heer Visser van Hazerswoude Een tweetal punten werden bediscussieerd Ie Is het wensobeiyk dat Nederland in 1881 tee en zuivel tal exposeeren te Birmingham P en 2e Zal men opnieuw den tUfna der B eering inroepen of eigenmachtig handelen Punt één werd voorwaardelijk aangenomen en punt twee met algemcene stemmen om aan de Begeeripg ƒ 6330 subsidie voor deze sohoone taak aan te te vragen Het denkbeeld is uitgesproken dat de drie maatschappijen zullen zamenwerkeu om dit geweuBchte doel te bereiken en dat alle bestsaude laad bouwvereenigiugen zullen worden in keania gesteld met het heden genomen besluit ten einde mede te verken tot aanmoediging onzer Begeeriog qm de taak te steunen In eene te Ams erdam gehouden veiling van de uitgaven der liqnideerende boekhandels firma Q L Funke zijn de werken van Cd Bnsken Hnet aamel k diens Litterarische studiën en critieken 26 de ea en deeltjes vormende met den daarvan aanwezigen voorraad overgegaan voor ƒ 9000 aan den heer H D Tjeenk Willink te Haarlem Die van Multatuli vormende 16 deelen waaroDder Ej n 7 bbndela