Goudsche Courant, woensdag 22 december 1880

Woensdag 22 December 1880 N 2647 GOUDSCHE COURAMT Menws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken lief Mn SoHtaar Mbuubritve euz braohlen met den voorbanden tutuiienlgkeu voorraad op ƒ ÜOUO en rdea gekooht door deu beer Jao G Kobbera te Kotterdam Dexer dageo ia te Amsterdam opgericht eea vereeuiging van uitgevers lu Nederland geresjjtd geuaamd Nederkudsohe Uitgeversverboiid liet doel Teu bet Boud is om orde en regelmaat in deu boekbaudel te bevorriereu en eco uutligen en aaugenamen band ie vormen luseoheu de leden onderling Het bestuur beslaat uit ile heeren J K Tadeina C h Brinkman H 1 ïjeenk Willink ü Noothoreu van Goor eu H k M Buelants Dinsdag 11 herdaoht de heer Aasier Faassen den dag waarop h vóór 30 jaren igii luopbuun als tooueelapeler aanviug Vuu vele zijden ontving i g blaken van belangstelling De keuiagiu vau Zweden die ouder dè voorlreffelüke beh itdeliitg van dr Mezger herstelt zal vermoedelyk hall Januari voorloopig Amsterdam kunnen verluien teu einde na eeu paar maauden iu zuidelijk klimaat Ie hebbeu doorgebraoht nog eeue zoogenaamde aakmir by l r JI te oudecgaau Naar aanleidiug der beriohteu over de huwelgksToltrekkiugen die zouden hebben plaats gehad teu overstaait vau eeu ambtenaar vau deu ourgerlijken atand die daartoe bg gebreke vau herbenoeming onbevoegd zou zgn geweest merkt het Pal c Ju op dat al is de opvatting der Ministers vau Justitie en Binneulandsohe iuiken juist het gepleegde verzuim niet die noodlottige gevolgeu kau helibvn die velen daarvan hebbeu gevreesd Het blad verwijst daartoe uaar de artt 150 153 B W waarin gesproken wordt over een nietig verklaard huwulgk dat ffte goeder trouw is aangetiaan Zgn beide eohtgenooten te goeder trouw geweest wat ia deze quaestie wel idgemeeu het geval zal geweest zijn dan heeft bet hnwelgk ook als het nietig verklaard wordt alle burgerlijke gevolgen zoowel ten opzichti v u de eohtgeiiooteu als van de kinderen Als een der eclitgeuüoteu te kwader Ironw was kan hg tot schadevergoeding veroordeeld worden doch ten voordeele van deu anderen echtgenoot en de kindeiui blijvou de burge rlgke gevolgen van hetj huwelijk beêiwiu Iu beide gevallen houdt het hii welgk op burgerlgke gevolgen te hebbeu te rekeneii vau den dag waarop het bg vonnis is nietig verklaard De haringvisschery werd dit jaar te Masssinis met 47 schepen uitgeoefend er is in 205 reizen aangebracht 47 391 ton pekel en l millioeii steurharingen Kekent men de 10 000 steurhari ngen op 1 last pekelhuriug dan is gemiddeld per schip aangebracht 74 laat haring tegen 43 last iu 1S79 1 schip deed 6 19 schepen deden 6 Ü3 schepen 4 en i schepen 3 reizen Een ieder weet welk een heerlgk geneesmiddel de teer is in geval van bronchitis teTiug oatarrhen verkoudheden eu in t algemeen tegen alle aandoeiiingeu van bronohes en longen Vfle zieken helaas voor wie dit geneesmiddelen uitstekend zou wezen gebruiken de teer niet betzij uit tegenziu tegen den smaak het zg dat het hun veryeelde om het leerwater klaar te maken Dauk zij het geniale denkbeeld van den heer GuYOT Pharraacrut te Pargs hebben al die min of meer rechtmatige grieven van de zieken opgehouden te bestaan Het IS den beer Guyot gelukt de teer te omgeven met een licht bedeksel vau doorschijnende gelntiue eu er ronde Capsules van te mukeu ter grootte van eeu pil Ue iie capsules kan men zeer gemakkelijk innemen op t oogenblik dat men gaat eten ze hebben volstrekt geen smaak Zoodra ze iu de uiaag komen smelt de gelatine en wordt de teer opgenomen Deze capsules zgn zeer duurzaam zoo zelfs dat de capsules van een aangebroken ftacou uog na jaren te gebruiken zgn De teercapsnles van Gutot zgn een zeer rationeel geneesmiddel dat niei meer kost dan rijf of ixien ceulen daags en tevens ontslaat van het gebruik van alle borstkruiden De teer is een zeer samengestelde zelfstaudigheid wikarvau de vervaardiging aacmericelgk afimukelgk is van de wgze van bereidiog eu vooral van de bestauddeelen wiiaruit men ze trekt Onder andere trekt men teer uit steenkolen beuken pgu en deoneuhont enz het spreekt vauzelf dat de geneeskrachtige eigensohappeu van dit product afbankelgk zgn van zijn oorsprong eu de wijze van bereiding Mei andere woorden iedere soort teer heeft haar bijzondere eigenschappen Daarom is het met te verwonderen dat uit een geneeskundig oogpunt besohonwd alle voorbreugselen div men met deu naam Tan teer bestempelt uiet dezelfde uitkomst geven Tot het vervaardigen zijner ïeeicapsulea gebruikt de keer Guïot niet anders dau de zoogenaamde Noorweegscbe teer de eenigste die niet braurierig j i en bet genutkkelgkst vttweibaar Hg kau slecht voor de qualiteit ea bg gevolg ook voor de deugdeIgkheid instaan van die flacons met capsules welke op het etiquet de driekleurige haudteekening dragen KUl SÏI ilEÜWS Wauueer de Goudsche Zangvereeniging eent uitvoering geeft dan isjfmen zeker dat men ternauwernood een plaats kau bekomen iu het lokaal waar dat gegeven wordt Zoo was het Donderdag II in Nut eu Vermaak De zaal was eivol Dit uu reeds stemt aaugeuaam en het was mg daarom eene kleine teleurstelling toen het eerste uo dat ten gchoore werd gebracht minder gelukkig van stapel liep De heer N zong zgne partij goed maar het komt mg voor dat dit uiet zijn genre is De I koren lieten aan zuiverheid veel te wenscheu over Zingen voor eeu gedeelte zonder begeleidiug is dan ook laug niet gemakkelgk Die blinde Kouig daarentegen vergoedde alles en hier dan ook de heer N beter op zgne plaats Ook de heer P zoug zgue partg zooals wg dat meermalen reeds hoorden d i uitstekeud Die Walpurgisnacht van Meudelsohn een prachtig werk t ligt el wat hoog In het aanpakken was nu en dan eeu weinig gebrek zelfvertrouwen Dit laatste geldt echter uiet de sopranen Zg hielden zich goed Bg de alten miste ik een krachtige stem De verhouding tusschen sopranen eu alten is uiet evenredig Het klaukgehalte vau het koor laat daardoor te wensohen over IJe solialeu kweten zich uitstekeud vuu hunne taak De uli solo voldeed goed Bg meer kracht heeft ook de voordracht gewonnen De begeleidiug eu vooral de ouverture van deu Walpurgisuiieht was in goede banden De laatste verd prachtig gespeeld geen noot ging verloren Ëeu woord van dank aan deu verdieiistelgken directeur mag uiet worden vergeten Wie eenigszlns vertrouwd is met de moeielgkhedeu van dergelgke werken iu te studeeren zal weten wat dat zeggen wil hij viude dan ook steeds steuu iu de trouwe opkomst der werkende ledeu en de onderlinge harmonie die door niets mag verbroken worden P Seuengde Bericliten Eeu zeer gevaarlgke operatie heeft dezer dageu een zoogenaamde degenslikker te Berlgu ondergaan Hg had voor eenige dagen eene voorstelling gegeven waarby hg eeu degen vau ongeveer 24 duim in de keel zou steken en aan het hecht een stoel hnngeu De degen dte vroeger bg audeie kunststukken gebroken eu nu gelascht wus kou het gewicht vau deo stoel niet dragen eu brak weder af zoodat hem eec deel in de keel bleef ziteu Met den uitroep Ik ben verloren I viel hg op deu grond neder Eeu arts die by de voorstelling tegenwoordig wus liet hem voorzichtig op het biljart leggen en haalde deu heelmeester uit het gasthuis Het was echter onmogelyk het stuk degen te vatteu en zg begrepen dat het beter zou zgn als hg uaar het gasthuis werd vervoerd Daar raadpleegde men de overige dokten eu allen besloten daar er levensgevaar bestond om de spgsbuis aan de liukerzgde van deu halt open te halen en na veel moeite gelukte het hun eiudelijk de kling door de kunstige opening te voorsohyn te brengeu De jongeling is voor verdere behandeling in het gasthuis gebleven en zyu toestand is uiet ongunstig De heer Oscar Carró die thans te Hannover voorstellingen geeft heeft eeu groot verlies ondervonden Zyu kostbaar schoolpoard de vosheugs Sceiron waarvan de waarde volgens den H ettf Merkur op 150 000 luark grscbat wordt is pluteliug gestorveu Geboorte eu Sterftestatistiek der iceiueeute iOUO 4 NOVE UBEK 1880 Geboren 25 Jougens eu 28 Meisjes totaal 53 OvEiii £DEN iu het 1 levensjaar 9 M 13 V totaal 22 II H 2 1 1 8 17 3 2 5 17 31 1 1 31 61 w 2 4 6 boven het 60e i i 6 19 M 22 V totaal 41 Levenloos aangeseten 1 BurgerlijiEe Stand Oouda GEBOK£N 15 Dec Maria Johsaaa ouden W Broa BQ A VBO Buureu 16 Jan Lecadert ooders J de Joug en A lkriiou er 17 Dirk Chrutnao oodcra vm Bijk 00 J Verdoold OVERLEDEN 16 üec C J E Tbolooa lm 17 F de Vledder 12 w G K H Goedhart 8 j 6 ui C den Uaag 17 d OADtETRÜÜHD 17 Dtc ao dir Pool 28j to Q J de Oraaw 7 j Burgerlgke Stand van onderstaande gemeeuteu van 9 tot 16 Deo 1880 Moordrecht nUBORES Arie oode a 1 Uluot co N koulliof OVJBKUa KN N Beek 67 j C Kool ecblgto vau A jtlaleiiaar 59 j Oouderak i GEBOBISN Marrigje ouden D Hoogeiidooru en H vao Toor Pleter ouden F van der Gruaf u A kupUiiin OVBKLEüEN W Kalbergen 7 ui Stolwijk GEBOREN Teootje oudera A Scbeer en M Verboog Kornctitt Hendnka onders G Boer ca F Anker OtËULËDEN 1 C Anker üj ONUtRTOUWD J Zgdenlaao en N Jongebrenr Haasti eoht GEBOREN Johaunea ouders J Oakamea W UkkefkerkiT Vlirt ONDERTROUWD D Dobbeldao aa Ammentol 26 j en E Schep 23 j Waddinzveen GEBOREN CJoruehs ouden G vau de Vliet en M O Suydert Arie ouders A Kromhout eu C van der Vilde Gerntje ouder J Spekman en i M Wiegman Auluuin Hemmeehieo W vau deo Toorn ea J G Uijkatn rgnlje ouden J Vermeulen ta N van Os Aaltje Ofderfl T Burger ea J keria OVKRLEDEN M Slootjes Sm J Groeneteld i UI F Kolkman I m Zevenhuizen GEBOREN Dirk ouden C M Uol en C Heibnd JohauuB Maria M Sebiokel eo C Klever Jacob oudera G Bcrkbot ea 8 Westmaal Jaooba Dirkje oude II Verweg CU 1 Tom I I Al Nedciianüsche llhijuspoorfteg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM en UÏKECHT naar BOTTEEDAM s HAGE eu SCHEVENINGEN Het vertrek vau Amsterdam ia opgegcveu van het station Aljnspoor liet vertrek van bet oeutrualstatiou Wetterdok is 15 u vroeger Van Amsiehdam 6 30 8 10 9 30 11 25 12 50 3 5 8 15 9 50 Abnhem 6 55 8 52 10 86 1 45 6 30 6 46 9 7 ÜTBECHT 7 8 26 10 17 11 40 1 15 3 28 6 35 8 35 10 12 Harmeien 7 22 8 48 1Ï 3 1 35 3 48 10 30 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 55 9 8 Oudewater 7 36 i 55 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 8 6 4 20 7 6 9 36 10 63 Naak MoordKoht 7 68 2 18 9 4i Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 28 9 42 Capelle 7 53 2 18 9 42 KOTTEBDAM 7 63 9 16 10 30 12 81 2 18 4 6 4 28 5 57 9 42 10 69 ZeTsuhuizenMoercapelle 7 66 2 21 4 26 9 39 ZuetermeerZegwsard 7 56 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 56 9 13 12 84 2 21 4 26 6 9 89 s OilAVENHAaE 7 56 9 13 10 52 12 34 2 21 4 26 6 7 8 39 10 66 Sohereningeu 7 6ö 10 62 12 84 7 9 VanEOTTEttDAM SCHEVENINGEN en sHAGEJ naar AMSTERDAM ÜÏEECHT en ABNHEM VaN BoTTEEDAU 6 30 8 16 8 50 10 80 10 40 11 60 2 3 4 80 6 60 7 35 9 Capella 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 57 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 15 12 9 286 3 22 4 52 7 26 7 66 9 27 Soheveningen 9 40 11 50 1 45 8 46 6 8 25 sGBAVENnAOE 6 25 8 5 t 3S 10 10 10 80 11 46 1 60 2 50 4 16 6 35 7 80 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZcgwaard 6 46 10 60 2 10 6 66 ZeveuhuizenMoeroapelle 6 55 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 82 9 5 10 43 11 13 12 11 2 38 8 19 4 49 7 28 7 58 9 30 Naab Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 81 9 33 Harmeien 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 25 4 55 7 31 8 1 9 88 AiI8TEBDAM7 6 8 36 10 52 12 13 3 25 8 1 9 33 UTaECHT7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 4 55 7 31 9 38 Abnhem 7 16 9 11 10 62 11 21 3 26 4 65 7 S1 QooüA Dbok VAN A Bbiskman Begrootings discussiên Z terdsg heeft ie Ksmer veel cafgedaan Bduitn de wetsontwei n tot onieigeniiig ten b haew ran het Meppelerdiep eu tot bekrachti g van provincia e belastingen in 10 proTinciln Groningen was reeds vroeger besHst tit overig deel van de begrooting voor marine 0 de b ootin n voor de nationale scbnld ea de financiën AUe werden aangenomen Bg cmanne bepaalde de diaconie lich tot eea discour tiuscbea den beer de Caaembroot ea den minister £ ea aolieiidement werd nog door den eenoemdin afgevaardigde voorgesteld tot verhooging van de raming voor het Institnat te Willemsoord D at 3 00 ten einde de scheepsklerken op bet wachtschip te Nienwediep geëmbarqneerd van eea deel van t onderwgs der adelborsten te doen gebmik makeo De mioieter achtte dit onnoodig Vooreerst zgn de jongelieden die als scheepsklerk willen worden aangesteld 1 18 jaar n moeten zÜ een examen afleggen waarvoor voldoende mate van kennis wordt gevorderd om daarop Toort te boawen Ten tweede is eea officier der administratie speciaal met hunne opleiding belast Ten derde is er geen ruimte en ten vierde is de combinatie volgens den minister niet weuschelgk Doch de beer de Casembroot was niet over fangd ea niet tüieéa be gde hg H m Bd aigameiiten ii j ging verteer en stelde van de aanneming Van dit amendement zgne stem over de bogrooting afhaukelgk Het werd met 4ü tegen 20 stemmen verworpen doch de begrooting na bespreking vao uog een paar details met 50 tegen i itemnien aangenomen Bg Hoofdstuk Vila Nationale schuld werden uitslniteuh algemeene beraadshtgingen gevoerd Ter sprake werden gebracht de nieuwe mnntbiljetten muntbiljetten van 5 en van 50 het circuleerend bedrug aan muutlelietten 8chatkist rome en conversie De nieuwe muntbiljetten werden door den heer Gtatoma cvoortrefié gk genoemd eene qualificuue die de minister met dank aanvaardde Schatkistr jronwaMn werden door den heer Bredius aanbevolen als een geschikt middel om door vlottende schnld in de staatsbehoeflen te voorzien De minister verklaarde zich bereid te overwegen of zg voor het vervolg dienst kunnen doen voor t oogenblik zgn zg niet noodig Over de conversie werd mede door den heer Bredius een vraag gedaan Hg acht twensphelgk fait conversie en unificatie van schold over te gaan Hierover wenschte da minister zich thans niet te verklaren hg is echter bereid de wenken Tan den sprier te ov irwegen De beide andere onderwerpen lokten meer de Mt oit Niet minder dan drie oud ministers van financiën de heeren Blnssë Schimmelpenninck en Gleichman mengden zich in deze diicnsde en opponeerden tegen den minister De heer Gratama opende ook hier den strgd ffg dringt er op aan dat het kapitaal der muntbiljetten van 10 op 15 millioen wordt gebracht en dat biljetten van 5 en 50 worden uitg even van anderen vorm aan die van 10 tTwee ton zou de staat er meê vertlienen die thans door de Nederlandsche 3ank worden iu den zak gestoken want hoe minder circuleerend montpapier des te meer Iwokpapier 1 hA min of mee rlaifscbe Bank De minister vond h min of meer belaoheIgk dat de Nederhu acbe Bank wier circulatie 200 millioen tedraagt zich zon ver zetten tegen de vemiaei ering der muntbiljetten met 5 miOioentjes He eenige watzgwenscht is dat haar boven zeke maximum geen muntpapier ter verzilvering kut worden aangeboden Voor den staat achtte de minister de vermeerdering onnoodig n het uitgeven van biljetten van 5 zetr gevaarlgk Aan die van 50 is geen behoefte daar er bankbiljetten van ƒ 40 en 60 zgn Ook moet niet worden vergeten dat de kosten om iegen namaak bevajUgd te zgn zeer aanzienlgk zouden wezen De beer Gleichman ood secretaris der Nederlandsche Bank versohflde in opvatting met den ministen Hg wa iiet met den heer Gratama eens dat gemat taor 5 millioen meer aan montpapier kon in omloop gebracht worden en hg zou de vooiteor geren aan biljetten van 50 doch in vorm en MIeor van die van 10 verschillende want in d overeenkomst tusschen de oudt van beide bedragen lag de reden dat toen de 50 niet geirihl waren Als argument voegde hg er nogbö dat d mnntbiljetten van 10 door de goaden tiragolden stukken worden verdrongen de pMHercircolatie vermindert en dat is niet wensefaelgk De heer Blnssd liet zich in denzelfdm geest oit Hg bestreed d a ara ufa ovwi de meening van den minister dat hintten van 50 zooveel êÊÊt BMakloatt tov Btt osben De heer Schimmelpenninck trad nog in nadere becgferingen Het krediet van den staat zon door de vermeerdering geen schade Igden het waarborg kapitaal zon slechts VL millioen bedragen en net voordeel voor den staat nog 50000 hooger zon zgn dan de heer Gratama berekende Ëindelgk nog een gpecialiteii De heer de Bmgn Kops die mede instemde met den aandrang bg den minister om ten deze aan den ulj emeenen wensch te voldoen Steun vojd de minister bg den heer Oorver Hooft die op de groote moeitgkheden wees die in sommige okstandigheden uit groote papiercirculatie kunnen voortvloeien Suediger was de minister in zgn vraag aan dedrie ondministers waarom zg de vermeerderingniet hebben voorgesteld Muntbiljetten van 50 blgft de minister afkeurea wil mennieuwe dan zon hg ze van 30 en 70 wanschen Alteen de oud minister Schimmelpenninck beantwoordde de ministerieele vraag In vgn tgd was de toestand der schatkist anders toen had men geen rente of eSecten belasting noodig Het hoofdstuk werd met algemeene stmmen aangenomen Financiën was aan de orde Discussie werd alleen bg de 7e Afdeeling Eerediensten gevoeixl opmerkingen werden nier eu daar gemaakt amendementen op sommige artikelen voorgesteld de meeste werden verworpen Bg de zoo even genoemde 7e Afd besprak de heer Donner de vraag of de tgd niet gekomen is om ten aanzien van het hervormd Kerkgenootschap tot eene andere financieele regeling ja tot eene aüekening te k9meu Tegenover den minister die meent dat de tiid daartoe nog niet gekomen is ontwikkelt hg e stelling dat het thans juist de tgd daarvoon is Ug treedt in historiacne beschouwingen van de verschillende verhoudingen die tusschen Eerken Staat in deze eeuw hebben bestaan Zoolang er niet a perekend is mist men het recht om van scheiding van Kerk en Staat te spreken De minister was zeer karig in zgn antwoord hg bepaalde zich in hoofdzaak tot een herhaling van zgn verkUring dat de tgd om afteiekenea new niet was gekomen Bgna aan bet einde der begrooting behaald de heer Oorver Hooft nog een triomt £ r wa 500 nitgetrokken voor reis en vetblnfkoateu van een bouwkundige Die post is oabbel f eboekt merkte de Almelosche afgevaardigde opw g komt ook op Waterstaat voor H vroeg stemming en de Kamer verwierp de post met 37 t 24 stemmen Na dit kleine echec kon de minister ziek in de aanneming zgner begrooting met 54 iegfn 8 stemmen verheugen Tegen stemden 7 roomschc katholieke leden en de heer van Houten Het eerste gedeelte der zitting van gist a werd gepresideerd door den vice voorzitter dea heer UirandoUe De heer DuUert was de laatste eer gaan bewgzen aan zijn ouden vriend en gtrgdgenoot dien heer Heemskerk Bz die met hem tot de steeds verminderende tfi éfis oade garde behoorde In de kamer was oorlog aan de orde ea werd de minister van versohillende zgdea bev Niet de persoon des ministers evenwei B was merkwaardig hoe bgua alle spiskeM dis zich tegen deze bngrooting verklaarden en de meeste deden het voor den minister een woord van waardeering over hadden Was het b bianenlandscbe zaken de pertoo die het moeit mttgridea hier wai het de zaak die zlldl ia mindere sympathie mocht verbeugen de zaak niet de verdediging des lands natnarlgk A waren er gelgk de heer Wybenga die ronduit daaraan niet gelooven maar dé kOs Nire en niet afdoende inrichting dier verdediging K Keizer Augustus in wanhoop na de nederlaag zgner troepen uit Vams geef mij mgne legioenen terug het Nederlandsche volk roept zgn ministers van oorlog toe jgeef mij de millioeneii temg die zonder nut gn verspild Zoo liet de heer laeftinok zich uit op andere wgze doch in hoofdzaak met dien afgevaardigde eens deden het de heeren Wybenjja Leiiting Viruly Fatgn en Bergsma Zij allen verktaai en tegéta deze begrooting hun stem te zullen nitbrengeti omdat zg daann wederom missen die vastheid van overtuiging welke zich eeu weg afbakent met het vaste voornemen dien tot bet einde te bewandelen Meer en meer wint de overtuiging veld dat eene goede organisatie van onze verdediging zonder grondwetsherziening niet mpgelgk IS en ook deze miuii ter heeft als de meeste zgner voorgangers uiet alle men denke aan de Bioo liever een slingerpaadje gdcoMh dan zich een rechten weg afgebakend Dit alles is reeds meermalen gezegd en ook gisteren werd het weer herhaalde malen g ied gezegd Zon het ëindelgk bAten YooreeAt zeker nog niet Van daar dau ook de aandrang van verschillende zgden op den minister oitgeoefeiid om nog zgne begrooting te wgzigen en daaruit weg te nemen alles wat vooruitloopt op do vaststelling van zgn plan van defensie en later dat plan in zgn geheel aan de kamer over te leggen opdat zg bet in zgn geheel kan beoordeelan Van de militaire ledeu der kamer verklaarde de heer Serei zich tegen de heeren van der Schrieck en de Casembroot zich voor de l grooting Gisterenavond was behalve de minister neg een andere specialiteit aan het woord de h4er Kool Volgens dezen spreker moet de vraag zgn wat beter zal werken aanneming of verWerpihg dezer begrooting Weuacht men uiet met de