Goudsche Courant, woensdag 22 december 1880

phnlcfen T n den minister mede te gaan dan is verwerping geraden want aanueming is als t ware eeae voorloopige goedkeuring van de nog zeer yage plannen des ministers Hg bestrijdt Ter olgens het dislocatieplan waarvoor op deze begroting gelden zgn uitgetrokken en komt tot het resultaat dat verwerping geraden is Na len korte verdediging der begrooting doori den heer van Wassstiaer van Catwjjck was de minister aan het woord in eene rede die het grootste doel yaa den langen avopd wan men vergaderde van 8 ll o uur in beslag nam en me met groote aandacht werd aangehoord Tié minister toonde aan dat hij zijne plannpn heeft blootgelegd voor zoover dit noodig was om zijne tegenwoordige voorstelleu te beoordeelen öe kamer wordt echter door de aanneming der begrooting niet gebonden Hij moet zijne nieuwe posten handhaven opdat er althans kts beslist worde Het is een slechte politiek om het goede af te wijisen omdat men het betere niet kan verkrijgen en wat men er van zeggen moge de minister hondt vol dat wel veel verbeterd is Teel van het toegestane geld is goed besteed £ r is een uitstekend corps officieren de bouw onzer verdedigingswerken is vooruit ge gaan Nu moet het leger tot een goed en strijdvaardig leger worden gemaakt daartoe zijn de thans voorgestelde plannen de voorbereiding Daarna beantwoordde de minister de verschillende details die ter sprake waren gebracht die tropwens bjj de artikelen weder ter sprake zullen komen Welke ooknwe beslissing moge zijn aldus besloot de minister hij hoopt de overtuiging te hebben gevestigd dat verdiïdiging van het aan allen dierbaar Vaderland zijn pogen is De heeren Kool en van der Schrieck repliceerden nog en ten slotte verdedigde ook de heer Boëll de begrooting Daarna werden de algemeene beraadslagingen gesloten BÜITENLAÏ B UuUüiilandscli Oveiilcht De postineesitr geueraal van Engeland heeft dezer dagen zijne kiezers te Hackuey toegesproken eu hua zeer gunstige mededeelingen gedaan over het beheer van zijn departement De onlangs ingevoerde vergemakkelijking in het gebruikmaken van poatftpaarkassen heeft bijzonder goede Ditkomsten opgeleVeM De naaale verbitering in het poslwczen il bestaan in de invoering van een pakketpost Toorloopig alleen voor het Vereenigd Koniakrijk maar later ook tot de koloniën en hot vasteland uit te strekken Wat het telegraafwezeu betreft deelde hij mede dat de Staat ran zgn voor den aanleg benoodigd kapitaal ten bedrage van lU millioe reeds een zuivere winst van een half millioen p St trekt In hoever het tarief nu zul kunnen verminderd worden kou de spreker niet mededeelen doch er bestond hoop dat dit spoedig het geval zou zgn Het groote Londensche City blad deelt eenige bijzonderheden mede omtrent de grondslagen van de lersche hervormingen welke bü de opening vau het Parlement zullen worden aangekondigd De Time gelooft dat de levenslange pacht van dea grond Jlnly o tenure onder de voorstellen der regeering lal ops euomen worden Evenwel moet de rageering tot de overtniging zijn gekomen dat in de Ie disht bevolkte streken van VVest Ierland zulk een maatregel niet voldoende zou zijn om de ellende te keeren In dit geval zou alleen van eene verplaatsing der bevolking heil kunnen verwacht worden eu de heer Parnell zelf erkent dit hoewel hij daarvoor een onuitvoerbaar plan aangeeft naraelyk eene volkomen omkeering der oecoDomische wetgeving welke ten gevolge heeft gehad dat de gronden in het QDsten en het midden van het land in wei land rijn herschapen Volgens de Times zon de regtering van meening zijn dat bij de overbevolking ik het weiten de emigratie wenachelijk is en zou fij ich reeds met de regeeriug vau Canada hebben verstaan over deu afstand van grond Deze mededeelingen schijnen jaiat te zijn althans zij komeu in hoofdzaak overeen met die tan de Dail Neics welk blad gelijk men weet wel meer inlichtingen van de regeering ontvangt Te Farjs vreest men voor een botsing tusschen dcD Senaat en de Kamer over de begrooting daar de Kamer zooals men weet op dit punt niets lieeft toegegeven Gunstiger tiiat de verhouding met het middelbaar onderwijs voor meisjes waarin deSenaat slechts ienige weinig beteekeude verauderin gen maakte waarin de Kamer Commissie volstrektgeeu bezwaar ziet Tegen Nieuwjaar wordt eeu nieuwe bezending communards uit Nieuw Caledonië verwacht waaronder ïrinquet Régore en Urbniii leden der Commune eu Charles LuUier lid van het centraal comité Den warme ontvangst wordt hup bereid In de Kamer wordt de beraadslaging over het verplicht lager onderwijs voortgeiet Z tterdag weigerde de Kaaer iu discussie Ie tredau ever eea vraag betreffende het Paaama kanaal eu tfe Pórtugcesche leeeinit Donderdag of Vrijdag ordeu de Kamers geslutfu De begrooting van let Duitsohe Kijk bedraagt in uitgavcu 588 077 972 M de bijdriigfu der Hlatiu zullen in het geheel bedragen lU6 Bll 43l M zijnde 64 943 481 meer dan het vorige jaar Er zat een leeniug worden aangegaan tot dekking van de 6 127 000 M vuor posterijen eu telegiaphie 9 373 611 M voor de marine ca 17 868 163 M voor het Dep van Oorlog B niarck wordt thiuis eerst half Januari ie Berlijn verwacht De Pruisische Lmddag is verdaagd tot 8 Januari De Oüsteuriiksülie liijksra id heeft de verkiezingen van hei groo grondlie it in Opper Oüstenrijk met 170 tegen 165 slemiiKU goedgekeurd de linkerzijde betwistle de geldiglitid Men hi rinncrt zich de reden Dezer dagen werd uit Petersburg medegedeeld dat keizer kxaiider voornemens zou zijn om een deil der rcgccringstaak aan den grootvorst troonopvolger op te dragen In een schrijven uil Petersburg aan de Nai Zeitttng wordt thans gemeld dat het hier slechts geruchten geldt welke te Petersburg in omloop zijn en geeu onvoorvvaatdelijk geloof verdienen liet ia niet voor de eerste maal djt dergelyke tegenspraak uit Petersburg kural Opmerking verdient echter dal de geruohicn over een gedeeltelijke aflrodiiig des Keizers telkens weer opkomen en stand houden BIN N ENLAND GOUDA 21 December 188Ü In de gisteren avond grhouden vergadering der Kiesvereeuigiug BinuerpUclit die nog gepresideerd werd door mr P J Snel kon de voorgestelde wijziging van hi t reglement niet worden behandeld wegens te geringe opkbmst der leden De linantieele toestand der Vereeniging is tamelijk gunstig Tot president werd iu plaats van mr Snel gekozen de heer J A Koest van Limburg die als vicepresident werd vervaugeu door den heer D Lulius van Goor Duor den heer Snel wi rd daarna in hartelijke bcaoordingen afscheid genomen vau de aanwezige leden en hun de verztkeriiig gegeven dat hij steeds met belaiigslelling de iladeii dezer vereeniging zou vernemen De heer Bocst sprak daarna onder luiden bgvnl der vergadering een woord van dank aan mr SntI voor hetgeen hij èn als In de vergadering van de Debating ciüb op Dinsdag a inslnande z il de heer D Ruiter spreken over uooroorileelen en de volgende stellingen verdedigen Ie Buiten enkele staatkundige bedenkingen i er maar éa bezwaar tegen het ontworpen Pauama kunaal ilat niet onder de vooroordeelen moet gerekend worden unnielijk de vrees dat de Golfstroom zich verleggen zal 2e Ofschoon dit bezwaar ook in het belang van Europa alle aanilacht verdient wordt het opgeheven door eene nauwkeurige beschouwing der oorzaken waarvan de Golfstroom afhankelijk ia Zondagavond had in Ons Genoegen s zaal Kumimin eene tooneelvoorstelling plaats van de Rotterdamsche vereeuigiug Oe eninff haart Kun t Met veel succes weid ten tooneele gevoerd het drama Eunery de koopman van Hflvrc De veraohilleude acteurs kwelen zich loffelijk van hnn taak Mt j A J E Seegert die de rol van Ennery s vrouw vervulde heeft aanspraak op een woord van dank voor hare medewerking en hulde voor haar nette voordracht De heer A Diamant onze stadgenoot die eveneens tot deze voorstelling medewerkte toonde opnieuw dat by op het tooneel gehee uis is dat hg met veel nauwkeurigheid eeu Karakter weet weór te geven dat hij met talent een rol tot haar recht kan doen komen Het talrijk publiek amuseerde zich blgkbaar uitstekend Het toonde zijne goedkeuring door herhaald spplaudisseinent Een der meest welkome avonden van het gehecle jaar is voor Gouda s ingezetenen de avond waarop het openbaar examen der stedelyke muziekschool wordt afgelegd Hoe t moge stormen hoe de rïgen ook bg stroomen moga nedervallen ea onw straten tol beken en de toegang lot Ons Genoegen iu eene moeras her cheppe niemand laat tich ufluihrikkeu de zaal vKunsImin is toi en zon lil Ware zij tweftSaal grotftcr nogeivol zgn als deze geuotvolle avond aanbreekt Zoowas t ook gisteren p Met ffexainen is uitstekend geslaagd De verschillende klassen toonden onder def elijke icidiiig met ambitie werkzaam te zijn De stedelijke turtziekachool heefi op nieuw bewezen de muzickale ontHikkcling der toekomstige Goudsche burgers en burgeressen flink te bevorderen In talrijke bijzonderheden kunnen wij nin treden Sledita over twee ouderdeeleu eeu enkel woord i 1 de ac iulterijlclaaie opgericht met de bedoeling on voor het muziekcorps der schutierij bruiLb irii krachten op te leiden vuldied slechts ten deele VYcüicht was de verwachting wat boog gespannen wellicht waren er uiidcre oorzaken maar het resultaat dezef klosse werd minder voldoende geacht 2 de eoncerthlaMe Du is een nieuwe klasse die nog slechts aan een pi ir scholen in ons land wordt gevonden Zij toonde goede vruchten van het ontvangen ouderwiji en daardoor hare levensvatbaarheid Hoge In deze klasse éa de geheele school nog vele jaren bloeien onder het bestuur van den heer van MlUigeu die ook ten deze getoond heeft tke right man te zijn Ihans iaieii we nog volgen de Igstder bekroonden bij de prijsuitdeeliiig Ie Zangklaas Prijzen J M Hemsiug A Steijl C C Hoogeuboom A van Os D J E de Ki jjzer G S P M Quant H H van Es N Olg ü J IJssfl de Schepper B W Begeer J P Burgursdijk A Kruisheer J M Vos M H Grootendorst en W Hoogendijk Aanmoediging D van Ijppr P J L van Deutckom 1 Hnoftinnn J Donji lmans N Prince M M J Spruijt J van Os G de VIcitcr en J Straver 2e Zangklatie Prgzen M W Kruisheer U A P Kramers J Niels Schuuren J C van Vreuraior gen en J A Kooba Aanmoediging A 3 V Maas C G van Berkel O Kok A W Eraeis M H Diepeveeu A van Goor J J Groeneudal rn VV Lampe 3e Zangkloiie Prgzen A E Julius W Niels Schuuren S J Grootendorst A ï d Sloot cu M Niels Schuuren Aanmoediging A N M van Schounenbnrg K Sparnaaij J B van Es K M van Zulplieii A Oosterman 6 A Dortland B Boers Karaphuijzen A van der Sloot en W P van l lssen 4e ZangilaiK Prijzen C E Groener dnl A l van Vreuraingen M Steijl J C van Delden en N Herman Aanmoediging ü Hoogenboom W Hem N sing G C Grocnendal H Olg E C Stikker S H Olij en J Kortenoever 5e ZangHaue l rgaen A Steg l J Klem L Biezenaar J P Kortenoever eu A E ïeraininck Aanmoediging G A H Oabrij M A de Ruijier A van Galen C J M A Terpatra en J M Nortier Soloklasw Prijzen M Schuliog J M Luderui B V d Kleijn G Moutauban A H G Gabrij B Crevild eu M van Benzckom PianoHaite v Milligen Prijzen E M Juliul H L Hemsing A II G Gabrij G Montanban M A de lluijlir A 1 vnn Vrenmingen M van Beuzekom J M Nortier O A van der Kindt en J Kiehert Aanmoediging W Hemsing S Jonker J E Biezenaar W F van Essen D Hoogenboom A P G Klem E L J Biezenaar en E SohoJltn PiamklasK Vreeswijk Prgs J C Rgkcii Aanmoediging M C Peeters Initrumenlaalilaiee Prijzen P Nurtier VV Smits E Steijl C Lunenburg C Reuhl L A Molgo J da Klerk G A H Gabrij en K C Schollen Aanmoediging J Kortenoever N J Ogier F C Lunenburg J P van der Kleijn S Ijeuveiiberg T H B Spaanderman H J de Ruwe en M H Diepeveen SühuUerijklasie Prijzen A de Jong H C d Weijde J Tasma H E O Gerritsen en J H B Spaanderman Aanmoediging G Bik 8 Krancnveld P Gulderaont en C Gnldemont Bij de 11 Zaterdag gehouden becbtsteding vu vleesch voor het militair hospitaal alhier was laagste inschrijver de heer G C Bruijnel voor 78 csnt per kilo Bg de herbesteding v n onders aande artikelen voor het garnizoen alhier waren de nevens de artikelen vermelde personen de laagste insohrgver Vleesch de heer J Dongelmans 64 o et per kilo Spek de heer H van der Wolff 86 et per kilo Boter de heer T de Ruwe ƒ 1 38 per kilo Steenkolen de heer J Kruisheer 78 et per heet Turf dezelfde 70 ot de 100 Aardappelen deielftle f 3 30 per heot De gunning is nog niet geachied daar de Minister van Oorlog daaraan zgne goedkeuring moet verleenen Iu Haastrecht breiden de mazelen zich meer en meer uit Hel is een goedaardig soort zoodat nog geene sterfgevillen tgn voorgekomen Ds Margad nt predikant te Oodewater heeft bedankt voor he t beroep naar W jjk hij Duurstede Staten Qeuoraal TwgEbB Kame zittin eu van 13 n 2U December ÏJlerdsjt i5 aangenomen de ontwerpen lot oiileijjeuiug voor de verbetering vaa het Meppelerdiep en provinciale belastingen voorts zijn aangenomen de hoofdstukkaii Marine met 69 tegen 4 stemmen en Niitioaalo schold met olgemeene stemmen Bij hel laatste hoofdstuk werd sterk aangedrongen op vergrootiug aa het kapitaal miiotbiljetten Hoofdstuk Financien is aaugeuomen met inbegrip it eeu paar amendemcnIeD ci nadat de beer Donncr sterk had aangedrongen op de volledige scheiding van kerk ep itoai Aohl Iqdea stemden tegen Maandag zijn de beraadslagingsu over het oorlogsbudget aangevangen De bh Wgbenga Liefliack Lenting Viruly Patiju en Bergsmaii keurden de opdrijving van het eiiidugfer af vooral wegens de onvoldoende zekerheid omtrent de plannen des uiiuisters en gemis van legerorgaiiisatie bij de wet De hb Seret vau der Schrieck en van Dedem keurden ook de plannen niet volkomen goed De heer de Casembroot steun den minister in het belang der verdediging des lauds De heer Ueydenrijck bestreed de liberale politiek ook op oortegsgebied In de avondzitting werd de oppositie voortgezet door den heer Kool doch de miliister door den heer vau VVassenaer van Catwijk verdedigd Dnarn hield de minister zelf eene zeer uitvoerige rede veranderingen wenscht de minister niet in zgne begrootiug to brengen Na een paar replieken zijn de algemeene beraadslagingen ten half twaalf gesloten Onder dagleekening van 16 December ie het verslag uligi hracht betreffende het afdeelings onderzoek in de tiveedc kamer van het wetsontwerp tot vaststelling van nadere wtltelgke bepalingen betreffende deu ijk van iu gebruik zgude weegwerkluigen en gasmeters In verband met de omstandigheid dal de wet van 7 April 1869 reed twee jaren geleden had moeten herzien worden eu de intrekking oolaugs van het wets ontwerp dat verschillende verbeteringen bevatte vroeg men of de regeeiing voornemens is spoedig eeu nieuw wets ontwerp op den ijk aan de vertegenwoordiging aan te bieden waardoor men uit de onzekerheid die het gevolg is van het onlanfts behandelde ontwerp zal worden erlost Het scheen aan de meerderheid niet noodig den termgn te verlengen voor 1 Januari iS82 op grond dat reeds voor dien tijd eene nieuwe ijkwet kan tot stand worden gebracht Daarentegen achtten cfnige leden het tot stand komen eener nieuwe ijkwet oor 1 Januari 18S2 niet waarschgnlijk zoodat ü up eene verlenging vun den termijn aandrongen Wegeni het niet overeenkomen der oijfers betreffende hel aantal in verschillende igdrakken geijkte gasmeters werden inlichting verzocht Ontkend weril heigien men uit de toelichting der regeering zou opmaken dat slecht weinig gasmeters meer behoeven geijkt te warden Het vermoeden werd uitgesproken dat nog duizenden gasmeters niet tot den ijk aangeboden liju Tevens werd gewezen op de moeit Igkheid en groote kostbaarheid voor kleine plaatsen om le gasmeters op te zenden naar een der weinige verificatie gkkanloren Ten einde te doen uilkomen boe weinig trouwens die ijk van gasmeters beleekeut werd de aandacht gevestigd op het feit dat een gasmeter eerii kort geleden geijkt een verschil van 100 pCl aanwees Met het oog op de b zwareo verbonden aan de verandering der balansen ten einde die geschikt te kunnen maken aan eene der bepalingen van den ijk te voldoen werd de aandacht gevestigd op bet middel dat de balansen en gasmeters van hel ovcrgaugsmerk voorzien voor allijd van den gk werden vrijgesteld zoodat alleen de nieuwe balauen gasmeters zouden behaevea gegkl te worden Het water is overol nog wassende Te Deventer leekende de peilschaal gisteren avond ten 6 ure 6 67 M boven A P De Worp en de ha en zgn gedeeltelijk ondergeloopeu Zoowel uit den Bosch als uit Grave Venlo en Maastricht komen verontrustende berichten over de Haas De riviercorrespondentie is ingesteld Iu den omtrek vau Maastricht zgn verscheidene dorpen overstroomd Het water staat in het Pars en te Wijk tot aan de Ilooge Brugstraat Ook de Rgn is builen zgn oevers getreden Dé Benkumsche weg moet onder geloopen zgn Te Vreeswijk leekende de peilschaal gisteren 4 51 boven A P Aan den Noonler Lekdijk wordt nog steeds met kracht gewerkt De Lekdgk mng op de plaatsen waar zich verzakking heeft vertoond nog niet worden bereden Sedert eenige dagen liepen geruchten omtrent de intrekking der bekenteuia door W M de JonKh voorzoo eel betreft de moord op den jongen Bogaardt Wij hadden geen grond die geruchten te plaatseu daar zij ons tamelijk ongelooflijk voorkwamen en niet werden bevestigd Thans echter bevatten de groote bladen daaromlirnt meer stellige berichten loo lezen we iu het Dagblad Naar wij vernemen hebben zich iu de zaak van W M de Jongh niet onbelangfijke ii denten voorgedaan Het eerste incident zon zijn het vinden van eei ougebruiki gebleven brief gedagteekend Amsterdam 16 Oct ouderteekeud Spiegel de schrijfster zegt echter zelve dat dil haar ware naam niet is waarin deze o a verklaart te zijn het meisje dat zich indertijd vervoegde bij deu heer Ubbens zich te hebben onttrokken aan medeplichtigheid van de wandaad van 23 Sept waartoe men baar wilde overhalen en dat de nu beschuldigde niet de eigenlijke dader der misdaad zou zijn Hel tweede incident dat de Jongh verrast bij het hem vertooneu van den bewusten brief verklaringen zon hebben afgelegd in overeenstemming met deu inhoud van dien brief maar al spoedig daarna geweigerd heeft nadere inlichtingen Ie verstrekken Op smeekbeden van zijn zuster en moeder moet hij iieanlwoord hebben niet te kunnen spreken en daarbij in afwijking van zijn vroegere houdiug van de vreeselijkste ontroering hebben blijk gegeven zoomede van een groolen iuwendigen strijd en van een zwaar lijden Volgens andere berichten zon dit alles in verband staan met uitdrukkingen aan de Jongh in aanvallen van koorts ontsnapt Een vreeselijk ongeluk is te Utrecht voorgevallen Hel V D deelt daarvan het volgende mede Sedert jari u hebben de leerlingen van de hoogere klassen der Rijks Hoogere Bu gerschool alhier eene vereeniging Kaudati geheeten tot b oefeniug van gymnastiek en achermkuBst onder leiding van den heer Baalsen Op Donderdagavond worden die oefeningen gehouden in de zaal Olympia Zaterdagsavonds met verlof van den directeur der R H B in het gymnstieklokaal dezer inricht ing Zoo hadden ook verleden Zaterdag van 6 tot 7 uren de leden van Kaudati zich iu het schermen geoefend en bleven zij daai na bijeen om van het afgeloopeu jaar den slaat op te maken en voor 1881 eeu nieuw bestuur te kiezen De jongeling 11 N S was tut president herkozen en de andere diuilariaseu waren aangewezen waarna eene samenspreking over een te houden concours zou volgen toen eeu drietal leerlingen der Hoogere Burgerschool geen Icdeii van Kaudati op hit open terrein voor het lokaal kwamen om eenige vrienden af te halen S ging naar buiten en zei we zgn zoo klaar wacht ev n dan ga ik mee Een der kennissen v Z J vroeger elders wonende eu eerst sedert Siptrmber leerling dezer school vroeg hem of hij was herkozen Toen S dit net ja had beantwoord wilde zijn vriend een revolver uil dan tak van zgn overjas halen om een vreugdeschot te lossen maar de trekker haakte aan dien zak en zoo ging het sohol af dat den ongelnkkigen 8 zoodanig iu de rechterborst trof dat hg binnen de oefenicgszaal teruggekomen voorover neerviel en stierf Oogeiiblikkeiijk werd de hulp ingeroepen vau genecsheeren die niet anders konden daU den dood conslaleereu Het monument bestemd om opgericht Ie worden op het graf van wijlen den luit t z L K Koolemaus Beijiien is te Nieuwediep op s Rijks marinewerf aiiugeb noht en zal door het stoomschip der marine Koningin Emma der Nedtrlanden naar Macassar worden overgebracht De Staaticourant beval het verslag der oommissie belast met het afnemen van het eindexamen voor de hoogere burgersoholeu in Zuid Holland in 1880 Aan hel slot van dat verslag wonit gezegd De commissie heeft ook bij dit examen een guustigen indrijk gekregen van de vruchten die door het middelbaar onderwijs worden gekweekt dat van 65 oandidaten die den cursus eener hoogere burgerschool hadden afgeloopen slechts 10 moeaten worden afgewezen levert het bewijs dat die vruchten vrij voldoende zgn te noemen Te Amsterdam is gisteren het panorama bebouw geopend Het gebouw wordt zeer geroemd en het panorama dat een episode nit het ieleg va HaarUm vooritelt is een schoon stuk Het fraai gesobilderd winlergezicht en niet het minst de lucht zijn mm fraai De Efectenlpeiirs XVI Amsterdam iO Deoember 18S0 De handel in Europeesche fondsen was in d afgeloopen week minder levendig dan in de vorige t in Amerlkaansohe fondsen giog daamntegjéa Md veel om De Nederlaudsche Werkelijke Schuld onderging geene verandering Amsterdamsehe premidoten daalden na de treki king van 16 December ongeveer 2 ik Paleisloten die iu deu laatsteu tijd nog al stegen gingen na 378 achteruit Zoowel in biunenl sparen als induelrieele waarden ging weinig om Auud Indische sp stegen 1 ti dito Centraal 2 obl dilo éVj gest obl 1 dito uitg ach verloor rnim 1 j en aand Staatlsp U o Er was nog al handel iu aand fiott UaddliUv zoo zelfs dat de koers tot 19 steeg om echter sp ig terug te vallen en op 13 a 16 te sluiten dda een achteruitgang van ± 1 Ook iu aand Uaoddmii ging wat om doch de slotkorrs is nagenoeg dezelfde Bankaeliën waren 2 faooger aand Afr Hv Kanaalmij Kon Ned Staomb mg en Java aU i ongeveer 1 o hooger Oostenrijkers en Hongaren zonder verandering Kussen verkeerden in gemengde stemming terwijl de 64 en 66 2 verloren gingen de i l vooruit de overigen zonder variatie Turken verloren wiêr Egypte bleef vast zoo ook Spanjaarden doch de 3 o Portngeezen gingen l aoktetait De 2 o Bclgié waren 1 lager doch d 4 monteerden Van loten moeten het eerst de Madrid loten matita geuoemd die B stegen BruMelaehe 79 nsedé hooger Lager noteerden Hongaarsche 2V n de lotiug beide Russische l s a 2 en Turken iOostenrijksche vaal Behalve voor eeu paar Bassische lijnen vali vaa sporen weinig Ie vermelden Elis Gis ging Weer 1 achteruil Warschau Weenen en Warschau Brom i Vs a De bedoelde uitzonderingen betreffiui de aand Riaschk Wiasma ea Morschiansk Sysnu reeds iu het P S van mijn vorige vermeld bleven in rijzende stemming De Noord Amerik staatsfondsen waren zander vaat variatie alleen gecoiis Louisiana s waren ± 1 hooger Zuid merik weder meer gewild iltluiBt Peinanen en Veneznelaien Columbiauen DO en 1 derven Onder de verbeteringen voor Amerik s ren vermelden we Cert Atl Uiss Ohio lUe tt tDiio Rock Isl sh die 9 Si Louis San Franeisco sh die 6 j pref aand Chic N W en Mich Ceulr sh die 4 Clevel Columbia en Cinn die 3 st en enz eus J Cairo sh die in de vorige week hdg at Iden stegen thans weer Vs oj de obligatiëu aren verUl hooger Geld op prolongatie 4t a 5 P S Heden weinig verandering Onze fondsen noleerden 2i j pCt 64 l 3 pCl 76Vb 4 pCt 102 eu do 78 102 i Aand Staatasp weer n do Rolt Hv wea lager Kussen Turken EgypU Vi pCt lager Oude Russische sp en Wiasm sysr Vi iV l 90ger In Amerik sp ging wéér teer veel om Canada stegen 3 Illinois en Incomeboads 2 pCt GEVONDEN en gan het Bureau van Politie ga deponeerd Een VROUWENKRAAO 1 Burgerlijko Stand GEBOREN 17 Dm Jehtnnn oadiri I A vao Strwtca CD D J Vsgk IS Arw ouders J Gvrritwa m G H den Hertog 20 AleMuder udors i Mlkkora m J v l Hoon OTKRtEDGN 17 Oee 6 Terkwk 7 U A 3 Megei i j J Dytenbrook 1 j 8 m A eo MUC 24 i a T ReiaisrMi ii j W Gielso 60 j 19 J DoDgelmsot Sm D Venehour Sn 20 B J Hensbroek Ij Sm J M Thoasseo Ij 8 ai ADVERTENTIËN t Heden beviel mgne Vrouw voorspoedig van een Meiqe J W SCHOÜTBN Gouda 21 December 1880