Goudsche Courant, woensdag 22 december 1880

1S80 Vrpag 24 December N 2648 GOUDS€HE COURANT mm en Adverlentieblail voor ionda en OinstrekeD jjjjl bekende en onbekende Credjtearen de beToorrechten de pand of hypotheekhebbenden rt nder begrepen in het faillissement van JACOBA WILHELMINA tab MAABEN Wed A TAN GENT Verfeter te Gouda worden opgeroepUi foor de eerpise Tergadering tot het rerifieeren der schnldToideringen welke is bepaald op HAANDAQ 3 JANUARI 1881 des VoonniddagB ten lO ore in he Gerechtsgebouw aan h Haagsche Veer te Rotterdam Zy 41e hanne pretentiin no niet bU dtm ndeis teekende hebben infedlend wonleu itfeaoMUIird dit binnen drie A $en te doen OoHda 20 December 1880 De Curator J FOETOUN DBOOGLEEVBR SÏABS MESSOSOOL De COMMISSIE Tan TOEZICHT orer de M d Mnziek8ehoQl brengt ter algemeene kennis dat zji op MAANDAG 27 DECEMBER 1880 des namiddags Tan 1 3 ure in het Getouw Aeti Lkgi inschrijving zal houden Toor kinderen die aan het onderwas wenschen deel te nemeOr beneTens Tan élêres roor het Muziekkorps der dd Schntterg alhier Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrgving geen Eiaderon MOf sijUen worden toegelaten Toor de Tolgende inschröring e in de maand December 1881 cal worden gehouden Sociëteit Vrede Best te Gouda Met 1 Februari wordt verlag gd een bekwame BEDIENDE buiten kost en inwoning Loon 7 50 per week buiten Terval fiegadigden zich te Ter oegen by den Kas Miin F OTOCBAFEIE uUsluUenéi in Kooldrujt 8FKCIALE INRICHTINQ voor zeer fijne vergrootingen ONVÏBANDERLUKE PORTRETT 1 HartlDg Oosthavcg B 14 Zeker middel TÏOBN ALLE RbUDiatlsclie Aandoeningen door koude ontstaan Zoo even ontving ik het fiOCEBlER van de Kon Ned Begerschbier Brouwerg dat per Glas en per Flesch te bekomen is aan de Restauratie van het Ned Rgnspoorstatiou De Restaurateur H J F VAN AROM Krampf Aangezig pgn Eies Êgn yerstijviBg in deleden uidziekt enz Terkrygbaar te Gouda Wed Bosman Al ten L Vabosbiaö Zn Bodegraven P Vïbsloot r p Lm Ji r jA Botkoop J GODDKAOB Harmeltn W G Edstbbs Hazereteoude J Gaarkeuken MontfooTt J A Jacobi Noorden D W Boij Oudeteater J LibflaMd Schoonhoven Wed WoLrrftZ Waarder Bocthoobn Woerden Gebr Praimiifo Woubrugge A DK WiLDBZegwaard A Hbkkeb Men gelieTe attent te te aijn dat de Waldwol K I A artikelen Tan een bruine LMUMIMUIUCN kleur gn als zijnde bereid uit de vezelen der Denl 7n naalden AuTTHg om Dépdt bg M J C HAM te Utreekt 305 STAATS LOTEEU De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 3 JANUARI 1881 SPA ARBAi K TE GOUDA Commissarissen maken bekend dat de zitting voor het ontvangfen van inlegfg elden die op Zaterdag 25 December 1880 zou vallen zal wordei gehouden op Maandag 27 dezer s avonds v an 8 10 ure en dat die vi elke óp Zaterdag 1 Januari 1881 zoo intreden VERVALT terwijl de Maandagzittingen voor uitbetaling onveranderd blijven IVamens Comniissarissen KIST Voorzitter ItLlJTËB Secretaris dankbetüïgïng W7 A J L 1 j Wg Ondergeteekenden Ie 2e 3e PIETBR DK ZEEUW Azooh Vlasboer wonende te Rtjioord Geni nte Ridderkerk JOHANNES TAN DüIJVENDIJK Scheepstimmerman woaende te Ouderkerk aJd Jeel en HARMEN DS GROOT Landbouwer wonende te Lexmond Betuigen bj deze onzen innigen dank aan den Heer PIHIHR WILJBJELMUd de J ONO Commissionnair voor het stellen van Ptaatsrenfangers en NommerTerwisselaars Hoofdkantoor houdende te Breda Als dat genoemde Heer P W ob JONG voor de lichting 1880 voor onze zonen zonder eenige kosten een plaatsvervanger heeft gesteld ter voldoening aan den inhoud rnii onderhandsche Contracten welke wg op den 5n Februari 1872 den ïia Maart 1807 en den 13n Januari 1869 met wglen den Heer JAN db JONG overleden te Ridderkerk hadden gesloten en daarin bedoncen dat niet alleen de Loteling maar ook de opvolgende Broeders zouden gerrgwaard zgn doch dat de gestelde Plaatsvervanger aan de laatste verplichtingen niet hebben voldaan en door bovengeooemden Heer P W D t JONG is voorzien gg Weshalve wg verplicht zgn meepeooemden Heer P W db JONG in de gunst van die Ouders of Voogden wier Zonen oj Pupillen voor de volgende lichting in de behoeft door het stellen van een Plaatsvervanger of Nommerverwisse aar moeten voorzien vr elgk aan te Iwveleu wegens zgn betoonde Soliditeit get P DB ZEEUW Az A van DUUVENDUK H dk OKOOT N B De Ondernemer of zgn gemachtigde de Heer J C vak dek KOLK zal te spreken Of ontbieden zgn MAANDAG te Gorindum bg den Heer BRE8SER inde Bkubs Langendgk OlNfciDAG in bet Koffiehuis Café tiv CovxeRCi bg den leer II E van dbn DOOL Steiger te Rotterdam DONDERDAG te Gouda in het Hotel db Zalm bg d n Heer PETERS en VRUDAG te Dordrecht in het NeAklandsch EorriBHuis bg den Heer ZAHN uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVEREIJNDER Jb Markt 148 Gouda KERSTFEEST Voorhanden CONFITUURKRANSEN Letter Kransen CHOCOLAADKRANSEN Banket Kransen MARSEPINKRANSBN gevuld met Crème KRANSEN gevuld met eausgzen bg Tooruitbestelling W iV Raaifniaakers Banketbakker Haven 17 Genezing van Ilcestitieid door middel van de zoo gunstig bekende BIJNLAKDSCUE ORIJIVEIV B0l r UOA I6 van W H ZICKENHEIMER te Mainz Ngmegen Ik moet U bg dezen mgn hartelgken dank betuigen voor uw uitstekend geneesmiddel Slechts eené flesch Borsthoning gebrnike ik en ben daardoor van eene langdunge heescbheid genezen Met danbaarheid verblijf ik UEd Dienaar J HENDRIKa K4Jiilaod ch DnJven Boret Httnif Alleen echt verkrggbaar in flesschen 6 fl 2 ik fl I en 6 Cent voorzien van capcule met nevenstaand fabriekstempel Gooda DjiUK TAN A Bbimuuv Te Gouda bg P H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenbujrg I = Wegens het Kerstfeest zal het Nammer van Zondag morgenavroud verKhUnen AaTerteatiön worden ten spoedigste ingewacht UEI IMlSGEt lXG De BUKGëMKËSTSB vsb Gouda breugt by dete ter keouis van de belaughcbbeudeD dat door dto Meer Proviiici len luspecleur der Directe Belutiugen ene te Boiterdani op den lOu December ItSO tijn eicouloir rcrklaard HO Toljaar en het 2e kwartaal kohier roor de bdaMiog op hut personeel Dat voormelde Kohiereu ter iurordering lyu geitdd iii handen ran den Heer Oatfaoger dat ieder daarsp roorkomende vei lcht i zyiien aanslag Vf den by de wet bepnaUlen voet te voliljen en dat jndea ingaat de termyu t d DHIE MAANDEN Manen wcllce de ledames bchooreti te worden ingediend Gouda den 21 n Di cember 1 80 De Burgemerater vooruoemd Van BEHGEN IJZENDOORN KENNISQBVINO De BURGEMEESTER van Gotiila brengt bij dese ter keunis van de belanKhebbeuden dat door den Heer Frovinciaien Iiispictcur der Directe Belattiugea enz te Rotterdam op den Ou December 1880 is executoir verklaard het 2e kwarlaals kohier van het patentrecht dienst 1880 81 Dat vuarmeid Kohier ter invordering is ge teld iu andeu i a den Heer Ontvanger dut ieder daarop iDorkouende verplicht is t iieu aa Ml 0i Maa bv i ct bepaaldfu vuet te voldoen en dat htden ingaat de Icrniiju van DRIE MAANDE N biuueu welke de Itolames beliooreu te worden ingediaud Oouda den 21n December 1880 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZEN DOORN Bcgrootlngs discussiên Laten we dit overzicht maar dadelgk beginnen met het merkwaardige feit dat de begrooting voor oorlt Dinsdag werd aangenomen met 52 èegen 27 stemmen nadat de vestingbegrootinff met 69 tegen 10 stemmen was goedgekeurd Wederom zgn dos de mülioenen ruim 21 gevoteerd die voor een belangrgk deel slechts aan nuttig besteed zullen zgn indien deze minister in de gelegenheid wordt gesteld zgne verdere plannen bg de Vertegenwoordiging te ontwikkelen en indien die plannen door haar worden goedgekeurd Opmerkelgk is bet dat de geheele oppositie de heer Seret uitgezonderd voor deze begrooting stemde Een paar details Een nog al heftige dis ussie had plaats tusschen den heer van Kerkwgk en den minister naar aanleiding van een ieit dat bg de keuring der adspirant kadetteu zon zgn voorgevallen waarbg de ins ecteur neraal van den geneeskundigen dienst bg de andmacht orders zou hebben gegeven in strjjd met het bg alg maatr van inw bestuur vastgesteld regeeringsreglement De minister trachtte de houding van den inspecteur te verdedigen en ontkende dat er onrecht zou zgn geschied of tegen de wet zou zgn gehandeld Bg de 9e Afd kleeding magazgtien werden door verschillende sprekers de aanbestedingen ter sprake gebracht De keuring der goedereu wordt niet altgd aan deskundigen opgedragen ïoodat de aannemer meermalen onverdiend wordt benadeeld Ook met de borgtochten der aannemers wordt soms de hand gelicht en dan kan het nadeel weer gn aan de zgdedesRgks De minister verdedigde de keuringscommissiën de goede fabrikanten zullen atex haar niet klagen Civiele personen zgn onge hikt in deze commissiën zitting te nemen sieD moet daarvoor speciaal opgeleide officieren hebben De eerste slag werd gelWerd bg een artikel dat voor twee kanonnen bpa 3 ton voordroeg Eene schermutseling die imoralging tusschen den minister en den heer ool was echter minder du aanleiding tot de stemming die door den heer Gratama werd gevraagd daar de heer Kool niet onder de 16 tegenstemmers behoorde Bg art 86 verdedigmg rerken in de stelling 309 500 was door d commissie van rapporteurs voorgesteW om hét art met 65000 te verminderen voor aankpop van terrein voor een infanterie kazerne te Arnhem De heer Kool lichtte dit amendement en andere van deteUde commissie toe Zg zgn gegrond op de overweging dit de staten generaal zich eerst ten volle met 4e plannen des ministers omtrent de dislocatie moeten vereenigd hebben voor deze gelden kknuen worden toegestaan Ook de heer Lenting bad op dit artikel twee amendementen het eerstediendeom de 22000 voor het verbeteren van de Willemskazerne te Arnhem te schrappen het tweede om gelgk lot te doen ondergaan de 180 000 voor de nieuwe kazerne te Amersloort Ie termijn De heer Lentiag ging dus verder dan de commissie lig wilde weglaten al wat nieuw is de commissie alleen datgene waarvan hel niet zeker is dat het later bruikbaar zal zm TSijne aüiendementen Vrefoen verworpen iet eerste met 42 tegen 38 bet tweede met 45 tegen 35 stemmen Het amendement der commissie werd met 60 tegen 20 stemmen aangenomen En hiermede was het pleit gewonnen De zegppraal bleef ook voor het vervolg aan de ooiiiniissie van rapporteurs eu de minister moge wellicht een oogenblik leedwezen hebben gevoeld over die nederlaag hg kan zich althans er bg nederleggen nu de meer in zgne plannen grgpende plannen werden verworpen Ook de amendementen van den heer Lenting om weg te laten de f 100 000 voor een kazerne te Dorft üe termgn en 60000 voor de verbouwing van een kazerue te Brielle werden verworpen Doch aangenomen werden nog de amendementen der commissie om 1 niet toe te staan 285000 voor een nieuwe kazerne te Haarlem 2 om 2500 voor eau privaat bg de kazerne te Gouda eveneens te weigeren daar het toch wat zonderling zou zgn bg een eerlang te verlaten kazerne nog een dergelgke gelegenheid voor 2500 te bouwen beide met 62 t en 18 stemmen 3 om bij de stelling van Amsterdam 250000 weg te laten voor de eigenlgke stelling omdat de plannen nog niet zgn vastgesteld met 75 tegen 5 stemmen en 4 om bij de stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak 300000 weg te laten op dezeltde gronden met 72 tegen 8 stemmen Na de verdediging tegen den buitenlandschen vijand de verdediging tegen dien binneulandschen vgand die slechts dan zgne macht ons doet gevoelen wanneer gebrek aan energie hem niet tot bondgenoot heeft gemaakt Na oorlog waterstaat Vooraf werden gisteren een paar andere ontwerpen aangenomen nl eene wgziging van de donieinbegrooting voor 1879 en de nadere bepalingen voor den gk van gasmeters en weegwerktuigen Bg dit laatste ontwerp kwamen enkele leden op tegen de bepaling van den her M F zieningstermijo op 1 Januari 18S2 men meende dien ten einde den minister vriendelgk te dringen om aan deze zaak de hand te houden termijn op 1 Tnli 1881 te moeten stellen Anderen daarent en wilden dien termijn nog een jaar later stellen ten einde een behoorlgken voorbereidingstijd te hebben Beide amendementen werden verworpen en het ontwerp met algemeene stemmen aangenomen De algemeene beraadslagingen namen het overig deel van de ochtendzitting in beslag De heer Bastert opende het debat met in breede trekken te schilderen hoedanig het algemeen en het bgzonder waterschapsbestnnr moet ingericht zgn De heer van Baar bestreed het boitenspor hoog opgedreven eindcgfer dezer begrooting Het is O millioen hooger dan voor 1880 alleen voortspruitende uit de opdrijving van de kosten voor openbare werken Spreker trad vervolgens in bijzonderheden om dit nader aan te toonen hetgeen te meer noodig wa daar de commissie van rapporteurs op het door hem beoogde art geen amendement had voorgesteld Ook betreurde hij het dat geen memoriepoêt was uitgetrokken tot verbetering van den watertoestand in Noord Brabant Hg vroeg dienaangaande de plannen van den minister Ook de heer Dgckmeester brengt dit laatste onderwerp ter sprake terwgl de heer Oorver Hooft tracht aan te toonen dat op dit hoofilstak veel meer kan worden bezuinigd Hg wordt hierin r nadat tal van sprekers bijzondere punten voor ons versU te zeer nite nloopend bBÜien he sproSen door den beer Wüitgens gesteund Deze afgevaardigde zal zoowel tegen Waterstaat als tegen de Spoorvegbegrooting stemmen omdat hg niet gelooft dat zg in overeenstemming zgn met de financiecle gesteldheid des lands Zes eu een half millioen wordt meer gevraagd dan voor het loopende jaar en de spoorwegbegrooting wordt éleehts bgna tweeen een half millioen hooger geraamd Ten slotte mengde de oud minister Tak zich in den strijd Hij zal met genoegen zijn stem aan deze begrooting schenken daar de minister toont ziju irëwind dienstbaar te willen maken aan het algemeen welzgn van handel en ngverheid Daarvoor is kennis noodig en daartoe wil hg bouwstoffen bgdragen door drie ponten te besprdcen 1 den toestand onzer spoorwegen en speciaal van den HoU spoorweg De concessie voor dien spoorweg is weldra vervallen geeft de minister de voorkeur aan verlengingder concessie dan verzoekt spr dat goed woiSe ondenoohi welke de belangen van nandeT en nijverheid ign alvorens het voorstel bij de kamer komt 2 De verbetering van den Roiterdamschen W aterweg waaromtrent hg zich bepaalt tot het verzoek dat de regeering niet moge dralen met het indienen der noodig geachte voorstellen 3 De verbinding van Amsterdam met den Rgn Ook hier dringt hij aan op spoedig ban delen sedert 10 jaren wordt die verbetering noodig geacht terwgl hij er met ernst opwgrt dat het doel dier verbetering niet anders mmg zgn dan om de Scheepvaart in den best mo gelgken staat te brengen Daarna de minister Hg verdedigt in de eerste plaats het eindcijfer zgner begrooting hg betwist de juistheid der gemaakte opmerkingen en herinnert o a dat na 75 weinig of niets aan rivierverbetering en aanleg van spoorwegen is gedaan Thans echter is werken plicht De door den heer Tak besproken waterwegen zgn ook volgens den minister dringend noodig Hg verlangt die werken zeker en zoo spoedig mogelgk tot stand te brengen